Innowacje

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie podane względem decyzji Komisji Europejskiej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
21.08.2023
Start składania wniosków
05.09.2023
Koniec składania wniosków
17.10.2023

Opis działania

Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI) zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Projekty IPCEI pozwalają polskim przedsiębiorcom zdobywać specjalistyczną wiedzę oraz uczestniczyć w łańcuchach wartości związanych z przełomowymi technologiami. Sprzyjają one także internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw poprzez możliwość bliskiej współpracy z przedsiębiorcami z innych krajów UE działającymi w dziedzinie zaawansowanych technologii. Projekty IPCEI wpływają również na rozwój eksportu produktów wysokich technologii.

KE akcentuje przy projektach IPCEI konieczność wystąpienia efektu rozlania się wiedzy (spillover effects), co pomaga w udrażnianiu kanałów współpracy między dużymi przedsiębiorcami i MŚP oraz środowiskiem naukowym. Projekty IPCEI posiadają innowacyjny charakter i obejmują fazę badań i rozwoju oraz pierwsze wdrożenie przemysłowe, wpisując się w łańcuch wartości danej technologii. Mogą one obejmować rozbudowę instalacji pilotażowych lub opracowanie nowej aparatury i urządzeń po etapie linii pilotażowej (w tym fazę testów), jednak nie mogą obejmować produkcji masowej ani działalności komercyjnej.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo

Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorstwa, zarówno duże, jak i MŚP.

Projekt musi wpisywać się w:

  • zakres tematyczny  IPCEI EuBatIn – European Battery Innovation,
  • co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.

Projekt obejmuje dwa etapy: działalność B+R+I (działalność badawcza, rozwojowa i innowacyjna) oraz pierwsze zastosowanie w przemyśle.

Wydatki kwalifikowane

Skrócona nazwa kosztuNazwa kosztu IPCEI z rozporządzenia MFiPR
z dnia 27 stycznia 2023 r.
Kategoria kosztu CST2021 (system do obsługi wniosków o dofinansowanie)
1.Koszty studiów
wykonalności
Koszty studiów wykonalności, w tym wstępnych badań technicznychKAT_07 Usługi zewnętrzne
2.Koszty uzyskania
pozwoleń i koncesji
Koszty uzyskania pozwoleń, zezwoleń lub koncesji, niezbędnych do wykonywania projektuKAT_03 Podatki i opłaty
3.Koszty aparatury
i sprzętu
Koszty aparatury i sprzętu, w tym instalacji i środków transportu – ponoszone w zakresie i przez okres, w jakich ta aparatura i ten sprzęt są wykorzystywane przy wykonywaniu projektu; jeżeli nie są one wykorzystywane przy wykonywaniu projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji w okresie wykonywania tego projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowościKAT_01 Amortyzacja
KAT_06 Środki trwałe/Dostawy
4.Koszty
nieruchomości
Koszty nieruchomości – ponoszone w zakresie i przez okres, w jakich te nieruchomości są wykorzystywane przy wykonywaniu tego projektu, w tym koszty związane z przeniesieniem własności lub innych praw rzeczowych, koszty odpłatnego korzystania z nieruchomości albo faktycznie poniesione koszty kapitałowe, a w przypadku budynków i budowli – także koszty ich amortyzacji w okresie wykonywania projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości (max. 10%, a w przypadku terenów opuszczonych oraz poprzemysłowych, na których znajdują się budynki limit wynosi max. 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu)KAT_01 Amortyzacja
KAT_05 Nieruchomości
5.Inne koszty
operacyjne
Inne koszty operacyjne, w tym koszty dostaw, energii, materiałów i produktów, niezbędne do wykonywania projektu;KAT_12 Dostawy (inne niż środki trwałe)
6.Koszty nabycia,
walidacji oraz
ochrony wartości
niematerialnych
i prawnych
Koszty nabycia, walidacji oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnejKAT_03 Podatki i opłaty
KAT_08 Wartości niematerialne i prawne
7.Koszty badań
prowadzonych
na podstawie
umowy, wiedzy
i patentów oraz
koszty
doradztwa i
podobnych
usług
Koszty badań prowadzonych na podstawie umowy, wiedzy i patentów nabytych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej na warunkach rynkowych przez osoby trzecie
niepowiązane z przedsiębiorcą oraz koszty usług doradczych i podobnych usług, wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby
projektu
KAT_07 Usługi zewnętrzne
8.Koszty
wynagrodzeń
Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, osób zatrudnionych przy wykonywaniu projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego wykonywaniemKAT_09 Personel projektu (w tej kategorii należy uwzględnić koszty wynagrodzeń kadry badawczej Projektu)
9.Koszty
administracyjne
Koszty administracyjne, w tym koszty ogólne, ponoszone bezpośrednio w związku z prowadzeniem działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, w tym dotyczącej projektu mającego na celu pierwsze zastosowanie w przemyśle, a w przypadku projektu w zakresie infrastruktury – ponoszone w trakcie budowy tej infrastrukturyKAT_03 Podatki i opłaty
KAT_06 Środki trwałe/Dostawy
KAT_07 Usługi zewnętrzne
KAT_08 Wartości niematerialne i prawne
KAT_09 Personel projektu (w tej kategorii należy uwzględnić koszty wynagrodzeń kadry zarządzającej Projektu)
KAT_12 Dostawy (inne niż środki trwałe)
10.Koszty
stanowiące
wydatki
kapitałowe
niezbędne do
wykonywania
projektu
Koszty stanowiące wydatki kapitałowe niezbędne do wykonywania projektu, w tym koszty nabycia prawa własności nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego gruntu,
koszty nabycia albo wytworzenia innych środków trwałych, wraz z kosztami instalacji lub uruchomienia, oraz koszty nabycia robót i materiałów budowlanych, i operacyjne, w tym koszty energii – w przypadku pomocy publicznej na wykonanie projektu mającego na celu pierwsze zastosowanie w przemyśle, jeżeli:
a) jest ono wynikiem działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej;
b) zawiera ono znaczący element o charakterze badawczym, rozwojowym lub innowacyjnym, który jest integralną i niezbędną częścią prawidłowego wykonania projektu, a koszty stanowiące wydatki operacyjne są związane z tym elementem;
KAT_05 Nieruchomości
KAT_06 Środki trwałe/Dostawy
KAT_07 Usługi zewnętrzne
KAT_10 Roboty budowlane
KAT_12 Dostawy (inne niż środki trwałe)
11.Inne koszty
nierozłącznie
związane z
wykonywaniem
projektu
Inne nierozerwalnie związane z wykonywaniem projektu, z wyłączeniem kosztów stanowiących wydatki operacyjne
nieobjęte pkt 10.
KAT_06 Środki trwałe/Dostawy
KAT_07 Usługi zewnętrzne
KAT_12 Dostawy (inne niż środki trwałe)

Dofinansowanie

Budżet konkursu

458 000 000 PLN

Dofinansowanie udzielone przedsiębiorstwu na realizację projektu stanowi pomoc na rzecz IPCEI.

Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie

Wysokość udzielonej pomocy dla projektów wybranych w naborze nie może przekroczyć dopuszczalnej wartości pomocy określonej w decyzji Komisji Europejskiej, obliczonej w PLN na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie. Maksymalna kwota dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt jest obliczona według kursu średniego walut obcych – ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski – obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

Poniżej zamieszczamy link do pełnej dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 25.09.2023
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
1 000 000,00 PLN
Dotacja obejmuje wsparciem finansowym wdrożenie rozwiązań specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w kierunku przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Łódzkiego. Wspierane będą m.in. automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja przedsiębiorstw. Nabór startuje 7 września 2023 r.
Dowiedz się więcej

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Nabór do 09.10.2023
Pozostało 18 dni
Wielkość dotacji
zależne od miejsca realizacji projektu
Dotacja Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1) dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu nowych środków trwałych, zakup nieruchomości (grunty, budynki), koszty planów i projektów oraz nadzoru, koszty robót budowalnych, a także koszty patentów, nabycia oprogramowania, utworzenia platform cyfrowych czy amortyzacji nieruchomości, ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych.
Dowiedz się więcej

Transformacja cyfrowa MŚP – Cyfryzacja lubelskich MŚP – FE dla Lubelskiego (2.4)

Nabór do 12.10.2023
Pozostało 21 dni
Wielkość dotacji
800 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na transformację cyfrową MŚP z woj. Lubelskiego. Sfinansować będzie można m.in. cyfryzację przedsiębiorstw, wprowadzanie produktów i usług opartych na TIK, a także rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nabór startuje 4 września 2023 r.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas