Ochrona środowiska

Program Energia Plus

Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Finansować będzie można szeroki zakres przedsięwzięć, w tym min. wdrażanie wskazań wynikających z audytu energetycznego, niskoodpadowe technologie produkcji czy inwestycje w jednostki wytwórcze, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię odnawialną.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
500 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
19.01.2023
Start składania wniosków
01.02.2023
Koniec składania wniosków
13.12.2024

Opis działania

Celem projektu Program Energia Plus jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Skierowany jest on do przedsiębiorców.

W ramach programu wspierane będą następujące typy projektów:

  • redukcja zużycia surowców pierwotnych – dofinansować będzie można m.in. technologie bezodpadowe oraz niskoodpadowe technologie produkcji, technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania, instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych metali nieżelaznych, olejów i paliw, technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych;
  • ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery – dofinansować będzie można inwestycje ukierunkowane na obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania, a także modernizację lub wymianę elektrofiltrów, układów i instalacji odpylania;
  • inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej – w ramach tego typu projektu przewidziano finansowanie zmian technologicznych w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, które zostały wskazane w przeprowadzonym uprzednio audycie energetycznym;
  • budowa lub przebudowa jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej – w tym typie projektu przedsiębiorcy będą mogli dofinansować inwestycje w jednostki wytwórcze, w których do produkcji energii wykorzystuje się ciepło odpadowe, energię ze źródeł odnawialnych, paliwa niskoemisyjne gazowe, gaz syntetyczny lub wodór, ciepło pochodzące z kogeneracji;
  • modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych – finansowaniu będą podlegać np. budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej, podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, ograniczenie strat na przesyle i dystrybucji w wyniku przebudowy i modernizacji istniejących systemów ciepłowniczych;

Wsparcie w ramach Energia Plus

Wsparcie uzyskać można w formie pożyczki, do 85% kosztów kwalifikowanych. Można ubiegać się o pożyczkę na maksymalnie 15 lat na warunkach preferencyjnych (WIBOR 3M + 50 pm, nie mniej niż 1,5% w skali roku) lub rynkowych.

Wartość pożyczki:

  • od 0,5 do 500 mln PLN

Przewidziana jest możliwość uzyskania premii w przypadku skutecznej realizacji przedsięwzięcia i osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego. Polega ona na zmniejszeniu kapitału do spłaty, w wysokości maksymalnie 10% pożyczki, jednak wartość ta nie może przekraczyć 1 mln PLN.

Koszty kwalifikowalne w ramach Energia plus

Do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć koszty:

  • robót budowlanych,
  • środków trwałych, sprzętu i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,
  • kosztów związanych z przygotowaniem przedsięwzięcia (max 10% kosztów kwalifikowanych),
  • kosztów nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Dokumentacja konkursu

Chcesz poznać szczegółowe informacje o warunkach dofinansowania oraz zakresie przedsięwzięć/inwestycji, które podlegają wsparciu? Skontaktuj się z naszymi Ekspertami.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nabór do 18.10.2023
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegających na budowie sieci NGA. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych. Wspierane będą rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.10.2023
Pozostało 26 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

Nabór do 31.10.2023
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
600 000,00 PLN
Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy. Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w ramach Komponentu I konkursu 1.1 Platformy startowe będą mogły uzyskać wsparcie finansowe - max. 600 tys. zł - na rozwój swojej działalności w makroregionie.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas