Zapytaj o dotację
Badania i rozwój

EUREKA 2023

Inicjatywa EUREKA to zdecentralizowana sieć 47 państw, w tym państw europejskich oraz Unii Europejskiej, powołana w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu/produktu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu. Alokacja konkursu wynosi 5 mln zł.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
1 500 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
Koniec składania wniosków

Nowa odsłona konkursu w 2023 roku. Założeniem jest finansowanie projektów realizowanych przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo tj. przewidywać opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, czy wdrożenie nowego produktu lub usługi, a ich cel musi być cywilny. Organizatorem konkursu jest Sekretariat Inicjatywy EUREKA w Brukseli.

Kryteria podstawowe

Projekty EUREKI muszą spełniać łącznie następujące kryteria podstawowe:

 • być realizowane we współpracy międzynarodowej, tzn. musi w nich uczestniczyć przynajmniej jeden niezależny podmiot zarejestrowany i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przynajmniej jeden niezależny podmiot z innego państwa członkowskiego EUREKI;
 • być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi;
 • mieć cywilny cel rozumiany jako niezwiązany np. z obronnością państwa czy realizacją władzy publicznej .

Dla kogo?

Konkurs przeznaczony jest dla (wnioskodawcy po stronie polskiej):

 • MŚP - mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa,
 • grupy podmiotów z MŚP jako liderem, z udziałem jednostki naukowej i/lub dużego przedsiębiorcy.

Na co przeznaczone jest dofinansowanie?

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie na badania przemysłowe i prace rozwojowe. Wśród kosztów kwalifikowanych można wyróżnić takie kategorie jak:

 1. Wynagrodzenia (kategoria W) - koszty wynagrodzeń kadry naukowo-badawczej (koszty brutto brutto tj. uwzględniające pozapłacowe koszty pracodawcy);
 2. Podwykonawstwo (kategoria E) - usługi merytoryczne zewnętrzne (np. badania w certyfikowanym laboratorium); za podwykonawstwo nie uznaje się usług pomocniczych niezbędnych do wykonania zadań w projekcie typu usług księgowe; koszty podwykonawstwa są wyłączone z podstawy naliczania kosztów ogólnych (kategoria O) projektu; na koszty podnoszone w ramach podwykonawstwa istnieją limity określone w Regulaminie konkursu.
 3. Pozostałe koszty operacyjne (kategoria Op) - m.in. koszty aparatury naukowo-badawczej, materiałów niezbędnych do prowadzenia badań tj. surowców, półproduktów, odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego, utrzymania linii technologicznych czy instalacji doświadczalnych, elementów służących do budowy prototypu i na stałe w nim zamontowanych, koszty szkoleń związanych z obsługą zakupionej aparatury naukowo-badawczej, koszty promocji projektu, koszty usług doradczych i usług równorzędnych, koszty usług obcych (napraw, usług transportowych itp.), koszty amortyzacji budynków oraz dzierżawy gruntów.

Ponadto w projekcie można rozliczać koszty pośrednie (kategoria O) - w ramach kosztów pośrednich można sfinansować wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu, które nie wpisują się w 3 powyższe kategorie m.in. koszty wynajmu lub utrzymania budynków, koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projekt, koszty utrzymania infrastruktury (np. koszty mediów), koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, administracyjnego i technicznego.

Ile można zyskać?

Dla grup podmiotów lub grupy przedsiębiorców (wnioskodawca wielopodmiotowy):

Maksymalne dofinansowanie: 1 500 000 PLN

Z tym, że dofinansowanie przyznane pojedynczemu podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 750 tys. PLN.

Dla MŚP (wnioskodawca indywidulany):

Maksymalne dofinansowanie: 750 000 PLN

Intensywność dofinansowania jest uzależniona od rodzajów prac przewidzianych w projekcie i została przedstawiona w poniższej tabeli.

tabela B+R
Intensywność dofinansowania prac badawczo-rozwojowych

Kryteria oceny wniosków

Projekt musi spełniać wszystkie wskazane kryteria formalne, a ponadto muszą zostać spełnione minimalne wymagania punktowe w zakresie kryteriów merytorycznych. Maksymalna liczba punktów w ocenie końcowej wniosku wynosi 40 punktów, a min. 20 punktów.

Wniosek w każdym z kryteriów 1- 8 jest oceniany w skali od 0 do 5 punktów, przy czym liczba
przyznanych punktów oznacza ocenę spełnienia danego kryterium w stopniu:

 • 5 – doskonałym (wniosek spełnia wszystkie wymagania ważne dla danego kryterium, jakiekolwiek niedociągnięcia są niewielkie;
 • 4 – bardzo dobrym (wniosek spełnia wymagania ważne dla tego kryterium, chociaż pewne ulepszenia są nadal możliwe);
 • 3 – dobrym (wniosek spełnia dane kryterium, jednak pewne ulepszenia są konieczne);
 • 2 – przeciętnym (chociaż wniosek w szerokim stopniu spełnia dane kryterium, to istnieją znaczące uchybienia);
 • 1 – niskim (kryterium nie jest spełnione w odpowiedni sposób, jak również istnieją rażące uchybienia);
 • 0 – niedostatecznym (wniosek nie odnosi się do danego kryterium lub nie może być oceniany ze względu na brakujące lub niepełne informacje).
Kryteria i progi oceny merytorycznej wniosku

W kryterium 9 zadaniem recenzentów będzie weryfikacja zasadności kosztów (zasadne/niezasadne) i przypadku wskazania niezasadności kosztów określenie pozycji wymagających korekty.

Kiedy można składać wnioski?

Wstępnie uruchomienie konkursu przewidziane jest na II-IV kw. 2023 roku.

O pojawiających się szczegółach będziemy informować na bieżąco. Zachęcamy do kontaktu z naszymi Ekspertami w celu znalezienia odpowiedniej dotacji i pozyskania kluczowych informacji o bieżących naborach do konkursów.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 22.03.2023
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
2,5 mln EURO
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 30.03.2023
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W ramach konkursu dofinansować można będzie działania związane z infrastrukturą i pracami B+R przedsiębiorstw (w tym kompleksowe projekty z elementami wdrożeniowymi). O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Konkurs opiera się na pierwszym celu politycznym oraz pierwszym celu szczegółowym programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
Dowiedz się więcej

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (1.1)

Nabór do 12.04.2023
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas