Innowacje

Kredyt na innowacje technologiczne (FENG 2.32)

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Stanowi kontynuację popularnego działania realizowanego w ramach POIR. W nowej perspektywie finansowej (2021-2027) konkurs stanowi część programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Celem konkursu jest wspieranie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań na rynek.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
uzależnione jest od miejsca realizacji inwestycji zgodnie z mapą pomocy regionalnej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
09.03.2023
Start składania wniosków
23.03.2023
Koniec składania wniosków
31.05.2023

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Stanowi kontynuację popularnego działania realizowanego w ramach POIR. W nowej perspektywie finansowej (2021-2027) konkurs stanowi część programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Kluczowe zasady pozostają takie same jak w ubiegłych latach. Celem konkursu jest wspieranie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań na rynek.

Start Kredytu technologicznego

Od 23 marca przedsiębiorcy mogą ponownie ubiegać się o dotacje na zakup maszyn i urządzeń celem wdrożenia innowacji. Kredyt technologiczny jest drugim, po uruchomionej w luty Ścieżce SMART, konkursem finansowanym ze środków nowej perspektywy w ramach programu FENG. Kolejny nabór powinien zostać uruchomiony już w I kw. 2024 r.

Kredyt technologiczny – kto może aplikować?

Celem Kredytu technologicznego jest stymulowanie konkurencyjności MŚP przez wdrażanie własnych lub nabytych innowacyjnych technologii. Tym samym przedsiębiorca chcąc aplikować musi już posiadać wyniki prac badawczych zrealizowanych samodzielnie bądź zakupionych od innego podmiotu. Nowa technologia może mieć postać prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Przykładowo jeśli w przeszłości realizowałeś projekt badawczy, np. w ramach konkursu Szybka Ścieżka, to korzystając z Kredytu technologicznego możesz wdrożyć opracowane rozwiązanie na rynek. Źródłem finansowania konkursu są pieniądze pochodzące z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Kredyt technologiczny, organizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowymi wymogami, poza przynależnością do sektora MŚP, jest prowadzenie działalności na terenie RP oraz posiadanie zdolności kredytowej.

Co może być finansowane Kredytem technologicznym?

Katalog kosztów inwestycji technologicznej, które można dofinansować jest szeroki i obejmuje takie wydatki jak:

 • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie oraz koszty ochrony wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
 • raty z tytułu umowy leasingu,
 • koszty wykonywanych przez doradców zewnętrznych studiów, ekspertyz, koncepcji i projektów technicznych.

Niektóre kategorie kosztów kwalifikowanych objęte są limitami np. koszty związane z nabyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości mogą stanowić max. 10% wartości kosztów kwalifikowanych projektu finansowanych z regionalnej pomocy inwestycyjnej. Z kolei dofinansowanie na usługi doradcze nie może przekroczyć 2 mln euro na przedsiębiorstwo i na projekt.

Wydatki kwalifikowane

A) W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie z mapą pomocy regionalnej 2021-2027 zalicza się wydatki na:

 1. nabycie praw użytkowania wieczystego gruntu i praw własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych (łączna wartość tych wydatków nie może przekroczyć 10% wydatków kwalifikowanych w ramach kategorii A);
 2. nabycie albo wytworzenie środków trwałych, innych niż wskazanych w pkt 1;
 3. nabycie robót i materiałów budowlanych (wartość kosztów kwalifikowanych może wynosić nie więcej niż 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych);
 4. nabycie oraz ochronę wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej, które:
  • będą wykorzystywane przez przedsiębiorcę wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,
  • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  • zostaną nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą,
  • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną związane z projektem:
   • w przypadku mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia wykonywania projektu.
 5. raty spłaty kapitału środków trwałych poniesione przez przedsiębiorcę jako korzystającego do dnia zakończenia wykonywania projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo raty spłaty kapitału środków trwałych należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, jeżeli we wniosku o jej udzielenie finansujący jest wskazany przez przedsiębiorcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, pod warunkiem że w przypadku leasingu:
  • nieruchomości – umowa leasingu została zawarta przez:
   • mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę na okres co najmniej 3 lat od dnia przewidywanego zakończenia realizacji inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej,
  • środków trwałych innych niż nieruchomości – umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

B) Wydatki na usługi doradcze (wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne) Intensywność wsparcia dla tej kategorii kosztów wynosi max. 50% wartości tych wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie wynosi max. 2 mln euro na przedsiębiorstwo i na projekt

C) Wydatki związane z uzyskiwaniem patentów. Wsparcie udzielane jest w ramach pomocy na wspieranie innowacyjności dla mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, tj. intensywność wsparcia dla tej kategorii kosztów wynosi max. 50% wartości tych wydatków kwalifikowanych. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w ramach tej kategorii wynosi 500 000 zł.

Ile można zyskać – dofinansowanie projektu

Jak widać Kredyt technologiczny pozwala na realizację inwestycji o szerokim zakresie. Ile konkretnie można zyskać? Maksymalną wartość kosztów kwalifikowanych ustalano na 50 mln euro. W Kredycie technologicznym większość wydatków będzie finansowana w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej, co oznacza, że o intensywności dofinansowana będzie decydować miejsce realizacji inwestycji oraz status przedsiębiorstwa. Finansowanie inwestycji na najkorzystniejszych warunkach jest możliwe w Polsce Wschodniej (max. 70%). Poziom dofinansowania w swoim regionie można sprawdzić tutaj.

Alokacja na działanie (środki do podziału): 578 mln zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000 000 euro

Wnioski można składać od 23 marca do 31 maja 2023 roku.

Warunki finansowania

Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym. Warunkiem koniecznym do wystąpienia przedsiębiorcy do BGK z wnioskiem o dofinansowanie jest posiadanie przez niego zdolności kredytowej, ocenionej przez bank kredytujący, potwierdzonej w treści warunkowej umowy kredytu technologicznego lub promesy kredytu technologicznego zawartej lub wystawionej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK, stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Ścieżka aplikowaniajak sięgnąć po dotacje na projekty inwestycyjne?

 • złożenie wniosku do banku komercyjnego celem udzielenia kredytu technologicznego i zawarcie warunkowej umowy kredytowej,
 • złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do BGK celem przyznania premii technologicznej (dotacji),
 • zawarcie umowy kredytowej z bankiem komercyjnym,
 • podpisanie umowy o dofinansowanie,
 • wypłata premii technologicznej (dotacji) przez BGK.

Aby dać sobie szansę na pozyskanie dotacji w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o udzielnie kredytu technologicznego do banku komercyjnego. Lista banków kredytujących jest dostępna na stronie internetowej BGK. Bank komercyjny przeprowadza ocenę zdolności kredytowej firmy i w sytuacji, gdy jest ona pozytywna zawiera z przedsiębiorcą warunkową umowę kredytu technologicznego albo przyznaje promesę kredytu technologicznego. Aby w pełni wykorzystać wsparcie wysokość kredytu powinna odpowiadać wysokości dotacji. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o dofinansowanie do BGK. Dofinansowanie jest przyznawane w formie premii technologicznej na spłatę części kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym. BGK przeprowadza ocenę wniosku, która jest dwuetapowa. Ocenę merytoryczną poprzedza ocena formalna dotycząca przede wszystkim kompletności dokumentacji, oceniający weryfikują czy wypełnione zostały wszystkie pola we wniosku oraz czy wniosek zawiera wymagane załączniki. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektu (obowiązkowe oraz nieobowiązkowe). Gdy projekt zostanie pozytywnie oceniony i trafi na listę projektów wybranych do dofinansowania bank kredytujący zawiera z przedsiębiorcą umowę kredytu technologicznego. Bank kredytujący przesyła do BGK kopię umowy kredytu technologicznego, co otwiera drogę do podpisania umowy o dofinansowanie, umowa zawierana jest w formie elektronicznej. Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaca premię technologiczną, przy czym premia trafia bezpośrednio do banku kredytującego.

Czy przedsiębiorcy z Mazowsza mogą skorzystać z Kredytu technologicznego?

Przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego również mogą pozyskać środki na realizację inwestycji technologicznej, choć istnieją tutaj pewne wyjątki. O udzielenie kredytu technologicznego nie mogą aplikować podmioty planujące inwestycje w mieście stołecznym Warszawa oraz w zdecydowanej większości Regionu Warszawskiego Stołecznego. Natomiast inwestycje w Regionie Warszawskim Regionalnym jak najbardziej mogą być realizowane z wykorzystaniem kredytu technologicznego.

Kredyt technologiczny – jak przygotować się do złożenia wniosku?

Termin składania wniosków upływa 31 maja. Wydawać się może, że czasu jest sporo niemniej jednak należy pamiętać, że warunkiem otrzymania kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej. Do wniosku należy załączyć promesę kredytu technologicznego z banku kredytującego lub warunkową umowę kredytu technologicznego. Dokumenty te stanowią załączniki obligatoryjne i podlegają weryfikacji na etapie oceny formalnej. To na przedsiębiorcy ciąży obowiązek załatwienia wymaganych dokumentów w terminie. Nierozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu technologicznego przez bank kredytujący (komercyjny) w terminie umożliwiającym złożenie wniosku o dofinansowanie nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec BGK. Projekty finansowane kredytem często wymagają również dodatkowych dokumentów np. pozwolenia na budowę czy dokumentów środowiskowych. Zakres wymaganej dokumentacji jest uzależniony od rodzaju zaplanowanych prac oraz typu wydatków. O ile promesa jest niezbędna już na etapie aplikowania, o tyle pozostałe dokumenty potwierdzające gotowość do realizacji projektu i wynikające z jego specyfiki (jak pozwolenia czy koncesje) można dostarczyć na późniejszym etapie.

Dlaczego warto skorzystać?

 • katalog wydatków kwalifikowanych projektu jest szeroki – możliwy jest zakup pełnej linii technologicznej czy zakup nieruchomości, kredyt przeznaczony może być także na zakup wartości niematerialnych i prawnych np. w formie specjalistycznego oprogramowania;
 • dofinansowanie projektu odbywa się w formie premii technologicznej stanowiącej wsparcie bezzwrotne;
 • atrakcyjne warunki finansowania – brak max. wartości premii, w poprzednich naborach organizowanych jeszcze w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 dofinansowanie mogło wynosić max. 6 mln zł;
 • projekty inwestycyjne finansowane kredytem mogą dotyczyć bardzo różnych branży;
 • wdrażana technologia nie musi być wynikiem samodzielnie przeprowadzonych prac, można zakupić wyniki i wdrożyć je we własnej działalności celem wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Projekty inwestycyjne i pozyskiwanie dotacji to nasza specjalność. Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły dotyczące realizacji projektu. Pomagamy wdrażać nowe rozwiązania technologiczne.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony, a poniżej zamieszczamy link do dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Modernizacja źródeł ciepła – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju systemów ciepłowniczych wpisującym się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na działania termomodernizacyjne i działania powiązane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja takich projektów jak zmniejszenie strat ciepła, modernizacja źródeł ciepła, modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem.
Dowiedz się więcej

Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 25.04.2024
Pozostało 6 dni
Dotacja będzie wspierać wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Typ projektu podlegający dofinansowaniu jest rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych).
Dowiedz się więcej

Inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 28.04.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
140 000,00 EUR
Dofinansowanie w ramach dotacji Inwestycje w MŚP - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego Śląska (9.4) przeznaczone jest dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego na rozbudowę (dywersyfikację, unowocześnienie) przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jego konkurencyjności. Można kwalifikować koszty inwestycji produkcyjnych, które należy rozumieć jako inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas