Dotacje UE w łódzkie

Komisja Europejska zatwierdziła nowe Fundusze Europejskie dla województwa łódzkiego. Region tym samym zyskał 2 mld 745 mln euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Z tej kwoty 1,7 mld euro przeznaczone na tzw. działania twarde tj. na inwestycje w infrastrukturę i transport, w tej kategorii mieści się także wsparcie dla przedsiębiorców. Program regionalny ma na celu między innymi wesprzeć województwo łódzkie w transformacji klimatycznej, tak by region stał się bardziej przyjazny dla środowiska. Duża część budżetu zostanie przeznaczona na wsparcie przedsiębiorców w celu rozwoju biznesu, zaplecza technologicznego, usprawnienia systemów produkcyjnych. W przypadku, gdy dofinansowanie udzielane będzie zgodnie z mapą pomocy regionalnej (wsparcie na inwestycje) podmioty z województwa łódzkiego mogą liczyć na wsparcie w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych. Dla MŚP została przewidziana dodatkowa premia, pozwalająca podnieść poziom dofinansowania do max. 60%.

Wyniki wyszukiwania
 • Lokalizacja

 • Program

 • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Wsparcie infrastruktury do wytwarzania i magazynowania energii pochodzącej z OZE – Przestrzeń w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.3)

Nabór do 01.12.2024
Pozostało 542 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę do wytwarzania i magazynowania energii z odnawialnych źródeł dla przedsiębiorstw z województwa Łódzkiego. Nabór startuje w lipcu 2023 r.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie innowacji i wyników prac B+R (z możliwością wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych) – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 01.01.2024
Pozostało 207 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na wdrożenie innowacji i wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z województwa Łódzkiego. Nabór startuje 01.12.2023.
Dowiedz się więcej

Inwestycje na zwiększenie zdolności produkcyjnej, Przemysł 4.0, efektywność energetyczna – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 01.08.2023
Pozostało 54 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na transformację ekologiczną i energetyczną dla przedsiębiorstw z województwa Łódzkiego. Sfinansować będzie można wdrożenie inwestycji zwiększających zdolności produkcyjne oraz rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 i efektywności energetycznej. Nabór startuje w listopadzie 2023 r.
Dowiedz się więcej

Wsparcie badań, zakup usług badawczych, współpraca ze sferą B+R – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 01.02.2024
Pozostało 238 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na badania lub dofinansowanie zakupu usług badawczych dla przedsiębiorstw z województwa Łódzkiego. Konkurs wspiera współpracę przedsiębiorców z sektorem naukowym. Nabór startuje w styczniu 2024 r.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 01.02.2024
Pozostało 238 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na wdrożenie rozwiązań w zakresie GOZ w przedsiębiorstwach z województwa Łódzkiego. Nabór startuje w styczniu 2024 r.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 01.10.2023
Pozostało 115 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Łódzkiego. Wspierane będą m.in. automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja przedsiębiorstw. Nabór startuje we wrześniu 2023 r.
Dowiedz się więcej

Wsparcie infrastruktury badawczej lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac B+R – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 01.10.2023
Pozostało 115 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę lub aparaturę badawczą niezbędną do prowadzenia prac B+R dla przedsiębiorstw z województwa Łódzkiego. Nabór startuje we wrześniu 2023 r.
Dowiedz się więcej

Program Energia Plus

Nabór do 13.12.2024
Pozostało 554 dni
Wielkość dotacji
500 mln PLN
Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Finansować będzie można szeroki zakres przedsięwzięć, w tym min. wdrażanie wskazań wynikających z audytu energetycznego, niskoodpadowe technologie produkcji czy inwestycje w jednostki wytwórcze, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię odnawialną.
Dowiedz się więcej

Program Innowacje dla Środowiska

Nabór do 31.03.2023
Dotacja zakończona
Wielkość dotacji
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 29.12.2023
Pozostało 204 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Województwo łódzkie jest położone w środkowej Polsce. Zamieszkuje go ok. 2,4 mln ludzi. Województwo łódzkie zajmuje 9 pozycję w kraju pod względem wielkości i 6 pod względem liczby ludności. Pod koniec 2021 r. w rejestrze REGON na terenie województwie łódzkiego zarejestrowanych było 269,6 tys. podmiotów gospodarczych – 5,6% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju. Ponad 1/3 jednostek (36,8%) miała swoją siedzibę w Łodzi. Najwięcej podmiotów (23,3% ogółu) prowadziło działalność związaną z handlem, naprawą pojazdów samochodowych. Pod względem rodzaju prowadzonej działalności najwięcej podmiotów działało w ramach sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (62,9 tys., tj. 23,3% ogółu jednostek). Znaczny udział w liczbie podmiotów ogółem stanowiły też jednostki z sekcji budownictwo (32,9 tys., tj. 12,2%), przetwórstwo przemysłowe (27,8 tys., tj. 10,3%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (26,0 tys., tj. 9,6%). Województwo łódzkie w skali UE jest regionem słabiej rozwiniętym nieosiągającym 75% średniej unijnej. W obszarze rozwoju gospodarczego głównymi wyzwaniami dla regionu są:

 • transformacja przemysłowa regionu;
 • wykorzystanie potencjału regionu dla rozwoju sektora usług, w tym usług innowacyjnych i logistyki;
 • poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw;
 • dostosowanie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw do potrzeb rynku pracy, w tym zwiększenia ich adaptacyjności do zmian zachodzących w gospodarce;
 • malejąca liczba osób aktywnych zawodowo.

W Europejskim Rankingu Innowacyjności Łódzkie znajduje się w grupie tzw. Emerging Innovators (wschodzący innowatorzy – najsłabsza grupa ze wskaźnikiem innowacyjności wynoszącym poniżej 70% średniej). Wyzwaniem stojącym przed regionem w perspektywie najbliższych lat jest przede wszystkim restrukturyzacja gospodarki województwa poprzez rozwój sektorów i działów bardziej zaawansowanych technologicznie. PKB per capita w 2021 r. wynosił 65 981 zł (95,5% średniej krajowej). Pod tym względem region zajmuje piąte miejsce w kraju. Udział w tworzeniu polskiego PKB – 6,0%. Nakłady B+R w 2020 r. – 7 miejsce w skali kraju (1633,2 mln zł).

Fundusze unijne w łódzkim – jaki budżet?

Z ogólnej puli środków wynegocjowanej przez Polskę z Komisją Europejską 60% będzie zarządzana na poziomie krajowym, a ok. 40% zostanie zagospodarowana na szczeblu regionalnym. Każde województwo przygotowało własny program regionalny, w oparciu o który będzie dzielić pieniądze. W województwie łódzkim program ten nosi nazwę Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Budżet tego programu opiewa na blisko 2,745 mld euro. Ponadto w województwie łódzkim dostępne będą środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (369,5 mln euro). Zostaną one przeznaczone na łagodzenie skutków transformacji energetycznej w regionie.

Dotacje łódzkie – co można dofinansować?

Województwo łódzkie inwestuje w rozwój sfery biznesowej, wspiera zdrową konkurencję rynkową, by stać się regionem jeszcze bardziej atrakcyjnym dla ludzi przedsiębiorczych. Środki z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego przeznaczone zostaną na działania związane z inwestycjami w infrastrukturę transportową, zdrowotną oraz kulturalną. Część kwoty z dostępnego budżetu zostanie przeznaczona na wsparcie przedsiębiorców w celu rozwoju biznesu, zaplecza technologicznego, usprawnienia systemów produkcyjnych. Przedsiębiorcy będą mogli dofinansować realizację prac B+R (prowadzonych samodzielnie lub w konsorcjum z innymi przedsiębiorstwami lub jednostkami naukowymi), tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego czy zakup usług badawczych. Wsparcie będzie się koncertować na MŚP, swoje szanse będą mieć jednak także duże przedsiębiorstwa. Duże firmy będą mogły realizować głównie projekty z zakresu innowacji środowiskowych oraz wspierających transformację energetyczną regionu.

Intensywność dofinansowania – mapa pomocy regionalnej           

Intensywność dofinansowania uzależniona jest od rodzaju projektu. W projektach B+R na poziom dofinansowania wpływ ma wielkość przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, duże) oraz kategoria prac (badania przemysłowe, prace rozwojowe). W projektach inwestycyjnych intensywność dofinansowania jest ustalana zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027, która przewiduje różne poziomy wsparcia dla różnych regionów. Przedsiębiorcy z województwa łódzkiego mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych. Podmiotom z sektora MŚP przysługuje dodatkowa premia. W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw do bazowego poziomu 40% dolicza się dodatkowe 20 punktów procentowych, w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw premia ta wynosi 10 punktów procentowych.

Kto organizuje konkursy – Instytucje Pośredniczące w województwie łódzkim

W województwie łódzkim główną Instytucją Pośredniczącą odpowiedzialną za organizację konkursów jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. COP zajmuje się:

 • naborem i oceną wniosków,
 • podpisywaniem umów o dofinansowanie projektów,
 • obsługą finansową projektów,
 • przeprowadzaniem kontroli rzeczowej i finansowej realizacji projektów,
 • prowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych.