Inwestycje

Wsparcie infrastruktury B+R - Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw - FE dla Lubelskiego (1.2)

Nabór działania 1.2 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego obejmuje wsparcie w formie dotacji na inwestycje w zakresie infrastruktury B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. Sfinansować będzie można inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą oraz wartości niematerialne i prawne bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi. Nabór startuje 30 czerwca 2023 r.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
3 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
01.12.2024
Start składania wniosków
30.06.2023
01.01.2025
Koniec składania wniosków
18.08.2023
28.02.2025
Pokaż kolejne terminy

W ramach dotacji wspierane będą inwestycje przedsiębiorstw w zakresie infrastruktury badawczo-rozwojowej. Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R. Przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać komplementarne wsparcie dotyczące usług szkoleniowych w zakresie wykorzystania nabytej infrastruktury B+R.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo, Konsorcja przedsiębiorstw, Konsorcja przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw (w tym z organizacjami badawczymi) prowadzące działalność na terenie woj. Lubelskiego. Duże przedsiębiorstwa zostaną objęte wsparciem pod warunkiem gdy inwestycja będzie się wiązać ze współpracą z MŚP.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Inwestycje w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, usługi szkoleniowe

Typem projektu objętym dofinansowaniem w ramach działania 1.2 Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego jest typ Wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach (w tym usługi szkoleniowe w zakresie wykorzystania nabytej infrastruktury) oraz budowa potencjału ośrodków innowacji.

Warunki uzyskania wsparcia:

  • Prace B+R realizowane przy wykorzystaniu infrastruktury B+R będą obejmować badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe. Badania podstawowe nie będą objęte wsparciem.
  • Prace B+R, które będą prowadzone na wspartej infrastrukturze B+R muszą być prowadzone w obszarach wpisujących się w inteligentne specjalizacje województwa lubelskiego.
  • Warunkiem otrzymania wsparcia jest przygotowanie i przedstawienie przez wnioskodawcę planu dotyczącego wykorzystania nabywanej infrastruktury do prac B+R w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu.
  • Projekt musi dotyczyć inwestycji początkowej.

Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach dotacji Wsparcie infrastruktury B+R – Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw 1.2

Nieruchomości• nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu,
• nabycie gruntów,
• nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej (z wyłączeniem nieruchomości mieszkalnych oraz budynków usługowo-mieszkalnych).

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych dotyczących nieruchomości nie może przekraczać 10% wartości łącznych kosztów kwalifikowalnych (po wyłączeniu kosztu kwalifikowalnego nieruchomości), a w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%. Zakup nieruchomości musi być uzasadniony oraz niezbędny do realizacji projektu, a koszty są kwalifikowalne wyłącznie w zakresie, w jakim te nieruchomości są wykorzystane do celów projektu.
Dopuszcza się kwalifikowalność kosztów zakupu gruntu, jeżeli koszt został poniesiony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. W zakresie pozostałych kosztów dotyczących nieruchomości wydatek jest kwalifikowalny wyłącznie, gdy zakup nastąpi po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
Roboty budowlane• koszty materiałów i robót budowlanych

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych dotyczących materiałów i robót budowlanych (wraz z kosztami ujętymi w kategorii „Nieruchomości”– jeżeli występują w projekcie) nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
W ramach materiałów i robót budowlanych może być kwalifikowalna infrastruktura do produkcji energii elektrycznej i cieplnej (finansowana pomocą de minimis), przy czym:
• produkcja energii ze wspieranej infrastruktury może być wyłącznie na potrzeby własne laboratorium/działu badawczego wspieranego w ramach projektu,
• projekt swoim zakresem musi obejmować budowę, rozbudowę, przebudowę, remont laboratorium/działu badawczego, wyposażanego w ramach projektu w infrastrukturę B+R,
• koszty muszą być uzasadnione i niezbędne z punktu widzenia realizacji celów projektu.
Środki trwałe/Dostawy1. Nowe środki trwałe
Kwalifikowalny jest zakup nowych środków trwałych oraz ulepszenia w środkach trwałych (jeżeli stanowią nakłady inwestycyjne, a środek trwały jest włączany do ewidencji środków trwałych i amortyzowany). Możliwe jest finansowanie zakupu leasingiem, przy czym wyłącznie finansowym.
W ramach zakupu nowych środków trwałych może być kwalifikowalny zakup urządzeń do produkcji energii elektrycznej i cieplnej (finansowany pomocą de minimis) na warunkach wymienionych wyżej w ramach kategorii robót budowlanych. Niekwalifikowalne są nowe środki transportu.
2. Używane środki trwałe (dotyczy wyłącznie MŚP)
Kwalifikowalny jest zakup używanych środków trwałych, przy czym wyłącznie przez przedsiębiorstwo MŚP (duże przedsiębiorstwa nie mogą w ramach wydatków kwalifikowalnych nabywać używanych środków trwałych). W ramach zakupu używanych środków trwałych niekwalifikowalny jest zakup używanych urządzeń i infrastruktury do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.
Wartości niematerialne i prawneW szczególności:
• autorskie prawa majątkowe,
• prawa pokrewne,
• licencje,
• koncesje,
• prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how.

W przypadku dużych przedsiębiorstw wartości niematerialne i prawne są kwalifikowalne wyłącznie do wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
Usługi zewnętrzneW ramach kategorii kwalifikowalne są koszty zakupu usług szkoleniowych związanych z wykorzystaniem nabywanej w ramach projektu infrastruktury B+R, służącej do prowadzenia działalności badawczej.

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych dotyczących usług zewnętrznych nie może przekraczać 5% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Zakup usług szkoleniowych jest możliwy wyłącznie na podstawie umowy zlecenia. Na etapie rozliczenia projektu, wnioskodawca zobligowany będzie do przedstawienia informacji na temat faktycznej ilości przepracowanych godzin przez zleceniobiorcę (w ramach zleconej usługi szkoleniowej) udokumentowanej kartami czasu pracy.
Koszty usług zewnętrznych w całości finansowane są pomocą de miminis.

Ile można zyskać?

Budżet konkursu wynosi 42 965 000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 3 000 000 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania

  • mikroprzedsiębiorstwo i małe przedsiębiorstwa: 70%
  • średnie przedsiębiorstwa: 60%
  • duże przedsiębiorstwa: 50%

Daty naboru został podane poglądowo, ogłoszenie naboru planowane jest na grudzień 2024.

Dokumentacja konkursu (do poprzedniego naboru)

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Gospodarka wodno-ściekowa – FE dla Warmii i Mazur (2.8)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
nie została określona
Wsparciem w ramach Gospodarka wodno-ściekowa - FE dla Warmii i Mazur (2.8) objęte będą inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych, inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody lub wspieranie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
Dowiedz się więcej

Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1)

Nabór do 05.06.2024
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
540 000 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1) kierowane jest do MŚP z branży HoReCa na unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności.
Dowiedz się więcej

EIC Accelerator

Nabór do 14.06.2024
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Infrastruktura badawczo-rozwojowa jednostek naukowych – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 24.06.2024
Pozostało 32 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja dla Jednostek naukowych Infrastruktura badawczo-rozwojowa jednostek naukowych - Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1) obejmuje wsparciem projekty dotyczące rozbudowy lub modernizacji infrastruktury B+R jednostek naukowych oraz rozwijania kompetencji biznesowych kadry operatorów infrastruktury badawczej zakupionej w ramach projektu. Wspierane będą projekty jednostek naukowych realizujących badania ukierunkowane na komercjalizację i współpracę z przedsiębiorstwami, odpowiadające potrzebom przedsiębiorców.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas