Innowacje

Wdrażanie innowacji - FE dla Małopolski (1.12)

W ramach dotacji Wdrażanie innowacji - FE dla Małopolski (1.12) przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie woj. małopolskiego będą mogli pozyskać dofinansowanie na wdrażanie innowacji. Dofinansowaniem objęte są posiadane lub nabyte wyniki prac badawczo-rozwojowych, w celu wprowadzenia na rynek nowego lub ulepszonego produktu/usługi (innowacji produktowej) lub nowego albo ulepszonego procesu biznesowego (innowacji w procesie biznesowym).
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
nie zostało określone
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
21.02.2024
Koniec składania wniosków
06.05.2024

Dla kogo?

O dotację mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. małopolskiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: wdrażanie innowacji

W ramach naboru możliwa będzie realizacja projektów, których celem jest wdrożenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia na rynek nowego lub ulepszonego produktu/usługi (innowacji produktowej) lub nowego albo ulepszonego procesu biznesowego (innowacji w procesie biznesowym).

Wdrażane wyniki prac B+R:

 • mogą być wynikiem prac własnych przedsiębiorstwa przeprowadzonych przy wsparciu środków europejskich lub
 • mogą zostać zrealizowane lub nabyte przez przedsiębiorstwo przy wsparciu z innych źródeł zewnętrznych lub ze środków własnych przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca na moment składania wniosku musi mieć uregulowane kwestie z zakresu ochrony praw własności intelektualnej, tj. musi dysponować wynikami prac B+R do celów komercyjnych, w szczególności mieć przeniesione na siebie autorskie prawa majątkowe do wyników, udzieloną licencję na korzystanie z wyników, przeniesiony patent lub złożony wniosek o ochronę patentową, prawo ochronne na wzór użytkowy lub złożony wniosek o prawo ochronne na wzór użytkowy. Wnioskodawca musi dysponować dokumentami potwierdzającymi posiadanie wskazanych praw.

 • Jeśli prace B+R przeprowadzone zostały samodzielnie przez Wnioskodawcę, wówczas, wraz w wnioskiem, złożyć należy opis posiadanych wyników prac B+R, zgodnie z minimalnym zakresem określonym w Załączniku nr 10 do Regulaminu.
 • W przypadku nabycia wyników prac B+R, koniecznym jest przedłożenie przez Wnioskodawcę, wraz z wnioskiem, kopii dokumentów potwierdzających zakup (np. kopia umowy, na podstawie której Wnioskodawca nabył wyniki prac B+R) oraz raportu z prac B+R.

Premiowane będą przedsięwzięcia:

 • zgodne z regionalną inteligentną specjalizacją,
 • zlokalizowane na terenie gmin zmarginalizowanych (wynikających z Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego lub z rozszerzonej analizy regionalnej uwzględnionej w Strategii Rozwoju Województwa Małopolska 2030). Lista ww. gmin jest wskazana w załączniku nr 11 do Regulaminu,
 • przyczyniające się do tworzenia miejsc pracy.

Koszty kwalifikowalne

 1. wydatki na zakup nowych środków trwałych wraz z kosztem ich montażu,
 2. wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 3. koszty prac i materiałów budowlanych bezpośrednio związanych z montażem środków trwałych nabytych w ramach projektu.
 1. wydatki na zakup usług doradczych, w tym z zakresu pomocy przy integracji nowych maszyn, urządzeń oraz oprogramowania w działalności przedsiębiorstwa; limit do 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w projekcie.
 1. cross-financingpodnoszenie kwalifikacji pracowników – szkolenia związane z podnoszeniem kompetencji i umiejętności pracowników w zakresie dotyczącym projektu, szczególnie w obszarze nowych technologii, zarządzania innowacjami; limit do 5% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w projekcie;
 2. koszty pośrednie rozliczane wyłącznie stawką ryczałtową wynoszącą 1,5% bezpośrednich wydatków kwalifikowanych w projekcie.

Niekwalifikowalne są w szczególności takie koszty jak:

 1. wkład własny w formie niepieniężnej,
 2. używane środki trwałe,
 3. nabycie środków transportu z wyłączeniem środków transportu z podgrupy 76 KŚT,
 4. zakup nieruchomości,
 5. koszty prac i materiałów budowlanych, za wyjątkiem kosztów bezpośrednio związanych z montażem środków trwałych nabytych w ramach projektu
 6. usługi doradcze o charakterze ciągłym i okresowym oraz usługi doradcze związane z bieżącą działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Ile można zyskać?

Na nabór przeznaczono budżet w wysokości 44 754 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 500 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 5 000 000 PLN

Wsparcie w ramach niniejszego naboru będzie udzielane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP oraz pomocy de minimis, przy czym maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

 1. Regionalna pomoc inwestycyjna,
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – 60%,
  • średnie przedsiębiorstwa – 50%.
 2. Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP – 50%.
 3. Pomoc de minimis – 85%.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji warunkowej podzielonej na część bezzwrotną i zwrotną.

Wsparcie w ramach dotacji warunkowej

Część bezzwrotnaCzęść zwrotna
Odpowiednio dla przedsiębiorstw:
mikro i małych: 70%
średnich: 60%
Odpowiednio dla przedsiębiorstw:
mikro i małych: 30%
średnich: 40%

Podstawą do określenia wartości pomocy podlegającej zwrotowi będzie suma przychodów netto ze sprzedaży produktów/usług wprowadzonych na rynek w wyniku realizacji projektu lub produktów/usług wytworzonych w procesie powstałym w wyniku realizacji projektu, wygenerowanych w okresie 2 lat od zakończenia realizacji projektu.

Kwota zwrotu dotacji warunkowej uzależniona jest od poziomu osiągnięcia wskaźnika „R” oraz preferowanego terminu spłaty.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszymi Ekspertami.

Dokumentacja dotacji Wdrażanie innowacji – FE dla Małopolski (1.12)

Poniżej zamieściliśmy link do pełnej dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Wdrożenie innowacji i wyników prac B+R – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja obejmuje wsparcie na wdrożenie innowacji i wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Finansowane będą projekty skierowane na inwestycje produkcyjne wprowadzające innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne bądź wdrożenie wyników prac B+R.
Dowiedz się więcej

Projekty B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. Wsparcie ma charakter dotacji warunkowej.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa z woj. łódzkiego na finansowanie projektów wdrożenia rozwiązań w zakresie GOZ m.in. dotyczące ekoprojektowania produktów i opakowań czy niezbędnych zmian w procesach produkcyjnych i usługowych.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie innowacji – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 12.06.2024
Pozostało 20 dni
Wielkość dotacji
1 000 000,00 PLN
Wsparcie w ramach dotacji Wdrożenie innowacji - Konkurencyjność MŚP - FE dla Łódzkiego (1.5) ma na celu wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Dodatkowym elementem projektu jest tworzenie nowych modeli biznesowych.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas