Ochrona środowiska

Program Energia Plus

Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Finansować będzie można szeroki zakres przedsięwzięć, w tym min. wdrażanie wskazań wynikających z audytu energetycznego, niskoodpadowe technologie produkcji czy inwestycje w jednostki wytwórcze, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię odnawialną.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
500 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
19.01.2023
Start składania wniosków
01.02.2023
Koniec składania wniosków
13.12.2024

Opis działania

Celem projektu Program Energia Plus jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Skierowany jest on do przedsiębiorców.

W ramach programu wspierane będą następujące typy projektów:

  • redukcja zużycia surowców pierwotnych – dofinansować będzie można m.in. technologie bezodpadowe oraz niskoodpadowe technologie produkcji, technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania, instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych metali nieżelaznych, olejów i paliw, technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych;
  • ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery – dofinansować będzie można inwestycje ukierunkowane na obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania, a także modernizację lub wymianę elektrofiltrów, układów i instalacji odpylania;
  • inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej – w ramach tego typu projektu przewidziano finansowanie zmian technologicznych w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, które zostały wskazane w przeprowadzonym uprzednio audycie energetycznym;
  • budowa lub przebudowa jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej – w tym typie projektu przedsiębiorcy będą mogli dofinansować inwestycje w jednostki wytwórcze, w których do produkcji energii wykorzystuje się ciepło odpadowe, energię ze źródeł odnawialnych, paliwa niskoemisyjne gazowe, gaz syntetyczny lub wodór, ciepło pochodzące z kogeneracji;
  • modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych – finansowaniu będą podlegać np. budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej, podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, ograniczenie strat na przesyle i dystrybucji w wyniku przebudowy i modernizacji istniejących systemów ciepłowniczych;

Wsparcie w ramach Energia Plus

Wsparcie uzyskać można w formie pożyczki, do 85% kosztów kwalifikowanych. Można ubiegać się o pożyczkę na maksymalnie 15 lat na warunkach preferencyjnych (WIBOR 3M + 50 pm, nie mniej niż 1,5% w skali roku) lub rynkowych.

Wartość pożyczki:

  • od 0,5 do 500 mln PLN

Przewidziana jest możliwość uzyskania premii w przypadku skutecznej realizacji przedsięwzięcia i osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego. Polega ona na zmniejszeniu kapitału do spłaty, w wysokości maksymalnie 10% pożyczki, jednak wartość ta nie może przekroczyć 1 mln PLN.

Koszty kwalifikowalne w ramach Energia plus

Do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć koszty:

  • robót budowlanych,
  • środków trwałych, sprzętu i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,
  • kosztów związanych z przygotowaniem przedsięwzięcia (max 10% kosztów kwalifikowanych),
  • kosztów nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Dokumentacja konkursu

Chcesz poznać szczegółowe informacje o warunkach dofinansowania oraz zakresie przedsięwzięć/inwestycji, które podlegają wsparciu? Skontaktuj się z naszymi Ekspertami.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nabór do 22.04.2024
Pozostało 3 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozwój inteligentnych systemów gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje związane z budową, rozbudową, przebudową, zmianą przeznaczenia, przekształceniem lub modernizacją inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ciśnień wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Dowiedz się więcej

Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
2 500 000 EUR
Program ma na celu wspieranie odbudowy Ukrainy oraz promowanie współpracy w obszarach ochrony środowiska, opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa na pograniczu polsko – ukraińskim. Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu powinny mieć charakter non-profit I przyczyniać się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy.
Dowiedz się więcej

Modernizacja źródeł ciepła – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju systemów ciepłowniczych wpisującym się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na działania termomodernizacyjne i działania powiązane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja takich projektów jak zmniejszenie strat ciepła, modernizacja źródeł ciepła, modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas