Badania i rozwój

Inwestycje w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji zwiększających potencjał RSI - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Inwestycje w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji zwiększających potencjał RSI - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego Śląska (9.4) to dotacja obejmująca wsparciem przedsiębiorstwa MŚP, duże przedsiębiorstwa pod warunkiem współpracy z MŚP oraz konsorcja naukowo-przemysłowe. Dofinansowanie można przeznaczyć na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrożenie wyników prac B+R dodatkowo wraz z komponentem rozwoju kwalifikacji oraz inwestycji w infrastrukturę B+R. Nabór startuje 28 marca 2024r.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
28.02.2024
Start składania wniosków
28.03.2024
Koniec składania wniosków
25.04.2024

Dotacja Inwestycje w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji zwiększających potencjał RSI – Transformacja gospodarcza w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Finansowaniem objęte są prace B+R oraz wdrożenie wyników prac B+R wraz z komponentem rozwoju kompetencji oraz możliwością inwestycji w centrum badawczo-rozwojowe czy dział B+R.

Obowiązkowym jest realizacja projektów w obszarze RIS (Regionalne Inteligentne Specjalizacje). Priorytetowo traktowane będą projekty realizujące cele zielonej i cyfrowej transformacji.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo, Partnerstwa przedsiębiorstw, Partnerstwa naukowo-przemysłowe

Dotacja przeznaczona jest dla podmiotów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie woj. dolnośląskiego. W przypadku dużych przedsiębiorstw możliwe jest wsparcie prac B+R pod warunkiem współpracy z podmiotami sektora MŚP. Projekty można realizować w konsorcjum z innymi przedsiębiorstwami lub jednostkami badawczymi.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  1. Prace badawczo-rozwojowe

Dofinansowanie przeznaczyć można na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub tylko eksperymentalnych prac rozwojowych. Wsparcie nie obejmuje badań podstawowych.

Dodatkowym elementem projektu B+R jest możliwość finansowania inwestycji w tworzenie lub rozbudowę infrastruktury B+R przedsiębiorstw (CBR, dział B+R) maksymalnie 49% kosztów kwalifikowanych projektu. Inwestycje w infrastrukturę badawczą będą obejmować m.in. zakup aparatury, sprzętu lub technologii służących pracom badawczym mającym na celu tworzenie innowacyjnych produktów i usług.

  1. Wdrożenie wyników prac B+R

Dofinansować będzie można wdrożenie wyników prac B+R, własnych lub zakupionych przez przedsiębiorstwo, wraz z pracami przedwdrożeniowymi, np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku. Wsparcie inwestycyjne w tym zakresie będzie miało prowadzić do zwiększenia intensywności wykorzystania technologii i wiedzy, w koncentracji na gospodarkę niskoemisyjną, odporność i przystosowanie się do zmian klimatu.

  1. Kompetencje

Komponentem uzupełniającym projektów dotyczących prac B+R wraz z infrastrukturą B+R jest wsparcie w ramach podnoszenia kwalifikacji kadr przedsiębiorstw z zakresu wykorzystania infrastruktury B+R lub realizacji procesu innowacyjnego oraz działań z zakresu ochrony własności intelektualnej. Limit wynosi maksymalnie 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Dodatkowe informacje

Budżet dla naboru wynosi 8 500 000 EUR czyli ok. ponad 38 mln PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 70%

Dane dotyczące intensywności dofinansowania i wartości wydatków kwalifikowanych zostaną zamieszczone na stronie po opublikowaniu dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji na ten temat.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem – Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – FE dla Małopolski (1.1)

Nabór do 17.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Przedsiębiorcy w ramach dotacji Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem - Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - FE dla Małopolski (1.1) będą mogli skorzystać z dofinansowania na projekty kompleksowe obejmujące komponent prac B+R oraz wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwie. Wsparcie w ramach komponentu prac B+R udzielane będzie w formie dotacji, natomiast na komponent wdrożeniowy przewidziano wsparcie w formie dotacji warunkowej. Konkurs startuje 31 lipca 2023 roku.
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nabór do 17.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
zostanie podane względem decyzji Komisji Europejskiej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nabór do 18.10.2023
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegających na budowie sieci NGA. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych. Wspierane będą rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas