Innowacje

Innowacje cyfrowe w MŚP - FE dla Śląskiego (1.8)

Wsparcie w ramach działania Innowacje cyfrowe w MŚP - FE dla Śląskiego (1.8) będzie udzielane przedsiębiorstwom sektora MŚP na wdrożenie innowacyjnych co najmniej w skali województwa śląskiego innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
6 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
08.04.2024
Start składania wniosków
08.04.2024
Koniec składania wniosków
21.05.2024

Wsparcie będzie udzielane przedsiębiorstwom sektora MŚP na wprowadzenie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwach z kategorii MŚP. W wyniku realizacji projektu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły wprowadzić procesy związane z cyfryzacją i automatyzacją procesów biznesowych. Instytucją ogłaszającą nabór jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Wsparcie będzie miało charakter dotacji.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

Wsparcie będzie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzącym działalność na terenie woj. Śląskiego. Działanie jest skierowane do przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych, z możliwością preferencji projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne.

Przedsiębiorstwa aplikujące w ramach naboru muszą nieprzerwanie funkcjonować na moment złożenia
wniosku na rynku co najmniej 3 lata.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Innowacje cyfrowe w MŚP

Głównym celem działania jest wprowadzenie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych w
przedsiębiorstwach z kategorii MŚP. W wyniku realizacji projektu będą mogły one wprowadzić procesy
związane z cyfryzacją i automatyzacją procesów biznesowych.

Wsparcie będzie przeznczone na wdrożenie innowacyjnych co najmniej w skali województwa śląskiego innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT.

W ramach działania wspierane będą inwestycje mające na celu wprowadzenie zasadniczej zmiany
procesu biznesowego poprzez nabycie wysokospecjalistycznych narzędzi ICT. Jako element każdej inwestycji możliwe jest także wdrożenie rozwiązań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa danego podmiotu, w szczególności nabycie niezbędnych narzędzi informatycznych wraz z oprogramowaniem. Nie ma możliwości wsparcia projektów dotyczących wyłącznie cyberbezpieczeństwa.

Beneficjent ma obowiązek zastosowania zasady n+1 w odniesieniu do okresu realizacji projektów. Oznacza to, że od chwili podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent musi zrealizować projekt ujęty
we wniosku o dofinansowanie w ciągu jednego roku.

Wydatki kwalifikowane w ramach konkursu

Wsparcie będzie udzielane na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Dodatkowo przewiduje się wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników, które są niezbędne do realizacji i utrzymania inwestycji ujętej we wniosku, a także w zakresie usług doradczych.

Wsparcie skierowane zostanie na przedsięwzięcia obejmujące inwestycje niezbędne w procesie cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych oraz inwestycje w specjalistyczne rozwiązania cyfrowe przedsiębiorstw. Wsparcie może obejmować również, jako element projektów, inwestycje poprawiające cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstwa i procesów biznesowych. W ramach każdego projektu wsparciem objęte mogą być również usługi doradcze świadczone przez organizacje badawcze lub IOB akredytowane na poziomie regionalnym lub krajowym, wspomagające MŚP na etapie planowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Warunki udziału w ramach kryteriów punktowych

Zwiększenie poziomu cyfryzacji i automatyzacji w przedsiębiorstwie

Punktowane będzie:

 • wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania procesami biznesowymi, analizy danych pozwalających na racjonalizację procesu podejmowania decyzji biznesowych, zwiększenie wydajności pracy w przedsiębiorstwie w wyniku cyfryzacji tych procesów,
 • zastosowanie w projekcie dziedzinowych platform cyfrowych, w tym, dedykowanych klientom platform usług on-line oraz integracji istniejących systemów dziedzinowych, np. w obszarze łańcucha dostaw lub świadczonych usług,
 • wykorzystanie technologii Big Data do zarządzania przedsiębiorstwem (identyfikowanie nieefektywności i wąskich gardeł produkcyjnych, optymalizacja produkcji i maksymalizacja jej jakości, oszczędność energii i poprawa serwisu oraz diagnostyka urządzeń),
 • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych mających na celu m.in. zmniejszenie przestojów w produkcji, wzrost jakości wytwarzanego produktu, reagowania na potrzeby rynku poprzez automatyczne sterowanie procesami produkcyjnymi.
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie

Punktowane i weryfikowane będzie czy realizacja projektu prowadzić będzie do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

Cyfryzacja przedsiębiorstw należących do sektora produkcyjnego

Weryfikowane będzie czy Wnioskodawca na dzień ogłoszenia naboru pozostaje podmiotem należącym do sektora produkcyjnego oraz czy realizowany projekt oraz jego cele i rezultaty również dotyczą sektora produkcyjnego. Będzie to sprawdzane na podstawie głównego/dominującego  PKD działalności Wnioskodawcy wskazanego w dokumencie rejestrowym na moment ogłoszenia naboru oraz zapisów wniosku o dofinansowanie, w tym kodu PKD projektu.

Utworzenie wysokospecjalistycznych miejsc pracy

Ocenie podlegać będzie czy w ramach projektu zostaną utworzone nowe wysokospecjalistyczne miejsca pracy w przedsiębiorstwie oparte na wiedzy  (KIBS, knowledge intensive business services) – Kandydat/pracownik powinien posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe związane z wykonywanymi zadaniami. Ponadto, powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac na danym stanowisku potwierdzone certyfikatami, dyplomami itp.

Efektywność

Ocenie podlegają następujące aspekty:

 • czy planowane efekty projektu są proporcjonalne do planowanych do poniesienia lub zaangażowania nakładów inwestycyjnych, zasobów infrastrukturalnych, ludzkich, know-how,
 • projekt wpisuje się w regionalne specjalizacje technologiczne wskazane w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego,
 • czy projekt jest wynikiem przeprowadzonej usługi doradczej wyświadczonej przez jednostkę badawczą lub IOB (ocena w tym zakresie odbywa się na podstawie dostarczonego dokumentu potwierdzającego ten fakt  – raportu z usługi doradczej),
 • czy projekt polega na wdrożeniu co najmniej w skali przedsiębiorstwa innowacji marketingowej.
Dodatkowe efekty projektu

Ocenie podlegają następujące aspekty:

 • czy realizacja projektu prowadzić będzie do poprawy współpracy pomiędzy poszczególnymi obszarami /działami przedsiębiorstwa, relacji z klientami, usprawnienie procesu podejmowania decyzji czy efektywność komunikacji wewnątrz firmy,
 • inne dodatkowe efekty projektu (np. redukcja zapotrzebowania na energię, poprawa BHP w przedsiębiorstwie, działania na rzecz lokalnej społeczności, działania proekologiczne, systemy zarządzania, zarządzanie łańcuchem dostaw, znakowanie produktów).
Poziom innowacyjności projektu

Weryfikowane jest czy w wyniku realizacji projektu wprowadzony zostanie na rynek nowy lub ulepszony produkt albo nowy lub ulepszony proces, przy czym ów nowy lub ulepszony produkt lub proces jest nowy przynajmniej w skali regionu.

Przez produkt lub proces nowy dla rynku województwa śląskiego rozumie się produkt lub proces, który nie jest stosowany w województwie śląskim dłużej niż 3 lata na moment złożenia wniosku oraz nie może być wcześniej wdrożony do działalności przedsiębiorstwa. Przez produkt należy rozumieć również usługę.

Weryfikacja następuje w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie, dokumenty potwierdzające innowacyjność projektu (opinię o innowacyjności wystawioną przez podmiot/osobę upoważniony/upoważnioną). W ocenie zostanie uwzględniona punktacja wyłącznie za najwyższy uznany jako spełniony poziom innowacji.

Wzrost kompetencji cyfrowych pracowników  

Premiowane są projekty, w ramach których zaplanowano realizację usług szkoleniowych (kursy, szkolenia) celem podniesienia kompetencji cyfrowych pracowników. Oceniający przyzna 2 punkty w przypadku, gdy projekt zakłada realizację co najmniej jednego kursu lub szkolenia służącego podniesieniu kompetencji cyfrowych pracowników.

Wpływ projektu na gospodarkę regionu (US – rozliczenie w woj. Śląskim)

Projekty realizowane w ramach naboru powinny w jak największym stopniu przyczyniać się do rozwoju gospodarczego obszaru objętego wsparciem, np. poprzez zwiększanie bazy podatkowej. Mając na uwadze powyższe oraz uwzględniając miejscową właściwość organów podatkowych dla właściwego w przypadku Wnioskodawcy podatku dochodowego, przy czym:

 • w przypadku, gdy dla Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego właściwy miejscowo jest organ podatkowy z terenu województwa śląskiego przyznaje się 5 pkt.
 • w przypadku, gdy dla Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego właściwy miejscowo jest organ podatkowy spoza terenu województwa śląskiego przyznaje się 0 pkt.

Weryfikacja odbywa się na podstawie dokumentu sprawozdawczego za ostatni okres obrachunkowy. Kryterium obowiązuje od momentu aplikowania przez cały okres realizacji projektu.

Ile można zyskać?

Ogólny budżet przeznaczony na konkurs to 13 523 530,00 euro (58 317 518,42 zł).

Maksymalna intensywność dofinansowania: 70%

Minimalna wartość dofinansowania: 500 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania: 6 000 000 PLN

Dokumentacja konkursowa

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 02.07.2024
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Cyfrowe MŚP – FE dla Warmii i Mazur (1.12)

Nabór do 23.07.2024
Pozostało 28 dni
Wielkość dotacji
1 050 000,00 zł
Zakres wsparcia obejmuje działania przedsiębiorstw w zakresie produkcji i usług opartych na zaawansowanych technologiach cyfrowych, w tym automatyzacja i robotyzacja procesów.
Dowiedz się więcej

Małe bony badawcze na innowacje dla MŚP – Działalność B+R+I przedsiębiorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 31 dni
Wielkość dotacji
255 000,00 PLN
Zakres wsparcia obejmuje finansowanie dotacyjne projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R. Środki w ramach niniejszego typu są przeznaczone na finansowanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowców/ podmioty oferujące usługi naukowe i badawczo-rozwojowe z regionu oraz spoza regionu (w tym z innych krajów UE).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas