Zapytaj o dotację
Inwestycje

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
98 000 000,00 zł
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
Koniec składania wniosków

Opis działania

Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji. Stanowi ono uzupełnienie obecnie prowadzonych działań w Polsce przyjmujących formę ulgi podatkowej na robotyzację.

Przykładowe obszary wsparcia

 • wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową, w tym cyfryzację procesów biznesowych,
 • tworzenie dziedzinowych platform cyfrowych oraz integrację istniejących systemów dziedzinowych,
 • wdrożenie dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmury oraz sztucznej inteligencji, czy systemów korelacji zdarzeń i monitorowania incydentów dotyczących ochrony systemów informatycznych oraz danych osobowych,
 • wdrożenie nowoczesnych cyfrowych miejsc pracy,
 • wspieranie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych,
 • wykorzystanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (Al) w procesach produkcyjnych i biznesowych, w tym do zarządzania tymi procesami,
 • wdrożenie technologii komunikacji Machinę to Machinę (M2M), wykorzystanie przemysłowego Internetu rzeczy (loT) z zastosowaniem zaawansowanych metod przetwarzania informacji,
 • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych, budowę inteligentnych fabryk (Smart factory).

Dofinansowanie

Łączna alokacja: 449 899 688,00 EUR

Minimalna wartość projektu: 8 000 000,00 zł

Maksymalna wartość projektu: 140 000 000,00 zł

Minimalny wkład własny: 25% wartości projektu

Wsparcie w ramach konkursu będzie udzielane w formie bezzwrotnych dotacji, oraz w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, zgodnie z aktualną mapą pomocy regionalnej 2022-2027

Katalog kosztów kwalifikowalnych

KategoriaMaksymalna wysokość
kosztów kwalifikowalnych
Rzeczowe aktywa trwałe (muszą być nowe)100%
Zakup nieruchomości/gruntuDo 10% KK
Koszty leasingu/najmu/dzierżawy100%
Koszt planów i projektów100%
Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa
niestanowiące środków trwałych
Do 50% KK
Nadzór, jeśli jest związany z kosztami gruntu,
budynków oraz parku maszynowego
Koszty poniesione w tym
samym czasie, co prace na
gruncie, budynkach,
parku oraz uznane ze
część tej samej transakcji
Roboty budowlaneDo 50% KK

Planowany harmonogram konkursu

 • Ogłoszenie konkursu – I/II kwartał 2023 r.
 • Nabór wniosków w II kw. 2023 r.
 • Zawarcie umów – III/IV kw. 2023 r.

Obszary objęte wsparciem

Ze wsparcia skorzystać mogą duże przedsiębiorstwa ze wszystkich województw Polski, obowiązują jednak pewne obostrzenia. W regionach dolnośląskim, wielkopolskim oraz w części województwa mazowieckiego (dotyczy wyłącznie tych gmin województwa mazowieckiego, które zgodnie z mapą pomocy regionalnej mają intensywność wsparcia w wysokości 25%) – początkowa inwestycja musi dotyczyć założenia nowej działalności, nie może być to dywersyfikacja, czy zasadnicza zmiana procesu jak w przypadku innych województw. Dodatkowo inwestycje nie będą mogły być realizowane na terenie podregionów lub gmin województwa mazowieckiego wykluczonych z regionalnej pomocy publicznej (z poziomem wsparcia wynoszącym 0%) tj. na terenie miasta stołecznego Warszawy oraz w 9 powiatach ościennych (z pewnymi wyjątkami).

Dodatkowe informacje

Projekty deklarujące zakończenie realizacji projektu przed końcem 2024 r. otrzymają dodatkowe 8 punktów z kryteriów merytorycznych na etapie oceny projektu. Ma to na celu zachęcić przedsiębiorców do szybszej realizacji projektu. Konsekwencje nie wywiązania się z takiej deklaracji przewidziane będą w umowie o dofinansowanie.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 22.03.2023
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
2,5 mln EURO
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Re_Open UK

Nabór do 27.03.2023
Pozostało 6 dni
Wielkość dotacji
500 000,00 EUR
Konkurs jest kierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu brexitu. Konkurs ma charakter ogólnopolski, aplikować mogą wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości. W sposób uprzywilejowany traktowane będą firmy z sektora MŚP, które mogą liczyć nawet na 100% dofinansowania kosztów projektu (w przypadku finansowania projektu w ramach pomocy de minimis). Wsparcie ma charakter bezzwrotny.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 30.03.2023
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W ramach konkursu dofinansować można będzie działania związane z infrastrukturą i pracami B+R przedsiębiorstw (w tym kompleksowe projekty z elementami wdrożeniowymi). O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Konkurs opiera się na pierwszym celu politycznym oraz pierwszym celu szczegółowym programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
Dowiedz się więcej

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas