Ochrona środowiska

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji wodoru (Fundusz Modernizacyjny)

W konkursie będzie można dofinansować przedsięwzięcia polegające na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru. Poprzez ogólnodostępną stację wodoru należy rozumieć zespół urządzeń, w tym punkt tankowania wodoru wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą oraz zbiornikami magazynowymi, służący do tankowania wodoru.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
20 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
05.10.2022
Start składania wniosków
01.11.2022
Koniec składania wniosków
31.01.2023

Nabór wniosków prowadzony jest w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” – budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji wodoru”.

Cel programu

Celem programu priorytetowego jest wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru, aby zmniejszyć liczbę pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawić jakość powietrza.

W konkursie będzie można dofinansować przedsięwzięcia polegające na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru. Poprzez ogólnodostępną stację wodoru należy rozumieć zespół urządzeń, w tym punkt tankowania wodoru wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą oraz zbiornikami magazynowymi, służący do tankowania wodoru.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji ubiegać się mogą przedsiębiorcy niezależnie od wielkości. W konkursie startować mogą również jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe oraz rolnicy.

Warunki dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych budowy lub przebudowy ogólnodostępnych stacji wodoru. Max. wartość dofinansowania dla pojedynczego wnioskodawcy nie może przekroczyć 20 000 000,00 zł.

Co można dofinansować?

Do wsparcia kwalifikują się koszty:

 • nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji tankowania wodoru lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji OZE,
 • część kapitałowa rat i inne opłaty związane ze spłatą lub odpowiednio pomniejszeniem kapitału przedmiotu umowy leasingu finansowego – dotyczące środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji tankowania wodoru, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji odnawialnych źródeł energii,
 • montażu i robót budowlanych,
 • instalacji przyłączeniowej,
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub koszt ich wytworzenia we własnym zakresie,
 • dokumentacji technicznej,
 • nadzoru inwestorskiego lub autorskiego,
 • testów i odbiorów, jeżeli zwiększają wartość środków trwałych,
 • podatki i opłaty związane z realizacją przedsięwzięcia, poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia, inne, niż podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług,
 • podatek od towarów i usług związany z realizacją przedsięwzięcia.

Wykluczone jest kwalifikowanie kosztów budowy magazynu energii oraz budowy instalacji do produkcji wodoru, w tym nabycie/leasing elektrolizera.

Pozostałe informacje

 • Budżet konkursu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi 29 909 887,00 zł.
 • Wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie. Wnioski należy podpisać wyłącznie podpisem kwalifikowanym.
 • Jeden wnioskodawca może złożyć w jednym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.
 • Wniosek podlega ocenie w oparciu o kryteria dostępu oraz kryteria jakościowe określone w programie priorytetowym.
 • Wodór niskoemisyjny – oznacza wodór z paliw kopalnych z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla lub wodór elektrolityczny, kiedy wodór umożliwia ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw na poziomie co najmniej [73,4 %] [co oznacza emisje gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw na poziomie poniżej 3 tCO2eq/tH2] w porównaniu z odpowiednikiem kopalnym wynoszącym [94g CO2e/MJ (2,256 tCO2eq/tH2)].

Jesteś zainteresowany konkursem? Skontaktuj się z nami, a udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji dotyczących warunków ubiegania się o dotację i pomożemy przygotować dokumentację aplikacyjną.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nabór do 18.10.2023
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegających na budowie sieci NGA. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych. Wspierane będą rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.10.2023
Pozostało 26 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

Nabór do 31.10.2023
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
600 000,00 PLN
Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy. Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w ramach Komponentu I konkursu 1.1 Platformy startowe będą mogły uzyskać wsparcie finansowe - max. 600 tys. zł - na rozwój swojej działalności w makroregionie.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas