Badania i rozwój

Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji - FE dla Śląskiego (10.2)

Dotacja Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji - FE dla Śląskiego (10.2) przeznaczona jest na wsparcie prac badawczo-rozwojowych realizujących badania przemysłowe i prace eksperymentalno-rozwojowe lub same prace eksperymentalno-rozwojowe, nakierowane na proces transformacji. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się duże, średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa, a także partnerstwa przedsiębiorstw oraz partnerstwa przedsiębiorstw i organizacji badawczych działające na terenie województwa śląskiego.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
27.06.2024
Koniec składania wniosków
12.09.2024

Dla kogo?

O dotację będą mogły ubiegać się duże, średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa, a także partnerstwa przedsiębiorstw oraz partnerstwa przedsiębiorstw i organizacji badawczych działające na terenie województwa śląskiego. W ramach działania zakłada się wsparcie dla projektów, których beneficjentem lub partnerem wiodącym partnerstwa/porozumienia jest przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorstwo (partner wiodący) musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie przynajmniej jednego z 7 wyżej wymienionych podregionów województwa śląskiego, weryfikacja dokonywana będzie na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Wsparcie w ramach niniejszego działania skoncentrowane jest w szczególności na MŚP. Przewidziane są również inwestycje dużych przedsiębiorstw, pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji
działalności B+R do polskiej gospodarki. Głównym celem wsparcia dużych przedsiębiorstw powinno być podjęcie współpracy z MŚP w zakresie rozwijania i wzmacniania zdolności badawczych i innowacyjnych
oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii, a także przedstawienie korzyści dla partnerów oraz innych przedsiębiorstw MŚP z regionu.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na prace badawczo-rozwojowe (z wyłączeniem badań podstawowych) realizujące badania przemysłowe i prace eksperymentalno-rozwojowe lub same prace eksperymentalno-rozwojowe, nakierowane na proces transformacji.

Uzupełniająco, jako element każdego projektu B+R, możliwe jest wsparcie prac przedwdrożeniowych w przedsiębiorstwach. Wdrożenie wyników prac B+R będzie dopuszczalne jako moduł w projekcie badawczo-rozwojowym, przy czym musi on stanowić mniejszość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (tj. poniżej 50%).

Dodatkowo wnioskodawca realizując projekt B+R będzie mógł uzyskać wsparcie na cyfryzację procesów badawczych w firmie, podniesienie kompetencji pracowników oraz uzyskanie ochrony własności
intelektualnej na rezultaty będące wynikiem prac B+R.

W ramach działania wspierane będą prace badawcze na rzecz transformacji, które będą nakierowane na rozwiązania (efekty, produkty) przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zmniejszania zużycia
surowców w procesach produkcyjnych, wdrożenia czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstaniu, zwiększenia reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego
gospodarowania zasobami oraz ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych.

W przypadku prac B+R projekt musi zawierać w sobie prace eksperymentalno – rozwojowe nakierowane na proces transformacji, których realizacja powinna prowadzić do wyniku dającego się skomercjalizować.
Prace B+R mogą być realizowane przez samodzielne przedsiębiorstwa, a także przez partnerstwa przemysłowo – naukowe. Partnerami mogą być podmioty spoza regionu oraz kraju.

W przypadku finansowania projektu realizowanego w partnerstwie przez partnera spełniającego definicję „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę” (art. 2 pkt. 83 Rozporządzenia 651/2014) w zakresie dotyczącym działalności niegospodarczej – maksymalny poziom dofinansowania może wynieść 100% (w tym przypadku finansowanie nie jest objęte zasadami pomocy państwa). W zakresie dotyczącym działalności gospodarczej intensywność udzielanej pomocy publicznej będzie zgodna z podstawą udzielania pomocy. Informacja o poziomie wsparcia będzie każdorazowo wskazywana dla danego naboru w regulaminie wyboru projektów.

W przypadku projektu dotyczącego prac B+R zawierającego moduł wdrożeniowy, nabywane środki trwałe i wartości niematerialne i prawne muszą być zewidencjonowane oraz wykorzystywane na terytorium województwa śląskiego w jednym z 7 podregionów (katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim i sosnowieckim).

Dla projektu dotyczącego realizacji prac badawczo-rozwojowych – w przypadku gdy planowane przedsięwzięcie lub jego część będzie realizowana poza terytorium województwa śląskiego, za miejsce
realizacji projektu uznaje się zakład lub oddział Wnioskodawcy/partnera wiodącego, który musi znajdować się w województwie śląskim w jednym z 7 ww. podregionów – weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Beneficjent aplikując o wsparcie zobowiązany jest do zastosowania zasady:

  • n+2 w projektach dotyczących realizacji prac badawczo-rozwojowych na rzecz transformacji,
  • n+3 w projektach dotyczących realizacji prac badawczo-rozwojowych na rzecz transformacji wraz z wdrożeniem ich wyników.

Oznacza to, że od chwili podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent powinien zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie:

  • w ciągu kolejnych dwóch latach (w projektach dot. realizacji prac badawczo-rozwojowych w przypadku realizacji wyłącznie prac B+R),
  • w ciągu kolejnych trzech latach (w projektach dot. realizacji prac badawczo-rozwojowych wraz z wdrożeniem ich wyników).
    W szczególnych przypadkach Instytucja Pośrednicząca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu dotyczącego zasady n+2 oraz n+3 z uwzględnieniem możliwego maksymalnego terminu ponoszenia
    wydatków kwalifikowanych.

Projekty realizowane w ramach powyższego celu szczegółowego muszą być zgodne z Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019-2030 (PRT).

Przerwanie realizacji projektu badawczego oraz rezygnacja z komercjalizacji poprzez wdrożenie wyników prac B+R, nie będzie skutkować zwrotem środków wyłącznie w przypadku, gdy w trakcie realizacji prac B+R lub po ich zakończeniu beneficjent wykaże, że wdrożenie nie jest możliwe ze względów technicznych i/lub ze względu na brak lub nikłą wartość merytoryczną wyników dotychczas przeprowadzonych prac B+R, bądź też nie jest uzasadnione ze względów ekonomicznych.

Działanie będzie realizowane z uwzględnieniem zasad horyzontalnych (zgodnie z art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.), a obowiązek ich stosowania wynika z Umowy Partnerstwa, programu oraz wytycznych.

Dodatkowe informacje

Na nabór przeznaczono budżet w wysokości 222 500 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie: 85%

Nabór wniosków zostanie uruchomiony w czerwcu 2024 r. Daty naboru zostały podane poglądowo i mogą ulec zmianie.

Szczegółowe informacje dotyczące kwot dofinansowania oraz kosztów kwalifikowalnych zostaną podane wraz z ogłoszeniem naboru i opublikowaniem dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do obserwowania naszej strony.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.06.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 02.07.2024
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas