Innowacje

Wdrażanie innowacji w zakresie produktów, usług oraz procesów w MŚP mających na celu rozpoczęcie lub zwiększenie eksportu - Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw - FE dla Podlaskiego (1.5)

Wsparciem w ramach Wdrażanie innowacji w zakresie produktów, usług oraz procesów w MŚP mających na celu rozpoczęcie lub zwiększenie eksportu - Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw - FE dla Podlaskiego (1.5) zostaną objęte projekty dotyczące wdrażania innowacji co najmniej w skali regionu, w zakresie produktów/usług oraz procesów, wykorzystujących w szczególności zielone technologie, gospodarkę obiegu zamkniętego (GOZ), Przemysł 4.0, automatyzację. Wsparcie jest udzielane w formie dotacji warunkowej.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
w zależności od rodzaju projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
29.09.2023
Koniec składania wniosków
08.11.2023

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

Dotacja na wdrażanie innowacji przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Wdrażanie innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów w MŚP (w celu rozpoczęcia lub zwiększenia eksportu)

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące wdrażania innowacji co najmniej w skali regionu, w zakresie produktów/usług oraz procesów, wykorzystujących w szczególności zielone technologie, gospodarkę obiegu zamkniętego (GOZ), Przemysł 4.0, automatyzację. Projekty te muszą przyczynić się do rozpoczęcia sprzedaży eksportowej lub zwiększenia eksportu wytwarzanych produktów/usług. Preferowane będą inwestycje produkcyjne w obszarach inteligentnych specjalizacji.

Jako dodatkowy/uzupełniający element projektu możliwe będzie także wdrażanie innowacji organizacyjnych i marketingowych oraz realizacja usług doradczych, ściśle powiązanych z wdrażanymi innowacjami.

Wsparcie kompetencji przedsiębiorców i pracowników MŚP, w zakresie zgodnym z wdrażaną innowacją może być elementem projektu.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach Wdrażanie innowacji w zakresie produktów, usług oraz procesów w MŚP mających na celu rozpoczęcie lub zwiększenie eksportu – Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw – FE dla Podlaskiego (1.5)

Wydatki kwalifikowalne w ramach POMOCY DE MINIMIS

 1. Wydatki na opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu, w tym: niezbędna dokumentacja techniczna; niezbędne decyzje administracyjne (np. w związku z oceną oddziaływania na środowisko), mapy lub szkice sytuujące projekt.
 2. Wydatki związane z energetyką odnawialną (max. 10% wydatków kwalifikowalnych projektu).
 3. Wydatki związane z cross-financingiem tj. usługi doradczo-szkoleniowe, świadczone przez podmioty zewnętrzne, o charakterze specjalistycznym, ściśle związanym z realizowanym projektem (max. 10% wydatków kwalifikowalnych projektu).

Wydatki kwalifikowalne w ramach REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ

 1. Nadzór nad robotami budowlanymi, o ile wynika z przepisów prawa.
 2. Wydatki na materiały i roboty budowlane pod warunkiem, iż dotyczą budynku wykorzystywanego tylko do celów działalności gospodarczej objętej wnioskiem o dofinansowanie projektu. Przez roboty budowlane rozumie się budowę, a także prace polegające na przebudowie, rozbudowie, montażu, rozbiórce obiektu budowlanego, tj.:
  • wydatki na prace: ziemne, budowlano-montażowe, instalacyjne, wykończeniowe, dostosowanie obiektów i pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizowanego projektu; wydatki na budowę przyłączy do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych lub gazowych mogą być uznane za kwalifikowalne, jeśli przyłącza będą stanowiły własność
   Beneficjenta;
  • wydatki na adaptację pomieszczeń do specyficznych wymogów technicznych
   dla danego rodzaju działalności;
  • wydatek związany z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku, o ile jest to wydatek niezbędny i integralnie związany z przedmiotem projektu.
 3. Wydatki na nieruchomości niezabudowane i zabudowane – zakup nieruchomości związanej z realizacją projektu (maksymalnie 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki limit ten wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu). Wydatki związane bezpośrednio z zakupem nieruchomości będą kwalifikowane po spełnieniu warunków z Wytycznych krajowych (Podrozdział 3.4).
 4. Koszty nabycia środków trwałych, w szczególności maszyny i urządzeń (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu) pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta.
  Przedmiotem projektu nie może być zakup środków trwałych, które będą wynajmowane osobom/podmiotom trzecim.
 5. Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (m.in. patenty, oprogramowanie, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej, z zakresu organizacji i zarządzania itp.) Przedmiotem projektu nie może być zakup jedynie wartości niematerialnych
  i prawnych.
 6. Koszty związane z nabyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych mogą być kwalifikowalne wyłącznie, gdy zostanie wykazany ich nierozerwalny związek z procesem produkcyjnym i niezbędność do realizacji celów projektu.
 7. Zakup środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych. Środek transportu może zostać zakupiony przez przedsiębiorcę, którego przedmiotem działalności gospodarczej nie są usługi w sektorze transportu (w tym takiego, którego działalność transportowa nie jest działalnością główną).

Istnieje możliwość zakwalifikowania wydatków wskazanych w pkt 2 – wydatki związane z energetyką odnawialną, w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej pod warunkiem wykazania spełnienia łącznie dwóch następujących warunków:

 • zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb, co oznacza, że celem jest zużywanie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante), oraz
 • w odniesieniu do źródła energii, za kwalifikowane mogą zostać uznane jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, np. odnawialne źródła energii lub wysokosprawna kogeneracja.

Pozostałe wydatki kwalifikowane – koszt podatku VAT, jeśli Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości jego odzyskania. Koszt ten jest kwalifikowalny w ramach tego samego rodzaju pomocy co wydatek, którego dotyczy.

Ile można zyskać?

Budżet przeznaczony na nabór wniosków wynosi 50 000 000 PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 100 000 PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 8 000 000 PLN

Intensywność wsparcia wynosi w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa max. 70%
 • średnie przedsiębiorstwa max. 60%

Minimalny poziom wkładu własnego Beneficjenta stanowiący procent wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

 • 30% – mikro i małe przedsiębiorstwa
 • 40% – średnie przedsiębiorstwa.

Forma wsparcia: DOTACJA WARUNKOWA

Kategoria przedsiębiorstwa Udział bezzwrotnej formy
dofinansowania w dotacji
warunkowej
Udział zwrotnej formy
dofinansowania w dotacji
warunkowej (DZ)
MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA60%40%
ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA50%50%

Poziom zwrotu uzależniony jest od osiągnięcia odpowiedniego poziomu wskaźnika „R” obliczonego
według wzoru: R =(P/DZ*100%)-100%
DZ – kwota zwrotnej części dotacji warunkowej,
P – suma przychodów wygenerowanych w związku z wdrożeniem innowacji w zakresie produktów/usług lub wdrożeniem wyników prac B+R, obejmująca okres referencyjny wynoszący 2 lata od zakończenia realizacji projektu.

Poziom zwrotu dotacji warunkowej w zależności od poziomu wskaźnika R przedstawia poniższa tabela:

Kategoria
przedsiębiorstwa
„R” poniżej
10%
„R” większy lub
równy
10% i
mniejszy
od 30%
„R” większy lub
równy 30
% i
mniejszy
od 50 %
„R” większy lub
równy
50% i
mniejszy
od 70%
„R” większy lub
równy
70% i
mniejszy
od 90 %
„R” większy lub
równy
90% i
mniejszy
od 100 %
„R” większy lub
równy od
100 %
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa)100%50%40%30%20%10%5%

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 02.07.2024
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Małe bony badawcze na innowacje dla MŚP – Działalność B+R+I przedsiębiorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 31 dni
Wielkość dotacji
255 000,00 PLN
Zakres wsparcia obejmuje finansowanie dotacyjne projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R. Środki w ramach niniejszego typu są przeznaczone na finansowanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowców/ podmioty oferujące usługi naukowe i badawczo-rozwojowe z regionu oraz spoza regionu (w tym z innych krajów UE).
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R, w tym centra badawczo-rozwojowe – Działalność B+R+I przedsiębiorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nabór do 09.08.2024
Pozostało 45 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Zakres wsparcia obejmuje infrastrukturę badawczo-rozwojową, w tym centra badawczo-rozwojowe (budowa, przebudowa oraz remont obiektów oraz zakup/ modernizacja infrastruktury badawczej), aktywa własności intelektualnej (m.in.: patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, prawa autorskie, know-how).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas