Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Premie dla młodych rolników (WPR I.11)

Nabór do 29.09.2023
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
200 000,00 PLN
Pomoc w ramach działania przyznaje się na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie przez młodych rolników w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. W ramach interwencji będą wspierane inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Zyskać można do 200 tys. PLN. Pomoc przyznawana jest w formie płatności ryczałtowej (premii) w dwóch ratach.
Dowiedz się więcej

Wsparcie dla rolników na zakup i montaż silosów wraz z wyposażeniem (KPO A1.4.1)

Nabór do 05.07.2023
Dotacja zakończona
Wielkość dotacji
60 000,00 PLN
Dotacja przeznaczona jest dla rolników na zakup i montaż infrastruktury magazynowej, służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy. Nabór wniosków rozpocznie się 5 czerwca.
Dowiedz się więcej

Rozwój małych gospodarstw (WPR I.10.5)

Nabór do 27.10.2023
Pozostało 35 dni
Wielkość dotacji
120 000,00 PLN lub 100 000,00 PLN
Wsparcie na Rozwój Małych Gospodarstw skierowane jest do rolników spełniających definicję mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Małe gospodarstwa otrzymają od 100 do 120 tys. zł bezzwrotnej premii. Maksymalna intensywność wsparcia wynosi 85%! Jest to kontynuacja programu Restrukturyzacja Małych Gospodarstw w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie obejmuje zakres finansowania inwestycji zapewniającej zwiększenie orientacji rynkowej gospodarstwa w wyniku jego restrukturyzacji w obszarze produkcji rolnej oraz ekologicznej.
Dowiedz się więcej

Wsparcie dla rolników w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury (KPO A1.4.1)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja dla rolników na dofinansowanie kosztów tworzenia lub modernizacji miejsc do przechowywania, przygotowania do sprzedaży produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, czy też wprowadzania do obrotu tych produktów z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego. Katalog kosztów kwalifikowanych jest dość obszerny i zawiera przede wszystkim koszty budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu, modernizacji oraz zakupu środków trwałych.
Dowiedz się więcej

Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury (KPO A1.4.1)

Nabór do 30.06.2023
Dotacja zakończona
Wielkość dotacji
15 000 000,00 PLN
W ramach tej dotacji wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie tworzenia centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych. Koszty kwalifikowalne obejmują m.in. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją budynków, infrastruktury i urządzeń, a także zakup nowych maszyn i urządzeń, nowych środków transportu, sprzętu informatycznego, oprogramowania komputerowego (w tym koszty jego aktualizacji), zakup i koszty instalacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych czy koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia.
Dowiedz się więcej

Wsparcie inwestycji rolników w zakresie rolnictwa 4.0. (KPO A1.4.1)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie inwestycji rolników w zakresie rolnictwa 4.0 w ramach KPO A1.4.1 to dotacja obejmująca możliwość dofinansowania zakupu maszyn, urządzeń, oprogramowania czy usług z zakresu rolnictwa 4.0. Maksymalnie można dofinansować 65% kosztów kwalifikowanych w przypadku młodych rolników i rolników prowadzących rolnictwo ekologiczne oraz 50% w pozostałych przypadkach. Start naboru został przewidziany w IV kwartale 2023 roku.
Dowiedz się więcej

Energia dla Wsi

Nabór do 15.12.2023
Pozostało 84 dni
Wielkość dotacji
dotacja 20 mln zł, pożyczka 25 mln zł
Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. W ramach wniosków można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, magazynów energii, instalacji wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych. Działanie dedykowane jest rolnikom i spółdzielnią energetycznym lub jej członkom będącym przedsiębiorcą oraz powstającym spółdzielniom energetycznym.
Dowiedz się więcej

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji wodoru (Fundusz Modernizacyjny)

Nabór do 31.01.2023
Dotacja zakończona
Wielkość dotacji
20 000 000,00 PLN
W konkursie będzie można dofinansować przedsięwzięcia polegające na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru. Poprzez ogólnodostępną stację wodoru należy rozumieć zespół urządzeń, w tym punkt tankowania wodoru wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą oraz zbiornikami magazynowymi, służący do tankowania wodoru.
Dowiedz się więcej

Wymiana słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu (KPO A1.4.1)

Nabór do 31.03.2023
Dotacja zakończona
Wielkość dotacji
Zależna od rodzaju inwestycji i statusu beneficjenta
Wsparcie jest kierowane do producentów chmielu na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu na konstrukcje wolne od kreozotu (tj. słupy kompozytowe lub betonowe). Dofinansowanie może być udzielone plantatorom będącym osobami fizycznymi oraz podmiotom o statusie mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej