Inwestycje

Rozwój OZE (FEnIKS 2.2)

Konkurs realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027. Konkurs dotyczy następujących rodzajów inwestycji: budowy, przebudowy, modernizacji i rozbudowy odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzenia biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej oraz budowy lub rozbudowy odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.09.2023
Koniec składania wniosków
31.10.2023

Konkurs realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027. Konkurs dotyczy następujących inwestycji:

 1. Budowy, przebudowy, modernizacji i rozbudowy odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzenia biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej.
 2. Budowy lub rozbudowy odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.

Nabór będzie prowadzony od 1 września 2023 r. i potrwa do 31.10.2023 r.

Dla kogo?

Beneficjentami wsparcia mogą być przedsiębiorcy, administracja publiczna oraz jednostki samorządów terytorialnych.

Wśród przedsiębiorstw beneficjentami mogą być podmioty z sektora MŚP oraz Duże przedsiębiorstwa.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Planowane wsparcie skierowane będzie na realizację projektów w zakresie budowy lub przebudowy instalacji odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła oraz wytwarzania paliw alternatywnych z OZE (w szczególności biometanu i zielonego wodoru) wraz z:

 • magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz
 • infrastrukturą umożliwiającą przyłączenie do sieci dystrybucyjnej albo przesyłowej elektroenergetycznej lub gazowej.

Wsparciem w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii do wytwarzania biometanu objęta będzie budowa i rozbudowa instalacji do wytwarzania biometanu (w tym instalacji wytwarzania biogazu na potrzeby wytwarzania biometanu), wraz z infrastrukturą niezbędną do wprowadzania biometanu do sieci gazowych (dystrybucyjnych lub przesyłowych).

W przypadku projektów wykorzystujących biogaz w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej powyżej 2 MW lub stałe paliwa z biomasy w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej powyżej 20 MW, jako źródło wytwarzania energii odnawialnej elektrycznej niezbędne będzie spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

W zakresie projektów dotyczących wytwarzania ciepła z OZE, wsparcie obejmować będzie także różne typy pomp ciepła wykorzystywanych w ciepłownictwie i ogrzewnictwie.
Wspierane będą także inwestycje w zakresie produkcji wodoru z OZE oraz projekty w zakresie produkcji energii elektrycznej i/lub ciepła z wodoru z OZE.
W ramach programu krajowego przewidziane jest wsparcie większych instalacji, tj. instalacji o mocy:

 1. energia elektryczna:
 • wiatr: pow. 5 MWe,
 • biomasa: pow. 5MWe,
 • biogaz: pow. 0,5 MWe,
 • woda: pow. 5 MWe,
 • promieniowanie słoneczne: pow. 0,5 MWe.
 1. energia cieplna:
 • biomasa: pow. 5 MWth,
 • promieniowanie słoneczne: pow. 0,5 MWth,
 • geotermia (w tym pompy ciepła): pow. 0,5 MWth,
 • biogaz: pow. 0,5 MWth.

Magazyny energii lub ciepła działające na potrzeby danego źródła, mogą stanowić element projektu zwiększającego produkcję energii z OZE (preferowana forma ) bądź stanowić oddzielną inwestycje.

Ile można zyskać?

Budżet konkursu wynosi 300 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie wynosi 79,71%.

Uproszczone metody rozliczania: do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia – koszty bezpośrednie).

Szczegółowe informacje o naborze będą znane po ogłoszeniu dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do śledzenia naszej strony, gdzie na bieżąco publikujemy aktualne informacje.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Energia dla Wsi

Nabór do 15.12.2023
Pozostało 189 dni
Wielkość dotacji
dotacja 20 mln zł, pożyczka 25 mln zł
Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. W ramach wniosków można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, magazynów energii, instalacji wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych. Działanie dedykowane jest rolnikom i spółdzielnią energetycznym lub jej członkom będącym przedsiębiorcą oraz powstającym spółdzielniom energetycznym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla MŚP

Nabór do 28.09.2023
Pozostało 111 dni
Wielkość dotacji
3 500 000,00 PLN
Dotacja obejmuje inwestycje MŚP związane z wdrażaniem technologii środowiskowych w tym związanych z GOZ, których efektem będzie lepsza gospodarka materiałowa, zwiększenie efektywności energetycznej i zmiana filozofii firm w kierunku zero waste.
Dowiedz się więcej

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Nabór do 17.08.2023
Pozostało 69 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Kredyt ekologiczny to zupełnie nowe działanie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej

Program Energia Plus

Nabór do 13.12.2024
Pozostało 553 dni
Wielkość dotacji
500 mln PLN
Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Finansować będzie można szeroki zakres przedsięwzięć, w tym min. wdrażanie wskazań wynikających z audytu energetycznego, niskoodpadowe technologie produkcji czy inwestycje w jednostki wytwórcze, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię odnawialną.
Dowiedz się więcej

Rozwiązania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym – GOZ w przedsiębiorstwach – FE dla Lubelskiego (3.8)

Nabór do 30.11.2023
Pozostało 174 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs wspiera rozwiązania GOZ przedsiębiorstw mając na celu promowanie wykorzystania materiałów z recyklingu jako surowców. Dofinansowaniem zostaną objęte typy projektów nakierowane na zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń i strat energii (typ 1), a także polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych, w tym przetwarzaniu lub wykorzystaniu odpadów organicznych (typ 2). Konkurs rozpocznie się w październiku 2023 r.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas