Innowacje

Wdrażanie innowacji w zakresie produktów, usług oraz procesów w MŚP - Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw - FE dla Podlaskiego (1.5)

Wdrażanie innowacji w zakresie produktów, usług oraz procesów w MŚP - Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw - FE dla Podlaskiego (1.5) to dotacja, którą przeznaczyć można na wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Do wsparcia kwalifikować będą się projekty projekty dotyczące wdrażania innowacji co najmniej w skali przedsiębiorstwa, uzasadnione zapotrzebowaniem rynkowym, które przyciągną inwestorów i utworzą nowe miejsca pracy. Koszty kwalifikowalne obejmują m.in. wydatki na materiały i roboty budowalne, nieruchomości, koszty środków trwałych (urządzenia, maszyny), wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, oprogramowania czy licencji, zakup środków transportu czy koszty energetyki odnawialnej.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.08.2023
Koniec składania wniosków
11.09.2023

Dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów, które najbardziej przyczynią się do wzmacniania trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenia miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

Wsparciem objęte będą projekty dotyczące działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, realizowane na obszarze 50 gmin z powiatów bezpośrednio graniczących z Białorusią (sejneński, augustowski, sokólski, białostocki, hajnowski, siemiatycki) i Rosją (suwalski) doświadczających kumulacji negatywnych czynników społeczno-gospodarczych.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

Dotacja na wdrażanie innowacji przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego w gminach z obszaru powiatów graniczących z Białorusią i Rosją o szczególnej kumulacji negatywnych czynników społeczno-gospodarczych.

Wykaz gmin województwa podlaskiego o szczególnej kumulacji negatywnych tendencji
społeczno-gospodarczych:

Powiat augustowski gmina wiejskaPowiat augustowski gmina miejsko-wiejska
AUGUSTÓW (miasto), AUGUSTÓW, BARGŁÓW KOŚCIELNY, PŁASKA, SZTABINLIPSK
Powiat białostocki gmina wiejskaPowiat białostocki gmina miejsko-wiejska
GRÓDEK, POŚWIĘTNE, ZAWADYCZARNA BIAŁOSTOCKA, ŁAPY, MICHAŁOWO, TYKOCIN
Powiat hajnowski gmina wiejskaPowiat hajnowski gmina miejsko-wiejska
HAJNÓWKA (miasto) , BIAŁOWIEŻA, CZEREMCHA, CZYŻE, DUBICZE CERKIEWNE, HAJNÓWKA, NAREW, NAREWKAKLESZCZELE
Powiat sejneński gmina wiejska
SEJNY (miasto), GIBY, KRASNOPOL, PUŃSK, SEJNY
Powiat siemiatycki gmina wiejskaPowiat siemiatycki gmina miejsko-wiejska
DZIADKOWICE, GRODZISK, MIELNIK, MILEJCZYCE, NURZEC-STACJA, PERLEJEWO, SIEMIATYCZEDROHICZYN
Powiat sokólski gmina wiejskaPowiat sokólski gmina miejsko-wiejska
JANÓW, KORYCIN, KUŹNICA, NOWY DWÓR, SIDRA, SZUDZIAŁOWODĄBROWA BIAŁOSTOCKA, KRYNKI, SOKÓŁKA, SUCHOWOLA
Powiat suwalski gmina wiejska
FILIPÓW, PRZEROŚL, RACZKI, RUTKA-TARTAK, WIŻAJNY

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w MŚP

Inwestycje otrzymujące wsparcie w ramach dotacji Wdrażanie innowacji w zakresie produktów, usług oraz procesów w MŚP – Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw – FE dla Podlaskiego (1.5) powinny zapewniać zrównoważone korzyści społeczno-ekonomiczne i charakteryzować się tworzeniem trwałych miejsc pracy. Do wsparcia kwalifikować będą się projekty projekty dotyczące wdrażania innowacji co najmniej w skali przedsiębiorstwa, uzasadnione zapotrzebowaniem rynkowym, które przyciągną inwestorów i utworzą nowe miejsca pracy. Preferowane będą inwestycje produkcyjne realizowane w obszarach inteligentnych specjalizacji. Wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielane jest jedynie na inwestycję początkową.

🔔Dofinansowanie uzyskają wyłącznie projekty w przypadku gdy nastąpi wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie będący bezpośrednim skutkiem realizacji projektu.

Katalog kosztów kwalifikowalnych w ramach Wdrażanie innowacji w zakresie produktów, usług oraz procesów w MŚP – Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw – FE dla Podlaskiego (1.5)

KOSZTY KWALIFIKOWALNE W RAMACH POMOCY DE MINIMIS:

 • Wydatki na opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu, w tym: niezbędna dokumentacja techniczna; niezbędne decyzje administracyjne (np. w związku z oceną oddziaływania na środowisko), mapy lub szkice sytuujące projekt.
 • Wydatki związane z energetyką odnawialną (max. 10% wydatków kwalifikowalnych projektu).
 • Wydatki związane z cross-financingiem tj. usługi doradczo-szkoleniowe, świadczone przez podmioty zewnętrzne, o charakterze specjalistycznym, ściśle związanym z realizowanym projektem (max. 10 % wydatków kwalifikowalnych projektu).

KOSZTY KWALIFIKOWALNE W RAMACH REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ:

 • Nadzór nad robotami budowlanymi, o ile wynika z przepisów prawa.
 • Wydatki na materiały i roboty budowlane (wydatki na materiały i roboty budowlane są kwalifikowalne pod warunkiem, iż dotyczą budynku wykorzystywanego tylko do celów działalności gospodarczej objętej wnioskiem o dofinansowanie projektu). Przez roboty budowlane rozumie się budowę, a także prace polegające na przebudowie, rozbudowie, montażu, rozbiórce obiektu budowlanego, tj.:
  • wydatki na prace: ziemne, budowlano-montażowe, instalacyjne, wykończeniowe, dostosowanie obiektów i pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizowanego projektu; wydatki na budowę przyłączy do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych lub gazowych mogą być uznane za kwalifikowalne, jeśli przyłącza będą stanowiły własność Beneficjenta;
  • wydatki na adaptację pomieszczeń do specyficznych wymogów technicznych dla danego rodzaju działalności;
  • wydatek związany z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku, o ile jest to wydatek niezbędny i integralnie związany z przedmiotem projektu.
 • Wydatki na nieruchomości niezabudowane i zabudowane tj. nabycie nieruchomości związanej z realizacją projektu (max. 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, a w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki max. 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu).
 • Koszty nabycia środków trwałych, w szczególności maszyny i urządzeń (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu) pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta.
 • Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (m.in. patenty, oprogramowanie, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej, z zakresu organizacji i zarządzania itp.) niezbędne do realizacji projektu i wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc, podlegające amortyzacji. (Przedmiotem projektu nie może być zakup jedynie wartości niematerialnych i prawnych)
 • Koszty związane z nabyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych mogą być kwalifikowalne wyłącznie, gdy zostanie wykazany ich nierozerwalny związek z procesem produkcyjnym i niezbędność do realizacji celów projektu.
 • Zakup środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych. Środek transportu może zostać zakupiony przez przedsiębiorcę, którego przedmiotem działalności gospodarczej nie są usługi w sektorze transportu (w tym takiego, którego działalność transportowa nie jest działalnością główną).

Ile można zyskać?

Budżet dla naboru wynosi 40 000 000 PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100 000 PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 500 000 PLN

Maksymalna dopuszczalna intensywność dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi w ramach pomocy de minimis oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70%
 • dla średnich przedsiębiorstw – do 60%

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Prace B+R i infrastruktura B+R w MŚP – Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 14.12.2023
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
1 500 000,00 PLN
W ramach dotacji Prace B+R i infrastruktura B+R - Infrastruktura B+R przedsiębiorstw - FE dla Opolskiego (1.1) dofinansować można będzie przedsięwzięcia związane z działalnością B+R przedsiębiorstw. O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Dofinansowaniem objęte są 2 typy projektów: 1. Infrastruktura B+R w MŚP oraz 2. Prace B+R w MŚP. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty środków trwałych, własności niematerialnych i prawnych należących do infrastruktury badawczej oraz koszty wynagrodzeń, badań, aparatury naukowo-badawczej, materiałów i dostaw, budynków i gruntów, a także uzupełniająco wydatki na podnoszenie kompetencji pracowników.
Dowiedz się więcej

Energia dla Wsi

Nabór do 15.12.2023
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
dotacja 20 mln zł, pożyczka 25 mln zł
Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. W ramach wniosków można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, magazynów energii, instalacji wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych. Działanie dedykowane jest rolnikom i spółdzielnią energetycznym lub jej członkom będącym przedsiębiorcą oraz powstającym spółdzielniom energetycznym.
Dowiedz się więcej

Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji (I) – Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3)

Nabór do 19.12.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
82 781,00 PLN
Działanie Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3) przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. W komponencie doradczym Etap I Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji będzie można dofinansować koszt usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.
Dowiedz się więcej

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nabór do 29.12.2023
Pozostało 23 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
W ramach dotacji Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, możliwe będzie dofinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napięć, stacji elektroenergetycznych, jak i projektów zawierających oba wskazane komponenty.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas