Inwestycje

Wsparcie infrastruktury B+R - Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw - FE dla Lubelskiego (1.2)

Nabór działania 1.2 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego obejmuje wsparcie w formie dotacji na inwestycje w zakresie infrastruktury B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. Sfinansować będzie można inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą oraz wartości niematerialne i prawne bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi. Nabór startuje 30 czerwca 2023 r.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
3 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
22.06.2023
Start składania wniosków
30.06.2023
Koniec składania wniosków
18.08.2023

W ramach dotacji wspierane będą inwestycje przedsiębiorstw w zakresie infrastruktury badawczo-rozwojowej. Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R. Przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać komplementarne wsparcie dotyczące usług szkoleniowych w zakresie wykorzystania nabytej infrastruktury B+R.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo, Konsorcja przedsiębiorstw, Konsorcja przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw (w tym z organizacjami badawczymi) prowadzące działalność na terenie woj. Lubelskiego. Duże przedsiębiorstwa zostaną objęte wsparciem pod warunkiem gdy inwestycja będzie się wiązać ze współpracą z MŚP.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Inwestycje w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, usługi szkoleniowe

Typem projektu objętym dofinansowaniem w ramach działania 1.2 Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego jest typ Wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach (w tym usługi szkoleniowe w zakresie wykorzystania nabytej infrastruktury) oraz budowa potencjału ośrodków innowacji.

Warunki uzyskania wsparcia:

  • Prace B+R realizowane przy wykorzystaniu infrastruktury B+R będą obejmować badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe. Badania podstawowe nie będą objęte wsparciem.
  • Prace B+R, które będą prowadzone na wspartej infrastrukturze B+R muszą być prowadzone w obszarach wpisujących się w inteligentne specjalizacje województwa lubelskiego.
  • Warunkiem otrzymania wsparcia jest przygotowanie i przedstawienie przez wnioskodawcę planu dotyczącego wykorzystania nabywanej infrastruktury do prac B+R w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu.
  • Projekt musi dotyczyć inwestycji początkowej.

Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach dotacji Wsparcie infrastruktury B+R – Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw 1.2

Nieruchomości• nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu,
• nabycie gruntów,
• nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej (z wyłączeniem nieruchomości mieszkalnych oraz budynków usługowo-mieszkalnych).

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych dotyczących nieruchomości nie może przekraczać 10% wartości łącznych kosztów kwalifikowalnych (po wyłączeniu kosztu kwalifikowalnego nieruchomości), a w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%. Zakup nieruchomości musi być uzasadniony oraz niezbędny do realizacji projektu, a koszty są kwalifikowalne wyłącznie w zakresie, w jakim te nieruchomości są wykorzystane do celów projektu.
Dopuszcza się kwalifikowalność kosztów zakupu gruntu, jeżeli koszt został poniesiony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. W zakresie pozostałych kosztów dotyczących nieruchomości wydatek jest kwalifikowalny wyłącznie, gdy zakup nastąpi po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
Roboty budowlane• koszty materiałów i robót budowlanych

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych dotyczących materiałów i robót budowlanych (wraz z kosztami ujętymi w kategorii „Nieruchomości”– jeżeli występują w projekcie) nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
W ramach materiałów i robót budowlanych może być kwalifikowalna infrastruktura do produkcji energii elektrycznej i cieplnej (finansowana pomocą de minimis), przy czym:
• produkcja energii ze wspieranej infrastruktury może być wyłącznie na potrzeby własne laboratorium/działu badawczego wspieranego w ramach projektu,
• projekt swoim zakresem musi obejmować budowę, rozbudowę, przebudowę, remont laboratorium/działu badawczego, wyposażanego w ramach projektu w infrastrukturę B+R,
• koszty muszą być uzasadnione i niezbędne z punktu widzenia realizacji celów projektu.
Środki trwałe/Dostawy1. Nowe środki trwałe
Kwalifikowalny jest zakup nowych środków trwałych oraz ulepszenia w środkach trwałych (jeżeli stanowią nakłady inwestycyjne, a środek trwały jest włączany do ewidencji środków trwałych i amortyzowany). Możliwe jest finansowanie zakupu leasingiem, przy czym wyłącznie finansowym.
W ramach zakupu nowych środków trwałych może być kwalifikowalny zakup urządzeń do produkcji energii elektrycznej i cieplnej (finansowany pomocą de minimis) na warunkach wymienionych wyżej w ramach kategorii robót budowlanych. Niekwalifikowalne są nowe środki transportu.
2. Używane środki trwałe (dotyczy wyłącznie MŚP)
Kwalifikowalny jest zakup używanych środków trwałych, przy czym wyłącznie przez przedsiębiorstwo MŚP (duże przedsiębiorstwa nie mogą w ramach wydatków kwalifikowalnych nabywać używanych środków trwałych). W ramach zakupu używanych środków trwałych niekwalifikowalny jest zakup używanych urządzeń i infrastruktury do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.
Wartości niematerialne i prawneW szczególności:
• autorskie prawa majątkowe,
• prawa pokrewne,
• licencje,
• koncesje,
• prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how.

W przypadku dużych przedsiębiorstw wartości niematerialne i prawne są kwalifikowalne wyłącznie do wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
Usługi zewnętrzneW ramach kategorii kwalifikowalne są koszty zakupu usług szkoleniowych związanych z wykorzystaniem nabywanej w ramach projektu infrastruktury B+R, służącej do prowadzenia działalności badawczej.

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych dotyczących usług zewnętrznych nie może przekraczać 5% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Zakup usług szkoleniowych jest możliwy wyłącznie na podstawie umowy zlecenia. Na etapie rozliczenia projektu, wnioskodawca zobligowany będzie do przedstawienia informacji na temat faktycznej ilości przepracowanych godzin przez zleceniobiorcę (w ramach zleconej usługi szkoleniowej) udokumentowanej kartami czasu pracy.
Koszty usług zewnętrznych w całości finansowane są pomocą de miminis.

Ile można zyskać?

Budżet konkursu wynosi 74 844 609,65 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 3 000 000 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania

  • mikroprzedsiębiorstwo i małe przedsiębiorstwa: 70%
  • średnie przedsiębiorstwa: 60 %
  • duże przedsiębiorstwa: 50 %

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Prace B+R i infrastruktura B+R w MŚP – Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 14.12.2023
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
1 500 000,00 PLN
W ramach dotacji Prace B+R i infrastruktura B+R - Infrastruktura B+R przedsiębiorstw - FE dla Opolskiego (1.1) dofinansować można będzie przedsięwzięcia związane z działalnością B+R przedsiębiorstw. O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Dofinansowaniem objęte są 2 typy projektów: 1. Infrastruktura B+R w MŚP oraz 2. Prace B+R w MŚP. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty środków trwałych, własności niematerialnych i prawnych należących do infrastruktury badawczej oraz koszty wynagrodzeń, badań, aparatury naukowo-badawczej, materiałów i dostaw, budynków i gruntów, a także uzupełniająco wydatki na podnoszenie kompetencji pracowników.
Dowiedz się więcej

Energia dla Wsi

Nabór do 15.12.2023
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
dotacja 20 mln zł, pożyczka 25 mln zł
Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. W ramach wniosków można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, magazynów energii, instalacji wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych. Działanie dedykowane jest rolnikom i spółdzielnią energetycznym lub jej członkom będącym przedsiębiorcą oraz powstającym spółdzielniom energetycznym.
Dowiedz się więcej

Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji (I) – Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3)

Nabór do 19.12.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
82 781,00 PLN
Działanie Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3) przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. W komponencie doradczym Etap I Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji będzie można dofinansować koszt usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.
Dowiedz się więcej

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nabór do 29.12.2023
Pozostało 23 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
W ramach dotacji Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, możliwe będzie dofinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napięć, stacji elektroenergetycznych, jak i projektów zawierających oba wskazane komponenty.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas