Badania i rozwój

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R - Rozwój regionalnego potencjału B+R - FE dla Podlaskiego (1.1)

Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
w zależności od rodzaju projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
30.11.2023
15.01.2024
10.05.2024
Koniec składania wniosków
10.01.2024
29.02.2024
26.07.2024
Pokaż kolejne terminy

Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo, Konsorcja naukowo-przemysłowe

Dotacja na działalność B+R przeznaczona jest dla:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych przedsiębiorstw,
 • konsorcjów przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw. W przypadku konsorcjum przedsiębiorstw, Beneficjentem pomocy publicznej może być wyłącznie partner wiodący. Pozostali konsorcjanci uzyskają wsparcie w formie pomocy de minimis.
 • konsorcjów przemysłowo-naukowych, w szczególności z udziałem: organizacji badawczych.

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Wsparcie dużych przedsiębiorstw w zakresie badań naukowych i innowacji, możliwe jest pod warunkiem gdy projekt wiąże się ze współpracą z MŚP i zapewnia efekt dyfuzji innowacji, przy czym priorytetowo traktowane będą projekty w zakresie badań naukowych i innowacji wdrażających cele Europejskiego Zielonego Ładu.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Projekty B+R przedsiębiorstw: 1a działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów, 1b rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Wsparcie na:

 • prace B+R (oraz wdrożenie wyników prac B+R)
 • inwestycje w infrastrukturę B+R

Wsparcie w typie projektu 1a działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe. Wsparciem nie będą objęte badania podstawowe.

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP w ramach tego typu projektu mogą dodatkowo dofinansować wdrożenie wyników przeprowadzonych prac B+R. Warunkiem jest, aby komponent wdrożeniowy stanowił mniejszość wydatków kwalifikowalnych projektu (mniej niż 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu). Formą wsparcia na wdrożenie wyników prac B+R jest dotacja warunkowa.

Elementem projektów może być uzyskanie i ochrona własności intelektualnej wytworzonych/uzyskanych w ramach projektu rozwiązań. Premiowane będą projekty realizowane przez konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przemysłowo-naukowe.

Wsparcie w typie projektu 1b rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw obejmuje tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R przez inwestycje w aparaturę, sprzęt, własności niematerialne i prawne i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Wymogiem w przypadku tego typu projektu jest przedstawienie informacji dotyczących zakresu badań przemysłowych lub prac rozwojowych, które przedsiębiorstwo zamierza realizować na utworzonej infrastrukturze, a także zdolności przedsiębiorstwa do realizacji prac B+R (potencjału kadrowego, doświadczenia, potencjału infrastrukturalnego), a tym samym zobowiązanie do ich realizacji.

Elementy uzupełniające

 • Kompetencje

W ramach typu 1a i 1b jako element uzupełniający projekty przewidziano wsparcie na podnoszenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, w szczególności z zakresu: prac B+R, komercjalizacji wyników prac B+R, transferu technologii, ochrony własności intelektualnej oraz obszarów powiązanych z tematyką badań i innowacji.

 • Zazielenienie, internacjonalizacja, cyfryzacja

Elementem projektów z zakresu B+R będą mogły być także działania związane z zazielenieniem, internacjonalizacją czy cyfryzacją, co powinno się przekładać na zwiększenie efektów realizowanych projektów.

Preferowane będą prace B+R+I mające na celu rozwój ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w przedsiębiorstwach.

Katalog kosztów kwalifikowalnych

Typ projektu 1a: działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe:

 • Personel projektu – wynagrodzenie personelu projektu badawczo-rozwojowego – pracowników kadry naukowo-badawczej, tj. pracowników badawczych, pracowników technicznych, pozostałych pracowników pomocniczych. Wydatek kwalifikowalny stanowią składniki płacowe i pozapłacowe.
 • Amortyzacja (aparatura i sprzęt) – odpisy amortyzacyjne aparatury naukowo-badawczej i sprzętu wykorzystywanych w celu prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych albo tylko prac rozwojowych wyłącznie w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby realizowanego projektu B+R.
 • Amortyzacja (budynki) – odpisy amortyzacyjne budynków odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku wykorzystywania budynków także w innych celach niż realizacja projektu – kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji badań przemysłowych, prac rozwojowych w ramach projektu.
 • Nieruchomości – koszty gruntów, które w całości lub części będą wykorzystywane bezpośrednio na potrzeby prowadzonych badań przemysłowych, prac rozwojowych. Kwalifikowalne są takie koszty gruntów, jak dzierżawa gruntów (raty czynszu dzierżawnego) oraz wieczyste użytkowanie gruntów (opłaty za użytkowanie wieczyste).
 • Wartości niematerialne i prawne – koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych nabytych od osób trzecich na warunkach rynkowych – w formie patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz, raportów badawczych itp., wykorzystywanych, aby prowadzić badania przemysłowe lub prace rozwojowe.
 • Dostawy (inne niż środki trwałe) – wydatki związane z dostawami, czyli koszty zakupu materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją prac B+R w ramach projektu:
  • materiały i środki eksploatacyjne, koszty surowców, półproduktów, odczynników,
  • sprzęt laboratoryjny, koszty zakupów które nie są środkiem trwałym zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z polityką rachunkowości Wnioskodawcy,
  • utrzymanie linii technologicznych, instalacji doświadczalnych,
  • eksploatacja aparatury naukowo-badawczej,
  • zakupu elementów służących do budowy prototypu i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej.
 • Usługi zewnętrzne (koszty operacyjne)
  • pomocnicze usługi obce,
  • opłaty związane z dopuszczeniem do badań;
  • usługi transportowe niezbędne do prawidłowej realizacji prac badawczych;
  • wynajem/leasing aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń wykorzystywanych w celu prowadzenia badań przemysłowych i prac,
  • wynajem powierzchni laboratoryjnej, wykorzystywanej do prac B+R projektu.
 • Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo) – koszty badań wykonywanych na podstawie umowy oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego. Podwykonawstwem nie są czynności pomocnicze niezbędne do wykonania zadań projektowych, takie jak usługi prawne, księgowe, podatkowe lub reklamowe (tego rodzaju koszty pokrywane są w ramach kosztów pośrednich). W ramach kategorii podwykonawstwo kwalifikowalne są umowy o dzieło oraz umowy B2B. Limit – max. 60% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych ponoszonych w ramach projektu.
 • Koszty pośrednie – stanowią koszty niezbędne do realizacji projektu, których nie można bezpośrednio przypisać do głównego celu projektu, w szczególności wynagrodzenia kadry zarządzającej, koszty delegacji oraz koszty administracyjne związane z obsługą projektu, które nie wymagają podejmowania merytorycznych działań zmierzających do osiągnięcia celu projektu.

Pomoc de minimis

 • Koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych (wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych itp.).
 • Wydatki związane z cross-financingiem (usługi doradczo-szkoleniowe, świadczone przez podmioty zewnętrzne, o charakterze specjalistycznym, ściśle związanym z realizowanym projektem) – mogą stanowić maksymalnie 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wyłącznie w przypadku MŚP (nie dotyczy dużych przedsiębiorstw) obok prac badawczo-rozwojowych elementem projektu typu 1a może być wdrożenie wyników tych prac, przy czym komponent wdrożeniowy musi stanowić mniejszość (tj. mniej niż 50%) całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, charakterystycznych dla typu 1a.

Wydatki kwalifikowalne projektu dotyczące części wdrożeniowej są analogiczne jak wydatki charakterystyczne dla projektu typu 1b Rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw – przy czym pozycja „środki trwałe/dostawy” będzie się odnosiła w szczególności do maszyn i urządzeń niezbędnych do
rozpoczęcia produkcji lub świadczenia usług będących wynikiem przeprowadzonych w ramach realizacji projektu prac B+R.

Typ projektu 1b: rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Regionalna pomoc inwestycyjna

 • Grunty – koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu lub nabycia gruntów, jeżeli grunt jest niezbędny do realizacji projektu i kwalifikowany wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystany do celów realizacji projektu.
 • Nieruchomości zabudowane – koszty nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej, z wyłączeniem lokali mieszkalnych, jeżeli nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu i kwalifikowana wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystana do celów realizacji projektu. Suma kwalifikowalnych kosztów gruntów oraz nieruchomości zabudowanych nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych; w przypadku terenów opuszczonych oraz poprzemysłowych, na których znajdują się budynki, limit ten zostaje podniesiony do 15%.
 • Środki trwałe/dostawy – koszty nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości, w tym koszty instalacji i uruchomienia lub leasingu środków trwałych, innych niż nieruchomości. W przypadku leasingu kwalifikowalne są raty spłaty kapitału środków trwałych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu. Nabywane środki trwałe, muszą być nowe, z wyjątkiem nabywanych przez MŚP.
 • Roboty budowlane – koszty nabycia robót i materiałów budowlanych.
 • Nadzór nad robotami budowlanymi, o ile wynika z przepisów prawa.
 • Wartości niematerialne i prawne – koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne jedynie do wysokości 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów inwestycji początkowej.

Pomoc de minimis

 • Wydatki na opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu, w tym: niezbędna dokumentacja techniczna; niezbędne decyzje administracyjne (np. w związku z oceną oddziaływania na środowisko), mapy lub szkice sytuujące projekt.
 • Wydatki związane z energetyką odnawialną – przy czym mogą one stanowić max. 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.
 • Wydatki związane z cross-financingiem (usługi doradczo-szkoleniowe, świadczone przez podmioty zewnętrzne, o charakterze specjalistycznym, ściśle związanym z realizowanym projektem) – mogą stanowić max. 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ile można zyskać?

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 150 000 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 8 000 000 PLN

Poziom dofinansowania poszczególnych kosztów w projekcie jest uzależniony od rodzaju wnioskowanej pomocy oraz typu podmiotu ponoszącego wydatki.

 • Regionalna pomoc inwestycyjna
  • mikro i małe przedsiębiorstwa: max. 70%
  • średnie przedsiębiorstwa: max. 60%
  • duże przedsiębiorstwa: max. 50%
 • Pomoc de minimis:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa: max. 70%
  • średnie przedsiębiorstwa: max. 60%
  • duże przedsiębiorstwa: max. 50%
 • Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe
Status przedsiębiorstwa/
Wykonawcy
Badania przemysłoweBadania przemysłowe z uwzględnieniem premiiEksperymentalne prace rozwojoweEksperymentalne prace rozwojowe z uwzględnieniem premii
MIKRO70%80%45%60%
MAŁE70%80%45%60%
ŚREDNIE60%75%35%50%
DUŻE50%65%25%40%
 • Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności: max 50% (wyłącznie MŚP)
 • Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP: max. 50% (wyłącznie MŚP)

W przypadku konsorcjum przedsiębiorstw, Beneficjentem pomocy publicznej może być wyłącznie partner wiodący. Pozostali konsorcjanci uzyskają wsparcie w formie pomocy de minimis.

Dodatkowe informacje

Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.

Termin naboruBudżet
20.10.2023-29.11.202320 000 000 PLN
30.11.2023-10.01.202415 000 000 PLN
15.01.2024-29.02.202415 000 000 PLN
10.05.2024-26.07.202315 000 000 PLN

Dokumentacja dotacji Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji konkursowej dla IV naboru.

Termin rozstrzygnięcia naboru

listopad 2024 r.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Kredyt ekologiczny to zupełnie nowe działanie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej

Małe bony badawcze na innowacje dla MŚP – Działalność B+R+I przedsiębiorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
255 000,00 PLN
Zakres wsparcia obejmuje finansowanie dotacyjne projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R. Środki w ramach niniejszego typu są przeznaczone na finansowanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowców/ podmioty oferujące usługi naukowe i badawczo-rozwojowe z regionu oraz spoza regionu (w tym z innych krajów UE).
Dowiedz się więcej

Seal of Excellence (FENG 2.9)

Nabór do 02.08.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Celem działania jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas