Zapytaj o dotację
Inwestycje

EIC Accelerator

Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
2,5 mln EURO
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
07.12.2022
Start składania wniosków
08.12.2022
12.01.2023
23.03.2023
08.06.2023
Koniec składania wniosków
11.01.2023
22.03.2023
07.06.2023
04.10.2023
Pokaż kolejne terminy

Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (w formie bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (w formie finansowania kapitałowego z przeznaczeniem na komercjalizację i skalowanie rozwiązania).

Kto może startować w konkursie

Program skierowany jest przede wszystkim do podmiotów z sektora MŚP działających w państwach członkowskich UE lub krajach stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Dopuszczalny jest również udział tzw. small mid-caps tj. małych spółek o średniej kapitalizacji zatrudniających nie więcej niż 499 pracowników. Przy czym small mid-caps mogą korzystać ze wsparcia jedynie w ramach komponentu inwestycyjnego. Udział w konkursie mogą brać wyłącznie samodzielne podmioty, nie ma możliwości realizacji projektów w konsorcjum.

Warunkiem podstawowym, który trzeba spełnić przy składaniu wniosku, jest posiadanie prototypu oraz osiągnięcie co najmniej 5 poziomu gotowości technologicznej TRL (ukończony poziom TRL 4 – co oznacza, że w momencie aplikowania do EIC Accelerator technologia powinna mieć już za sobą weryfikację laboratoryjną lub testy w środowisku symulującym rzeczywiste warunki).

Finansowanie

EIC Accelerator oferuje wsparcie w dwóch formach:

1. grantu, czyli bezzwrotnej dotacji, kwota dofinansowania do 2,5 mln euro, dofinansowanie w ramach tego komponentu nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, w formie grantu można finansować koszty dalszego rozwoju produktu/procesu odpowiadające pracom badawczym do poziomu TRL 8, działania innowacyjne finansowane z grantu powinny zostać sfinalizowane w ciągu 24 miesięcy, z możliwością wydłużenia w uzasadnionych przypadkach;
i/lub
2. inwestycji kapitałowej – finansowanie kapitałowe od 0,5 mln euro do 15 mln euro, które może zostać przeznaczone na działania prowadzące do komercjalizacji opracowanego w ramach projektu rozwiązania i/lub zwiększenia skali działalności (prace odpowiadające TRL 9); w uzasadnionych przypadkach istnieje nawet możliwość pozyskania finansowania przekraczającego górną granicę 15 mln euro (technologia musi mieć strategiczne dla UE znaczenie, posiadać konkurencję na poziomie globalnym, a potrzeby finansowe projektu znacznie przekraczać możliwości finansowania dostępne w Europie).

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą skorzystać wyłącznie z grantu przy czym muszą udowodnić, że posiadają wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów komercjalizacji.

Wybrane rodzaje kosztów

• koszty prac badawczo-rozwojowych, w tym rozwoju i demonstracji technologii, prototypowania (m.in. koszty wynagrodzeń personelu badawczego, koszty amortyzacji aparatury B+R, koszty materiałów do prowadzenia badań);
• koszty testów w celu spełnienia wymogów regulacyjnych,
• koszty związane z ochroną własności intelektualnej oraz dopuszczeniem innowacyjnego rozwiązania do obrotu).

Typy oraz terminy naborów

Wnioski można składać w dwóch rodzajach naborów:

1. EIC Accelerator Open – konkurs ogólny, otwarty dla innowacji z dowolnej dziedziny, przedsiębiorca sam określa temat;
2. EIC Accelerator Challenges – wspierający projekty wpisujące się w zdefiniowane tematy, w 2023 r. są to:

 • Biomarkers for cancer
 • Decontamination for pandemic management
 • Energy storage
 • New European Bauhaus
 • Quantum or semiconductor components
 • Resilient agriculture
 • Space technologies and services

Standardem w naborach EIC Accelerator jest dwuetapowa procedura aplikacji tj. w pierwszej kolejności przygotowanie krótkiego/wstępnego wniosku (short application) i dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny opracowanie pełnego wniosku (full aplication). Szerzej o procesie aplikowania piszemy na naszym blogu.

Nabór wniosków wstępnych prowadzony jest w trybie ciągłym (wniosek można złożyć w dowolnym momencie). Natomiast nabór wniosków właściwych prowadzony jest w rundach. Złożenie długiego wniosku (full application) możliwe jest przed upływem jednego z czterech terminów (tzw. cut-off dates).  W 2023 r. obowiązuję poniższe terminy naborów:

 • 11 stycznia 2023 (tylko w kategorii Open)
 • 22 marca 2023
 • 7 czerwca 2023
 • 4 października 2023

W ramach EIC Accelerator można również skorzystać z bezpłatnych usług dodatkowych, takich jak coaching, mentoring, dostęp do kontaktu z potencjalnymi inwestorami oraz partnerami biznesowymi.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji wodoru (Fundusz Modernizacyjny)

Nabór do 31.01.2023
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
20 000 000,00 PLN
W konkursie będzie można dofinansować przedsięwzięcia polegające na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru. Poprzez ogólnodostępną stację wodoru należy rozumieć zespół urządzeń, w tym punkt tankowania wodoru wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą oraz zbiornikami magazynowymi, służący do tankowania wodoru.
Dowiedz się więcej

Projekty B+R – Działalność B+R – RPO woj. mazowieckiego (1.2)

Nabór do 06.02.2023
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W konkursie można dofinansować projekty B+R realizowane przez przedsiębiorstwa. Wsparcie obejmuje m.in. fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych, rozwój technologii czy uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej. Wśród kosztów kwalifikowanych znajdują się takie kategorie kosztów jak wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury i sprzętu naukowo-badawczego, koszty wiedzy technicznej i patentów oraz koszty ogólne takie jak koszty materiałów i surowców, czy utrzymania linii technologicznych, a także koszty pośrednie związane z użytkowaniem budynków, gruntów czy koszty administracyjne.
Dowiedz się więcej

Tworzenie lub rozwój zaplecza B+R – Działalność B+R – RPO woj. mazowieckiego (1.2)

Nabór do 06.02.2023
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs przeznaczony jest na finansowanie inwestycji w celu stworzenia lub rozwoju w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie m.in. na nabycie, wytworzenie lub modernizację środków trwałych przeznaczonych do prowadzenia prac B+R, koszty adaptacji pomieszczeń prowadzenia w przedsiębiorstwach działów B+R, koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji, koszty sprzętu laboratoryjnego czy koszty odpowiedniej wiedzy technicznej.
Dowiedz się więcej

Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych (Fundusz Modernizacyjny)

Nabór do 28.02.2023
Pozostało 29 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W konkursie będzie można dofinansować infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych. Do wsparcia kwalifikują się m.in. koszty nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji OZE oraz koszty montażu i robót budowlanych.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas