Innowacje

Transformacja cyfrowa MŚP - Cyfryzacja lubelskich MŚP - FE dla Lubelskiego (2.4)

Konkurs obejmuje wsparcie na transformację cyfrową MŚP z woj. Lubelskiego. Sfinansować będzie można m.in. cyfryzację przedsiębiorstw, wprowadzanie produktów i usług opartych na TIK, a także rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nabór startuje 4 września 2023 r.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
800 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
29.08.2023
Start składania wniosków
04.09.2023
Koniec składania wniosków
30.11.2023

W ramach konkursu wspierana będzie cyfryzacja MŚP, w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe, ośrodki innowacji cyfrowych, żywe laboratoria, przedsiębiorcy internetowi i przedsiębiorstwa ICT typu start-up, usługi B2B.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. lubelskiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Projekty w zakresie transformacji cyfrowej MŚP, jako dodatkowy element projektów wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych

Wsparciem zostaną objęte projekty w zakresie transformacji cyfrowej MŚP. Sfinansować będzie można:

 • wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych (rozwiązań „szytych na miarę”), a w szczególności zmianę modeli biznesowych w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych;
 • cyfryzację przedsiębiorstw;
 • zwiększenie wykorzystania systemów procesowych;
 • przestawienie się firm na cyfrowy łańcuch dostaw;
 • wprowadzanie produktów i usług opartych na TIK do codziennej działalności;
 • digitalizację procesów eksportowych;
 • wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw do ponownego wykorzystania informacji lub współdzielenia zasobów przedsiębiorstw;
 • rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Koszty kwalifikowalne w ramach Transformacja cyfrowa MŚP – Cyfryzacja lubelskich MŚP – FE dla Lubelskiego (2.4)

Koszty objęte regionalną pomocą inwestycyjną zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2021-2027
 • Wartości niematerialne i prawne

Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how.

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych jest obligatoryjnym elementem projektu i możliwe jest jako:

 • zakup gotowych, dostępnych na rynku rozwiązań cyfrowych, nabywanych jako wartości niematerialne i prawne, które następnie muszą zostać dostosowane do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa;
 • zakup stworzonych na zamówienie wnioskodawcy rozwiązań cyfrowych, nabywanych jako wartości niematerialne i prawne, które następnie muszą zostać dostosowane do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa (zlecenie opracowania ww. rozwiązań nastąpiło nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie).
 • Środki trwałe (max. 10% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych)

Kwalifikowalny jest zakup wyłącznie nowych środków trwałych, stanowiących element uzupełniający projektu, niezbędny do przeprowadzenia transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie.

Koszty objęte pomocą de minimis
 • Koszty usług związanych z dostosowaniem nabywanych rozwiązań/technologii cyfrowych (wartości niematerialnych i prawnych) do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie integracji ww. rozwiązań/technologii z procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, w tym koszty wdrożenia ww. rozwiązań/technologii. Zakup usług, o których mowa w niniejszym rozdziale, jest możliwy wyłącznie na podstawie umowy zlecenia. (koszt obligatoryjny, który musi dotyczyć wartości niematerialnych i prawnych planowanych do nabycia w ramach projektu)
Koszty objęte pomocą na usługi doradcze na rzecz MŚP
 • Koszty usług szkoleniowych, świadczonych przez ekspertów zewnętrznych, w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych personelu wnioskodawcy. Zakup usług, o których mowa jest możliwy wyłącznie na podstawie umowy zlecenia. Kwalifikowalny jest wyłącznie zakup usług, które nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Ile można zyskać?

Budżet konkursu wynosi 5 000 000,00 EUR czyli ok. 22 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 800 000 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania: 70%

Brak jest ograniczeń kwotowych w zakresie minimalnej i maksymalnej wartości projektu oraz minimalnej i maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna intensywność dofinansowania dla:

 • regionalnej pomocy inwestycyjnej:
  • mikro, małe przedsiębiorstwa – 70%
  • średnie przedsiębiorstwa – 60%
 • pomocy de minimis:
  • mikro, małe przedsiębiorstwa – 70%
  • średnie przedsiębiorstwa – 60%
 • pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP:
  • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa – 50%

Dodatkowe informacje

W ramach realizacji projektów w zakresie transformacji cyfrowej MŚP możliwym będzie wyłącznie wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych, które będą dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa. Z możliwości dofinansowania wykluczone są wydatki na zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemy operacyjne wykorzystujące powszechnie znane i dostępne technologie.

Projekty ubiegające się o dofinansowanie muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku. Wsparciem objęte będą wyłącznie przedsięwzięcia realizowane w obszarach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubelskiego.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 25.04.2024
Pozostało 5 dni
Dotacja będzie wspierać wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Typ projektu podlegający dofinansowaniu jest rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych).
Dowiedz się więcej

Wdrażanie innowacji – FE dla Małopolski (1.12)

Nabór do 06.05.2024
Pozostało 16 dni
Wielkość dotacji
nie zostało określone
W ramach dotacji Wdrażanie innowacji - FE dla Małopolski (1.12) przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie woj. małopolskiego będą mogli pozyskać dofinansowanie na wdrażanie innowacji. Dofinansowaniem objęte są posiadane lub nabyte wyniki prac badawczo-rozwojowych, w celu wprowadzenia na rynek nowego lub ulepszonego produktu/usługi (innowacji produktowej) lub nowego albo ulepszonego procesu biznesowego (innowacji w procesie biznesowym).
Dowiedz się więcej

Innowacje cyfrowe w MŚP – FE dla Śląskiego (1.8)

Nabór do 21.05.2024
Pozostało 31 dni
Wielkość dotacji
6 000 000,00 PLN
Wsparcie w ramach działania Innowacje cyfrowe w MŚP - FE dla Śląskiego (1.8) będzie udzielane przedsiębiorstwom sektora MŚP na wdrożenie innowacyjnych co najmniej w skali województwa śląskiego innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie innowacji i wyników prac B+R – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 41 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja obejmuje wsparcie na wdrożenie innowacji i wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Finansowane będą projekty skierowane na inwestycje produkcyjne wprowadzające innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne bądź wdrożenie wyników prac B+R.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas