Ochrona środowiska

Zeroemisyjny system energetyczny - Energia dla Wsi - NFOŚiGW (4.17)

Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. W ramach wniosków można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, magazynów energii, instalacji wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych. Działanie dedykowane jest rolnikom i spółdzielnią energetycznym lub jej członkom będącym przedsiębiorcą oraz powstającym spółdzielniom energetycznym.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
dotacja 20 mln zł, pożyczka 25 mln zł
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
25.01.2023
Koniec składania wniosków
15.12.2023

Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji i/lub pożyczki:

 • W ramach wniosków o dotację można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, oraz magazynów energii.
 • W ramach wniosków o pożyczkę można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, instalacji wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych.

Dla kogo?

Beneficjenci:

 1. Spółdzielnie energetyczne – w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. – Ustawa o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 poz. 1378, z późn. zm.) lub jej członek, będący przedsiębiorcą.
 2. Powstające spółdzielnia energetyczna – spółdzielnia w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648, z późn. zm.) lub spółdzielnia rolników w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. poz. 2073), której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, która zamierza ubiegać się o umieszczenie jej danych jako spółdzielni energetycznej w wykazie, o którym mowa w art. 38f ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 poz1378, z późn. zm.).
 3. Rolnik – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna, która w ramach działalności rolniczej, prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy prowadzi:
  – gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub
  – dział specjalny produkcji rolnej.

  W przypadku osoby fizycznej, gdy  instalacja OZE będzie służyła prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, beneficjentem programu może być rolnik z zarejestrowaną daną działalnością.

Rodzaje inwestycji podlegające dofinansowaniu

 1. W przypadku inwestycji realizowanych przez rolnika, budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej powyżej 50 kW nie większej niż 1 MW:
  • instalacji fotowoltaicznych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki
   rolne klas I-IV – w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia
   17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • instalacji wiatrowych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne
   klas I-IV – w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja
   1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 2. w przypadku inwestycji realizowanych przez rolnika, budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW:
  • elektrowni wodnych,
  • instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej
   kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW i cieplnej powyżej
   30 kW i nie większej 3 MW,
 3. w przypadku inwestycji realizowanych przez spółdzielnię energetyczną lub jej członka lub powstającą spółdzielnię energetyczną, budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej 10 MW
  • instalacji fotowoltaicznych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki
   rolne klas I-IV – w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia
   17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne),
  • instalacji wiatrowych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV – w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne),
  • elektrowni wodnych,
  • instalacji wytwarzania energii z biogazu lub biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej
   kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW i cieplnej powyżej
   30 kW i nie większej 30 MW,
 4. magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach realizowanej w projekcie inwestycji.

Koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:

 • koszty związane z przygotowaniem inwestycji – kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej
  10% sumy kosztów kwalifikowanych inwestycji,
 • koszty związane z zarządzaniem inwestycją – kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 10%
  kosztów kwalifikowanych inwestycji,
 • koszty nabycia nieruchomości – kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 10% kosztów
  kwalifikowanych inwestycji,
 • koszty związane z wartościami niematerialnymi i prawnymi – kwalifikuje się do wysokości
  nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych inwestycji,
 • roboty budowlane wraz z materiałami, opłatami przyłączeniowymi, uruchomieniem i rozruchem,
 • sprzęt i wyposażenie,
 • inne opłaty i obciążenia bezpośrednio związane z realizacją projektu inwestycyjnego.

Intensywność dofinansowania

W przypadku inwestycji realizowanych przez spółdzielnię energetyczną lub jej członka, lub przez
powstająca spółdzielnię energetyczną:

rodzaj instalacji moc instalacjidofinansowanie instalacjidofinansowanie magazynów energii -procentowy udział
w kosztach
kwalifikowanych
magazynu energii
dofinansowanie magazynów energii – maksymalny
procentowy udział
kosztów
kwalifikowanych
magazynu energii
w kosztach
kwalifikowanych
źródła energii
Instalacja
fotowoltaiczna
lub turbina
wiatrowa
powyżej 10 kW do
10 MW
Pożyczka do 100% kosztów
kwalifikowanych
dotacja do 20%do 50%
Biogazownie
i elektrownie
wodne
powyżej 10 kW do
10 MW
Dotacja do 45%* kosztów
kwalifikowanych
i/lub
Pożyczka do 100% kosztów
kwalifikowanych
dotacja do 20%do 50%

W przypadku inwestycji realizowanych przez rolnika:

rodzaj instalacjimoc instalacjidofinansowanie instalacjidofinansowanie magazynów energii -procentowy udział
w kosztach
kwalifikowanych
magazynu energii
dofinansowanie magazynów energii – maksymalny
procentowy udział
kosztów
kwalifikowanych
magazynu energii
w kosztach
kwalifikowanych
źródła energii
Instalacja
fotowoltaiczna
lub turbina
wiatrowa
powyżej 50 kW do
1 MW
Pożyczka do 100% kosztów
kwalifikowanych
dotacja do 20%do 50%
Biogazownie
i elektrownie
wodne
powyżej 10 kW do
1 MW
Dotacja do 45%* kosztów
kwalifikowanych
i/lub
Pożyczka do 100% kosztów
kwalifikowanych
dotacja do 20%do 50%
*maksymalny poziom dotacji, może zostać zwiększony o: 20% w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy i 10% w przypadku średniego przedsiębiorcy

Wskaźniki osiągnięcia celu programu

Wskaźnik osiągnięcia celu programu:
1. Zmniejszenie emisji CO2 – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co
najmniej 260 000 Mg/rok
2. Ilość wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu
wynosi co najmniej 450 000 MWh/rok
3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – co najmniej 90 MW.

Dodatkowe informacje

Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach inwestycji.
Inwestycja nie może być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosków o dofinansowanie.
W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielana jako pomoc horyzontalna na OZE.

Budżet na realizację celu programu wynosi do 1 000 000 tys. zł w tym:
– dla zwrotnych form dofinansowania – do 515 000 tys. zł
– dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 485 000 tys. zł.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Gospodarka wodno-ściekowa – FE dla Warmii i Mazur (2.8)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
nie została określona
Wsparciem w ramach Gospodarka wodno-ściekowa - FE dla Warmii i Mazur (2.8) objęte będą inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych, inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody lub wspieranie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa z woj. łódzkiego na finansowanie projektów wdrożenia rozwiązań w zakresie GOZ m.in. dotyczące ekoprojektowania produktów i opakowań czy niezbędnych zmian w procesach produkcyjnych i usługowych.
Dowiedz się więcej

Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1)

Nabór do 05.06.2024
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
540 000 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1) kierowane jest do MŚP z branży HoReCa na unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności.
Dowiedz się więcej

EIC Accelerator

Nabór do 14.06.2024
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas