Badania i rozwój

EUREKA 2023

Inicjatywa EUREKA to zdecentralizowana sieć 47 państw, w tym państw europejskich oraz Unii Europejskiej, powołana w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu/produktu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu. Alokacja konkursu wynosi 5 mln zł.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
1 500 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
22.05.2023
17.05.2024
Koniec składania wniosków
20.10.2023
18.10.2024
Pokaż kolejne terminy

Poniżej zostawiamy informacje z naboru z 2023 roku. Nowy nabór w 2024 roku zaplanowano na okres od 17 maja 2024 r. do 18 października 2024 r.

Nowa odsłona konkursu w 2023 roku. Założeniem jest finansowanie projektów realizowanych przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo tj. przewidywać opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, czy wdrożenie nowego produktu lub usługi, a ich cel musi być cywilny. Organizatorem konkursu jest Sekretariat Inicjatywy EUREKA w Brukseli.

Kryteria podstawowe

Projekty EUREKI muszą spełniać łącznie następujące kryteria podstawowe:

 • być realizowane we współpracy międzynarodowej, tzn. musi w nich uczestniczyć przynajmniej jeden niezależny podmiot zarejestrowany i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przynajmniej jeden niezależny podmiot z innego państwa członkowskiego EUREKI;
 • być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi;
 • mieć cywilny cel rozumiany jako niezwiązany np. z obronnością państwa czy realizacją władzy publicznej .

Dla kogo?

Konkurs przeznaczony jest dla (wnioskodawcy po stronie polskiej):

 • MŚP – mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa,
 • grupy podmiotów z MŚP jako liderem, z udziałem jednostki naukowej i/lub dużego przedsiębiorcy.

Na co przeznaczone jest dofinansowanie?

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie na badania przemysłowe i prace rozwojowe. Wśród kosztów kwalifikowanych można wyróżnić takie kategorie jak:

 1. Wynagrodzenia (kategoria W) – koszty wynagrodzeń kadry naukowo-badawczej (koszty brutto brutto tj. uwzględniające pozapłacowe koszty pracodawcy);
 2. Podwykonawstwo (kategoria E) – usługi merytoryczne zewnętrzne (np. badania w certyfikowanym laboratorium); za podwykonawstwo nie uznaje się usług pomocniczych niezbędnych do wykonania zadań w projekcie typu usług księgowe; koszty podwykonawstwa są wyłączone z podstawy naliczania kosztów ogólnych (kategoria O) projektu; na koszty podnoszone w ramach podwykonawstwa istnieją limity określone w Regulaminie konkursu.
 3. Pozostałe koszty operacyjne (kategoria Op) – m.in. koszty aparatury naukowo-badawczej, materiałów niezbędnych do prowadzenia badań tj. surowców, półproduktów, odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego, utrzymania linii technologicznych czy instalacji doświadczalnych, elementów służących do budowy prototypu i na stałe w nim zamontowanych, koszty szkoleń związanych z obsługą zakupionej aparatury naukowo-badawczej, koszty promocji projektu, koszty usług doradczych i usług równorzędnych, koszty usług obcych (napraw, usług transportowych itp.), koszty amortyzacji budynków oraz dzierżawy gruntów.

Ponadto w projekcie można rozliczać koszty pośrednie (kategoria O) – w ramach kosztów pośrednich można sfinansować wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu, które nie wpisują się w 3 powyższe kategorie m.in. koszty wynajmu lub utrzymania budynków, koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projekt, koszty utrzymania infrastruktury (np. koszty mediów), koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, administracyjnego i technicznego.

Ile można zyskać?

Dla grup podmiotów lub grupy przedsiębiorców (wnioskodawca wielopodmiotowy):

Maksymalne dofinansowanie: 1 500 000 PLN

Z tym, że dofinansowanie przyznane pojedynczemu podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 750 tys. PLN.

Dla MŚP (wnioskodawca indywidulany):

Maksymalne dofinansowanie: 750 000 PLN

Intensywność dofinansowania jest uzależniona od rodzajów prac przewidzianych w projekcie i została przedstawiona w poniższej tabeli.

tabela B+R
Intensywność dofinansowania prac badawczo-rozwojowych

Kryteria oceny wniosków

Projekt musi spełniać wszystkie wskazane kryteria formalne, a ponadto muszą zostać spełnione minimalne wymagania punktowe w zakresie kryteriów merytorycznych. Maksymalna liczba punktów w ocenie końcowej wniosku wynosi 40 punktów, a min. 20 punktów.

Wniosek w każdym z kryteriów 1- 8 jest oceniany w skali od 0 do 5 punktów, przy czym liczba
przyznanych punktów oznacza ocenę spełnienia danego kryterium w stopniu:

 • 5 – doskonałym (wniosek spełnia wszystkie wymagania ważne dla danego kryterium, jakiekolwiek niedociągnięcia są niewielkie;
 • 4 – bardzo dobrym (wniosek spełnia wymagania ważne dla tego kryterium, chociaż pewne ulepszenia są nadal możliwe);
 • 3 – dobrym (wniosek spełnia dane kryterium, jednak pewne ulepszenia są konieczne);
 • 2 – przeciętnym (chociaż wniosek w szerokim stopniu spełnia dane kryterium, to istnieją znaczące uchybienia);
 • 1 – niskim (kryterium nie jest spełnione w odpowiedni sposób, jak również istnieją rażące uchybienia);
 • 0 – niedostatecznym (wniosek nie odnosi się do danego kryterium lub nie może być oceniany ze względu na brakujące lub niepełne informacje).
Kryteria i progi oceny merytorycznej wniosku

W kryterium 9 zadaniem recenzentów będzie weryfikacja zasadności kosztów (zasadne/niezasadne) i przypadku wskazania niezasadności kosztów określenie pozycji wymagających korekty.

Kiedy można składać wnioski?

EUREKA 2023: Od 22 maja do 20 października 2023 r.

EUREKA 2024: Od 17 maja do 18 października 2024 r.

O pojawiających się szczegółach będziemy informować na bieżąco. Zachęcamy do kontaktu z naszymi Ekspertami w celu znalezienia odpowiedniej dotacji i pozyskania kluczowych informacji o bieżących naborach do konkursów.

Poniżej zamieściliśmy link do naboru z 2023 roku.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Wdrożenie innowacji i wyników prac B+R – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja obejmuje wsparcie na wdrożenie innowacji i wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Finansowane będą projekty skierowane na inwestycje produkcyjne wprowadzające innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne bądź wdrożenie wyników prac B+R.
Dowiedz się więcej

Projekty B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. Wsparcie ma charakter dotacji warunkowej.
Dowiedz się więcej

EIC Accelerator

Nabór do 14.06.2024
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nabór do 21.06.2024
Pozostało 29 dni
Wielkość dotacji
zostanie podane względem decyzji Komisji Europejskiej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas