Ochrona środowiska

Program Energia Plus

Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Finansować będzie można szeroki zakres przedsięwzięć, w tym min. wdrażanie wskazań wynikających z audytu energetycznego, niskoodpadowe technologie produkcji czy inwestycje w jednostki wytwórcze, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię odnawialną.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
500 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.02.2023
Koniec składania wniosków
30.04.2024

Z tytułu wyczerpania alokacji środków, z dniem 30.04.2024 r. nabór wniosków został zakończony.

Opis działania

Celem projektu Program Energia Plus jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Skierowany jest on do przedsiębiorców.

W ramach programu wspierane będą następujące typy projektów:

  • redukcja zużycia surowców pierwotnych – dofinansować będzie można m.in. technologie bezodpadowe oraz niskoodpadowe technologie produkcji, technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania, instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych metali nieżelaznych, olejów i paliw, technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych;
  • ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery – dofinansować będzie można inwestycje ukierunkowane na obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania, a także modernizację lub wymianę elektrofiltrów, układów i instalacji odpylania;
  • inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej – w ramach tego typu projektu przewidziano finansowanie zmian technologicznych w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, które zostały wskazane w przeprowadzonym uprzednio audycie energetycznym;
  • budowa lub przebudowa jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej – w tym typie projektu przedsiębiorcy będą mogli dofinansować inwestycje w jednostki wytwórcze, w których do produkcji energii wykorzystuje się ciepło odpadowe, energię ze źródeł odnawialnych, paliwa niskoemisyjne gazowe, gaz syntetyczny lub wodór, ciepło pochodzące z kogeneracji;
  • modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych – finansowaniu będą podlegać np. budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej, podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, ograniczenie strat na przesyle i dystrybucji w wyniku przebudowy i modernizacji istniejących systemów ciepłowniczych;

Wsparcie w ramach Energia Plus

Wsparcie uzyskać można w formie pożyczki, do 85% kosztów kwalifikowanych. Można ubiegać się o pożyczkę na maksymalnie 15 lat na warunkach preferencyjnych (WIBOR 3M + 50 pm, nie mniej niż 1,5% w skali roku) lub rynkowych.

Wartość pożyczki:

  • od 0,5 do 500 mln PLN

Przewidziana jest możliwość uzyskania premii w przypadku skutecznej realizacji przedsięwzięcia i osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego. Polega ona na zmniejszeniu kapitału do spłaty, w wysokości maksymalnie 10% pożyczki, jednak wartość ta nie może przekroczyć 1 mln PLN.

Koszty kwalifikowalne w ramach Energia plus

Do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć koszty:

  • robót budowlanych,
  • środków trwałych, sprzętu i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,
  • kosztów związanych z przygotowaniem przedsięwzięcia (max 10% kosztów kwalifikowanych),
  • kosztów nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Dokumentacja konkursu

Chcesz poznać szczegółowe informacje o warunkach dofinansowania oraz zakresie przedsięwzięć/inwestycji, które podlegają wsparciu? Skontaktuj się z naszymi Ekspertami.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Kredyt ekologiczny to zupełnie nowe działanie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Gospodarka wodno-ściekowa – FE dla Warmii i Mazur (2.8)

Nabór do 09.08.2024
Pozostało 16 dni
Wielkość dotacji
nie podano
Wsparciem w ramach Gospodarka wodno-ściekowa - FE dla Warmii i Mazur (2.8) objęte będą inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych, inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody lub wspieranie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas