Badania i rozwój

Wdrożenie prac B+R, innowacji przez MŚP -Wsparcie MŚP - FE dla Podkarpacia (1.3)

Dotacja Wdrożenie prac B+R, innowacji przez MŚP -Wsparcie MŚP - FE dla Podkarpacia (1.3) obejmuje dofinansowaniem wdrożenie badań związanych z wytworzeniem innowacyjnych produktów lub usług bądź wprowadzeniem innowacyjnych procesów produkcyjnych. Projekt można realizować w przypadku wdrożenia przeprowadzonych wcześniej i właściwie udokumentowanych prac badawczo-rozwojowych. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi dla mikro i małych przedsiębiorstw 70%, a dla średnich 60%.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zależne od rodzaju projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
12.09.2023
Start składania wniosków
01.10.2023
Koniec składania wniosków
30.10.2023

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie woj. podkarpackiego w sposób ciągły i zorganizowany przez okres nie krótszy niż 24 miesięcy licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru, które uzyskują przychody z wyżej wskazanej działalności gospodarczej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP

Wsparcie przeznaczone jest na działania w zakresie wdrożenia badań, których celem jest wytworzenie innowacyjnych produktów lub usług, a także wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych (w tym rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego czy Przemysłu 4.0). Projekty muszą być wynikiem przeprowadzonych wcześniej i właściwie udokumentowanych prac badawczo – rozwojowych. Kompleksowym elementem projektu będzie także możliwość uzyskania wsparcia na usługi doradcze w ramach pomocy de minimis.

Projekt będzie musiał być zgodny z co najmniej jednym z obszarów wsparcia regionalnej inteligentnej specjalizacji, które wskazane zostały w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-20230.

Wsparcia nie otrzymają projekty realizowane w zakresie:

 1. ochrony zdrowia,
 2. wytwarzania i dystrybucji energii oraz infrastruktury z tym związanej, w tym inwestycji dotyczących instalacji fotowoltaicznej,
 3. rozwoju sieci szerokopasmowych,
 4. infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach dotacji Wdrożenie prac B+R, innowacji przez MŚP -Wsparcie MŚP – FE dla Podkarpacia (1.3)

 1. nabycie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości o ile środek trwały nie jest:
  • gruntem (nr 0 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • budynkiem i lokalem, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczym prawem do lokalu niemieszkalnego (nr 1 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • środkiem transportu (nr 7 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • maszyną do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (nr 58 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • maszyną, urządzeniem i narzędziem rolniczym i gospodarki leśnej (nr 59 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • wyposażeniem, aparatem i sprzętem medycznym (nr 802 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • wyposażeniem technicznym dla prac biurowych (nr 803 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • narzędziem, przyrządem, ruchomością i wyposażeniem pozostałym (nr 809 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
 2. nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji, praw autorskich, pod warunkiem, że będą:
  • wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę;
  • podlegać amortyzacji;
  • nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych;
  • stanowiły majątek beneficjenta;
  • zostanie zachowany okres trwałości;
 3. nabycie usług doradczych bezpośrednio związanych z projektem – niemających charakteru ciągłego ani okresowego, niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze, reklamowe lub marketingowe (max. 100 000 PLN).

Ile można zyskać?

Budżet dla naboru wniosków w ramach dotacji Wsparcie MŚP (1.3) typ Wdrożenie prac B+R, innowacji w MŚP wynosi 65 000 000 PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 800 000 PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych
: 3 000 000 PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na nabycie usług doradczych: 100 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania dla usług doradczych uzależniona jest od dostępnego limitu pomocy de minimis.

Dofinansowanie będzie przyznawane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2021-2027 na realizację inwestycji początkowej.

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa max. 70%
 • Średnie przedsiębiorstwa max. 60%

Wsparcie w ramach projektu jest udzielane w formie dotacji warunkowej. Dotacja warunkowa składa się z części bezzwrotnej i zwrotnej. Część zwrotna dotacji warunkowej wynosi 50%. Zwrot części zwrotnej dofinansowania uzależniony jest od poziomu osiągnięcia wskaźnika „R”. Poziom zwrotu dotacji warunkowej uzależniony jest od wielkości przychodów wygenerowanych w wyniku realizacji projektu w okresie referencyjnym wynoszącym 2 lata.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Transformacja cyfrowa MŚP – Cyfryzacja lubelskich MŚP – FE dla Lubelskiego (2.4)

Nabór do 12.10.2023
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
800 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na transformację cyfrową MŚP z woj. Lubelskiego. Sfinansować będzie można m.in. cyfryzację przedsiębiorstw, wprowadzanie produktów i usług opartych na TIK, a także rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nabór startuje 4 września 2023 r.
Dowiedz się więcej

Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem – Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – FE dla Małopolski (1.1)

Nabór do 17.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Przedsiębiorcy w ramach dotacji Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem - Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - FE dla Małopolski (1.1) będą mogli skorzystać z dofinansowania na projekty kompleksowe obejmujące komponent prac B+R oraz wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwie. Wsparcie w ramach komponentu prac B+R udzielane będzie w formie dotacji, natomiast na komponent wdrożeniowy przewidziano wsparcie w formie dotacji warunkowej. Konkurs startuje 31 lipca 2023 roku.
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nabór do 17.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
zostanie podane względem decyzji Komisji Europejskiej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas