Inwestycje

Wsparcie inwestycji MŚP w zakresie dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz tworzenie nowych miejsc pracy, cyfryzacji i internacjonalizacji - Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach - FE dla Wielkopolskiego (10.2)

Dotacja wspiera inwestycje MŚP w zakresie dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz tworzenie nowych miejsc pracy, cyfryzacji i internacjonalizacji. Jest skierowana do przedsiębiorstw z Wielkopolski.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.02.2025
Koniec składania wniosków
28.02.2025

Dla kogo?

O wsparcie ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Wielkopolski Wschodniej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Wsparcie inwestycji MŚP w zakresie dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz tworzenie nowych miejsc pracy, cyfryzacji i internacjonalizacji

Wsparciem mogą być objęte działania polegające na:
a) inwestycjach produkcyjnych w MŚP w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług, przyczyniając się w ten sposób do akumulacji brutto i zatrudnienia, w tym poprzez:
• wdrażanie nowych lub ulepszonych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych; inwestycji niezbędnych do zmiany profilu działalności, w tym wprowadzenia nowych przyjaznych dla klimatu produktów, usług, procesów;
• wdrażanie nowoczesnych modeli biznesowych opartych na automatyzacji, robotyzacji;
• promocja zagraniczna jako element projektu.
b) wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w procesach biznesowych przedsiębiorstw, w tym:
• zakup usług programistycznych lub/i zakup i wdrożenie gotowego oprogramowania (w tym w formie licencji) w celu wprowadzenia rozwiązań cyfrowych,
• zakup środków trwałych, w tym urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem danych czy ich magazynowaniem,
c) rozwoju infrastruktury zrównoważonej turystyki, wykorzystującej endogeniczne potencjały danego obszaru do rozwoju gospodarczego, mającej charakter prozatrudnieniowy, w tym przyczyniającej się do przejścia na neutralną dla klimatu GOZ.
d) promocja zagraniczna (jako element projektu w przypadku inwestycji produkcyjnych mających na celu internacjonalizację działalności przedsiębiorstwa).

Informacje dodatkowe:

  • Wsparcie może być realizowane w formie kompleksowych/ modułowych projektów; nie wyklucza się realizacji projektu w węższym obszarze. Zakres projektu określa Wnioskodawca w zależności od zidentyfikowanych potrzeb;
  • Istotne będzie tworzenie miejsc pracy w MŚP w związku z realizacją projektu;
  • Rozwój niezbędnych kompetencji (jako element projektu);
  • Zakup usług doradczych w celu wdrożenia technologii cyfrowych jako element projektu;
  • Preferencje uzyskają projekty z obszarów podregionów inteligentnych specjalizacji oraz wspierające przedsiębiorstwa w przechodzeniu na cyfrową oraz zieloną gospodarkę;
  • Wspierane projekty wymagają realizacji zgodnie z zasadą DNSH oraz wnoszą istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych wymienionych w art. 9 Rozp.PE i Rady (UE) 2020/852;
  • Wsparcie nie może zostać udzielone na inwestycje w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, magazynowania lub spalania paliw kopalnych.

Ile można zyskać?

Na nabór przeznaczono budżet w wysokości 50 000 000 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 70%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 250 000,00 zł

Nabór w ramach pomocy de minimis (na koszt. uproszcz.): maks. wartość proj. to 200 000 EUR

Nabór w ramach RPI oraz de minimis (bez koszt. uproszcz.): maks. wartość dof. proj. to 8 000 000 PLN

Dodatkowe informacje

Termin naboru

Uruchomienie naboru zaplanowano na luty 2025 roku. Daty zostały podane na stronie poglądowo i mogą ulec zmianie.

Szczegółowe warunki wsparcia dotyczące wysokości dofinansowania i kosztów kwalifikowalnych ujęte zostaną w dokumentacji konkursowej projektu po jej opublikowaniu. Zachęcamy do obserwowania naszej strony.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Kredyt ekologiczny to zupełnie nowe działanie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R, w tym centra badawczo-rozwojowe – Działalność B+R+I przedsiębiorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nabór do 09.08.2024
Pozostało 16 dni
Wielkość dotacji
8 500 000,00
Zakres wsparcia obejmuje infrastrukturę badawczo-rozwojową, w tym centra badawczo-rozwojowe (budowa, przebudowa oraz remont obiektów oraz zakup/ modernizacja infrastruktury badawczej), aktywa własności intelektualnej (m.in.: patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, prawa autorskie, know-how).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas