Badania i rozwój

EUREKA 2024

Inicjatywa EUREKA to zdecentralizowana sieć 47 państw, w tym państw europejskich oraz Unii Europejskiej, powołana w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu/produktu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu. Alokacja konkursu wynosi 5 mln zł.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
1 500 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
22.05.2023
17.05.2024
Koniec składania wniosków
20.10.2023
18.10.2024
Pokaż kolejne terminy

Celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi. Beneficjentami konkursu po stronie polskiej mogą być MŚP, duże przedsiębiorstwa oraz jednostki prowadzące badania i upowszechniające wiedzę.

Kryteria podstawowe

Projekty EUREKI muszą spełniać łącznie następujące kryteria podstawowe:

 • być realizowane we współpracy międzynarodowej, tzn. musi w nich uczestniczyć przynajmniej jeden niezależny podmiot zarejestrowany i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przynajmniej jeden niezależny podmiot z innego państwa członkowskiego EUREKI;
 • być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi;
 • mieć cywilny cel rozumiany jako niezwiązany np. z obronnością państwa czy realizacją władzy publicznej .

Dla kogo?

Konkurs przeznaczony jest dla (wnioskodawcy po stronie polskiej):

 • MŚP – mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa,
 • grupy podmiotów z MŚP jako liderem, z udziałem jednostki naukowej i/lub dużego przedsiębiorcy.

Na co przeznaczone jest dofinansowanie?

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie na badania przemysłowe i prace rozwojowe. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Wśród kosztów kwalifikowanych można wyróżnić takie kategorie jak:

 1. Wynagrodzenia (kategoria W) – koszty wynagrodzeń kadry naukowo-badawczej (koszty brutto brutto tj. uwzględniające pozapłacowe koszty pracodawcy);
 2. Podwykonawstwo (kategoria E) – usługi merytoryczne zewnętrzne (np. badania w certyfikowanym laboratorium); za podwykonawstwo nie uznaje się usług pomocniczych niezbędnych do wykonania zadań w projekcie typu usług księgowe; koszty podwykonawstwa są wyłączone z podstawy naliczania kosztów ogólnych (kategoria O) projektu; na koszty podnoszone w ramach podwykonawstwa istnieją limity określone w Regulaminie konkursu.
 3. Pozostałe koszty operacyjne (kategoria Op) – m.in. koszty aparatury naukowo-badawczej, materiałów niezbędnych do prowadzenia badań tj. surowców, półproduktów, odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego, utrzymania linii technologicznych czy instalacji doświadczalnych, elementów służących do budowy prototypu i na stałe w nim zamontowanych, koszty szkoleń związanych z obsługą zakupionej aparatury naukowo-badawczej, koszty promocji projektu, koszty usług doradczych i usług równorzędnych, koszty usług obcych (napraw, usług transportowych itp.), koszty amortyzacji budynków oraz dzierżawy gruntów.

Ponadto w projekcie można rozliczać koszty pośrednie (kategoria O) – w ramach kosztów pośrednich można sfinansować wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu, które nie wpisują się w 3 powyższe kategorie m.in. koszty wynajmu lub utrzymania budynków, koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projekt, koszty utrzymania infrastruktury (np. koszty mediów), koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, administracyjnego i technicznego.

Ile można zyskać?

Alokacja dla polskich wnioskodawców wynosi 5 000 000 PLN.

Wysokość dofinansowania przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych we wniosku międzynarodowym złożonym poprzez platformę EUREKA SmartSimple wg kursu EBC na dzień otwarcia naboru wniosków: 1 EUR = 4,2650 zł

Dla grup podmiotów lub grupy przedsiębiorców (wnioskodawca wielopodmiotowy):

Maksymalne dofinansowanie: 1 500 000 PLN

Z tym, że dofinansowanie przyznane pojedynczemu podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 750 tys. PLN.

Dla MŚP (wnioskodawca indywidulany):

Maksymalne dofinansowanie: 750 000 PLN

Intensywność dofinansowania jest uzależniona od rodzajów prac przewidzianych w projekcie i została przedstawiona w poniższej tabeli.

tabela B+R
Intensywność dofinansowania prac badawczo-rozwojowych

Kryteria oceny wniosków

Projekt musi spełniać wszystkie wskazane kryteria formalne, a ponadto muszą zostać spełnione minimalne wymagania punktowe w zakresie kryteriów merytorycznych. Maksymalna liczba punktów w ocenie końcowej wniosku wynosi 40 punktów, a min. 20 punktów.

Wniosek w każdym z kryteriów 1- 8 jest oceniany w skali od 0 do 5 punktów, przy czym liczba przyznanych punktów oznacza ocenę spełnienia danego kryterium w stopniu:

 • 5 – doskonałym (wniosek spełnia wszystkie wymagania ważne dla danego kryterium, jakiekolwiek niedociągnięcia są niewielkie;
 • 4 – bardzo dobrym (wniosek spełnia wymagania ważne dla tego kryterium, chociaż pewne ulepszenia są nadal możliwe);
 • 3 – dobrym (wniosek spełnia dane kryterium, jednak pewne ulepszenia są konieczne);
 • 2 – przeciętnym (chociaż wniosek w szerokim stopniu spełnia dane kryterium, to istnieją znaczące uchybienia);
 • 1 – niskim (kryterium nie jest spełnione w odpowiedni sposób, jak również istnieją rażące uchybienia);
 • 0 – niedostatecznym (wniosek nie odnosi się do danego kryterium lub nie może być oceniany ze względu na brakujące lub niepełne informacje).
Lp.KryteriumMaksymalna ocenaPróg
1.Możliwość zastosowania wyników projektu w gospodarce lub ich innego praktycznego wykorzystania53/5
2. Wartość naukowa projektu52,5/5
3. Dorobek wykonawców52,5/5
4. Posiadanie odpowiednich zasobów materialnych i ludzkich niezbędnych do wykonania projektu52/5
5. Przewidywane efekty ekonomiczne52/5
6.Współpraca pomiędzy partnerami konsorcjum oraz wartość dodana projektu w kontekście współpracy międzynarodowej52/5
7.Innowacyjność proponowanych rozwiązań w porównaniu z aktualnym stanem wiedzy i techniki53/5
8.Możliwość komercjalizacji wyników projektu przez partnerów uczestniczących w projekcie53/5
9.Zasadność planowanych kosztów w stosunku do zakresu zadań objętych projektem oraz w stosunku do oczekiwanych wynikówn.d.n.d.
Razem4020/40
KRYTERIA I PROGI OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU

W kryterium 9 zadaniem recenzentów będzie weryfikacja zasadności kosztów (zasadne/niezasadne) i przypadku wskazania niezasadności kosztów określenie pozycji wymagających korekty.

Dodatkowe informacje

 • Wyniki konkursu zostaną udostępnione w IV kw. 2024 r. lub w I kw. 2025 r.
Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Małe bony badawcze na innowacje dla MŚP – Działalność B+R+I przedsiębiorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
255 000,00 PLN
Zakres wsparcia obejmuje finansowanie dotacyjne projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R. Środki w ramach niniejszego typu są przeznaczone na finansowanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowców/ podmioty oferujące usługi naukowe i badawczo-rozwojowe z regionu oraz spoza regionu (w tym z innych krajów UE).
Dowiedz się więcej

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Seal of Excellence (FENG 2.9)

Nabór do 02.08.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Celem działania jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R, w tym centra badawczo-rozwojowe – Działalność B+R+I przedsiębiorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nabór do 09.08.2024
Pozostało 16 dni
Wielkość dotacji
8 500 000,00
Zakres wsparcia obejmuje infrastrukturę badawczo-rozwojową, w tym centra badawczo-rozwojowe (budowa, przebudowa oraz remont obiektów oraz zakup/ modernizacja infrastruktury badawczej), aktywa własności intelektualnej (m.in.: patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, prawa autorskie, know-how).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas