Innowacje

Wdrażanie innowacji w zakresie produktów, usług oraz procesów w MŚP - Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw - FE dla Podlaskiego (1.5)

Wdrażanie innowacji w zakresie produktów, usług oraz procesów w MŚP - Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw - FE dla Podlaskiego (1.5) to dotacja, którą przeznaczyć można na wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Do wsparcia kwalifikować będą się projekty projekty dotyczące wdrażania innowacji co najmniej w skali przedsiębiorstwa, uzasadnione zapotrzebowaniem rynkowym, które przyciągną inwestorów i utworzą nowe miejsca pracy. Koszty kwalifikowalne obejmują m.in. wydatki na materiały i roboty budowalne, nieruchomości, koszty środków trwałych (urządzenia, maszyny), wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, oprogramowania czy licencji, zakup środków transportu czy koszty energetyki odnawialnej.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.08.2023
Koniec składania wniosków
11.09.2023

Dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów, które najbardziej przyczynią się do wzmacniania trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenia miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

Wsparciem objęte będą projekty dotyczące działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, realizowane na obszarze 50 gmin z powiatów bezpośrednio graniczących z Białorusią (sejneński, augustowski, sokólski, białostocki, hajnowski, siemiatycki) i Rosją (suwalski) doświadczających kumulacji negatywnych czynników społeczno-gospodarczych.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

Dotacja na wdrażanie innowacji przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego w gminach z obszaru powiatów graniczących z Białorusią i Rosją o szczególnej kumulacji negatywnych czynników społeczno-gospodarczych.

Wykaz gmin województwa podlaskiego o szczególnej kumulacji negatywnych tendencji
społeczno-gospodarczych:

Powiat augustowski gmina wiejskaPowiat augustowski gmina miejsko-wiejska
AUGUSTÓW (miasto), AUGUSTÓW, BARGŁÓW KOŚCIELNY, PŁASKA, SZTABINLIPSK
Powiat białostocki gmina wiejskaPowiat białostocki gmina miejsko-wiejska
GRÓDEK, POŚWIĘTNE, ZAWADYCZARNA BIAŁOSTOCKA, ŁAPY, MICHAŁOWO, TYKOCIN
Powiat hajnowski gmina wiejskaPowiat hajnowski gmina miejsko-wiejska
HAJNÓWKA (miasto) , BIAŁOWIEŻA, CZEREMCHA, CZYŻE, DUBICZE CERKIEWNE, HAJNÓWKA, NAREW, NAREWKAKLESZCZELE
Powiat sejneński gmina wiejska
SEJNY (miasto), GIBY, KRASNOPOL, PUŃSK, SEJNY
Powiat siemiatycki gmina wiejskaPowiat siemiatycki gmina miejsko-wiejska
DZIADKOWICE, GRODZISK, MIELNIK, MILEJCZYCE, NURZEC-STACJA, PERLEJEWO, SIEMIATYCZEDROHICZYN
Powiat sokólski gmina wiejskaPowiat sokólski gmina miejsko-wiejska
JANÓW, KORYCIN, KUŹNICA, NOWY DWÓR, SIDRA, SZUDZIAŁOWODĄBROWA BIAŁOSTOCKA, KRYNKI, SOKÓŁKA, SUCHOWOLA
Powiat suwalski gmina wiejska
FILIPÓW, PRZEROŚL, RACZKI, RUTKA-TARTAK, WIŻAJNY

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w MŚP

Inwestycje otrzymujące wsparcie w ramach dotacji Wdrażanie innowacji w zakresie produktów, usług oraz procesów w MŚP – Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw – FE dla Podlaskiego (1.5) powinny zapewniać zrównoważone korzyści społeczno-ekonomiczne i charakteryzować się tworzeniem trwałych miejsc pracy. Do wsparcia kwalifikować będą się projekty projekty dotyczące wdrażania innowacji co najmniej w skali przedsiębiorstwa, uzasadnione zapotrzebowaniem rynkowym, które przyciągną inwestorów i utworzą nowe miejsca pracy. Preferowane będą inwestycje produkcyjne realizowane w obszarach inteligentnych specjalizacji. Wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielane jest jedynie na inwestycję początkową.

🔔Dofinansowanie uzyskają wyłącznie projekty w przypadku gdy nastąpi wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie będący bezpośrednim skutkiem realizacji projektu.

Katalog kosztów kwalifikowalnych w ramach Wdrażanie innowacji w zakresie produktów, usług oraz procesów w MŚP – Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw – FE dla Podlaskiego (1.5)

KOSZTY KWALIFIKOWALNE W RAMACH POMOCY DE MINIMIS:

 • Wydatki na opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu, w tym: niezbędna dokumentacja techniczna; niezbędne decyzje administracyjne (np. w związku z oceną oddziaływania na środowisko), mapy lub szkice sytuujące projekt.
 • Wydatki związane z energetyką odnawialną (max. 10% wydatków kwalifikowalnych projektu).
 • Wydatki związane z cross-financingiem tj. usługi doradczo-szkoleniowe, świadczone przez podmioty zewnętrzne, o charakterze specjalistycznym, ściśle związanym z realizowanym projektem (max. 10 % wydatków kwalifikowalnych projektu).

KOSZTY KWALIFIKOWALNE W RAMACH REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ:

 • Nadzór nad robotami budowlanymi, o ile wynika z przepisów prawa.
 • Wydatki na materiały i roboty budowlane (wydatki na materiały i roboty budowlane są kwalifikowalne pod warunkiem, iż dotyczą budynku wykorzystywanego tylko do celów działalności gospodarczej objętej wnioskiem o dofinansowanie projektu). Przez roboty budowlane rozumie się budowę, a także prace polegające na przebudowie, rozbudowie, montażu, rozbiórce obiektu budowlanego, tj.:
  • wydatki na prace: ziemne, budowlano-montażowe, instalacyjne, wykończeniowe, dostosowanie obiektów i pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizowanego projektu; wydatki na budowę przyłączy do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych lub gazowych mogą być uznane za kwalifikowalne, jeśli przyłącza będą stanowiły własność Beneficjenta;
  • wydatki na adaptację pomieszczeń do specyficznych wymogów technicznych dla danego rodzaju działalności;
  • wydatek związany z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku, o ile jest to wydatek niezbędny i integralnie związany z przedmiotem projektu.
 • Wydatki na nieruchomości niezabudowane i zabudowane tj. nabycie nieruchomości związanej z realizacją projektu (max. 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, a w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki max. 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu).
 • Koszty nabycia środków trwałych, w szczególności maszyny i urządzeń (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu) pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta.
 • Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (m.in. patenty, oprogramowanie, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej, z zakresu organizacji i zarządzania itp.) niezbędne do realizacji projektu i wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc, podlegające amortyzacji. (Przedmiotem projektu nie może być zakup jedynie wartości niematerialnych i prawnych)
 • Koszty związane z nabyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych mogą być kwalifikowalne wyłącznie, gdy zostanie wykazany ich nierozerwalny związek z procesem produkcyjnym i niezbędność do realizacji celów projektu.
 • Zakup środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych. Środek transportu może zostać zakupiony przez przedsiębiorcę, którego przedmiotem działalności gospodarczej nie są usługi w sektorze transportu (w tym takiego, którego działalność transportowa nie jest działalnością główną).

Ile można zyskać?

Budżet dla naboru wynosi 40 000 000 PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100 000 PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 500 000 PLN

Maksymalna dopuszczalna intensywność dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi w ramach pomocy de minimis oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70%
 • dla średnich przedsiębiorstw – do 60%

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Kredyt ekologiczny to zupełnie nowe działanie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Małe bony badawcze na innowacje dla MŚP – Działalność B+R+I przedsiębiorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
255 000,00 PLN
Zakres wsparcia obejmuje finansowanie dotacyjne projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R. Środki w ramach niniejszego typu są przeznaczone na finansowanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowców/ podmioty oferujące usługi naukowe i badawczo-rozwojowe z regionu oraz spoza regionu (w tym z innych krajów UE).
Dowiedz się więcej

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas