Badania i rozwój

Wdrożenie prac B+R, innowacji przez MŚP -Wsparcie MŚP - FE dla Podkarpacia (1.3)

Dotacja Wdrożenie prac B+R, innowacji przez MŚP -Wsparcie MŚP - FE dla Podkarpacia (1.3) obejmuje dofinansowaniem wdrożenie badań związanych z wytworzeniem innowacyjnych produktów lub usług bądź wprowadzeniem innowacyjnych procesów produkcyjnych. Projekt można realizować w przypadku wdrożenia przeprowadzonych wcześniej i właściwie udokumentowanych prac badawczo-rozwojowych. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi dla mikro i małych przedsiębiorstw 70%, a dla średnich 60%.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zależne od rodzaju projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.10.2023
01.03.2024
Koniec składania wniosków
30.10.2023
15.04.2024
Pokaż kolejne terminy

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie woj. podkarpackiego w sposób ciągły i zorganizowany przez okres nie krótszy niż 24 miesięcy licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru, które uzyskują przychody z wyżej wskazanej działalności gospodarczej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP

Wsparcie przeznaczone jest na działania w zakresie wdrożenia badań, których celem jest wytworzenie innowacyjnych produktów lub usług, a także wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych (w tym rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego czy Przemysłu 4.0). Projekty muszą być wynikiem przeprowadzonych wcześniej i właściwie udokumentowanych prac badawczo – rozwojowych. Kompleksowym elementem projektu będzie także możliwość uzyskania wsparcia na usługi doradcze w ramach pomocy de minimis.

Projekt będzie musiał być zgodny z co najmniej jednym z obszarów wsparcia regionalnej inteligentnej specjalizacji, które wskazane zostały w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-20230.

Wsparcia nie otrzymają projekty realizowane w zakresie:

 1. ochrony zdrowia,
 2. wytwarzania i dystrybucji energii oraz infrastruktury z tym związanej, w tym inwestycji dotyczących instalacji fotowoltaicznej,
 3. rozwoju sieci szerokopasmowych,
 4. infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach dotacji Wdrożenie prac B+R, innowacji przez MŚP -Wsparcie MŚP – FE dla Podkarpacia (1.3)

 1. roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane. Łączna wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na roboty budowlane nie może przekroczyć 40% sumy pozostałych wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług doradczych.
 2. nabycie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości o ile środek trwały nie jest:
  • gruntem (nr 0 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • budynkiem i lokalem, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczym prawem do lokalu niemieszkalnego (nr 1 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • środkiem transportu (nr 7 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • maszyną do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (nr 58 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • maszyną, urządzeniem i narzędziem rolniczym i gospodarki leśnej (nr 59 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • wyposażeniem, aparatem i sprzętem medycznym (nr 802 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • wyposażeniem technicznym dla prac biurowych (nr 803 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
  • narzędziem, przyrządem, ruchomością i wyposażeniem pozostałym (nr 809 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
 3. nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji, praw autorskich, pod warunkiem, że będą:
  • wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę;
  • podlegać amortyzacji;
  • nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych;
  • stanowiły majątek beneficjenta;
  • zostanie zachowany okres trwałości;
 4. nabycie usług doradczych bezpośrednio związanych z projektem – niemających charakteru ciągłego ani okresowego, niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze, reklamowe lub marketingowe oraz niezwiązanych z obsługą wniosku o dofinansowanie i procesu dofinansowania na każdym jego etapie (max. 100 000 PLN).

Ile można zyskać?

Budżet dla naboru wniosków w ramach dotacji Wsparcie MŚP (1.3) typ Wdrożenie prac B+R, innowacji w MŚP wynosi 46 867 826 PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 800 000 PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych
: 3 000 000 PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na nabycie usług doradczych: 100 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania dla usług doradczych uzależniona jest od dostępnego limitu pomocy de minimis.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na nabycie robót budowlanych nie może przekroczyć 40% sumy pozostałych wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług doradczych.

Dofinansowanie będzie przyznawane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2021-2027 na realizację inwestycji początkowej.

Wsparcie w ramach projektu jest udzielane w formie dotacji warunkowej. Dotacja warunkowa składa się z części bezzwrotnej i zwrotnej. Część zwrotna dotacji warunkowej wynosi 50%. Zwrot części zwrotnej dofinansowania uzależniony jest od poziomu osiągnięcia wskaźnika „R”. Poziom zwrotu dotacji warunkowej uzależniony jest od wielkości przychodów wygenerowanych w wyniku realizacji projektu w okresie referencyjnym wynoszącym 2 lata.

Termin naboru

I nabór (zakończony): 01.10.2023-30.10.2023

II nabór: 01.03.2024 – 15.04 .2024

Dokumentacja dotacji Wdrożenie prac B+R, innowacji przez MŚP -Wsparcie MŚP – FE dla Podkarpacia (1.3)

Poniżej zamieszczamy link do pełnej dokumentacji konkursowej w ramach II naboru wniosków.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 25.04.2024
Pozostało 5 dni
Dotacja będzie wspierać wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Typ projektu podlegający dofinansowaniu jest rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych).
Dowiedz się więcej

Projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 30.04.2024
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
4 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. W ramach dotacji obowiązkowym jest realizowane komponentu B+R oraz w przypadku MŚP jeszcze komponentu wdrożeniowego w projekcie.
Dowiedz się więcej

Wdrażanie innowacji – FE dla Małopolski (1.12)

Nabór do 06.05.2024
Pozostało 16 dni
Wielkość dotacji
nie zostało określone
W ramach dotacji Wdrażanie innowacji - FE dla Małopolski (1.12) przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie woj. małopolskiego będą mogli pozyskać dofinansowanie na wdrażanie innowacji. Dofinansowaniem objęte są posiadane lub nabyte wyniki prac badawczo-rozwojowych, w celu wprowadzenia na rynek nowego lub ulepszonego produktu/usługi (innowacji produktowej) lub nowego albo ulepszonego procesu biznesowego (innowacji w procesie biznesowym).
Dowiedz się więcej

Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – FE dla Małopolski (1.3)

Nabór do 20.05.2024
Pozostało 30 dni
Wielkość dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw z województwa Małopolskiego. Przeznaczony jest dla MŚP oraz dużych firm z kategorii small mid-caps.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas