Ochrona środowiska

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji wodoru (Fundusz Modernizacyjny)

W konkursie będzie można dofinansować przedsięwzięcia polegające na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru. Poprzez ogólnodostępną stację wodoru należy rozumieć zespół urządzeń, w tym punkt tankowania wodoru wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą oraz zbiornikami magazynowymi, służący do tankowania wodoru.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
20 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
05.10.2022
Start składania wniosków
01.11.2022
Koniec składania wniosków
31.01.2023

Nabór wniosków prowadzony jest w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” – budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji wodoru”.

Cel programu

Celem programu priorytetowego jest wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru, aby zmniejszyć liczbę pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawić jakość powietrza.

W konkursie będzie można dofinansować przedsięwzięcia polegające na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru. Poprzez ogólnodostępną stację wodoru należy rozumieć zespół urządzeń, w tym punkt tankowania wodoru wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą oraz zbiornikami magazynowymi, służący do tankowania wodoru.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji ubiegać się mogą przedsiębiorcy niezależnie od wielkości. W konkursie startować mogą również jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe oraz rolnicy.

Warunki dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych budowy lub przebudowy ogólnodostępnych stacji wodoru. Max. wartość dofinansowania dla pojedynczego wnioskodawcy nie może przekroczyć 20 000 000,00 zł.

Co można dofinansować?

Do wsparcia kwalifikują się koszty:

 • nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji tankowania wodoru lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji OZE,
 • część kapitałowa rat i inne opłaty związane ze spłatą lub odpowiednio pomniejszeniem kapitału przedmiotu umowy leasingu finansowego – dotyczące środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji tankowania wodoru, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji odnawialnych źródeł energii,
 • montażu i robót budowlanych,
 • instalacji przyłączeniowej,
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub koszt ich wytworzenia we własnym zakresie,
 • dokumentacji technicznej,
 • nadzoru inwestorskiego lub autorskiego,
 • testów i odbiorów, jeżeli zwiększają wartość środków trwałych,
 • podatki i opłaty związane z realizacją przedsięwzięcia, poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia, inne, niż podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług,
 • podatek od towarów i usług związany z realizacją przedsięwzięcia.

Wykluczone jest kwalifikowanie kosztów budowy magazynu energii oraz budowy instalacji do produkcji wodoru, w tym nabycie/leasing elektrolizera.

Pozostałe informacje

 • Budżet konkursu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi 29 909 887,00 zł.
 • Wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie. Wnioski należy podpisać wyłącznie podpisem kwalifikowanym.
 • Jeden wnioskodawca może złożyć w jednym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.
 • Wniosek podlega ocenie w oparciu o kryteria dostępu oraz kryteria jakościowe określone w programie priorytetowym.
 • Wodór niskoemisyjny – oznacza wodór z paliw kopalnych z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla lub wodór elektrolityczny, kiedy wodór umożliwia ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw na poziomie co najmniej [73,4 %] [co oznacza emisje gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw na poziomie poniżej 3 tCO2eq/tH2] w porównaniu z odpowiednikiem kopalnym wynoszącym [94g CO2e/MJ (2,256 tCO2eq/tH2)].

Jesteś zainteresowany konkursem? Skontaktuj się z nami, a udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji dotyczących warunków ubiegania się o dotację i pomożemy przygotować dokumentację aplikacyjną.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Program LIFE 2021-2027

Nabór do 05.03.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
W zależności od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Dowiedz się więcej

Zielone inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 07.03.2024
Pozostało 3 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Zielone inwestycje w MŚP to dotacja dla firm, która ma na celu wsparcie efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i rozwiązań z zakresu GOZ. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na projekty obejmujące instalacje OZE wraz z magazynami ciepła. ekoinnowacje, termomodernizację budynków czy projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Ścieżka SMART to dotacja, która obejmuje wsparciem realizację projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Nabór dedykowany jest konsorcjom. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz kompetencje.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas