Cyfryzacja

Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. - FE dla Małopolski (1.11)

W ramach dotacji Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. - FE dla Małopolski (1.11) wspierane będą działania służące transformacji cyfrowej/Przemysł 4.0, w zakresie wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych, a także działań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa. Działania realizowane w ramach projektu muszą wynikać z planu transformacji cyfrowej/w kierunku Przemysłu 4.0.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
29.12.2023
Koniec składania wniosków
04.04.2024

Dla kogo?

O dotację mogą ubiegać się przedsiębiorstwa MŚP prowadzące działalność na terenie woj. małopolskiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i rozwiązań Przemysłu 4.0

Niniejszy typ projektu obejmuje wsparciem działania służące transformacji cyfrowej/Przemysł 4.0, w zakresie wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych, a także działań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa.

Poprzez transformację cyfrową/Przemysłu 4.0 należy rozumieć proces adaptacji przez przedsiębiorstwa szerokiego katalogu cyfrowych rozwiązań w zakresie produkcji przemysłowej, świadczenia usług i modeli biznesowych, w tym wykorzystujących rozwiązania z obszaru:

 • big data,
 • sztucznej inteligencji (AI),
 • wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR),
 • automatyki i robotyki,
 • druku addytywnego,
 • technologii teleinformatycznych,
 • komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami,

z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań, do projektowania, zarządzania, monitorowania lub optymalizowania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie lub związanych z nimi procesów logistycznych.

Premiowane projekty

Premiowane będą projekty wpisujące się w obszary regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz projekty z obszarów zmarginalizowanych oraz zagrożonych trwałą marginalizacją (62 gminy wskazane w SRWM 2030).

Warunki dotyczące wsparcia

 • Warunkiem tej transformacji jest wykorzystanie rozwiązań cyfrowych oraz zasobów danych w celu coraz większego usieciowienia wewnętrznej struktury, zmiany relacji z klientami, dostawcami i podwykonawcami, zmiany modelu biznesowego, zwiększenia produktywności przedsiębiorstwa, obniżenia kosztów funkcjonowania oraz ulepszenia produktu/usługi.
 • Wsparcie jest przeznaczone na wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych/Przemysłu 4.0, obarczonych wysokim poziomem ryzyka i trudnością w ustanowieniu zabezpieczenia pod ewentualny kredyt bankowy. Z możliwości uzyskania wsparcia wykluczone będą natomiast rozwiązania o mniej specjalistycznym charakterze (np. zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemy operacyjne komputerów osobistych).
 • Działania realizowane w ramach projektu muszą wynikać z planu transformacji cyfrowej/w kierunku Przemysłu 4.0. Opracowanie planu transformacji cyfrowej następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Na etapie realizacji projektu dopuszcza się możliwość odstępstwa od działań przewidzianych w planie, pod warunkiem przedstawienia uzasadnienia, które będzie podlegać weryfikacji.
 • W wyniku wdrożonej technologii cyfrowej/Przemysłu 4.0 wprowadzona zostanie zmiana w zakresie procesów biznesowych przedsiębiorstwa oraz dodatkowo może wystąpić zmiana w zakresie produktów przedsiębiorstwa.

Plan transformacji cyfrowej w kierunku Przemysłu 4.0

Plan transformacji cyfrowej musi zostać sporządzony przez podmiot posiadający stosowne doświadczenie w tego typu doradztwie. Będzie to audyt przedsiębiorstwa pod kątem możliwości wprowadzania rozwiązań sprzyjających transformacji cyfrowej/automatyzacji. Plan będzie obejmował co najmniej:

 • informacje dotyczące Wykonawcy planu transformacji cyfrowej,
 • diagnozę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa poprzez audyt technologiczny,
 • ocenę potencjału w tym obszarze oraz wskazanie możliwych do wdrożenia rozwiązań z zakresu transformacji cyfrowej/ w kierunku Przemysłu 4.0.

Koszty kwalifikowalne

 • zakup usług doradczych na potrzeby opracowania i wdrożenia planu transformacji cyfrowej/ w kierunku Przemysłu 4.0.

Usługa doradcza w zakresie opracowania planu transformacji cyfrowej będzie mogła być zrealizowana przez:

 1. Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych
 2. Jednostki naukowe
 3. Akredytowane ośrodki innowacji
 4. Przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego
 5. Centra transferu technologii
 6. Spółki celowe
 7. Inne podmioty posiadające adekwatne doświadczenie tzn. udokumentowane 50 godzin świadczenia usług doradczych w obszarze transformacji cyfrowej/w kierunku Przemysłu 4.0 lub wykonanie co najmniej 2 planów/audytów dotyczących obszaru transformacji cyfrowej/w kierunku Przemysłu 4.0.

W ramach projektu możliwość rozliczenia wydatku na opracowania planu transformacji cyfrowej będzie w ramach pomocy de minimis. Usługi, nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego i nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną wnioskodawcy, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

 • zakup nowych środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego, wspierających
  rozwój działalności gospodarczej w kierunku cyfryzacji i Przemysłu 4.0,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych, w tym oprogramowania, w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej w celu wprowadzenia rozwiązania cyfrowego/technologicznego do działalności przedsiębiorstwa,
 • roboty budowlane, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,
 • komponent uzupełniający projektu: usługi szkoleniowe dotyczące podnoszenia kompetencji i umiejętności przedsiębiorstw niezbędnych w procesach transformacji (cross-financing).

Ile można zyskać?

Budżet przeznaczony na nabór wynosi ponad 67 131 000 PLN.

Wsparcie będzie udzielane z różnego rodzaju pomocy:

 1. W odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi nie więcej niż:
  a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 60%,
  b) średnie przedsiębiorstwa – 50%.
 2. W odniesieniu do pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi nie więcej niż 50%.
 3. Maksymalna intensywność pomocy de minimis wynosi 80% kosztów kwalifikowanych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie: 200 000 PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie: 3 000 000 PLN

Kryteria wyboru projektów

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ

KryteriumOcena
Kwalifikowalność wnioskodawcyTAK/NIE
Kwalifikowalność projektuTAK/NIE
Wstępna kwalifikowalność wydatkówTAK/NIE/NIE DOTYCZY
Poprawność przyjętych wskaźnikówTAK/NIE
Dokumenty dotyczące stanu przygotowania projektu do realizacjiTAK/NIE/NIE DOTYCZY
Pomoc publicznaTAK/NIE/NIE DOTYCZY
Budżet projektuTAK/NIE
Wymagane załącznikiTAK/NIE

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ

KryteriumOcena
Plan transformacji cyfrowejTAK/NIE
Wykonalność i trwałość finansowa projektuTAK/NIE
Koncepcja realizacji projektuTAK/NIE
Trwałość projektuTAK/NIE
Zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii EuropejskiejTAK/NIE
Zgodność projektu z Konwencją o Prawach Osób NiepełnosprawnychTAK/NIE
Wpływ na zasadę równości kobiet i mężczyznTAK/NIE
Wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacjiTAK/NIE
Wpływ na zrównoważony rozwój oraz zasadę „nie czyń poważnych szkód”TAK/NIE
Korzyść dla przedsiębiorstwa z realizacji projektu0-2 pkt
Innowacyjność projektu0-2 pkt
Zgodność z regionalną inteligentną specjalizacją0-3 pkt
Wpływ projektu na Obszary Strategicznej Interwencji0-1 pkt
Wpływ projektu na rozwój gospodarczy obszaru objętego programem0-1 pkt

Punkty w ramach kryterium Innowacyjność projektu będą przyznawane w następujący sposób:

 • 0 pkt – projekt nie dotyczy wdrożenia innowacji procesowej,
 • 1 pkt – projekt dotyczy wdrożenia innowacji procesowej,
 • 2 pkt – projekt dotyczy wdrożenia innowacji procesowej oraz innowacji produktowe.

Przez innowacje produktowe rozumie się nowy lub ulepszony wyrób lub usługę, które różnią się znacząco od dotychczasowych wyrobów lub usług przedsiębiorstwa i które zostały wprowadzone na rynek.

Przez innowacje procesowe rozumie się nowy lub ulepszony proces biznesowy dla jednej lub wielu funkcji biznesowych, który różni się znacząco od dotychczasowych procesów biznesowych przedsiębiorstwa i który został wprowadzony do użytku przez przedsiębiorstwo.

Przyznanie 0 pkt w ramach kryterium Innowacyjność projektu eliminuje projekt z dalszej oceny.

Dodatkowe informacje

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy.

Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Zasada ta nie dotyczy projektów objętych w całości pomocą de minimis, w przypadku których wydatki mogą być kwalifikowane od 1 stycznia 2021 r.

Dofinansowania nie może uzyskać projekt, który został fizycznie ukończony lub w pełni wdrożony przed przedłożeniem wniosku.

Poniżej zamieszczamy link do pełnej dokumentacji konkursowej

Dokumentacja konkursowa

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.06.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 02.07.2024
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas