Inwestycje

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Dotacja Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1) dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu nowych środków trwałych, zakup nieruchomości (grunty, budynki), koszty planów i projektów oraz nadzoru, koszty robót budowalnych, a także koszty patentów, nabycia oprogramowania, utworzenia platform cyfrowych czy amortyzacji nieruchomości, ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zależne od miejsca realizacji projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
06.07.2023
Koniec składania wniosków
30.11.2023

Opis działania

Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji. Stanowi ono uzupełnienie obecnie prowadzonych działań w Polsce przyjmujących formę ulgi podatkowej na robotyzację.

Zakres wsparcia

 • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową, w tym cyfryzację procesów biznesowych (zarządczych, operacyjnych, pomocniczych),
 • wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania procesami biznesowymi,
 • tworzenie dziedzinowych platform cyfrowych, w tym dedykowanych klientom platform usług on-line oraz integrację istniejących systemów dziedzinowych, np. w obszarze łańcucha dostaw lub świadczonych usług,
 • wdrażanie dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI), czy systemów korelacji zdarzeń i monitorowania incydentów dotyczących ochrony systemów informatycznych oraz danych osobowych,
 • wspieranie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych,
 • wdrażanie technologii komunikacji Machine to Machine (M2M), wykorzystanie przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT) z zastosowaniem zaawansowanych metod przetwarzania informacji,
 • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych, budowę inteligentnych fabryk (Smart factory),
 • wykorzystanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) w procesach produkcyjnych,
 • wdrażanie wysokospecjalistycznych cyfrowych miejsc pracy.

Projekty zgłaszane do wsparcia muszą zostać zrealizowane do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Katalog kosztów kwalifikowalnych w ramach dotacji Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Kategoria: Rzeczowe aktywa trwałe
Rodzaj kosztówMaksymalna wysokość
kosztów kwalifikowalnych
(KK)
Przykładowe koszty
Środki trwałe (muszą być nowe):
Urządzenia i Wyposażenie
100%– Urządzenia
– Sprzęt techniczny
– Linie i infrastruktura techniczna niezbędna do działania sprzętu
– Wyposażenie zakładów i budynków
– Dostawa urządzeń i sprzętu
– Leasing finansowy maszyn, urządzeń, linii technologicznych i aparatury
Nieruchomości:
nieruchomości, grunty, budynki, zakłady
Do 10% całkowitych kosztów
poniesionych na ten rodzaj wydatku
– Grunty i prawo wieczyste ich użytkowania
– Budynki.
– Lokale.
– Hale.
– Zakłady
– Leasing/ dzierżawa/ najem gruntów i budynków
Nadzór/ zarządzanie inwestycją:
plany i projekty
nadzór

Plany i projekty -> 100%


Nadzór -> 100%
– Projekt budowalny
– Projekt wykonawczy
– Projekt techniczny

– Nadzór budowlany
Roboty budowlaneDo 50 %
całkowitych kosztów wszystkich robót budowlanych dotyczących danej inwestycji
– Prace demontażowe
– Przygotowanie terenu budowy
– Roboty budowlane i instalacyjne
– Przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej
– Grodzenie terenu
– Montaż oświetlenia
– Zagospodarowanie terenu
Kategoria: Wartości niematerialne i prawne
Rodzaj kosztówMaksymalna wysokość
kosztów kwalifikowalnych
(KK)
Przykładowe koszty
Wartości niematerialne i prawne np. : patenty, licencje, know-how lub inna własność intelektualna)
Amortyzacja
Do 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów– Licencje i koncesje
– Patenty
– Koszty nabycia oprogramowania oraz jego instalacji, konfiguracji i optymalizacji wraz z przeniesieniem praw autorskich
– Rozbudowa istniejącego oprogramowania.
– Koszty utworzenia, nabycia domen, platform cyfrowych, portali, chmur cyfrowych z przeniesieniem praw autorskich.
– Amortyzacja nieruchomości, ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych z zachowaniem zasad ogólnych dotyczących amortyzacji pod warunkiem, że będą to aktywa nowe, uwzględnione w kosztach kwalifikowalnych wniosku.

Dofinansowanie

Budżet naboru: 1 004 962 707 zł

Minimalna wartość projektu: 8 000 000 zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 140 000 000 zł

Wsparcie w ramach konkursu będzie udzielane w formie bezzwrotnych dotacji, oraz w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, zgodnie z aktualną mapą pomocy regionalnej 2022-2027. Intensywność dofinansowania została wskazana w załączniku nr 5 do regulaminu: Pomoc publiczna na inwestycję A2.1.1.

Obszary objęte wsparciem

Ze wsparcia skorzystać mogą duże przedsiębiorstwa ze wszystkich województw Polski, obowiązują jednak pewne obostrzenia. W regionach dolnośląskim, wielkopolskim oraz w części województwa mazowieckiego (dotyczy wyłącznie tych gmin województwa mazowieckiego, które zgodnie z mapą pomocy regionalnej mają intensywność wsparcia w wysokości 25%) – początkowa inwestycja musi dotyczyć założenia nowej działalności, nie może być to dywersyfikacja, czy zasadnicza zmiana procesu jak w przypadku innych województw. Dodatkowo inwestycje nie będą mogły być realizowane na terenie podregionów lub gmin województwa mazowieckiego wykluczonych z regionalnej pomocy publicznej (z poziomem wsparcia wynoszącym 0%) tj. na terenie miasta stołecznego Warszawy oraz w 9 powiatach ościennych (z pewnymi wyjątkami).

Wkład własny

Beneficjent będzie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego finansowego lub rzeczowego, który
stanowi różnicę pomiędzy kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą wsparcia.

Minimalny wkład finansowy: 25% całkowitych kosztów kwalifikowalnych (ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego)

Dopuszczalne jest wniesienie wkładu własnego w formie pieniężnej oraz rzeczowej, przy czym co
najmniej 50% musi stanowić wkład finansowy.

wkład projektu

Kryteria wyboru projektów w ramach KPO A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

Ocenie polega to czy wniosek spełnia wszystkie wymagane warunki formalne oraz to w jakim stopniu spełnia kryteria szczegółowe i horyzontalne.

Do warunków formalnych zalicza się:

 • złożenie wniosku w terminie;
 • sporządzenie wniosku na właściwym formularzu;
 • wypełnienie wniosku w języku polskim;
 • kompletność wniosku;
 • złożenie kompletu załączników;
 • podpisanie podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorstwa;
 • złożenie oświadczenia o braku wykluczenia z ubiegania się o przyznanie środków publicznych.

Weryfikacja warunków formalnych dokonywana jest pod kątem spełnienia albo niespełnienia danego warunku. Pozytywna weryfikacja jest możliwa w przypadku gdy wnioskodawca spełni wszystkie ww. warunki formalne.

Ocena zgodności przedsięwzięcia z kryteriami horyzontalnymi jest oceną typu „0/1”, co oznacza, że weryfikacja dokonywana jest pod kątem spełnienia lub braku spełnienia danego kryterium.

Ocena przedsięwzięcia zgodnie z kryteriami szczegółowymi stanowi sumę iloczynów przyznanych
punktów za dane kryterium i przypisanej kryterium wagi.

Projekty deklarujące zakończenie realizacji projektu przed końcem 2024 r. otrzymają dodatkowe 8 punktów z kryteriów merytorycznych na etapie oceny projektu. Ma to na celu zachęcić przedsiębiorców do szybszej realizacji projektu.

Dokumentacja dotacji Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Poniżej zamieszczamy link do pełnej dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Prace B+R i infrastruktura B+R w MŚP – Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 14.12.2023
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
1 500 000,00 PLN
W ramach dotacji Prace B+R i infrastruktura B+R - Infrastruktura B+R przedsiębiorstw - FE dla Opolskiego (1.1) dofinansować można będzie przedsięwzięcia związane z działalnością B+R przedsiębiorstw. O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Dofinansowaniem objęte są 2 typy projektów: 1. Infrastruktura B+R w MŚP oraz 2. Prace B+R w MŚP. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty środków trwałych, własności niematerialnych i prawnych należących do infrastruktury badawczej oraz koszty wynagrodzeń, badań, aparatury naukowo-badawczej, materiałów i dostaw, budynków i gruntów, a także uzupełniająco wydatki na podnoszenie kompetencji pracowników.
Dowiedz się więcej

Energia dla Wsi

Nabór do 15.12.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
dotacja 20 mln zł, pożyczka 25 mln zł
Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. W ramach wniosków można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, magazynów energii, instalacji wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych. Działanie dedykowane jest rolnikom i spółdzielnią energetycznym lub jej członkom będącym przedsiębiorcą oraz powstającym spółdzielniom energetycznym.
Dowiedz się więcej

Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji (I) – Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3)

Nabór do 19.12.2023
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
82 781,00 PLN
Działanie Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3) przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. W komponencie doradczym Etap I Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji będzie można dofinansować koszt usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.
Dowiedz się więcej

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nabór do 29.12.2023
Pozostało 24 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
W ramach dotacji Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, możliwe będzie dofinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napięć, stacji elektroenergetycznych, jak i projektów zawierających oba wskazane komponenty.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas