Dotacje KPO

W kategorii Dotacje KPO mo偶na znale藕膰 szereg dzia艂a艅 oferowanych przez program KPO, czyli Krajowy Plan Odbudowy, kt贸rego wsparcie ma na celu wzmocnienie polskiej gospodarki. Program sk艂ada si臋 z cz臋艣ci po偶yczkowej i grantowej. Szczeg贸lnie atrakcyjna jest cz臋艣膰 grantowa w ramach, kt贸rej mo偶na pozyska膰 dotacje na rozw贸j dzia艂alno艣ci, innowacji czy wzmocnienie konkurencyjno艣ci, w tym przede wszystkim dla przedsi臋biorc贸w dotacje na robotyzacj臋 i cyfryzacj臋 czy zielone inwestycje w GOZ, a dla rolnik贸w wsparcie na inwestycje w magazynowanie lub wprowadzanie produkt贸w rolnych oraz inwestycje w wyposa偶enie. Kolejne wsparcie oferuje tak偶e Grant rz膮dowy ukierunkowany na wzrost innowacyjno艣ci przedsi臋biorstw i konkurencyjno艣ci polskiej gospodarki. Przedsi臋biorcy mog膮 skorzysta膰 z cz臋艣ci grantu na zatrudnienie lub grantu na inwestycje. Je偶eli mowa o dofinansowaniu zielonych projekt贸w doskonale sprawdz膮 si臋 tutaj dzia艂ania organizowane przez NFO艢iGW. Wsparcie obejmuje w贸wczas zakres efektywno艣ci energetycznej, adaptacji do zmian klimatu czy racjonalnej gospodarki wodno-艣ciekowej, a tak偶e聽 obiegu zamkni臋tego.

 • Lokalizacja

 • Program

 • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Premie dla m艂odych rolnik贸w (WPR I.11)

Nab贸r do 29.09.2023
Pozosta艂o 7 dni
Wielko艣膰 dotacji
200 000,00 PLN
Pomoc w ramach dzia艂ania przyznaje si臋 na rozpoczynanie i rozw贸j dzia艂alno艣ci rolniczej w gospodarstwie przez m艂odych rolnik贸w w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produkt贸w rolnych lub przygotowania do sprzeda偶y nieprzetworzonych produkt贸w rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. W ramach interwencji b臋d膮 wspierane inwestycje w 艣rodki trwa艂e oraz warto艣ci niematerialne i prawne. Zyska膰 mo偶na do 200 tys. PLN. Pomoc przyznawana jest w formie p艂atno艣ci rycza艂towej (premii) w dw贸ch ratach.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Instalacje OZE realizowane przez spo艂eczno艣ci energetyczne (KPO B2.2.2)

Nab贸r do 31.12.2023
Pozosta艂o 100 dni
Wielko艣膰 dotacji
1 500 000,00 PLN
Dotacje obejmuje wsparcie na cz臋艣膰 A dzia艂ania KPO B2.2.2 - Wparcie przedinwestycyjne spo艂eczno艣ci energetycznych na rozw贸j istniej膮cych klastr贸w energii, sp贸艂dzielni energetycznych聽lub nowych spo艂eczno艣ci energetycznych dzia艂aj膮cych w zakresie OZE. Nab贸r wniosk贸w ruszy 19 wrze艣nia 2023 roku. Maksymalna warto艣膰 dofinansowania na jeden klaster energii wynosi - 1,5 mln z艂, na jedn膮 sp贸艂dzielni臋 energetyczn膮 - 400 tys. z艂, a na jedno przedsi臋wzi臋cie zg艂oszone przez JST - 1,5 mln z艂.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie dla rolnik贸w na zakup i monta偶 silos贸w wraz z wyposa偶eniem (KPO A1.4.1)

Nab贸r do 05.07.2023
Dotacja zako艅czona
Wielko艣膰 dotacji
60 000,00 PLN
Dotacja przeznaczona jest dla rolnik贸w na zakup i monta偶 infrastruktury magazynowej, s艂u偶膮cej zwi臋kszeniu odporno艣ci gospodarstw rolnych na kryzysy. Nab贸r wniosk贸w rozpocznie si臋 5 czerwca.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozw贸j ma艂ych gospodarstw (WPR I.10.5)

Nab贸r do 27.10.2023
Pozosta艂o 35 dni
Wielko艣膰 dotacji
120 000,00 PLN lub 100 000,00 PLN
Wsparcie na Rozw贸j Ma艂ych Gospodarstw skierowane jest do rolnik贸w spe艂niaj膮cych definicj臋 mikro, ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw. Ma艂e gospodarstwa otrzymaj膮 od 100 do 120 tys. z艂 bezzwrotnej premii. Maksymalna intensywno艣膰 wsparcia wynosi 85%! Jest to kontynuacja programu Restrukturyzacja Ma艂ych Gospodarstw w ramach Programu Rozw贸j Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie obejmuje zakres finansowania inwestycji zapewniaj膮cej zwi臋kszenie orientacji rynkowej gospodarstwa w wyniku jego restrukturyzacji w obszarze produkcji rolnej oraz ekologicznej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂anie pilota偶owe do Programu Akceleracyjnego AKCES NCBR

Nab贸r do 14.05.2023
Dotacja zako艅czona
Wielko艣膰 dotacji
1 000 000,00 PLN
Dzia艂anie pilota偶owe do Programu Akceleracyjnego prowadzone przez Akces, a zlecone NCBR. Projekty powinny dotyczy膰 pomys艂贸w, kt贸ry przesz艂y weryfikacj臋 POC (Proof Of Concept), dosz艂y do etapu MVP (Minimum Viable Product) lub s膮 wynikami przeprowadzonych przez zg艂aszaj膮cego prac B+R. Projekty powinny znajdowa膰 si臋 na poziomie gotowo艣ci technologicznej (TRL) 3 lub wy偶szym.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie dla rolnik贸w w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produkt贸w rolnych, spo偶ywczych, rybo艂贸wstwa lub akwakultury (KPO A1.4.1)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja dla rolnik贸w na dofinansowanie koszt贸w tworzenia lub modernizacji miejsc do przechowywania, przygotowania do sprzeda偶y produkt贸w rolnych, rybo艂贸wstwa lub akwakultury, czy te偶 wprowadzania do obrotu tych produkt贸w z przeznaczeniem dla konsumenta ko艅cowego. Katalog koszt贸w kwalifikowanych jest do艣膰 obszerny i zawiera przede wszystkim koszty budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu, modernizacji oraz zakupu 艣rodk贸w trwa艂ych.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Tworzenie centr贸w przechowalniczo-dystrybucyjnych produkt贸w rolnych, rybo艂贸wstwa i akwakultury (KPO A1.4.1)

Nab贸r do 30.06.2023
Dotacja zako艅czona
Wielko艣膰 dotacji
15 000 000,00 PLN
W ramach tej dotacji wnioskodawcy b臋d膮 mogli ubiega膰 si臋 o dofinansowanie tworzenia centr贸w przechowalniczo-dystrybucyjnych. Koszty kwalifikowalne obejmuj膮 m.in. budow臋, rozbudow臋, nadbudow臋, przebudow臋 lub remont po艂膮czony z modernizacj膮 budynk贸w, infrastruktury i urz膮dze艅, a tak偶e zakup nowych maszyn i urz膮dze艅, nowych 艣rodk贸w transportu, sprz臋tu informatycznego, oprogramowania komputerowego (w tym koszty jego aktualizacji), zakup i koszty instalacji nowych stacji 艂adowania pojazd贸w elektrycznych czy koszty og贸lne, bezpo艣rednio zwi膮zane z przygotowaniem i realizacj膮 przedsi臋wzi臋cia.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie inwestycji rolnik贸w w zakresie rolnictwa 4.0. (KPO A1.4.1)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie inwestycji rolnik贸w w zakresie rolnictwa 4.0 w ramach KPO A1.4.1 to dotacja obejmuj膮ca mo偶liwo艣膰 dofinansowania zakupu maszyn, urz膮dze艅, oprogramowania czy us艂ug z zakresu rolnictwa 4.0. Maksymalnie mo偶na dofinansowa膰 65% koszt贸w kwalifikowanych w przypadku m艂odych rolnik贸w i rolnik贸w prowadz膮cych rolnictwo ekologiczne oraz 50% w pozosta艂ych przypadkach. Start naboru zosta艂 przewidziany w IV kwartale 2023 roku.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Energia dla Wsi

Nab贸r do 15.12.2023
Pozosta艂o 84 dni
Wielko艣膰 dotacji
dotacja 20 mln z艂, po偶yczka 25 mln z艂
Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych 藕r贸de艂 energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. W ramach wniosk贸w mo偶na ubiega膰 si臋 o inwestycje dotycz膮ce budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, magazyn贸w energii, instalacji wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych. Dzia艂anie dedykowane jest rolnikom i sp贸艂dzielni膮 energetycznym lub jej cz艂onkom b臋d膮cym przedsi臋biorc膮 oraz powstaj膮cym sp贸艂dzielniom energetycznym.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Program Energia Plus

Nab贸r do 13.12.2024
Pozosta艂o 448 dni
Wielko艣膰 dotacji
500 000 000,00 PLN
Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddzia艂ywania przedsi臋biorstw na 艣rodowisko i poprawa jego jako艣ci. Finansowa膰 b臋dzie mo偶na szeroki zakres przedsi臋wzi臋膰, w tym min. wdra偶anie wskaza艅 wynikaj膮cych z audytu energetycznego, niskoodpadowe technologie produkcji czy inwestycje w jednostki wytw贸rcze, w kt贸rych do produkcji energii wykorzystuje si臋 energi臋 odnawialn膮.
Dowiedz si臋 wi臋cej

NextGenerationEU (KPO)

Krajowy Plan Odbudowy i Zwi臋kszania Odporno艣ci (KPO) jest to program sk艂adaj膮cy si臋 z 54 inwestycji i 48 reform, maj膮cy na celu wzmocnienie polskiej gospodarki. Jest on finansowany z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwi臋kszenia Odporno艣ci (RRF) stanowi膮cego kluczowe narz臋dzie NextGenerationEU. Dany instrument zapewni do 800 mld euro (w cenach bie偶膮cych) na wsparcie inwestycji i reform w ca艂ej UE. Ka偶dy kraj cz艂onkowski mia艂 za zadanie przygotowa膰 w艂asny plan odbudowy gospodarki po kryzysie zwi膮zanym z COVID-19.聽聽 W celu realizacji KPO Polska otrzyma艂a 158,5 mld z艂 z czego a偶 106,9 mld z艂 zostanie rozdysponowanych w formie bezzwrotnych dotacji. Znaczna cz臋艣膰 bud偶etu b臋dzie wspiera膰 zielon膮 transformacj臋 (42,7%) oraz transformacj臋 cyfrow膮 (20,85%).

Projekty realizowane w ramach KPO powinny si臋 wpisywa膰 w zakres tematyczny dla 6 filar贸w RRF (Recovery and Resilience Facility). Celem RRF jest promowanie sp贸jno艣ci gospodarczej, spo艂ecznej i terytorialnej UE poprzez zwi臋kszenie odporno艣ci i zdolno艣ci dostosowawczych, 艂agodzenie spo艂ecznych i gospodarczych skutk贸w kryzysu oraz wspieranie cyfrowej i zielonej transformacji. Ka偶da inwestycja zaplanowana w ramach KPO musi by膰 tak偶e zgodna z zasad膮 DNSH (Do No Significant Harm) czyli zasad膮 鈥瀗ie czy艅 znacz膮cej szkody鈥.

6 filar贸w:

 1. Zielona transformacja
 2. Transformacja cyfrowa
 3. Inteligentny i trwa艂y wzrost gospodarczy sprzyjaj膮cy w艂膮czeniu
 4. Sp贸jno艣膰 spo艂eczna i terytorialna.
 5. Zdrowie i odporno艣膰 gospodarcza, spo艂eczna i instytucjonalna
 6. Rozwi膮zania dla przysz艂ych pokole艅, w tym edukacja i umiej臋tno艣ci

Struktura KPO zosta艂a podzielona na komponenty od A do F, kt贸re odpowiadaj膮 konkretnym obszarom dzia艂ania.

A ODPORNO艢膯 I KONKURENCYJNO艢膯 GOSPODARKI

B ZIELONA ENERGIA I ZMNIEJSZENIE ENENRGOCH艁ONNO艢CI

C TRANSFORMACJA CYFROWA

D EFEKTYWNO艢膯, DOST臉PNO艢膯 I JAKO艢膯 SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

E ZIELONA INTELIGENTNA MOBILNO艢膯

F POPRAWA JAKO艢CI INSTYTUCJI I WARUNK脫W REALIZACJI KPO

Natomiast 艣rodki finansowe zosta艂y podzielone na cz臋艣膰 grantow膮 i po偶yczkow膮. Bud偶et cz臋艣ci po偶yczkowej to 51,6 mld z艂 z czego najwi臋ksza ilo艣膰 艣rodk贸w zosta艂a przeznaczona na komponent B czyli Zielon膮 energi臋 i zmniejszenie energoch艂onno艣ci. Z kolei cz臋艣膰 grantowa obejmuje wszystkie dotacje, w tym dla przedsi臋biorc贸w co czyni j膮 szczeg贸lnie atrakcyjn膮 pod wzgl臋dem pozyskania dofinansowania na dane przedsi臋wzi臋cia.

KPO dla przedsi臋biorc贸w

Przyk艂adowe konkursy w ramach KPO dla przedsi臋biorc贸w dedykowane s膮 zielonym innowacjom, projektom GOZ, cyfryzacji, robotyzacji, czy te偶 wsparciu przetw贸rstwa rolno-spo偶ywczego. KPO A2.1.1 Inwestycje wspieraj膮ce robotyzacj臋 i cyfryzacj臋 w przedsi臋biorstwach to konkurs, gdzie dofinansowa膰 b臋dzie mo偶na innowacyjne rozwi膮zania nakierowanych na transformacj臋 cyfrow膮, robotyzacj臋, transformacj臋 w kierunku Przemys艂u 4.0, tworzenie cyfrowych miejsc pracy, czy wykorzystanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) w celu zwi臋kszenia stopnia automatyzacji przedsi臋biorstw. O dofinansowanie w tym konkursie b臋d膮 mog艂y ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie du偶e przedsi臋biorstwa. Bud偶et konkursu liczy 449聽899聽688 euro, a maksymalna warto艣膰 projektu wynosi 140 mln z艂. Wsparcie przeznaczone jest na realizacj臋 inwestycji pocz膮tkowej (m.in. w formie utworzenia nowego zak艂adu czy dywersyfikacji produkcji).

Pozostaj膮c w obszarze inwestycji i innowacji, dost臋pny b臋dzie tak偶e konkurs KPO A.2.2.1 Inwestycje we wdra偶anie technologii i innowacji 艣rodowiskowych, w tym zwi膮zanych z GOZ. Przedsi臋biorcy, zar贸wno M艢P jak i du偶e firmy, b臋d膮 mogli pozyska膰 艣rodki na dzia艂ania zwi膮zane z wykorzystaniem surowc贸w wt贸rnych, inwestycjami s艂u偶膮cymi opracowaniu technologii w zakresie wykorzystania odpad贸w czy wdro偶enia modelu GOZ, czy pilota偶owym badaniem sk艂adu morfologicznego wybranych ha艂d odpad贸w poprzemys艂owych oraz powydobywczych, Alokacja konkursu to ok. 360 mln z艂, z czego maksymalna kwota dofinansowania dla M艢P wynosi 3,5 mln z艂.

Jednym z konkurs贸w w ramach KPO dla M艢P jest tak偶e KPO A1.4.1 Wsparcie mikro, ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw przetw贸rstwa rolno-spo偶ywczego. Dzia艂anie ma charakter inwestycyjny, a dofinansowanie mo偶na przeznaczy膰 przede wszystkim na koszty budowy (w tym rozbudowy, remontu) budynk贸w wykorzystywanych do prowadzenia dzia艂alno艣ci przetw贸rczej lub wprowadzania do obrotu produkt贸w rolnych, a tak偶e infrastruktury towarzysz膮cej oraz koszty zakupu nowych maszyn i urz膮dze艅, w tym specjalistycznych 艣rodk贸w transportu.

Grant rz膮dowy

Grant rz膮dowy czyli Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 to znane ju偶 przedsi臋wzi臋cie. 聽Jednak jego atrakcyjno艣膰 wzros艂a dopiero w wyniku nowelizacji z 2019 r., kt贸ra doprowadzi艂a do zwi臋kszenia jego dost臋pno艣ci dla mniejszych podmiot贸w 鈥 M艢P. Grant rz膮dowy finansowany jest z bud偶etu pa艅stwa, a jego celem jest wzrost innowacyjno艣ci przedsi臋biorstw i konkurencyjno艣ci polskiej gospodarki, a tak偶e niwelowanie r贸偶nic mi臋dzy regionami w my艣l zasad regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Jakie wsparcie przewiduje grant rz膮dowy?

Dofinansowanie mo偶na pozyska膰 na inwestycj臋 pocz膮tkow膮 z dw贸ch tytu艂贸w:

 1. Wsparcie z tytu艂u koszt贸w tworzenia nowych miejsc pracy (grant na zatrudnienie), rodzaje inwestycji:
  • Centrum Doskona艂o艣ci Proces贸w Biznesowych,
  • Centrum Zaawansowanych Us艂ug Biznesowych,
  • Centrum Wysokozaawansowanych us艂ug (CBR).
 2. Wsparcie z tytu艂u koszt贸w kwalifikowanych nowej inwestycji (grant inwestycyjny), rodzaje inwestycji:
 • Strategiczna 鈥 inwestycja produkcyjna w dowolnej bran偶y,
 • Innowacyjna 鈥 inwestycja produkcyjna, kt贸rej rezultatem jest innowacja produktowa lub procesowa co najmniej w skali kraju,
 • Centrum Wysokozaawansowanych Us艂ug (kod 72 PKWiU 鈥 us艂ugi w zakresie bada艅 naukowych i prac rozwojowych, inwestycja w centrum badawczo-rozwojowe).

W ramach grantu rz膮dowego mo偶na dofinansowa膰 tak偶e koszty przeszkolenia nowych pracownik贸w. Szczeg贸lnie atrakcyjny dla przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 produkcyjn膮 b臋dzie grant inwestycyjny, kt贸ry umo偶liwi sfinansowanie koszt贸w zakupu maszyn, linii technologicznych czy specjalistycznego oprogramowania.

Program ten ulega cz臋stym zmianom. Ostatnia du偶a nowelizacja mia艂a miejsce na pocz膮tku 2021 r. w ramach przeciwdzia艂ania negatywnym skutkom pandemii COVID-19. Preferencyjne warunki obowi膮zywa艂y jednak tylko do 31 grudnia 2021 r. Aktualnie obowi膮zuj膮ca jest wi臋c nowelizacja Programu z 2019 r., kt贸ra zwi臋kszy艂a dost臋pno艣膰 grantu dla przedsi臋biorc贸w w efekcie m.in. obni偶enia kryteri贸w wej艣cia (kryteri贸w ilo艣ciowych) dotycz膮cych wymaganych koszt贸w kwalifikowanych inwestycji oraz liczby nowoutworzonych miejsc pracy. Mo偶na wi臋c zauwa偶y膰, 偶e program ten adaptuje si臋 do zmian w gospodarce i oferuje mo偶liwie najlepsze rozwi膮zania. Nab贸r ma charakter ci膮g艂y, a aplikowa膰 mo偶na do 2025 roku. Fundusze natomiast b臋d膮 wyp艂acane do ko艅ca 2030 roku.

Konkursy organizowane przez NFO艢iGW finansowane ze 艣rodk贸w krajowych

Narodowy Fundusz Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej koncentruje si臋 na skutecznym i efektywnym wspieraniu dzia艂a艅 na rzecz 艣rodowiska w szczeg贸lno艣ci uwzgl臋dniaj膮c dzia艂ania s艂u偶膮ce absorpcji 艣rodk贸w zagranicznych obs艂ugiwanych przez NFO艢iGW. Fundusz ten stoi na czele systemu finansowania dzia艂a艅 z zakresu ochrony 艣rodowiska i gospodarki wodnej. Jest jednym z wa偶niejszych narz臋dzi realizacji polityki ochrony 艣rodowiska w Polsce.

Kierunki finansowania ochrony 艣rodowiska i gospodarki wodnej ze 艣rodk贸w i przy udziale NFO艢iGW wg. Strategii Dzia艂ania Narodowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2021-2024.

 1. Transformacja energetyczna gospodarki
 2. Poprawa jako艣ci powietrza
 3. Adaptacja do zmian klimatu
 4. Przej艣cie na gospodark臋 o obiegu zamkni臋tym, w tym gospodarowaniu odpadami
 5. Poprawa gospodarki wodno-艣ciekowej
 6. Dzia艂ania na rzecz ochrony przyrody

Bior膮c pod uwag臋 zagadnienie dotycz膮ce gospodarki odpadami dedykowanym konkursem organizowanym przez NFO艢iGW jest dzia艂anie 2.1 Instalacje gospodarowania odpadami realizowane w ramach programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami. Celem konkursu jest realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczeg贸lno艣ci hierarchii sposob贸w post臋powania z odpadami. Dotacje mo偶na pozyska膰 m.in. na budow臋 nowych, rozbudow臋 lub modernizacj臋 istniej膮cych instalacji odzysku, w tym recyklingu selektywnie zebranych odpad贸w komunalnych, w tym bioodpad贸w, odzysku, w tym recyklingu odpad贸w innych ni偶 komunalne, w tym odpad贸w wytworzonych z odpad贸w komunalnych, czy unieszkodliwiania odpad贸w niebezpiecznych (w tym medycznych.

Innym 艣rodowiskowym dzia艂aniem w ramach programu Racjonalna gospodarka odpadami jest konkurs Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpad贸w. Celem konkursu jest realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczeg贸lno艣ci hierarchii sposob贸w post臋powania z odpadami, poprzez utworzenie i utrzymanie na terenie Polski zintegrowanej i wystarczaj膮cej sieci instalacji gospodarowania odpadami. Inwestycje, kt贸re wpisuj膮 si臋 w zakres tematyczny to np. budowa lub modernizacja stacjonarnych punkt贸w selektywnego zbierania odpad贸w komunalnych, rozw贸j infrastruktury technicznej proces贸w logistycznych zwi膮zanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucj膮 niesprzedanych lub niespo偶ytych artyku艂贸w 偶ywno艣ciowych.