Innowacje

Wdrażanie innowacji w zakresie produktów, usług oraz procesów w MŚP mających na celu rozpoczęcie lub zwiększenie eksportu - Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw - FE dla Podlaskiego (1.5)

Wsparciem w ramach Wdrażanie innowacji w zakresie produktów, usług oraz procesów w MŚP mających na celu rozpoczęcie lub zwiększenie eksportu - Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw - FE dla Podlaskiego (1.5) zostaną objęte projekty dotyczące wdrażania innowacji co najmniej w skali regionu, w zakresie produktów/usług oraz procesów, wykorzystujących w szczególności zielone technologie, gospodarkę obiegu zamkniętego (GOZ), Przemysł 4.0, automatyzację. Wsparcie jest udzielane w formie dotacji warunkowej.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
w zależności od rodzaju projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
29.09.2023
Koniec składania wniosków
08.11.2023

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

Dotacja na wdrażanie innowacji przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w MŚP (w celu rozpoczęcia lub zwiększenia eksportu)

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące wdrażania innowacji co najmniej w skali regionu, w zakresie produktów/usług oraz procesów, wykorzystujących w szczególności zielone technologie, gospodarkę obiegu zamkniętego (GOZ), Przemysł 4.0, automatyzację. Projekty te muszą przyczynić się do rozpoczęcia sprzedaży eksportowej lub zwiększenia eksportu wytwarzanych produktów/usług. Preferowane będą inwestycje produkcyjne w obszarach inteligentnych specjalizacji.

Jako dodatkowy/uzupełniający element projektu możliwe będzie także wdrażanie innowacji organizacyjnych i marketingowych oraz realizacja usług doradczych, ściśle powiązanych z wdrażanymi innowacjami.

Wsparcie kompetencji przedsiębiorców i pracowników MŚP, w zakresie zgodnym z wdrażaną innowacją może być elementem projektu.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach Wdrażanie innowacji w zakresie produktów, usług oraz procesów w MŚP mających na celu rozpoczęcie lub zwiększenie eksportu – Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw – FE dla Podlaskiego (1.5)

Wydatki kwalifikowalne w ramach POMOCY DE MINIMIS

 1. Wydatki na opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu, w tym: niezbędna dokumentacja techniczna; niezbędne decyzje administracyjne (np. w związku z oceną oddziaływania na środowisko), mapy lub szkice sytuujące projekt.
 2. Wydatki związane z energetyką odnawialną (max. 10% wydatków kwalifikowalnych projektu).
 3. Wydatki związane z cross-financingiem tj. usługi doradczo-szkoleniowe, świadczone przez podmioty zewnętrzne, o charakterze specjalistycznym, ściśle związanym z realizowanym projektem (max. 10% wydatków kwalifikowalnych projektu).

Wydatki kwalifikowalne w ramach REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ

 1. Nadzór nad robotami budowlanymi, o ile wynika z przepisów prawa.
 2. Wydatki na materiały i roboty budowlane pod warunkiem, iż dotyczą budynku wykorzystywanego tylko do celów działalności gospodarczej objętej wnioskiem o dofinansowanie projektu. Przez roboty budowlane rozumie się budowę, a także prace polegające na przebudowie, rozbudowie, montażu, rozbiórce obiektu budowlanego, tj.:
  • wydatki na prace: ziemne, budowlano-montażowe, instalacyjne, wykończeniowe, dostosowanie obiektów i pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizowanego projektu; wydatki na budowę przyłączy do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych lub gazowych mogą być uznane za kwalifikowalne, jeśli przyłącza będą stanowiły własność
   Beneficjenta;
  • wydatki na adaptację pomieszczeń do specyficznych wymogów technicznych
   dla danego rodzaju działalności;
  • wydatek związany z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku, o ile jest to wydatek niezbędny i integralnie związany z przedmiotem projektu.
 3. Wydatki na nieruchomości niezabudowane i zabudowane – zakup nieruchomości związanej z realizacją projektu (maksymalnie 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki limit ten wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu). Wydatki związane bezpośrednio z zakupem nieruchomości będą kwalifikowane po spełnieniu warunków z Wytycznych krajowych (Podrozdział 3.4).
 4. Koszty nabycia środków trwałych, w szczególności maszyny i urządzeń (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu) pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta.
  Przedmiotem projektu nie może być zakup środków trwałych, które będą wynajmowane osobom/podmiotom trzecim.
 5. Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (m.in. patenty, oprogramowanie, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej, z zakresu organizacji i zarządzania itp.) Przedmiotem projektu nie może być zakup jedynie wartości niematerialnych
  i prawnych.
 6. Koszty związane z nabyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych mogą być kwalifikowalne wyłącznie, gdy zostanie wykazany ich nierozerwalny związek z procesem produkcyjnym i niezbędność do realizacji celów projektu.
 7. Zakup środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych. Środek transportu może zostać zakupiony przez przedsiębiorcę, którego przedmiotem działalności gospodarczej nie są usługi w sektorze transportu (w tym takiego, którego działalność transportowa nie jest działalnością główną).

Istnieje możliwość zakwalifikowania wydatków wskazanych w pkt 2 – wydatki związane z energetyką odnawialną, w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej pod warunkiem wykazania spełnienia łącznie dwóch następujących warunków:

 • zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb, co oznacza, że celem jest zużywanie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante), oraz
 • w odniesieniu do źródła energii, za kwalifikowane mogą zostać uznane jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, np. odnawialne źródła energii lub wysokosprawna kogeneracja.

Pozostałe wydatki kwalifikowane – koszt podatku VAT, jeśli Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości jego odzyskania. Koszt ten jest kwalifikowalny w ramach tego samego rodzaju pomocy co wydatek, którego dotyczy.

Ile można zyskać?

Budżet przeznaczony na nabór wniosków wynosi 50 000 000 PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 100 000 PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 8 000 000 PLN

Intensywność wsparcia wynosi w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa max. 70%
 • średnie przedsiębiorstwa max. 60%

Minimalny poziom wkładu własnego Beneficjenta stanowiący procent wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

 • 30% – mikro i małe przedsiębiorstwa
 • 40% – średnie przedsiębiorstwa.

Forma wsparcia: DOTACJA WARUNKOWA

Kategoria przedsiębiorstwa Udział bezzwrotnej formy
dofinansowania w dotacji
warunkowej
Udział zwrotnej formy
dofinansowania w dotacji
warunkowej (DZ)
MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA60%40%
ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA50%50%

Poziom zwrotu uzależniony jest od osiągnięcia odpowiedniego poziomu wskaźnika „R” obliczonego
według wzoru: R =(P/DZ*100%)-100%
DZ – kwota zwrotnej części dotacji warunkowej,
P – suma przychodów wygenerowanych w związku z wdrożeniem innowacji w zakresie produktów/usług lub wdrożeniem wyników prac B+R, obejmująca okres referencyjny wynoszący 2 lata od zakończenia realizacji projektu.

Poziom zwrotu dotacji warunkowej w zależności od poziomu wskaźnika R przedstawia poniższa tabela:

Kategoria
przedsiębiorstwa
„R” poniżej
10%
„R” większy lub
równy
10% i
mniejszy
od 30%
„R” większy lub
równy 30
% i
mniejszy
od 50 %
„R” większy lub
równy
50% i
mniejszy
od 70%
„R” większy lub
równy
70% i
mniejszy
od 90 %
„R” większy lub
równy
90% i
mniejszy
od 100 %
„R” większy lub
równy od
100 %
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa)100%50%40%30%20%10%5%

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Projekty modułowe – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 06.03.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty modułowe dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego, z czego obowiązkowa jest realizacja modułu B+R, który musi prowadzić do wdrożenia wyników B+R w działalności gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego wyniku prac B+R). Efektem projektu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego. Duże przedsiębiorstwa również będą mogły wziąć udział w konkursie pod warunkiem współpracy z przedsiębiorstwami MŚP.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Ścieżka SMART to dotacja, która obejmuje wsparciem realizację projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Nabór dedykowany jest konsorcjom. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz kompetencje.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Inwestycje w infrastrukturę B+R oraz projekty modułowe wsparcia działalności B+R przedsiębiorstw – Badania i Innowacje – FE dla Lubuskiego (1.1)

Nabór do 15.03.2024
Pozostało 11 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Konkurs umożliwia realizację jednego z następujących typów projektu. W ramach typu II przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dotacje na inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową przedsiębiorstw niezbędną do prowadzenia prac przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Natomiast typ III obejmuje modułowe wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw w ramach modułów prace B+R, wdrożenie innowacji, infrastruktura B+R, cyfryzacja i kompetencje, przy czym moduł prac badawczo-rozwojowych jest obligatoryjny. Pozostałe moduły są fakultatywne i wybierane w ramach projektu według potrzeb przedsiębiorcy.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas