Zapytaj o dotację
Ochrona środowiska

Program Energia Plus

Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Finansować będzie można szeroki zakres przedsięwzięć, w tym min. wdrażanie wskazań wynikających z audytu energetycznego, niskoodpadowe technologie produkcji czy inwestycje w jednostki wytwórcze, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię odnawialną.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
500 mln PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
19.01.2023
Start składania wniosków
01.02.2023
Koniec składania wniosków
13.12.2024

Opis działania

Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Skierowany jest on do przedsiębiorców.

W ramach programu wspierane będą następujące typy projektów:

  • redukcja zużycia surowców pierwotnych - dofinansować będzie można m.in. technologie bezodpadowe oraz niskoodpadowe technologie produkcji, technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania, instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych metali nieżelaznych, olejów i paliw, technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych;
  • ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery - dofinansować będzie można inwestycje ukierunkowane na obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania, a także modernizację lub wymianę elektrofiltrów, układów i instalacji odpylania;
  • inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej - w ramach tego typu projektu przewidziano finansowanie zmian technologicznych w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, które zostały wskazane w przeprowadzonym uprzednio audycie energetycznym;
  • budowa lub przebudowa jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej - w tym typie projektu przedsiębiorcy będą mogli dofinansować inwestycje w jednostki wytwórcze, w których do produkcji energii wykorzystuje się ciepło odpadowe, energię ze źródeł odnawialnych, paliwa niskoemisyjne gazowe, gaz syntetyczny lub wodór, ciepło pochodzące z kogeneracji;
  • modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych - finansowaniu będą podlegać np. budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej, podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, ograniczenie strat na przesyle i dystrybucji w wyniku przebudowy i modernizacji istniejących systemów ciepłowniczych;

Wsparcie

Wsparcie uzyskać można w formie pożyczko, do 85% kosztów kwalifikowanych. Można ubiegać się o pożyczkę na maksymalnie 15 lat na warunkach preferencyjnych (WIBOR 3M + 50 pm, nie mniej niż 1,5% w skali roku) lub rynkowych.

Wartość pożyczki:

  • od 0,5 do 500 mln PLN

Przewidziana jest możliwość uzyskania premii w przypadku skutecznej realizacji przedsięwzięcia i osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego. Polega ona na zmniejszeniu kapitału do spłaty, w wysokości maksymalnie 10% pożyczki, jednak wartość ta nie może przekraczyć 1 mln PLN.

Koszty kwalifikowalne

Do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć koszty:

  • robót budowlanych,
  • środków trwałych, sprzętu i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,
  • kosztów związanych z przygotowaniem przedsięwzięcia (max 10% kosztów kwalifikowanych),
  • kosztów nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Dokumentacja konkursu

Chcesz poznać szczegółowe informacje o warunkach dofinansowania oraz zakresie przedsięwzięć/inwestycji, które podlegają wsparciu? Skontaktuj się z naszymi Ekspertami.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 22.03.2023
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
2,5 mln EURO
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Re_Open UK

Nabór do 27.03.2023
Pozostało 6 dni
Wielkość dotacji
500 000,00 EUR
Konkurs jest kierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu brexitu. Konkurs ma charakter ogólnopolski, aplikować mogą wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości. W sposób uprzywilejowany traktowane będą firmy z sektora MŚP, które mogą liczyć nawet na 100% dofinansowania kosztów projektu (w przypadku finansowania projektu w ramach pomocy de minimis). Wsparcie ma charakter bezzwrotny.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 30.03.2023
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W ramach konkursu dofinansować można będzie działania związane z infrastrukturą i pracami B+R przedsiębiorstw (w tym kompleksowe projekty z elementami wdrożeniowymi). O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Konkurs opiera się na pierwszym celu politycznym oraz pierwszym celu szczegółowym programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Program Innowacje dla Środowiska

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas