Zapytaj o dotację
Inwestycje

Kredyt na innowacje technologiczne (FENG 2.32)

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Stanowi kontynuację popularnego działania realizowanego w ramach POIR. W nowej perspektywie finansowej (2021-2027) konkurs stanowi część programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Celem konkursu jest wspieranie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań na rynek. Nabór rusza już marcu 2023 roku!
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
uzależnione jest od miejsca realizacji inwestycji zgodnie z mapą pomocy regionalnej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
09.03.2023
Start składania wniosków
23.03.2023
Koniec składania wniosków
31.05.2023

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Stanowi kontynuację popularnego działania realizowanego w ramach POIR. W nowej perspektywie finansowej (2021-2027) konkurs stanowi część programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Kluczowe zasady pozostają takie same jak w ubiegłych latach. Celem konkursu jest wspieranie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań na rynek.

Co można dofinansować?

Można ubiegać się o dofinansowanie na przeprowadzenie inwestycji w postaci zakupu lub wybudowania budynku, zakup maszyn, urządzeń do produkcji. Głównym celem inwestycji musi być wdrożenie nowej technologii, którą pozwoli na uruchomienie wytwarzania nowych produktów lub świadczenia nowych usług.

Finansowane będą projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać:
- prawa własności przemysłowej,
- wyników prac rozwojowych,
- wyników badań przemysłowych,
- nieopatentowanej wiedzy technicznej,
które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Warunki finansowania

Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym. Warunkiem koniecznym do wystąpienia przedsiębiorcy do BGK z wnioskiem o dofinansowanie jest posiadanie przez niego zdolności kredytowej, ocenionej przez bank kredytujący, potwierdzonej w treści warunkowej umowy kredytu technologicznego lub promesy kredytu technologicznego zawartej lub wystawionej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK, stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Intensywność wsparcia
Intensywność pomocy będzie uzależniona od miejsca realizacji inwestycji, i ustalana zgodnie z mapą pomocy regionalnej, oraz od wielkości przedsiębiorstwa. Max. poziom dofinansowania wynosi 70%.

Wydatki kwalifikowane

A) W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie z mapą pomocy regionalnej 2021-2027 zalicza się wydatki na:

 1. nabycie praw użytkowania wieczystego gruntu i praw własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych (łączna wartość tych wydatków nie może przekroczyć 10% wydatków kwalifikowanych w ramach kategorii A);
 2. nabycie albo wytworzenie środków trwałych, innych niż wskazanych w pkt 1;
 3. nabycie robót i materiałów budowlanych (wartość kosztów kwalifikowanych może wynosić nie więcej niż 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych);
 4. nabycie oraz ochronę wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej, które:
  • będą wykorzystywane przez przedsiębiorcę wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,
  • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  • zostaną nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą,
  • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną związane z projektem:
   • w przypadku mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia wykonywania projektu.
 5. raty spłaty kapitału środków trwałych poniesione przez przedsiębiorcę jako korzystającego do dnia zakończenia wykonywania projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo raty spłaty kapitału środków trwałych należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, jeżeli we wniosku o jej udzielenie finansujący jest wskazany przez przedsiębiorcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, pod warunkiem że w przypadku leasingu:
  • nieruchomości – umowa leasingu została zawarta przez:
   • mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę na okres co najmniej 3 lat od dnia przewidywanego zakończenia realizacji inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej,
  • środków trwałych innych niż nieruchomości – umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

B) Wydatki na usługi doradcze (wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne) Intensywność wsparcia dla tej kategorii kosztów wynosi max. 50% wartości tych wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie wynosi max. 2 mln euro na przedsiębiorstwo i na projekt

C) Wydatki związane z uzyskiwaniem patentów. Wsparcie udzielane jest w ramach pomocy na wspieranie innowacyjności dla mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, tj. intensywność wsparcia dla tej kategorii kosztów wynosi max. 50% wartości tych wydatków kwalifikowanych. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w ramach tej kategorii wynosi 500 000 zł.

Ścieżka aplikowania

 • złożenie wniosku do banku komercyjnego celem udzielenia kredytu technologicznego i zawarcie warunkowej umowy kredytowej
 • złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do BGK celem przyznania premii technologicznej (dotacji)
 • zawarcie umowy kredytowej z bankiem komercyjnym
 • podpisanie umowy o dofinansowanie
 • wypłata premii technologicznej (dotacji) przez BGK.

Alokacja na działanie (środki do podziału): 578 mln zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000 000 euro

Wnioski będzie można składać od 23 marca do 31 maja 2023 roku.

Więcej na temat Kredytu na innowacje technologiczne oraz bliźniaczego instrumentu tj. Kredytu ekologicznego dedykowanego zielonym inwestycjom piszemy na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia naszej strony! Poniżej zamieszczamy link do dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 22.03.2023
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
2,5 mln EURO
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Re_Open UK

Nabór do 27.03.2023
Pozostało 6 dni
Wielkość dotacji
500 000,00 EUR
Konkurs jest kierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu brexitu. Konkurs ma charakter ogólnopolski, aplikować mogą wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości. W sposób uprzywilejowany traktowane będą firmy z sektora MŚP, które mogą liczyć nawet na 100% dofinansowania kosztów projektu (w przypadku finansowania projektu w ramach pomocy de minimis). Wsparcie ma charakter bezzwrotny.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 30.03.2023
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W ramach konkursu dofinansować można będzie działania związane z infrastrukturą i pracami B+R przedsiębiorstw (w tym kompleksowe projekty z elementami wdrożeniowymi). O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Konkurs opiera się na pierwszym celu politycznym oraz pierwszym celu szczegółowym programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
Dowiedz się więcej

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas