Ochrona środowiska

Selektywne zbieranie odpadów, wsparcie GOZ w przedsiębiorstwach - Gospodarka o obiegu zamkniętym - FE dla Łódzkiego (2.13)

Selektywne zbieranie odpadów, wsparcie GOZ w przedsiębiorstwach - Gospodarka o obiegu zamkniętym - FE dla Łódzkiego (2.13) to dotacja w ramach, której przedsiębiorcy mogą realizować typy projektów 1. oraz 4. obejmujące inwestycje w zakresie selektywnego zbierania, instalacji do przetwarzania bioodpadów, instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów lub recyklingu odpadów oraz działania przedinwestycyjne w zakresie GOZ m.in. prace koncepcyjne związane z etapem ekoprojektowania produktów i opakowań oraz niezbędnych zmian w procesach produkcyjnych lub usługowych.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
w zależności od szczegółowych założeń projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
30.06.2023
Koniec składania wniosków
11.08.2023

Działanie 2.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego obejmuje wsparciem typy projektów 1, 3, 4 oraz 5 z czego tylko typ projektu 1. oraz 4. mogą realizować przedsiębiorcy.

Typy projektów

 1. Inwestycje w zakresie selektywnego zbierania (w połączeniu z edukacją lokalnej społeczności objętej projektem w tym także promowanie ponownego użycia), instalacji do przetwarzania bioodpadów, instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów lub recyklingu odpadów;
  • 1.a – budowa, przebudowa, zakup, modernizacja infrastruktury w zakresie selektywnego zbierania odpadów (np. punkty selektywnego zbierania odpadów, pojemniki na odpady zbierane selektywnie zarówno naziemne jak i podziemne);
  • 1.b – budowa, przebudowa, modernizacja instalacji do przetwarzania bioodpadów, instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów lub recyklingu odpadów.
 1. Inwestycje mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów lub promujące ponowne użycie;
 1. Wsparcie GOZ w przedsiębiorstwach;
 1. Edukacja lub doradztwo w zakresie GOZ, przygotowanie dokumentów planistycznych dotyczących GOZ.

Dla kogo?

O dotację w ramach typu projektu:

 • 1.a mogą ubiegać się duże przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego, MŚP, przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS działające na terenie woj. łódzkiego.
 • 1.b mogą ubiegać się duże przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego, MŚP, przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami działające na terenie woj. łódzkiego.
 • 4. mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa działające na terenie woj. łódzkiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach typu 1. dotacja obejmuje takie przedsięwzięcia jak:

 • budowa, przebudowa, zakup, modernizacja infrastruktury w zakresie selektywnego zbierania odpadów (np. punkty selektywnego zbierania odpadów, pojemniki na odpady zbierane selektywnie zarówno naziemne jak i podziemne);
 • budowa, przebudowa, modernizacja instalacji do przetwarzania bioodpadów, instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów lub recyklingu odpadów.

W zakresie typu projektu 1.a) możliwe są działania w zakresie edukacji lokalnej społeczności objętej projektem w tym także promowanie ponownego użycia, tworzenie punktów napraw. Selektywne zbieranie dotyczy jedynie odpadów komunalnych lub innych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

W zakresie typu 2. dofinansowanie obejmuje:

 • wyłącznie działania przedinwestycyjne w zakresie GOZ (np. prace koncepcyjne związane z etapem ekoprojektowania produktów i opakowań oraz niezbędnych zmian w procesach produkcyjnych lub usługowych, zakup usług doradczo-szkoleniowych, opracowanie audytów środowiskowych, analiz technicznych i ekonomicznych – np. w zakresie LCA (środowiskowa ocena cyklu życia), PEF (ślad środowiskowy produktu), ETV (System Weryfikacji Technologii Środowiskowych).

Katalog kosztów kwalifikowalnych

W ramach typu projektu 1. kwalifikowalne są m.in. wydatki:

 • na nabycie przenośnych środków trwałych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury lub podnoszących jej wydajność (np. specjalistyczne samochody, kontenery i pojemniki na odpady),
 • na place manewrowe, drogi wewnętrzne, drogi dojazdowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu,
 • na chodniki i opaski chodnikowe w ramach sieci wewnątrzzakładowej w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu,
 • na instalacje i sieci wewnątrzzakładowe (elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, technologicznej i odcieków, kanalizacji deszczowej wraz z układem podczyszczania),
 • w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu,
 • na przyłącza niezbędne do prawidłowej realizacji projektu,
 • na zakup rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu,
 • dotyczące parkingów, ogrodzenia, oświetlenia terenu, zieleni ochronnej, instalacji ppoż. i monitoringu,
 • związane z utworzeniem punktu przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadów, celem ponownego użycia – jedynie jako element projektu,
 • na pojazdy stanowiące mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)2 (inne niż samochody osobowe),
 • dotyczące rozwiązań w zakresie adaptacji do zmian klimatu np. zrównoważone zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych (np. rozszczelnienie i zwiększanie chłonności nawierzchni, zielone dachy, ściany).
 • koszty pośrednie niezbędne do realizacji projektu, ale niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu.
 • dotyczące kosztów działań edukacyjnych związanych z zapobieganiem powstawaniu odpadów,
 • dotyczące rozwiązań w zakresie ponownego wykorzystania wody (np. obiegi zamknięte, wykorzystanie wody szarej, ścieków oczyszczonych).

W ramach typu projektu 2. kwalifikowalne są m.in. wydatki:

 • wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu,
 • koszty pośrednie niezbędne do realizacji projektu, ale niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu.

Ile można zyskać?

Budżet naboru wynosi 100 000 000 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%

Maksymalna wartość zaliczki: 90% dofinansowania

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nabór do 22.04.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozwój inteligentnych systemów gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje związane z budową, rozbudową, przebudową, zmianą przeznaczenia, przekształceniem lub modernizacją inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ciśnień wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Dowiedz się więcej

Modernizacja źródeł ciepła – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju systemów ciepłowniczych wpisującym się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na działania termomodernizacyjne i działania powiązane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja takich projektów jak zmniejszenie strat ciepła, modernizacja źródeł ciepła, modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem.
Dowiedz się więcej

Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
2 500 000 EUR
Program ma na celu wspieranie odbudowy Ukrainy oraz promowanie współpracy w obszarach ochrony środowiska, opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa na pograniczu polsko – ukraińskim. Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu powinny mieć charakter non-profit I przyczyniać się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas