Ochrona środowiska

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji wodoru (Fundusz Modernizacyjny)

W konkursie będzie można dofinansować przedsięwzięcia polegające na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru. Poprzez ogólnodostępną stację wodoru należy rozumieć zespół urządzeń, w tym punkt tankowania wodoru wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą oraz zbiornikami magazynowymi, służący do tankowania wodoru.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
20 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
05.10.2022
Start składania wniosków
01.11.2022
Koniec składania wniosków
31.01.2023

Nabór wniosków prowadzony jest w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” – budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji wodoru”.

Cel programu

Celem programu priorytetowego jest wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru, aby zmniejszyć liczbę pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawić jakość powietrza.

W konkursie będzie można dofinansować przedsięwzięcia polegające na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru. Poprzez ogólnodostępną stację wodoru należy rozumieć zespół urządzeń, w tym punkt tankowania wodoru wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą oraz zbiornikami magazynowymi, służący do tankowania wodoru.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji ubiegać się mogą przedsiębiorcy niezależnie od wielkości. W konkursie startować mogą również jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe oraz rolnicy.

Warunki dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych budowy lub przebudowy ogólnodostępnych stacji wodoru. Max. wartość dofinansowania dla pojedynczego wnioskodawcy nie może przekroczyć 20 000 000,00 zł.

Co można dofinansować?

Do wsparcia kwalifikują się koszty:

 • nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji tankowania wodoru lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji OZE,
 • część kapitałowa rat i inne opłaty związane ze spłatą lub odpowiednio pomniejszeniem kapitału przedmiotu umowy leasingu finansowego – dotyczące środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji tankowania wodoru, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji odnawialnych źródeł energii,
 • montażu i robót budowlanych,
 • instalacji przyłączeniowej,
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub koszt ich wytworzenia we własnym zakresie,
 • dokumentacji technicznej,
 • nadzoru inwestorskiego lub autorskiego,
 • testów i odbiorów, jeżeli zwiększają wartość środków trwałych,
 • podatki i opłaty związane z realizacją przedsięwzięcia, poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia, inne, niż podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług,
 • podatek od towarów i usług związany z realizacją przedsięwzięcia.

Wykluczone jest kwalifikowanie kosztów budowy magazynu energii oraz budowy instalacji do produkcji wodoru, w tym nabycie/leasing elektrolizera.

Pozostałe informacje

 • Budżet konkursu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi 29 909 887,00 zł.
 • Wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie. Wnioski należy podpisać wyłącznie podpisem kwalifikowanym.
 • Jeden wnioskodawca może złożyć w jednym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.
 • Wniosek podlega ocenie w oparciu o kryteria dostępu oraz kryteria jakościowe określone w programie priorytetowym.
 • Wodór niskoemisyjny – oznacza wodór z paliw kopalnych z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla lub wodór elektrolityczny, kiedy wodór umożliwia ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw na poziomie co najmniej [73,4 %] [co oznacza emisje gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw na poziomie poniżej 3 tCO2eq/tH2] w porównaniu z odpowiednikiem kopalnym wynoszącym [94g CO2e/MJ (2,256 tCO2eq/tH2)].

Jesteś zainteresowany konkursem? Skontaktuj się z nami, a udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji dotyczących warunków ubiegania się o dotację i pomożemy przygotować dokumentację aplikacyjną.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.06.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 02.07.2024
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – Energia odnawialna – FE dla Podlaskiego (2.4)

Nabór do 03.07.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła - Energia odnawialna - FE dla Podlaskiego (2.4) przeznaczona jest na działania związane z uzyskiwaniem ciepła i energii z odnawialnych źródeł energii. W ramach dofinansowania możliwe będzie realizowanie projektów inwestycyjnych z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE wraz z magazynami energii lub ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas