Badania i rozwój

EIC Accelerator

Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
2 500 000,00 EUR
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
07.12.2022
Start składania wniosków
08.12.2022
12.01.2023
23.03.2023
08.06.2023
Koniec składania wniosków
11.01.2023
22.03.2023
07.06.2023
04.10.2023
Pokaż kolejne terminy

Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (w formie bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (w formie finansowania kapitałowego z przeznaczeniem na komercjalizację i skalowanie rozwiązania).

Kto może startować w konkursie

Program skierowany jest przede wszystkim do podmiotów z sektora MŚP działających w państwach członkowskich UE lub krajach stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Dopuszczalny jest również udział tzw. small mid-caps tj. małych spółek o średniej kapitalizacji zatrudniających nie więcej niż 499 pracowników. Przy czym small mid-caps mogą korzystać ze wsparcia jedynie w ramach komponentu inwestycyjnego. Udział w konkursie mogą brać wyłącznie samodzielne podmioty, nie ma możliwości realizacji projektów w konsorcjum.

Warunkiem podstawowym, który trzeba spełnić przy składaniu wniosku, jest posiadanie prototypu oraz osiągnięcie co najmniej 5 poziomu gotowości technologicznej TRL (ukończony poziom TRL 4 – co oznacza, że w momencie aplikowania do EIC Accelerator technologia powinna mieć już za sobą weryfikację laboratoryjną lub testy w środowisku symulującym rzeczywiste warunki).

Finansowanie

EIC Accelerator oferuje wsparcie w dwóch formach:

1. grantu, czyli bezzwrotnej dotacji, kwota dofinansowania do 2,5 mln euro, dofinansowanie w ramach tego komponentu nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, w formie grantu można finansować koszty dalszego rozwoju produktu/procesu odpowiadające pracom badawczym do poziomu TRL 8, działania innowacyjne finansowane z grantu powinny zostać sfinalizowane w ciągu 24 miesięcy, z możliwością wydłużenia w uzasadnionych przypadkach;
i/lub
2. inwestycji kapitałowej – finansowanie kapitałowe od 0,5 mln euro do 15 mln euro, które może zostać przeznaczone na działania prowadzące do komercjalizacji opracowanego w ramach projektu rozwiązania i/lub zwiększenia skali działalności (prace odpowiadające TRL 9); w uzasadnionych przypadkach istnieje nawet możliwość pozyskania finansowania przekraczającego górną granicę 15 mln euro (technologia musi mieć strategiczne dla UE znaczenie, posiadać konkurencję na poziomie globalnym, a potrzeby finansowe projektu znacznie przekraczać możliwości finansowania dostępne w Europie).

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą skorzystać wyłącznie z grantu przy czym muszą udowodnić, że posiadają wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów komercjalizacji.

Wybrane rodzaje kosztów

• koszty prac badawczo-rozwojowych, w tym rozwoju i demonstracji technologii, prototypowania (m.in. koszty wynagrodzeń personelu badawczego, koszty amortyzacji aparatury B+R, koszty materiałów do prowadzenia badań);
• koszty testów w celu spełnienia wymogów regulacyjnych,
• koszty związane z ochroną własności intelektualnej oraz dopuszczeniem innowacyjnego rozwiązania do obrotu).

Typy oraz terminy naborów

Wnioski można składać w dwóch rodzajach naborów:

1. EIC Accelerator Open – konkurs ogólny, otwarty dla innowacji z dowolnej dziedziny, przedsiębiorca sam określa temat;
2. EIC Accelerator Challenges – wspierający projekty wpisujące się w zdefiniowane tematy, w 2023 r. są to:

 • Biomarkers for cancer
 • Decontamination for pandemic management
 • Energy storage
 • New European Bauhaus
 • Quantum or semiconductor components
 • Resilient agriculture
 • Space technologies and services

Standardem w naborach EIC Accelerator jest dwuetapowa procedura aplikacji tj. w pierwszej kolejności przygotowanie krótkiego/wstępnego wniosku (short application) i dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny opracowanie pełnego wniosku (full aplication). Szerzej o procesie aplikowania piszemy na naszym blogu.

Nabór wniosków wstępnych prowadzony jest w trybie ciągłym (wniosek można złożyć w dowolnym momencie). Natomiast nabór wniosków właściwych prowadzony jest w rundach. Złożenie długiego wniosku (full application) możliwe jest przed upływem jednego z czterech terminów (tzw. cut-off dates).  W 2023 r. obowiązuję poniższe terminy naborów:

 • 11 stycznia 2023 (tylko w kategorii Open)
 • 22 marca 2023
 • 7 czerwca 2023
 • 4 października 2023

W ramach EIC Accelerator można również skorzystać z bezpłatnych usług dodatkowych, takich jak coaching, mentoring, dostęp do kontaktu z potencjalnymi inwestorami oraz partnerami biznesowymi.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 12.06.2023
Pozostało 3 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. W ramach dotacji obowiązkowym jest realizowane komponentu B+R oraz w przypadku MŚP jeszcze komponentu wdrożeniowego w projekcie.
Dowiedz się więcej

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 21 dni
Wielkość dotacji
98 000 000,00 PLN
Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji.
Dowiedz się więcej

Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury (KPO A1.4.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 21 dni
Wielkość dotacji
15 000 000,00 PLN
W ramach tej dotacji wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie tworzenia centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych. Koszty kwalifikowalne obejmują m.in. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją budynków, infrastruktury i urządzeń, a także zakup nowych maszyn i urządzeń, nowych środków transportu, sprzętu informatycznego, oprogramowania komputerowego (w tym koszty jego aktualizacji), zakup i koszty instalacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych czy koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 21 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas