Inwestycje

Działanie pilotażowe do Programu Akceleracyjnego AKCES NCBR

Działanie pilotażowe do Programu Akceleracyjnego prowadzone przez Akces, a zlecone NCBR. Projekty powinny dotyczyć pomysłów, który przeszły weryfikację POC (Proof Of Concept), doszły do etapu MVP (Minimum Viable Product) lub są wynikami przeprowadzonych przez zgłaszającego prac B+R. Projekty powinny znajdować się na poziomie gotowości technologicznej (TRL) 3 lub wyższym.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
1 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
31.03.2023
Start składania wniosków
31.03.2023
Koniec składania wniosków
14.05.2023

Akces NCBR Sp. z o.o. prowadzi nabór w działaniu pilotażowym do Programu Akceleracyjnego. Prowadzenie Programu Akceleracyjnego przez Akces zostało zlecone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w celu realizacji zadań ustawowych NCBR w zakresie wspierania i finansowania komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych, rozwoju kadry naukowej, pobudzania inwestycji przedsiębiorców w działalność naukową oraz zwiększania udziału polskich podmiotów w realizacji międzynarodowych programów B+R.

Nabór prowadzony jest do 14 maja 2023 r.

Cel i zakres konkursu

Projekty powinny dotyczyć pomysłów, który przeszły weryfikację POC (Proof Of Concept), doszły do etapu MVP (Minimum Viable Product) lub są wynikami przeprowadzonych przez zgłaszającego prac B+R.

Projekty powinny znajdować się na poziomie gotowości technologicznej (TRL) 3 lub wyższym.

Zgłoszone pomysły będą ocenione pod kątem potencjału komercjalizacji, innowacyjności i przewag konkurencyjnych.

Dofinansowanie można uzyskać na wsparcie mentoringowe, grant oraz inwestycję. Przedmiotem dofinansowania w ramach grantu i mogą być wyłącznie wydatki powiązane merytorycznie z realizacją Projektu.

Inwestycja stanowi bezpośrednie dofinansowanie dla Start-upów, przyznawane w formie pomocy na wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej.

Dla kogo?

Innowacyjne startupy ze wszystkich branż, nie starsze niż 5 lat od momentu rejestracji oraz osoby fizyczne, a także uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN, konsorcja jednostek naukowych i inne podmioty.

Warunkiem dopuszczenia zgłoszenia do etapu kwalifikacji (preselekcji) i selekcji jest złożenie podpisanego oświadczenia o gotowości do założenia spółki kapitałowej (jeśli jeszcze nie została założona), zdolnej do wzięcia udziału w Programie akceleracyjnym (tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną lub prostą spółkę akcyjną), w momencie zakwalifikowania do Programu akceleracyjnego.

W Programie Akceleracyjnym mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorstwa spełniające poniższe warunki:

 • posiadają status małego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia KE nr 651/2014;
 • nie są notowane na giełdzie i prowadzą działalność przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wpisania do właściwego rejestru albo ewidencji;
 • nie dokonały wypłat z zysku lub wypłaty dywidendy;
 • nie przejęły działalności innego przedsiębiorcy albo nie zostały utworzone w wyniku połączenia, chyba że połączenie nastąpiło między małymi przedsiębiorstwami spełniającymi warunki wskazane w lit. b-c.

Kwalifikacja zgłoszonych projektów do Programu Akceleracyjnego

Przesłane Zgłoszenia przechodzą ocenę formalną oraz dwuetapowy proces kwalifikacji do Programu Akceleracyjnego:

 • I etap – Preselekcja (ocena kwalifikowalności)
 • II etap – Selekcja merytoryczna.

W ramach oceny formalnej pracownicy Akces dokonują oceny poprawności formalnej przesłanych zgłoszeń.

Pozytywnie zweryfikowane w ramach oceny formalnej Zgłoszenia przechodzą do I etapu kwalifikacji – Preselekcji. Ocena na etapie Preselekcji ma na celu wybór Zgłoszeń spełniających podstawowe kryteria dostępu i wpisujących się w założenia programów akceleracyjnych Akces.

Pozytywnie ocenione w ramach etapu Preselekcji Zgłoszenia przechodzą do II etapu kwalifikacji – Selekcji Merytorycznej. Ocena na etapie Selekcji Merytorycznej ma na celu wybór zgłoszeń o najwyższym potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. W szczególności ocena jest dokonywana pod kątem potencjału komercjalizacji, innowacyjności i przewag konkurencyjnych zgłoszonego Projektu.

Na etapie Selekcji Merytorycznej Akces może zwrócić się do wybranych Zgłoszeniodawców o bezpośrednie zaprezentowanie projektu w ramach tzw. „Pitch Day”. „Pitch Day” ma postać spotkania, podczas którego obecni będą przedstawiciele wybranych projektów zakwalifikowanych do fazy Selekcji Merytorycznej, oraz Zespół Merytoryczny. W trakcie spotkania każdy Zgłoszeniodawca przedstawi
krótko swój projekt, wykazując jego potencjał i mocne strony oraz udzieli odpowiedzi na pytania członków Zespołu Merytorycznego.

Etapy akceleracji i kwota wsparcia Mentoring

 1. Mentoring

Wyspecjalizowane usługi doradcze o wartości do 100 tys. zł, których celem jest komercyjny rozwój produktu/usługi, przygotowanie i wdrożenie koncepcji rozwoju i przygotowanie spółki do pozyskania kapitału na dalszy rozwój projektu.

Zakres usługi mentoringowej:

 • weryfikacja założeń biznesowych projektu (w tym potrzeb Beneficjenta i możliwości skalowalności i komercjalizacji biznesu);
 • analiza strategii wprowadzenia produktu/rozwiązania na rynek/rynki (w tym międzynarodowe);
 • analiza rynku docelowego i konkurencji;
 • analiza strategii rozwoju produktu/rozwiązania;
 • analiza strategii sprzedażowej i marketingowej;
 • analiza zasobów kadrowych i intelektualnych oraz materialnych;
 • analiza ryzyka rynkowego:
 • analiza planu i potencjału finansowego, w tym jego przygotowanie do pozyskania kapitału na dalszy rozwój.
 1. Grant

Bezzwrotne dofinansowanie spółki, której projekt został zakwalifikowany do akceleracji w wysokości do 300 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, adekwatnie do ustalonych podczas mentoringu potrzeb projektu.

 1. Inwestycja

Bezpośrednia inwestycja o wartości do 600 tys. zł w spółkę realizującą projekt.

Łączna kwota wsparcia dla pojedynczego podmiotu nie może przekroczyć 1 mln zł.

Oczekiwane rezultaty programu

Oczekiwane rezultaty Programu Akceleracyjnego to:

 • podniesienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wsparcie nowych podmiotów, wyłonionych z sektora innowacji i B+R wnoszących na rynek innowacyjne projekty technologiczne oferujące nowe bądź ulepszone rozwiązania;
 • ułatwienie projektom z sektora innowacji i B+R, planującym komercjalizację wyników swoich badań, dostępu do potencjalnych inwestorów, możliwość mentoringu i pozyskania know-how od osób dysponujących dużym doświadczeniem w biznesie i wdrożeniach, które będą współpracowały z Akces jako mentorzy.
Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Pozostało 118 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
98 000 000,00 PLN
Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji.
Dowiedz się więcej

Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury (KPO A1.4.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
15 000 000,00 PLN
W ramach tej dotacji wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie tworzenia centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych. Koszty kwalifikowalne obejmują m.in. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją budynków, infrastruktury i urządzeń, a także zakup nowych maszyn i urządzeń, nowych środków transportu, sprzętu informatycznego, oprogramowania komputerowego (w tym koszty jego aktualizacji), zakup i koszty instalacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych czy koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas