Badania i rozwój

EIC Accelerator

Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
2 500 000,00 EUR
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
07.12.2022
Start składania wniosków
08.12.2022
12.01.2023
23.03.2023
08.06.2023
Koniec składania wniosków
11.01.2023
22.03.2023
07.06.2023
04.10.2023
Pokaż kolejne terminy

Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (w formie bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (w formie finansowania kapitałowego z przeznaczeniem na komercjalizację i skalowanie rozwiązania).

Kto może startować w konkursie

Program skierowany jest przede wszystkim do podmiotów z sektora MŚP działających w państwach członkowskich UE lub krajach stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Dopuszczalny jest również udział tzw. small mid-caps tj. małych spółek o średniej kapitalizacji zatrudniających nie więcej niż 499 pracowników. Przy czym small mid-caps mogą korzystać ze wsparcia jedynie w ramach komponentu inwestycyjnego. Udział w konkursie mogą brać wyłącznie samodzielne podmioty, nie ma możliwości realizacji projektów w konsorcjum.

Warunkiem podstawowym, który trzeba spełnić przy składaniu wniosku, jest posiadanie prototypu oraz osiągnięcie co najmniej 5 poziomu gotowości technologicznej TRL (ukończony poziom TRL 4 – co oznacza, że w momencie aplikowania do EIC Accelerator technologia powinna mieć już za sobą weryfikację laboratoryjną lub testy w środowisku symulującym rzeczywiste warunki).

Finansowanie

EIC Accelerator oferuje wsparcie w dwóch formach:

1. grantu, czyli bezzwrotnej dotacji, kwota dofinansowania do 2,5 mln euro, dofinansowanie w ramach tego komponentu nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, w formie grantu można finansować koszty dalszego rozwoju produktu/procesu odpowiadające pracom badawczym do poziomu TRL 8, działania innowacyjne finansowane z grantu powinny zostać sfinalizowane w ciągu 24 miesięcy, z możliwością wydłużenia w uzasadnionych przypadkach;
i/lub
2. inwestycji kapitałowej – finansowanie kapitałowe od 0,5 mln euro do 15 mln euro, które może zostać przeznaczone na działania prowadzące do komercjalizacji opracowanego w ramach projektu rozwiązania i/lub zwiększenia skali działalności (prace odpowiadające TRL 9); w uzasadnionych przypadkach istnieje nawet możliwość pozyskania finansowania przekraczającego górną granicę 15 mln euro (technologia musi mieć strategiczne dla UE znaczenie, posiadać konkurencję na poziomie globalnym, a potrzeby finansowe projektu znacznie przekraczać możliwości finansowania dostępne w Europie).

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą skorzystać wyłącznie z grantu przy czym muszą udowodnić, że posiadają wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów komercjalizacji.

Wybrane rodzaje kosztów

• koszty prac badawczo-rozwojowych, w tym rozwoju i demonstracji technologii, prototypowania (m.in. koszty wynagrodzeń personelu badawczego, koszty amortyzacji aparatury B+R, koszty materiałów do prowadzenia badań);
• koszty testów w celu spełnienia wymogów regulacyjnych,
• koszty związane z ochroną własności intelektualnej oraz dopuszczeniem innowacyjnego rozwiązania do obrotu).

Typy oraz terminy naborów

Wnioski można składać w dwóch rodzajach naborów:

1. EIC Accelerator Open – konkurs ogólny, otwarty dla innowacji z dowolnej dziedziny, przedsiębiorca sam określa temat;
2. EIC Accelerator Challenges – wspierający projekty wpisujące się w zdefiniowane tematy, w 2023 r. są to:

 • Biomarkers for cancer
 • Decontamination for pandemic management
 • Energy storage
 • New European Bauhaus
 • Quantum or semiconductor components
 • Resilient agriculture
 • Space technologies and services

Standardem w naborach EIC Accelerator jest dwuetapowa procedura aplikacji tj. w pierwszej kolejności przygotowanie krótkiego/wstępnego wniosku (short application) i dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny opracowanie pełnego wniosku (full aplication). Szerzej o procesie aplikowania piszemy na naszym blogu.

Nabór wniosków wstępnych prowadzony jest w trybie ciągłym (wniosek można złożyć w dowolnym momencie). Natomiast nabór wniosków właściwych prowadzony jest w rundach. Złożenie długiego wniosku (full application) możliwe jest przed upływem jednego z czterech terminów (tzw. cut-off dates).  W 2023 r. obowiązuję poniższe terminy naborów:

 • 11 stycznia 2023 (tylko w kategorii Open)
 • 22 marca 2023
 • 7 czerwca 2023
 • 4 października 2023

W ramach EIC Accelerator można również skorzystać z bezpłatnych usług dodatkowych, takich jak coaching, mentoring, dostęp do kontaktu z potencjalnymi inwestorami oraz partnerami biznesowymi.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Zakup usług badawczych – Małe projekty B+R – FE dla Pomorza Zachodniego (1.2)

Nabór do 11.12.2023
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
200 000,00 PLN
Wsparcie w ramach dotacji Zakup usług badawczych - Małe projekty B+R - FE dla Pomorza Zachodniego (1.2), dotyczy możliwości zakupienia przez przedsiębiorców usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi czy technologii produkcji wraz z możliwością testowania. Konkurs startuje 31 października 2023 roku.
Dowiedz się więcej

Prace B+R i infrastruktura B+R w MŚP – Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 14.12.2023
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
1 500 000,00 PLN
W ramach dotacji Prace B+R i infrastruktura B+R - Infrastruktura B+R przedsiębiorstw - FE dla Opolskiego (1.1) dofinansować można będzie przedsięwzięcia związane z działalnością B+R przedsiębiorstw. O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Dofinansowaniem objęte są 2 typy projektów: 1. Infrastruktura B+R w MŚP oraz 2. Prace B+R w MŚP. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty środków trwałych, własności niematerialnych i prawnych należących do infrastruktury badawczej oraz koszty wynagrodzeń, badań, aparatury naukowo-badawczej, materiałów i dostaw, budynków i gruntów, a także uzupełniająco wydatki na podnoszenie kompetencji pracowników.
Dowiedz się więcej

Energia dla Wsi

Nabór do 15.12.2023
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
dotacja 20 mln zł, pożyczka 25 mln zł
Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. W ramach wniosków można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, magazynów energii, instalacji wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych. Działanie dedykowane jest rolnikom i spółdzielnią energetycznym lub jej członkom będącym przedsiębiorcą oraz powstającym spółdzielniom energetycznym.
Dowiedz się więcej

Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji (I) – Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3)

Nabór do 19.12.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
82 781,00 PLN
Działanie Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3) przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. W komponencie doradczym Etap I Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji będzie można dofinansować koszt usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas