Badania i rozwój

Infrastruktura B+R - Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1)

Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego. Sfinansować będzie można m.in. sprzęt, technologię oraz prace budowlane niezbędne do tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Nabór rozpocznie się w 2024 r.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
Koniec składania wniosków

Wsparcie w ramach konkursu będzie udzielane przedsiębiorstwom sektora MŚP na inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową. Warunkiem wsparcia jest przedstawienie agendy badawczej, która będzie realizowana na nabytej infrastrukturze ukierunkowanej na badania stosowane wpisujące się w priorytetowe kierunki badań zawarte w odpowiednim dokumencie kierunkowym dla RIS 2030. Instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest MJWPU. Nabór rozpocznie się w 2024 r.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. Mazowieckiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Infrastruktura B+R

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów skierowanych na inwestycje w infrastrukturę B+R i obejmie m.in.:

  • inwestycje w zakup, wytworzenie aparatury, sprzętu lub technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług, a także wsparcie na utworzenie lub rozwój działu B+R czy laboratorium w przedsiębiorstwie lub utworzenie centrum B+R;
  • usługi niezbędne do podnoszenia kompetencji pracowników, mające na celu pełne wykorzystanie sprzętu, aparatury czy infrastruktury B+R;
  • koszty prac budowlanych celem budowy i/lub rozbudowy zaplecza B+R, w tym wykonanie prac adaptacyjno-dostosowawczych;
  • zakup aparatury specjalistycznej niezbędnej do prowadzenia prac B+R, uzupełniającej posiadane zasoby.

Dodatkowe informacje

Budżet naboru wynosi ponad 22 000 000 PLN.

Dane dotyczące intensywności dofinansowania i wartości wydatków kwalifikowanych zostaną zamieszczone na stronie po opublikowaniu dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji na ten temat.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nabór do 17.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
zostanie podane względem decyzji Komisji Europejskiej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem – Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – FE dla Małopolski (1.1)

Nabór do 17.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Przedsiębiorcy w ramach dotacji Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem - Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - FE dla Małopolski (1.1) będą mogli skorzystać z dofinansowania na projekty kompleksowe obejmujące komponent prac B+R oraz wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwie. Wsparcie w ramach komponentu prac B+R udzielane będzie w formie dotacji, natomiast na komponent wdrożeniowy przewidziano wsparcie w formie dotacji warunkowej. Konkurs startuje 31 lipca 2023 roku.
Dowiedz się więcej

EUREKA 2023

Nabór do 20.10.2023
Pozostało 16 dni
Wielkość dotacji
1 500 000,00 PLN
Inicjatywa EUREKA to zdecentralizowana sieć 47 państw, w tym państw europejskich oraz Unii Europejskiej, powołana w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu/produktu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu. Alokacja konkursu wynosi 5 mln zł.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas