Ochrona środowiska

Selektywne zbieranie odpadów, wsparcie GOZ w przedsiębiorstwach - Gospodarka o obiegu zamkniętym - FE dla Łódzkiego (2.13)

Selektywne zbieranie odpadów, wsparcie GOZ w przedsiębiorstwach - Gospodarka o obiegu zamkniętym - FE dla Łódzkiego (2.13) to dotacja w ramach, której przedsiębiorcy mogą realizować typy projektów 1. oraz 4. obejmujące inwestycje w zakresie selektywnego zbierania, instalacji do przetwarzania bioodpadów, instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów lub recyklingu odpadów oraz działania przedinwestycyjne w zakresie GOZ m.in. prace koncepcyjne związane z etapem ekoprojektowania produktów i opakowań oraz niezbędnych zmian w procesach produkcyjnych lub usługowych.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
w zależności od szczegółowych założeń projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
30.06.2023
Koniec składania wniosków
11.08.2023

Działanie 2.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego obejmuje wsparciem typy projektów 1, 3, 4 oraz 5 z czego tylko typ projektu 1. oraz 4. mogą realizować przedsiębiorcy.

Typy projektów

 1. Inwestycje w zakresie selektywnego zbierania (w połączeniu z edukacją lokalnej społeczności objętej projektem w tym także promowanie ponownego użycia), instalacji do przetwarzania bioodpadów, instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów lub recyklingu odpadów;
  • 1.a – budowa, przebudowa, zakup, modernizacja infrastruktury w zakresie selektywnego zbierania odpadów (np. punkty selektywnego zbierania odpadów, pojemniki na odpady zbierane selektywnie zarówno naziemne jak i podziemne);
  • 1.b – budowa, przebudowa, modernizacja instalacji do przetwarzania bioodpadów, instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów lub recyklingu odpadów.
 1. Inwestycje mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów lub promujące ponowne użycie;
 1. Wsparcie GOZ w przedsiębiorstwach;
 1. Edukacja lub doradztwo w zakresie GOZ, przygotowanie dokumentów planistycznych dotyczących GOZ.

Dla kogo?

O dotację w ramach typu projektu:

 • 1.a mogą ubiegać się duże przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego, MŚP, przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS działające na terenie woj. łódzkiego.
 • 1.b mogą ubiegać się duże przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego, MŚP, przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami działające na terenie woj. łódzkiego.
 • 4. mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa działające na terenie woj. łódzkiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach typu 1. dotacja obejmuje takie przedsięwzięcia jak:

 • budowa, przebudowa, zakup, modernizacja infrastruktury w zakresie selektywnego zbierania odpadów (np. punkty selektywnego zbierania odpadów, pojemniki na odpady zbierane selektywnie zarówno naziemne jak i podziemne);
 • budowa, przebudowa, modernizacja instalacji do przetwarzania bioodpadów, instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów lub recyklingu odpadów.

W zakresie typu projektu 1.a) możliwe są działania w zakresie edukacji lokalnej społeczności objętej projektem w tym także promowanie ponownego użycia, tworzenie punktów napraw. Selektywne zbieranie dotyczy jedynie odpadów komunalnych lub innych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

W zakresie typu 2. dofinansowanie obejmuje:

 • wyłącznie działania przedinwestycyjne w zakresie GOZ (np. prace koncepcyjne związane z etapem ekoprojektowania produktów i opakowań oraz niezbędnych zmian w procesach produkcyjnych lub usługowych, zakup usług doradczo-szkoleniowych, opracowanie audytów środowiskowych, analiz technicznych i ekonomicznych – np. w zakresie LCA (środowiskowa ocena cyklu życia), PEF (ślad środowiskowy produktu), ETV (System Weryfikacji Technologii Środowiskowych).

Katalog kosztów kwalifikowalnych

W ramach typu projektu 1. kwalifikowalne są m.in. wydatki:

 • na nabycie przenośnych środków trwałych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury lub podnoszących jej wydajność (np. specjalistyczne samochody, kontenery i pojemniki na odpady),
 • na place manewrowe, drogi wewnętrzne, drogi dojazdowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu,
 • na chodniki i opaski chodnikowe w ramach sieci wewnątrzzakładowej w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu,
 • na instalacje i sieci wewnątrzzakładowe (elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, technologicznej i odcieków, kanalizacji deszczowej wraz z układem podczyszczania),
 • w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu,
 • na przyłącza niezbędne do prawidłowej realizacji projektu,
 • na zakup rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu,
 • dotyczące parkingów, ogrodzenia, oświetlenia terenu, zieleni ochronnej, instalacji ppoż. i monitoringu,
 • związane z utworzeniem punktu przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadów, celem ponownego użycia – jedynie jako element projektu,
 • na pojazdy stanowiące mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)2 (inne niż samochody osobowe),
 • dotyczące rozwiązań w zakresie adaptacji do zmian klimatu np. zrównoważone zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych (np. rozszczelnienie i zwiększanie chłonności nawierzchni, zielone dachy, ściany).
 • koszty pośrednie niezbędne do realizacji projektu, ale niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu.
 • dotyczące kosztów działań edukacyjnych związanych z zapobieganiem powstawaniu odpadów,
 • dotyczące rozwiązań w zakresie ponownego wykorzystania wody (np. obiegi zamknięte, wykorzystanie wody szarej, ścieków oczyszczonych).

W ramach typu projektu 2. kwalifikowalne są m.in. wydatki:

 • wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu,
 • koszty pośrednie niezbędne do realizacji projektu, ale niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu.

Ile można zyskać?

Budżet naboru wynosi 100 000 000 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%

Maksymalna wartość zaliczki: 90% dofinansowania

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nabór do 18.10.2023
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegających na budowie sieci NGA. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych. Wspierane będą rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.10.2023
Pozostało 26 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

Nabór do 31.10.2023
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
600 000,00 PLN
Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy. Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w ramach Komponentu I konkursu 1.1 Platformy startowe będą mogły uzyskać wsparcie finansowe - max. 600 tys. zł - na rozwój swojej działalności w makroregionie.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas