Dotacje KPO

W kategorii Dotacje KPO mo偶na znale藕膰 szereg dzia艂a艅 oferowanych przez program KPO, czyli Krajowy Plan Odbudowy, kt贸rego wsparcie ma na celu wzmocnienie polskiej gospodarki. Program sk艂ada si臋 z cz臋艣ci po偶yczkowej i grantowej. Szczeg贸lnie atrakcyjna jest cz臋艣膰 grantowa w ramach, kt贸rej mo偶na pozyska膰 dotacje na rozw贸j dzia艂alno艣ci, innowacji czy wzmocnienie konkurencyjno艣ci, w tym przede wszystkim dla przedsi臋biorc贸w dotacje na robotyzacj臋 i cyfryzacj臋 czy zielone inwestycje w GOZ, a dla rolnik贸w wsparcie na inwestycje w magazynowanie lub wprowadzanie produkt贸w rolnych oraz inwestycje w wyposa偶enie. Kolejne wsparcie oferuje tak偶e Grant rz膮dowy ukierunkowany na wzrost innowacyjno艣ci przedsi臋biorstw i konkurencyjno艣ci polskiej gospodarki. Przedsi臋biorcy mog膮 skorzysta膰 z cz臋艣ci grantu na zatrudnienie lub grantu na inwestycje. Je偶eli mowa o dofinansowaniu zielonych projekt贸w doskonale sprawdz膮 si臋 tutaj dzia艂ania organizowane przez NFO艢iGW. Wsparcie obejmuje w贸wczas zakres efektywno艣ci energetycznej, adaptacji do zmian klimatu czy racjonalnej gospodarki wodno-艣ciekowej, a tak偶e聽 obiegu zamkni臋tego.

 • Lokalizacja

 • Program

 • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Instalacje OZE realizowane przez spo艂eczno艣ci energetyczne (KPO B2.2.2) – cz臋艣膰 B wsparcie inwestycyjne

Nab贸r do 29.02.2024
Pozosta艂o 1 dni
Wielko艣膰 dotacji
50 000 000,00 PLN
Dotacje obejmuje wsparcie na cz臋艣膰 B dzia艂ania KPO B2.2.2 - Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez spo艂eczno艣ci energetyczne. Dofinansowa膰 mo偶na m.in. koszty budowy, rozbudowy, zakupu i instalacji stabilnych 藕r贸de艂 wytwarzania energii elektrycznej z OZE, wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮, a tak偶e magazyny energii elektrycznej lub cieplnej, lokalne sieci elektroenergetyczne, systemy wspomagaj膮ce zarz膮dzanie energi膮, dzia艂ania zwi膮zane z komunikacj膮, informacj膮 i propagowaniem efekt贸w Przedsi臋wzi臋cia, wydatki zwi膮zane z dokumentacj膮 i szczeg贸艂owymi analizami czy przebudow臋 lokalnych sieci dystrybucyjnych oraz zakup i monta偶 urz膮dze艅 umo偶liwiaj膮cych zwi臋kszenie poziomu autokonsumpcji energii. Maksymalna intensywno艣膰 dofinansowanie wynosi 90%. Wsparcie udzielane jest w formie zaliczki lub refundacji.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekt EENergy – Poprawa Efektywno艣ci Energetycznej dla M艢P w Europie

Nab贸r do 15.04.2024
Pozosta艂o 47 dni
Wielko艣膰 dotacji
10 000,00 EUR
Dotacja Projekt EENergy - Poprawa Efektywno艣ci Energetycznej dla M艢P w Europie to inicjatywa Unii Europejskiej oferuj膮ca 900 dotacji o 艂膮cznej warto艣ci 9 mln euro! Wsparcie przeznaczone jest dla ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw (M艢P) w ca艂ej Europie. Dotacja ma na celu popraw臋 efektywno艣ci energetycznej przedsi臋biorstwa (w tym budynk贸w, proces贸w i linii produkcyjnych) o 5%. Dofinansowanie obejmuje koszty doradztwa, szkole艅 oraz inwestycji. Co wi臋cej dotacja obejmuje 100% bezzwrotnego wsparcia przy czym maksymalnie mo偶na zyska膰 10 000 euro.
Dowiedz si臋 wi臋cej

NEON II – Przemys艂 4.0

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 123 dni
Wielko艣膰 dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia si臋 na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotycz膮cych obszaru Przemys艂u 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsi臋biorc贸w, jednostek naukowych jak r贸wnie偶 ich konsorcj贸w. Koszty kwalifikowane obejmuj膮 koszty wynagrodze艅, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materia艂贸w niezb臋dnych do prowadzenia bada艅. Projekty musz膮 si臋 wpisywa膰 w okre艣lony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje we wdra偶anie technologii i innowacji 艣rodowiskowych, w tym zwi膮zanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla M艢P

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 123 dni
Wielko艣膰 dotacji
3 500 000,00 PLN
Dotacja obejmuje inwestycje M艢P zwi膮zane z wdra偶aniem technologii 艣rodowiskowych w tym zwi膮zanych z GOZ, kt贸rych efektem b臋dzie lepsza gospodarka materia艂owa, zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej i zmiana filozofii firm w kierunku zero waste.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje we wdra偶anie technologii i innowacji 艣rodowiskowych, w tym zwi膮zanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla du偶ych przedsi臋biorstw

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 123 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dzia艂anie dotyczy wsparcia na wdro偶enie technologii i innowacji 艣rodowiskowych w du偶ych przedsi臋biorstwach, w tym na dzia艂ania w zakresie gospodarki w obiegu zamkni臋tym.
Dowiedz si臋 wi臋cej

EUREKA 2024

Nab贸r do 18.10.2024
Pozosta艂o 233 dni
Wielko艣膰 dotacji
1 500 000,00 PLN
Inicjatywa EUREKA to zdecentralizowana sie膰 47 pa艅stw, w tym pa艅stw europejskich oraz Unii Europejskiej, powo艂ana w celu wspierania mi臋dzynarodowej wsp贸艂pracy w badaniach i rozwoju. Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjno艣膰, realna perspektywa na opracowanie i podj臋cie produkcji nowego wyrobu/produktu, wdro偶enie nowej technologii lub us艂ugi, szansa na komercyjn膮 sprzeda偶 rynkow膮 rezultat贸w projektu. Alokacja konkursu wynosi 5 mln z艂.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Program Energia Plus

Nab贸r do 13.12.2024
Pozosta艂o 289 dni
Wielko艣膰 dotacji
500 000 000,00 PLN
Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddzia艂ywania przedsi臋biorstw na 艣rodowisko i poprawa jego jako艣ci. Finansowa膰 b臋dzie mo偶na szeroki zakres przedsi臋wzi臋膰, w tym min. wdra偶anie wskaza艅 wynikaj膮cych z audytu energetycznego, niskoodpadowe technologie produkcji czy inwestycje w jednostki wytw贸rcze, w kt贸rych do produkcji energii wykorzystuje si臋 energi臋 odnawialn膮.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Kompleksowy rozw贸j bada艅 w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (KPO D3.1.1)

Nab贸r do 31.01.2025
Pozosta艂o 338 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Inwestycja Kompleksowy rozw贸j bada艅 w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (KPO D3.1.1) obejmuje wsparciem badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wzmocnienie potencja艂u badawczego o艣rodk贸w prowadz膮cych komercyjne i niekomercyjne badania kliniczne oraz inne dzia艂ania wspieraj膮ce w sektorze biomedycznym, w tym badania sektora oraz wsparcie uczelni i inkubator贸w technologicznych.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1)

Nab贸r do 31.01.2025
Pozosta艂o 338 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach Inwestycje dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) kierowane jest do M艢P z bran偶y HoReCa na unowocze艣nienie lub zmian臋 profilu dotychczasowej dzia艂alno艣ci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Zmniejszenie uci膮偶liwo艣ci wynikaj膮cych z wydobywania kopalin

Nab贸r do 30.12.2026
Pozosta艂o 1036 dni
Wielko艣膰 dotacji
Zale偶ne od rodzaju projektu
Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddzia艂ywania na 艣rodowisko wynikaj膮cego z wydobywania kopalin, likwidacji zak艂ad贸w g贸rniczych poprzez m.in.: rekultywacj臋 grunt贸w na terenach zdegradowanych/zdewastowanych dzia艂alno艣ci膮 wydobywcz膮, wprowadzanie technologii ograniczaj膮cych emisj臋 gaz贸w cieplarnianych, lub powstawanie odpad贸w pochodz膮cych z wydobycia lub przer贸bki surowc贸w w przemy艣le wydobywczym czy uzdatnianie, odprowadzanie lub zagospodarowanie w贸d kopalnianych. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji lub po偶yczki, b膮d藕 w formie dotacji i po偶yczki (instrument 艂膮czony)
Dowiedz si臋 wi臋cej

NextGenerationEU (KPO)

Krajowy Plan Odbudowy i Zwi臋kszania Odporno艣ci (KPO) jest to program sk艂adaj膮cy si臋 z 54 inwestycji i 48 reform, maj膮cy na celu wzmocnienie polskiej gospodarki. Jest on finansowany z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwi臋kszenia Odporno艣ci (RRF) stanowi膮cego kluczowe narz臋dzie NextGenerationEU. Dany instrument zapewni do 800 mld euro (w cenach bie偶膮cych) na wsparcie inwestycji i reform w ca艂ej UE. Ka偶dy kraj cz艂onkowski mia艂 za zadanie przygotowa膰 w艂asny plan odbudowy gospodarki po kryzysie zwi膮zanym z COVID-19.聽聽 W celu realizacji KPO Polska otrzyma艂a 158,5 mld z艂 z czego a偶 106,9 mld z艂 zostanie rozdysponowanych w formie bezzwrotnych dotacji. Znaczna cz臋艣膰 bud偶etu b臋dzie wspiera膰 zielon膮 transformacj臋 (42,7%) oraz transformacj臋 cyfrow膮 (20,85%).

Projekty realizowane w ramach KPO powinny si臋 wpisywa膰 w zakres tematyczny dla 6 filar贸w RRF (Recovery and Resilience Facility). Celem RRF jest promowanie sp贸jno艣ci gospodarczej, spo艂ecznej i terytorialnej UE poprzez zwi臋kszenie odporno艣ci i zdolno艣ci dostosowawczych, 艂agodzenie spo艂ecznych i gospodarczych skutk贸w kryzysu oraz wspieranie cyfrowej i zielonej transformacji. Ka偶da inwestycja zaplanowana w ramach KPO musi by膰 tak偶e zgodna z zasad膮 DNSH (Do No Significant Harm) czyli zasad膮 鈥瀗ie czy艅 znacz膮cej szkody鈥.

6 filar贸w:

 1. Zielona transformacja
 2. Transformacja cyfrowa
 3. Inteligentny i trwa艂y wzrost gospodarczy sprzyjaj膮cy w艂膮czeniu
 4. Sp贸jno艣膰 spo艂eczna i terytorialna.
 5. Zdrowie i odporno艣膰 gospodarcza, spo艂eczna i instytucjonalna
 6. Rozwi膮zania dla przysz艂ych pokole艅, w tym edukacja i umiej臋tno艣ci

Struktura KPO zosta艂a podzielona na komponenty od A do F, kt贸re odpowiadaj膮 konkretnym obszarom dzia艂ania.

A ODPORNO艢膯 I KONKURENCYJNO艢膯 GOSPODARKI

B ZIELONA ENERGIA I ZMNIEJSZENIE ENENRGOCH艁ONNO艢CI

C TRANSFORMACJA CYFROWA

D EFEKTYWNO艢膯, DOST臉PNO艢膯 I JAKO艢膯 SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

E ZIELONA INTELIGENTNA MOBILNO艢膯

F POPRAWA JAKO艢CI INSTYTUCJI I WARUNK脫W REALIZACJI KPO

Natomiast 艣rodki finansowe zosta艂y podzielone na cz臋艣膰 grantow膮 i po偶yczkow膮. Bud偶et cz臋艣ci po偶yczkowej to 51,6 mld z艂 z czego najwi臋ksza ilo艣膰 艣rodk贸w zosta艂a przeznaczona na komponent B czyli Zielon膮 energi臋 i zmniejszenie energoch艂onno艣ci. Z kolei cz臋艣膰 grantowa obejmuje wszystkie dotacje, w tym dla przedsi臋biorc贸w co czyni j膮 szczeg贸lnie atrakcyjn膮 pod wzgl臋dem pozyskania dofinansowania na dane przedsi臋wzi臋cia.

KPO dla przedsi臋biorc贸w

Przyk艂adowe konkursy w ramach KPO dla przedsi臋biorc贸w dedykowane s膮 zielonym innowacjom, projektom GOZ, cyfryzacji, robotyzacji, czy te偶 wsparciu przetw贸rstwa rolno-spo偶ywczego. KPO A2.1.1 Inwestycje wspieraj膮ce robotyzacj臋 i cyfryzacj臋 w przedsi臋biorstwach to konkurs, gdzie dofinansowa膰 b臋dzie mo偶na innowacyjne rozwi膮zania nakierowanych na transformacj臋 cyfrow膮, robotyzacj臋, transformacj臋 w kierunku Przemys艂u 4.0, tworzenie cyfrowych miejsc pracy, czy wykorzystanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) w celu zwi臋kszenia stopnia automatyzacji przedsi臋biorstw. O dofinansowanie w tym konkursie b臋d膮 mog艂y ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie du偶e przedsi臋biorstwa. Bud偶et konkursu liczy 449聽899聽688 euro, a maksymalna warto艣膰 projektu wynosi 140 mln z艂. Wsparcie przeznaczone jest na realizacj臋 inwestycji pocz膮tkowej (m.in. w formie utworzenia nowego zak艂adu czy dywersyfikacji produkcji).

Pozostaj膮c w obszarze inwestycji i innowacji, dost臋pny b臋dzie tak偶e konkurs KPO A.2.2.1 Inwestycje we wdra偶anie technologii i innowacji 艣rodowiskowych, w tym zwi膮zanych z GOZ. Przedsi臋biorcy, zar贸wno M艢P jak i du偶e firmy, b臋d膮 mogli pozyska膰 艣rodki na dzia艂ania zwi膮zane z wykorzystaniem surowc贸w wt贸rnych, inwestycjami s艂u偶膮cymi opracowaniu technologii w zakresie wykorzystania odpad贸w czy wdro偶enia modelu GOZ, czy pilota偶owym badaniem sk艂adu morfologicznego wybranych ha艂d odpad贸w poprzemys艂owych oraz powydobywczych, Alokacja konkursu to ok. 360 mln z艂, z czego maksymalna kwota dofinansowania dla M艢P wynosi 3,5 mln z艂.

Jednym z konkurs贸w w ramach KPO dla M艢P jest tak偶e KPO A1.4.1 Wsparcie mikro, ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw przetw贸rstwa rolno-spo偶ywczego. Dzia艂anie ma charakter inwestycyjny, a dofinansowanie mo偶na przeznaczy膰 przede wszystkim na koszty budowy (w tym rozbudowy, remontu) budynk贸w wykorzystywanych do prowadzenia dzia艂alno艣ci przetw贸rczej lub wprowadzania do obrotu produkt贸w rolnych, a tak偶e infrastruktury towarzysz膮cej oraz koszty zakupu nowych maszyn i urz膮dze艅, w tym specjalistycznych 艣rodk贸w transportu.

Grant rz膮dowy

Grant rz膮dowy czyli Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 to znane ju偶 przedsi臋wzi臋cie. 聽Jednak jego atrakcyjno艣膰 wzros艂a dopiero w wyniku nowelizacji z 2019 r., kt贸ra doprowadzi艂a do zwi臋kszenia jego dost臋pno艣ci dla mniejszych podmiot贸w 鈥 M艢P. Grant rz膮dowy finansowany jest z bud偶etu pa艅stwa, a jego celem jest wzrost innowacyjno艣ci przedsi臋biorstw i konkurencyjno艣ci polskiej gospodarki, a tak偶e niwelowanie r贸偶nic mi臋dzy regionami w my艣l zasad regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Jakie wsparcie przewiduje grant rz膮dowy?

Dofinansowanie mo偶na pozyska膰 na inwestycj臋 pocz膮tkow膮 z dw贸ch tytu艂贸w:

 1. Wsparcie z tytu艂u koszt贸w tworzenia nowych miejsc pracy (grant na zatrudnienie), rodzaje inwestycji:
  • Centrum Doskona艂o艣ci Proces贸w Biznesowych,
  • Centrum Zaawansowanych Us艂ug Biznesowych,
  • Centrum Wysokozaawansowanych us艂ug (CBR).
 2. Wsparcie z tytu艂u koszt贸w kwalifikowanych nowej inwestycji (grant inwestycyjny), rodzaje inwestycji:
 • Strategiczna 鈥 inwestycja produkcyjna w dowolnej bran偶y,
 • Innowacyjna 鈥 inwestycja produkcyjna, kt贸rej rezultatem jest innowacja produktowa lub procesowa co najmniej w skali kraju,
 • Centrum Wysokozaawansowanych Us艂ug (kod 72 PKWiU 鈥 us艂ugi w zakresie bada艅 naukowych i prac rozwojowych, inwestycja w centrum badawczo-rozwojowe).

W ramach grantu rz膮dowego mo偶na dofinansowa膰 tak偶e koszty przeszkolenia nowych pracownik贸w. Szczeg贸lnie atrakcyjny dla przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 produkcyjn膮 b臋dzie grant inwestycyjny, kt贸ry umo偶liwi sfinansowanie koszt贸w zakupu maszyn, linii technologicznych czy specjalistycznego oprogramowania.

Program ten ulega cz臋stym zmianom. Ostatnia du偶a nowelizacja mia艂a miejsce na pocz膮tku 2021 r. w ramach przeciwdzia艂ania negatywnym skutkom pandemii COVID-19. Preferencyjne warunki obowi膮zywa艂y jednak tylko do 31 grudnia 2021 r. Aktualnie obowi膮zuj膮ca jest wi臋c nowelizacja Programu z 2019 r., kt贸ra zwi臋kszy艂a dost臋pno艣膰 grantu dla przedsi臋biorc贸w w efekcie m.in. obni偶enia kryteri贸w wej艣cia (kryteri贸w ilo艣ciowych) dotycz膮cych wymaganych koszt贸w kwalifikowanych inwestycji oraz liczby nowoutworzonych miejsc pracy. Mo偶na wi臋c zauwa偶y膰, 偶e program ten adaptuje si臋 do zmian w gospodarce i oferuje mo偶liwie najlepsze rozwi膮zania. Nab贸r ma charakter ci膮g艂y, a aplikowa膰 mo偶na do 2025 roku. Fundusze natomiast b臋d膮 wyp艂acane do ko艅ca 2030 roku.

Konkursy organizowane przez NFO艢iGW finansowane ze 艣rodk贸w krajowych

Narodowy Fundusz Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej koncentruje si臋 na skutecznym i efektywnym wspieraniu dzia艂a艅 na rzecz 艣rodowiska w szczeg贸lno艣ci uwzgl臋dniaj膮c dzia艂ania s艂u偶膮ce absorpcji 艣rodk贸w zagranicznych obs艂ugiwanych przez NFO艢iGW. Fundusz ten stoi na czele systemu finansowania dzia艂a艅 z zakresu ochrony 艣rodowiska i gospodarki wodnej. Jest jednym z wa偶niejszych narz臋dzi realizacji polityki ochrony 艣rodowiska w Polsce.

Kierunki finansowania ochrony 艣rodowiska i gospodarki wodnej ze 艣rodk贸w i przy udziale NFO艢iGW wg. Strategii Dzia艂ania Narodowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2021-2024.

 1. Transformacja energetyczna gospodarki
 2. Poprawa jako艣ci powietrza
 3. Adaptacja do zmian klimatu
 4. Przej艣cie na gospodark臋 o obiegu zamkni臋tym, w tym gospodarowaniu odpadami
 5. Poprawa gospodarki wodno-艣ciekowej
 6. Dzia艂ania na rzecz ochrony przyrody

Bior膮c pod uwag臋 zagadnienie dotycz膮ce gospodarki odpadami dedykowanym konkursem organizowanym przez NFO艢iGW jest dzia艂anie 2.1 Instalacje gospodarowania odpadami realizowane w ramach programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami. Celem konkursu jest realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczeg贸lno艣ci hierarchii sposob贸w post臋powania z odpadami. Dotacje mo偶na pozyska膰 m.in. na budow臋 nowych, rozbudow臋 lub modernizacj臋 istniej膮cych instalacji odzysku, w tym recyklingu selektywnie zebranych odpad贸w komunalnych, w tym bioodpad贸w, odzysku, w tym recyklingu odpad贸w innych ni偶 komunalne, w tym odpad贸w wytworzonych z odpad贸w komunalnych, czy unieszkodliwiania odpad贸w niebezpiecznych (w tym medycznych.

Innym 艣rodowiskowym dzia艂aniem w ramach programu Racjonalna gospodarka odpadami jest konkurs Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpad贸w. Celem konkursu jest realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczeg贸lno艣ci hierarchii sposob贸w post臋powania z odpadami, poprzez utworzenie i utrzymanie na terenie Polski zintegrowanej i wystarczaj膮cej sieci instalacji gospodarowania odpadami. Inwestycje, kt贸re wpisuj膮 si臋 w zakres tematyczny to np. budowa lub modernizacja stacjonarnych punkt贸w selektywnego zbierania odpad贸w komunalnych, rozw贸j infrastruktury technicznej proces贸w logistycznych zwi膮zanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucj膮 niesprzedanych lub niespo偶ytych artyku艂贸w 偶ywno艣ciowych.