Badania i rozwój

Inwestycje w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji zwiększających potencjał RSI - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Inwestycje w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji zwiększających potencjał RSI - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego Śląska (9.4) to dotacja obejmująca wsparciem przedsiębiorstwa MŚP, duże przedsiębiorstwa pod warunkiem współpracy z MŚP oraz konsorcja naukowo-przemysłowe. Dofinansowanie można przeznaczyć na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrożenie wyników prac B+R dodatkowo wraz z komponentem rozwoju kwalifikacji oraz inwestycji w infrastrukturę B+R.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
28.02.2024
Start składania wniosków
20.12.2024
Koniec składania wniosków
30.01.2025

Dotacja Inwestycje w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji zwiększających potencjał RSI – Transformacja gospodarcza w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Finansowaniem objęte są prace B+R oraz wdrożenie wyników prac B+R wraz z komponentem rozwoju kompetencji oraz możliwością inwestycji w centrum badawczo-rozwojowe czy dział B+R.

Obowiązkowym jest realizacja projektów w obszarze RIS (Regionalne Inteligentne Specjalizacje). Priorytetowo traktowane będą projekty realizujące cele zielonej i cyfrowej transformacji.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo, Partnerstwa przedsiębiorstw, Partnerstwa naukowo-przemysłowe

Dotacja przeznaczona jest dla podmiotów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie woj. dolnośląskiego. W przypadku dużych przedsiębiorstw możliwe jest wsparcie prac B+R pod warunkiem współpracy z podmiotami sektora MŚP. Projekty można realizować w konsorcjum z innymi przedsiębiorstwami lub jednostkami badawczymi.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  1. Prace badawczo-rozwojowe

Dofinansowanie przeznaczyć można na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub tylko eksperymentalnych prac rozwojowych. Wsparcie nie obejmuje badań podstawowych.

Dodatkowym elementem projektu B+R jest możliwość finansowania inwestycji w tworzenie lub rozbudowę infrastruktury B+R przedsiębiorstw (CBR, dział B+R) maksymalnie 49% kosztów kwalifikowanych projektu. Inwestycje w infrastrukturę badawczą będą obejmować m.in. zakup aparatury, sprzętu lub technologii służących pracom badawczym mającym na celu tworzenie innowacyjnych produktów i usług.

  1. Wdrożenie wyników prac B+R

Dofinansować będzie można wdrożenie wyników prac B+R, własnych lub zakupionych przez przedsiębiorstwo, wraz z pracami przedwdrożeniowymi, np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku. Wsparcie inwestycyjne w tym zakresie będzie miało prowadzić do zwiększenia intensywności wykorzystania technologii i wiedzy, w koncentracji na gospodarkę niskoemisyjną, odporność i przystosowanie się do zmian klimatu.

  1. Kompetencje

Komponentem uzupełniającym projektów dotyczących prac B+R wraz z infrastrukturą B+R jest wsparcie w ramach podnoszenia kwalifikacji kadr przedsiębiorstw z zakresu wykorzystania infrastruktury B+R lub realizacji procesu innowacyjnego oraz działań z zakresu ochrony własności intelektualnej. Limit wynosi maksymalnie 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Dodatkowe informacje

Budżet dla naboru wynosi 8 500 000 EUR czyli ok. ponad 38 mln PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 70%

Dane dotyczące intensywności dofinansowania i wartości wydatków kwalifikowanych zostaną zamieszczone na stronie po opublikowaniu dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji na ten temat.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na działania termomodernizacyjne i działania powiązane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja takich projektów jak zmniejszenie strat ciepła, modernizacja źródeł ciepła, modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem.
Dowiedz się więcej

Modernizacja źródeł ciepła – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju systemów ciepłowniczych wpisującym się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 25.04.2024
Pozostało 5 dni
Dotacja będzie wspierać wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Typ projektu podlegający dofinansowaniu jest rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych).
Dowiedz się więcej

Inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 28.04.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
140 000,00 EUR
Dofinansowanie w ramach dotacji Inwestycje w MŚP - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego Śląska (9.4) przeznaczone jest dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego na rozbudowę (dywersyfikację, unowocześnienie) przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jego konkurencyjności. Można kwalifikować koszty inwestycji produkcyjnych, które należy rozumieć jako inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas