Badania i rozwój

EIC Accelerator

Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
2 500 000,00 EUR
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
07.12.2022
Start składania wniosków
08.12.2022
12.01.2023
23.03.2023
08.06.2023
01.01.2024
14.03.2024
01.01.2024
04.10.2024
Koniec składania wniosków
11.01.2023
22.03.2023
07.06.2023
04.10.2023
13.03.2024
14.06.2024
03.10.2024
17.01.2025
Pokaż kolejne terminy

Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (w formie bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (w formie finansowania kapitałowego z przeznaczeniem na komercjalizację i skalowanie rozwiązania).

Kto może startować w konkursie

Program skierowany jest przede wszystkim do podmiotów z sektora MŚP działających w państwach członkowskich UE lub krajach stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Dopuszczalny jest również udział tzw. small mid-caps tj. małych spółek o średniej kapitalizacji zatrudniających nie więcej niż 499 pracowników. Przy czym small mid-caps mogą korzystać ze wsparcia jedynie w ramach komponentu inwestycyjnego. Udział w konkursie mogą brać wyłącznie samodzielne podmioty, nie ma możliwości realizacji projektów w konsorcjum.

Warunkiem podstawowym, który trzeba spełnić przy składaniu wniosku, jest posiadanie prototypu oraz osiągnięcie co najmniej 5 poziomu gotowości technologicznej TRL (ukończony poziom TRL 4 – co oznacza, że w momencie aplikowania do EIC Accelerator technologia powinna mieć już za sobą weryfikację laboratoryjną lub testy w środowisku symulującym rzeczywiste warunki).

Finansowanie

EIC Accelerator oferuje wsparcie w dwóch formach:

1. grantu, czyli bezzwrotnej dotacji, kwota dofinansowania do 2,5 mln euro, dofinansowanie w ramach tego komponentu nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, w formie grantu można finansować koszty dalszego rozwoju produktu/procesu odpowiadające pracom badawczym do poziomu TRL 8, działania innowacyjne finansowane z grantu powinny zostać sfinalizowane w ciągu 24 miesięcy, z możliwością wydłużenia w uzasadnionych przypadkach;
i/lub
2. inwestycji kapitałowej – finansowanie kapitałowe od 0,5 mln euro do 15 mln euro, które może zostać przeznaczone na działania prowadzące do komercjalizacji opracowanego w ramach projektu rozwiązania i/lub zwiększenia skali działalności (prace odpowiadające TRL 9); w uzasadnionych przypadkach istnieje nawet możliwość pozyskania finansowania przekraczającego górną granicę 15 mln euro (technologia musi mieć strategiczne dla UE znaczenie, posiadać konkurencję na poziomie globalnym, a potrzeby finansowe projektu znacznie przekraczać możliwości finansowania dostępne w Europie).

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą skorzystać wyłącznie z grantu przy czym muszą udowodnić, że posiadają wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów komercjalizacji.

Wybrane rodzaje kosztów

 • koszty prac badawczo-rozwojowych, w tym rozwoju i demonstracji technologii, prototypowania (m.in. koszty wynagrodzeń personelu badawczego, koszty amortyzacji aparatury B+R, koszty materiałów do prowadzenia badań);
 • koszty testów w celu spełnienia wymogów regulacyjnych,
 • koszty związane z ochroną własności intelektualnej oraz dopuszczeniem innowacyjnego rozwiązania do obrotu).

Typy oraz terminy naborów

Wnioski można składać w dwóch rodzajach naborów:

1. EIC Accelerator Open – konkurs ogólny, otwarty dla innowacji z dowolnej dziedziny, przedsiębiorca sam określa temat. W przypadku projektów, które nie pasują do tematów akceleratora EIC, EIC Accelerator Open jest otwarty na propozycje w dowolnej dziedzinie technologii. Całkowity budżet EIC Accelerator Open w 2024 r. wynosi 375 mln euro.
2. EIC Accelerator Challenges – wspierający projekty wpisujące się w zdefiniowane tematy, w 2024 r. są to:

 • Human Centric Generative AI made in EuropeEUR 50 million
 • Enabling virtual worlds and augmented interaction in high-impact applications to support the realisation of Industry 5.0EUR 50 million
 • Enabling the smart edge and quantum technology componentsEUR 50 million
 • Food from precision fermentation and algaeEUR 50 million
 • Monoclonal antibody-based therapeutics for new variants of emerging virusesEUR 50 million
 • Renewable energy sources and their whole value chainEUR 50 million

Standardem w naborach EIC Accelerator jest dwuetapowa procedura aplikacji tj. w pierwszej kolejności przygotowanie krótkiego/wstępnego wniosku (short proposal) i dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny opracowanie pełnego wniosku (full proposal). Szerzej o procesie aplikowania piszemy na naszym blogu.

Proces selekcji EIC Accelerator składa się z 3 etapów. Pomyślne przejście każdego z nich daje dostęp do kolejnego etapu:

 • Napisanie krótkiego wniosku (short proposal)
 • Złożenie pełnego wniosku ( (full proposal)
 • Rozmowa twarzą w twarz z jury EIC

Jak aplikować?

Nabór wniosków wstępnych prowadzony jest w trybie ciągłym (wniosek można złożyć w dowolnym momencie). Short proposals można składać w dowolnym momencie od 1 stycznia 2024 r. za pośrednictwem portalu Funding and Tender Opportunities Portal.

Jeśli Twój short proposal otrzymał pozytywną ocenę (tzw. GO), masz 12 miesięcy na przygotowanie pełnego wniosku (full proposal) i przesłanie jej do jednego z punktów granicznych.

Nabór otwarty:

EIC Accelerator 2024 – Short application

W przypadku pozytywnej oceny short proposal w ramach EIC Work Programme 2024 r., pełny wniosek można złożyć w dowolnym z poniższych terminów granicznych (tzw. cut-off dates) w 2024 r. oraz w dowolnym terminie granicznym na 2025 r. Wnioskodawcy, którym udało się uzyskać pozytywną ocenę ich short proposal w ramach EIC Work Programme 2023, mogą złożyć wniosek do dowolnego z następujących terminów granicznych w 2024 r. Wnioskodawca może zdecydować, do którego z nich się zgłosić. Dwie daty graniczne w 2024 r. to:

 • 13 marca 2024 r.
 • 3 października 2024 r.

Jeśli Twoja aplikacja spełnia wszystkie kryteria, zostaniesz zaproszony na bezpośrednie rozmowy kwalifikacyjne z jury EIC jako ostatni krok w procesie selekcji.

Cut-off dates i rozmowy kwalifikacyjne mają następujące terminy:

 • 13 marca 2024 -> interviews: 10-14 czerwca 2024
 • 3 października 2024 -> interviews: 13-17 stycznia 2025

W ramach EIC Accelerator można również skorzystać z bezpłatnych usług dodatkowych, takich jak coaching, mentoring, dostęp do kontaktu z potencjalnymi inwestorami oraz partnerami biznesowymi.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Projekty B+R – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 22.05.2024
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
5 000 000,00 PLN
Dotacja Projekty B+R - Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1) obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa MŚP w realizacji projektów badawczo-rozwojowych wzmacniających ich zdolności badawcze i innowacyjne. Przewidziano również udział dużych przedsiębiorstw pod warunkiem ich współpracy z firmami sektora MŚP. Nabór wniosków startuje 12 kwietnia 2024 r.
Dowiedz się więcej

Gospodarka wodno-ściekowa – FE dla Warmii i Mazur (2.8)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
nie została określona
Wsparciem w ramach Gospodarka wodno-ściekowa - FE dla Warmii i Mazur (2.8) objęte będą inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych, inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody lub wspieranie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie innowacji i wyników prac B+R – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja obejmuje wsparcie na wdrożenie innowacji i wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Finansowane będą projekty skierowane na inwestycje produkcyjne wprowadzające innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne bądź wdrożenie wyników prac B+R.
Dowiedz się więcej

Projekty B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. Wsparcie ma charakter dotacji warunkowej.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas