Informatyka

Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. - FE dla Małopolski (1.11)

W ramach dotacji Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. - FE dla Małopolski (1.11) wspierane będą działania służące transformacji cyfrowej/Przemysł 4.0, w zakresie wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych, a także działań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa. Działania realizowane w ramach projektu muszą wynikać z planu transformacji cyfrowej/w kierunku Przemysłu 4.0. Nabór startuje 29 grudnia 2023 r.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
29.12.2023
Koniec składania wniosków
15.02.2024

Dla kogo?

O dotację mogą ubiegać się przedsiębiorstwa MŚP prowadzące działalność na terenie woj. małopolskiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i rozwiązań Przemysłu 4.0

Niniejszy typ projektu obejmuje wsparciem działania służące transformacji cyfrowej/Przemysł 4.0, w zakresie wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych, a także działań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa.

Poprzez transformację cyfrową/Przemysłu 4.0 należy rozumieć proces adaptacji przez przedsiębiorstwa szerokiego katalogu cyfrowych rozwiązań w zakresie produkcji przemysłowej, świadczenia usług i modeli biznesowych, w tym wykorzystujących rozwiązania z obszaru:

 • big data,
 • sztucznej inteligencji (AI),
 • wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR),
 • automatyki i robotyki,
 • druku addytywnego,
 • technologii teleinformatycznych,
 • komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami,

z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań, do projektowania, zarządzania, monitorowania lub optymalizowania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie lub związanych z nimi procesów logistycznych.

Premiowane projekty

Premiowane będą projekty wpisujące się w obszary regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz projekty z obszarów zmarginalizowanych oraz zagrożonych trwałą marginalizacją (62 gminy wskazane w SRWM 2030).

Warunki dotyczące wsparcia

 • Warunkiem tej transformacji jest wykorzystanie rozwiązań cyfrowych oraz zasobów danych w celu coraz większego usieciowienia wewnętrznej struktury, zmiany relacji z klientami, dostawcami i podwykonawcami, zmiany modelu biznesowego, zwiększenia produktywności przedsiębiorstwa, obniżenia kosztów funkcjonowania oraz ulepszenia produktu/usługi.
 • Wsparcie jest przeznaczone na wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych/Przemysłu 4.0, obarczonych wysokim poziomem ryzyka i trudnością w ustanowieniu zabezpieczenia pod ewentualny kredyt bankowy. Z możliwości uzyskania wsparcia wykluczone będą natomiast rozwiązania o mniej specjalistycznym charakterze (np. zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemy operacyjne komputerów osobistych).
 • Działania realizowane w ramach projektu muszą wynikać z planu transformacji cyfrowej/w kierunku Przemysłu 4.0. Opracowanie planu transformacji cyfrowej następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Na etapie realizacji projektu dopuszcza się możliwość odstępstwa od działań przewidzianych w planie, pod warunkiem przedstawienia uzasadnienia, które będzie podlegać weryfikacji.
 • W wyniku wdrożonej technologii cyfrowej/Przemysłu 4.0 wprowadzona zostanie zmiana w zakresie procesów biznesowych przedsiębiorstwa oraz dodatkowo może wystąpić zmiana w zakresie produktów przedsiębiorstwa.

Koszty kwalifikowalne

 • zakup usług doradczych na potrzeby opracowania i wdrożenia planu transformacji cyfrowej/ w kierunku Przemysłu 4.0.

Usługa doradcza w zakresie opracowania planu transformacji cyfrowej będzie mogła być zrealizowana przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych lub inne wyspecjalizowane ośrodki innowacji/ekspertów lub ze środków własnych beneficjenta. W ramach projektu możliwość rozliczenia wydatku na opracowania planu transformacji cyfrowej będzie w ramach pomocy de minimis. Usługi, nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego i nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną wnioskodawcy, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

 • zakup nowych środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego, wspierających
  rozwój działalności gospodarczej w kierunku cyfryzacji i Przemysłu 4.0,
 • zakup oprogramowania, wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej w celu wprowadzenia rozwiązania cyfrowego/technologicznego do działalności przedsiębiorstwa,
 • roboty budowlane, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,
 • komponent uzupełniający projektu: usługi szkoleniowe dotyczące podnoszenia kompetencji i umiejętności przedsiębiorstw niezbędnych w procesach transformacji (cross-financing).

Planowane uruchomienie naboru

Nabór wniosków ruszy 29 grudnia 2023 r. i skończy się 15 lutego 2024 r.

Ile można zyskać?

Budżet przeznaczony na nabór wynosi ponad 66 500 000 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 80%

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie: 200 000 PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie: 3 000 000 PLN

Szczegółowe warunki wsparcia oraz zasady realizacji projektów ujęte zostaną w dokumentacji konkursowej.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Transformacja cyfrowa MŚP – Cyfryzacja lubelskich MŚP – FE dla Lubelskiego (2.4)

Nabór do 12.10.2023
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
800 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na transformację cyfrową MŚP z woj. Lubelskiego. Sfinansować będzie można m.in. cyfryzację przedsiębiorstw, wprowadzanie produktów i usług opartych na TIK, a także rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nabór startuje 4 września 2023 r.
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nabór do 17.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
zostanie podane względem decyzji Komisji Europejskiej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nabór do 18.10.2023
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegających na budowie sieci NGA. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych. Wspierane będą rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas