Cyfryzacja

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (FEPW 1.2)

W ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (FEPW 1.2) planowane jest udzielanie wsparcia w zakresie wdrażania rozwiązań automatyzacji i robotyzacji, co ma przyczynić się do zwiększenia odporności MŚP na zmiany koniunkturalne oraz budowy przewagi konkurencyjnej. Dofinansowanie można przeznaczyć na koszty nabycia środków trwałych, oprogramowania patentów, know-how, robót i materiałów budowalnych czy koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu, opracowaniem mapy drogowej, koszty usług szkoleniowych oraz koszty ustanowienia zaliczki i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
3 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
04.07.2023
Start składania wniosków
02.08.2023
01.08.2024
Koniec składania wniosków
08.11.2023
26.09.2024
Pokaż kolejne terminy

Nowym obszarem wsparcia w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) będzie finansowanie procesów transformacji przemysłowej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej w kierunku Przemysłu 4.0., miedzy innymi w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (FEPW 1.2).

Daty naborów

Nabory wniosków w ramach Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (FEPW 1.2)

 • Pierwszy nabór: 2 sierpnia 2023 r. – 8 listopada 2023 r.
 • Drugi nabór: 1 sierpnia 2024 r. – 26 września 2024 r.
 • Trzeci nabór: II kw. 2025 r. – II/III kw. 2025 r.

Cel działania Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (FEPW 1.2)

Planowane jest udzielanie wsparcia w zakresie wdrażania rozwiązań automatyzacji i robotyzacji, co ma przyczynić się do zwiększenia odporności MŚP na zmiany koniunkturalne oraz budowy przewagi konkurencyjnej. Wprowadzane rozwiązania technologiczne mają pozwolić zmniejszyć problem odpływu pracowników z Polski Wschodniej.

Priorytetowo będą traktowane projekty wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.

Kto może pozyskać dotację?

O wsparcie w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (FEPW 1.2) mogą się ubiegać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu Polski Wschodniej tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego, oprócz Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów.

Zakres wsparcia

Wsparciem zostaną objęte kompleksowe projekty MŚP na rzecz automatyzacji i robotyzacji procesów obejmujące:

1. Przeprowadzenie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa
tj. wskazanie procesów produkcyjnych, usługowych lub biznesowych, które mogą podlegać automatyzacji/robotyzacji
oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 (mapa drogowa)
tj. strategii wdrożenia procesu automatyzacji/robotyzacji i rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o te procesy. Mapa drogowa stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Przeprowadzenie audytu technologicznego i opracowanie mapy drogowej następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

2. Wdrożenie działań wynikających z opracowanej mapy drogowej w przedsiębiorstwie, których efektem będzie wdrożenie innowacji w procesie produkcji
zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania oraz usług doradczych i szkoleniowych niezbędnych do instalacji i obsługi ww. urządzeń.

Co można dofinansować?

 • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i opracowaniem mapy drogowej;
 • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej;
 • nabycie środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości zbudowanych i niezabudowanych, tj. m.in. automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń;
 • nabycie oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. Oprogramowanie powinno bezpośrednio wspierać procesy wdrożenia automatyzacji lub robotyzacji, poprzez np. zaawansowane systemy informatyczne (narzędzia IT), technologie umożliwiające współpracę ludzi i robotów, systemy informatyczne służące optymalizacji produkcji, przeznaczone do obsługi urządzeń, sterowania tymi urządzeniami i komunikacji z nimi;
 • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, max. 10% wartości kosztów nabycia środków trwałych;
 • koszty usług szkoleniowych.
 • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki w jednej z następujących form:
  • poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  • gwarancji bankowej;
  • gwarancji ubezpieczeniowej;
  • poręczenia zwanego dalej „funduszem poręczeniowym”.

Dofinansowanie na usługi rozwojowe i doradztwo udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej, natomiast finansowanie inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna) nastąpi w formie dotacji warunkowej, która podlega zwrotowi w zależności od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej beneficjenta w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub daty rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) w wysokościach podanych w załączniku 4 do Umowy dokumentacji konkursowej.

Ile można zyskać?

Budżet dla pierwszego naboru wynosi 100 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 3 000 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania na koszty związane z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowanie mapy drogowej: 70 000 PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie: 200 000 PLN

Wsparcie będzie udzielane za pomocą regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP oraz pomocy de minimis.

Regionalna pomoc inwestycyjna
Zakres kosztów objętych pomocą:
✔️koszty nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
✔️koszty nabycia oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
✔️koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości środków trwałych nabywanych w projekcie.
Maksymalna intensywność dofinansowania: zgodnie z mapą pomocy regionalnej 2022-2027
Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP
Zakres kosztów objętych pomocą:
✔️koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej.
Maksymalna intensywność dofinansowania: 50%
Pomoc de minimis
Zakres kosztów objętych pomocą:
✔️koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniem mapy drogowej,
✔️koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej,
✔️koszty usług szkoleniowych,
✔️koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.
Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%

Kryteria wyboru projektów dla działania 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Kryterium i liczba punktówMinimum punktowe
Kwalifikowalność wnioskodawcy

1. Wszystkie dane identyfikacyjne przedsiębiorcy będącego wnioskodawcą zawarte we wniosku o dofinansowanie są zgodne z danymi zawartymi w ogólnodostępnych rejestrach, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz bazie internetowej REGON.
2. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
3. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców, ujawnionym co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

0 pkt – wnioskodawca nie spełnił warunku określonego w pkt 1 lub 2;
1 pkt – wnioskodawca spełnił warunki określone w pkt 1 i 2;
2 pkt – wnioskodawca spełnił warunki określone w pkt 1 i 3.
1
Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej

1. Miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium makroregionu Polski Wschodniej
2. We wniosku o dofinansowanie określono przedmiot i zakres działalności gospodarczej wykonywanej na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, w tym określono podstawowe aktywa oraz zasoby pracownicze wykorzystywane w działalności wykonywanej na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

0 pkt – projekt nie jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej;
1 pkt – projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej;
2 pkt – projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej oraz na obszarze OSI o znaczeniu krajowym, tj. miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze lub gminy zagrożonej trwałą marginalizacją.
1
Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia

Weryfikacji podlega, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach działania, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorczość i Innowacje oraz Priorytetu 5 Zrównoważona turystyka programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

0 pkt – przedmiot projektu dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia;
1 pkt – przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia.
1
Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony

Ocenie podlega, czy:
1. Przeprowadzono audyt technologiczny wraz z diagnozą dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, tj. zidentyfikowano procesy produkcyjne, usługowe lub biznesowe, które funkcjonują w przedsiębiorstwie i mogą podlegać automatyzacji lub robotyzacji.
2. Na podstawie wyników ww. audytu technologicznego jego wykonawca przygotował mapę drogową transformacji przedsiębiorstwa wnioskodawcy w kierunku Przemysłu 4.0 (dalej: mapa drogowa), tj. strategię wdrożenia procesu automatyzacji lub robotyzacji i rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o te procesy, z wyróżnieniem działań rekomendowanych do wdrożenia przez wnioskodawcę.
Mapa drogowa została załączona do wniosku o dofinansowanie i jest zgodna z zakresem minimalnym, określonym w załączniku do regulaminu wyboru projektów.
3. Zakres projektu (tj. działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu) jest zgodny z działaniami rekomendowanymi do wdrożenia wskazanymi w mapie drogowej oraz obejmuje realizację kompleksowych działań na rzecz automatyzacji lub robotyzacji, prowadzących do transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0.
4. Preferowane będą projekty obejmujące nabycie i wdrożenie co najmniej jednego robota przemysłowego w procesie technologicznym przedsiębiorstwa lub nabycie i wdrożenie co najmniej jednego autonomicznego robota usługowego w procesach wspierających proces technologiczny (pakowanie, magazynowanie surowców wykorzystywanych w procesie technologicznym, kontrola jakości wyprodukowanych produktów, transport wewnętrzny tj. zaopatrzenie linii produkcyjnej, odbiór produktów gotowych z produkcji).
5. Wnioskodawca wykazał pozytywny wpływ projektu na zmianę funkcjonujących procesów w przedsiębiorstwie oraz korzyści jakie zostaną osiągnięte dzięki wdrożeniu działań opisanych w projekcie. Obligatoryjne jest wykazanie korzyści w odniesieniu do samego przedsiębiorstwa wnioskodawcy.
6. Opis celu projektu, podejmowanych działań, rezultatów, planowanych do osiągnięcia wskaźników są spójne, tj. informacje, zawarte we wniosku o dofinansowanie stanowią zwartą i logiczną całość obrazującą przyczyny, przebieg i efekty planowanego do realizacji przedsięwzięcia objętego projektem.

0 pkt – projekt nie jest zgodny z zakresem lub celem działania, lub cel projektu nie jest uzasadniony;
1 pkt – projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony, ale nie obejmuje nabycia i wdrożenia robota przemysłowego lub autonomicznego robota usługowego opisanego w pkt 4;
3 pkt – projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony, oraz projekt obejmuje nabycie i wdrożenie robota przemysłowego lub autonomicznego robota usługowego opisanego w pkt 4.
1
Innowacyjność projektu

W ramach oceny kryterium badane jest, czy rezultat projektu obejmuje wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji w procesie biznesowym (innowacji procesowej) polegającej na automatyzacji lub robotyzacji procesu produkcji. Proces produkcji obejmuje takie etapy jak etap technologiczny (1), magazynowanie surowców wykorzystywanych w procesie technologicznym (2), transport wewnętrzny (3) tj. zaopatrzenie linii produkcyjnej, odbiór produktów gotowych z produkcji, etap kontroli jakości wyprodukowanych produktów (4) oraz pakowania (5) z czego projekt powinien obejmować automatyzację lub robotyzację co najmniej jednego z tych etapów produkcji.

Dodatkowo premiowane będą projekty, w których oprócz wyżej wymienionej innowacji procesowej obejmującej co najmniej dwa etapy produkcji zostanie wprowadzona innowacja produktowa. W związku z tym, że innowacja produktowa musi zostać wprowadzona na rynek (najpóźniej w ostatnim dniu realizacji projektu), ocena występowania innowacji produktowej obejmuje również uzasadnienie rynkowe tej innowacji: analizę popytu na rynkach docelowych, analizę pozycji konkurencyjnej opartej o podstawowe założenia z zakresu marketing mix (według koncepcji 4P sformułowanej przez Edmunda Jerome McCarthy’ego), analiza barier formalnych.

0 pkt – projekt nie dotyczy wdrożenia innowacji procesowej polegajacej na automatyzacji lub robotyzacji procesu produkcji; 
1 pkt – projekt dotyczy wdrożenia innowacji procesowej polegajacej na automatyzacji lub robotyzacji procesu produkcji w ramach jednego etapu produkcji;
2 pkt – projekt dotyczy wdrożenia innowacji procesowej polegajacej na automatyzacji lub robotyzacji procesu produkcji w ramach co najmniej dwóch etapów produkcji;
3 pkt – projekt dotyczy wdrożenia innowacji procesowej polegajacej na automatyzacji lub robotyzacji procesu produkcji w ramach co najmniej dwóch etapów produkcji oraz innowacji produktowej, która jest uzasadniona rynkowo.
1
Potencjał wnioskodawcy do realizacji projektu

Potencjał wnioskodawcy w szczególności należy rozumieć jako posiadanie lub możliwość pozyskania określonych zasobów finansowych, ludzkich, wiedzy/umiejętności, infrastruktury technicznej, informatycznej i lokalowej. Potencjał wnioskodawcy powinien być dostosowany do planowanego zakresu projektu. W przypadku zasobów, którymi wnioskodawca nie dysponuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie ocenie podlega, czy w wiarygodny sposób wykazano możliwość pozyskania tych zasobów w czasie pozwalającym na terminową realizację projektu.

W ramach oceny kryterium weryfikowane jest, czy wnioskodawca przedstawił wymagane dane pozwalające na ocenę tych zagadnień, prezentujące i parametryzujące określone zasoby, w tym charakteryzujące sytuację finansową przedsiębiorstwa jak i uwiarygodnione źródła finansowania projektu.

0 pkt – wnioskodawca nie posiada zdolności i potencjału do realizacji projektu, osiągnięcia zakładanych celów projektu, wdrożenia rezultatów projektu, wykorzystania i utrzymania efektów projektu w perspektywie 3 lat od zakończenia realizacji projektu;
1 pkt – wnioskodawca posiada zdolność i potencjał do realizacji projektu, osiągnięcia zakładanych celów projektu, wdrożenia rezultatów projektu, wykorzystania i utrzymania efektów projektu w perspektywie 3 lat od zakończenia realizacji projektu.
1
Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione

Weryfikacji podlega, czy wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem są kwalifikowalne, uzasadnione i racjonalne w stosunku do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla działania.

W ramach kryterium weryfikuje się również, czy wydatki przewidziane do dofinansowania są zgodne z kategoriami wydatków kwalifikowalnych dla działania, określonymi w regulaminie wyboru projektów oraz czy wydatki są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii wydatków.

0 pkt – wydatki  nie są kwalifikowalne, racjonalne, uzasadnione lub nie są zgodne z obowiązującymi limitami lub nie jest spełniony efekt zachęty;
1 pkt – wydatki są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione oraz zgodne z obowiązującymi limitami, a efekt zachęty jest spełniony.
1
Wskaźniki projektu

Ocenie podlega, czy wartości docelowe wskaźników projektu zadeklarowane i uzasadnione we wniosku o dofinansowanie są obiektywnie weryfikowalne, mierzalne, uzasadnione, realne i adekwatne do założeń i celu projektu oraz przyczyniają się do osiągnięcia wartości wskaźników w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

W celu potwierdzenia wnioskodawca powinien wskazać:
-> założenia i obliczenia, na podstawie których została określona wartość docelowa wskaźników,
-> sposób weryfikacji osiągnięcia zaplanowanej wartości docelowej wskaźników w trakcie i po zakończeniu projektu.

0 pkt – wartości docelowe wskaźników projektu nie są obiektywnie weryfikowalne, mierzalne, uzasadnione, realne lub nie odzwierciedlają założeń projektu lub nie przyczyniają się do osiągnięcia wartości wskaźników w FEPW;
1 pkt – wartości docelowe wskaźników projektu są obiektywnie weryfikowalne, mierzalne, uzasadnione, realne, odzwierciedlają założenia projektu oraz przyczyniają się do osiągnięcia wartości wskaźników w FEPW.
1
Projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn

Zgodnie z Art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. projekt finansowany ze środków Funduszy Europejskich powinien zapobiegać wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Zgodność projektu zostanie uznana w przypadku gdy ma on pozytywny bądź neutralny wpływ na tą zasadę.

0 pkt – projekt jest niezgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn;
1 pkt – projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn (tzn. wywiera pozytywny wpływ na tę zasadę lub jest wobec niej neutralny).
1
Projekt ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Według tego kryterium weryfikowane jest na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie w jaki sposób realizacja projektu ma pozytywny wpływ na daną zasadę poprzez zapewnienie dostępności produktów lub usług. Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności infrastruktury, środków transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich produktów projektów (w tym także usług) dla wszystkich zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

0 pkt – projekt nie ma pozytywnego wpływu na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
1 pkt – projekt ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
1
Projekt jest zgodny z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej i Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych

Wnioskodawca powinien zadeklarować, że sposób realizacji oraz zakres projektu nie będzie naruszać postanowień Karty praw podstawowych Unii Europejskiej z dnia 6 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016, str. 3890) oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.).

0 pkt – wnioskodawca nie zadeklarował, że projekt nie będzie naruszał postanowień Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych;
1 pkt – wnioskodawca zadeklarował, że projekt nie będzie naruszał postanowień Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
1
Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód”
 
Ocena dokonywana jest na podstawie uzasadnienia wnioskodawcy, czy projekt uwzględnia wymogi ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami oraz czy nie prowadzi do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Ponadto sprawdzeniu podlega, czy  projekt przyczyni się do rozwoju zielonej i zrównoważonej gospodarki ze względu na proces wytwarzania produktu (wyrobu lub usługi), który będzie efektem projektu oraz jego użytkowanie przez odbiorcę.

Weryfikacji podlega, czy uwzględniono rozwiązania w zakresie:
1)     zmniejszania emisji zanieczyszczeń,
2)     zmniejszania energochłonności,
3)     zmniejszania zużycia wody,
4)     wykorzystania materiałów (odpadów) pochodzących z recyklingu,
5)     wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

0 pkt – projekt nie jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód”;
1 pkt – projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód”;
2 pkt – projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód” oraz realizacja projektu przyczynia się do rozwoju zielonej i zrównoważonej gospodarki uwzględniając dwa ze wskazanych rozwiązań;
3 pkt – projekt  jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód” oraz realizacja projektu przyczynia się do rozwoju zielonej i zrównoważonej gospodarki uwzględniając co najmniej trzy ze wskazanych rozwiązań.
1
Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej

Weryfikacji podlega rodzaj działalności gospodarczej, z której wnioskodawca uzyskuje największą część przychodów, a ocena będzie dokonywana na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Premiowane będą projekty realizowane przez przedsiębiorstwa, w których w ostatnim zamkniętym roku obrotowym przychody z działalności produkcyjnej lub działalności usługowej (sprzedaż usług własnych lub sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wnioskodawcę) stanowiła największy procent przychodów ze sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

0 pkt – projekt  jest realizowany przez przedsiębiorstwo, dla którego przychody z działalności produkcyjnej lub usługowej nie występują lub nie stanowią największego procentu w sumie przychodów ze sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
1 pkt – projekt  jest realizowany przez przedsiębiorstwo, którego największa część przychodów ze sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pochodzi z działalności usługowej;
2 pkt – projekt  jest realizowany przez przedsiębiorstwo, dla którego największa część przychodów ze sprzedaży pochodzi z działalności produkcyjnej.
0
Przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej

Weryfikacji podlega, czy działalność wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej. Katalog wspólnych obszarów inteligentnych specjalizacji regionów Polski Wschodniej stanowi załącznik do regulaminu wyboru projektów.

0 pkt – przedmiot projektu nie wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej;
2 pkt – przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.
0
Projekt zakłada dostosowanie miejsc pracy do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Weryfikacji podlega, czy wdrażana innowacja procesowa nakierowana jest na zaspokojenie szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami znosząca bariery w świadczeniu pracy na danym stanowisku pracy w przedsiębiorstwie. Rezultat projektu powinien przyczyniać się do zwiększenia dostępności dla tych osób (zniesienie jednej lub więcej barier we właściwościach środowiska (w tym: przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług)).

W ramach kryterium ocenie podlega, czy wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wskazał, że co najmniej nowe cechy / funkcjonalność wdrażanych rezultatów projektu odpowiadają na zdefiniowaną potrzebę osób z niepełnosprawnościami.

0 pkt – projekt nie zakłada dostosowania miejsc pracy do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
1 pkt – projekt zakłada dostosowanie miejsc pracy do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
0
Punktacjamax. 24 punktów min. 12 punktów

Minimalna liczba punktów, która umożliwia wybranie projektu do dofinansowania to 12 pkt , przy czym projekt musi uzyskać co najmniej minimum punktowe wymagane w każdym kryterium.

Kryteria rozstrzygające
Jeżeli kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów, nie będzie wystarczająca dla wszystkich projektów z taką samą liczbą punktów o wyborze projektów decydować będzie punktacja przyznana w następujących kryteriach w następującym porządku:
1) Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony
2) Innowacyjność projektu.
3) Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.
4) Przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.
5) Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód”.

W przypadku gdy w ciągu dalszym niemożliwym będzie wskazanie projektów, będą one podlegać weryfikacji dodatkowych kryteriów rozstrzygających w następującym porządku:

I stopnia – Lokalizacja projektu będzie znajdowała się w województwie, w którym wskaźnik GUS pn. „Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje produktowe lub procesowe w % ogółu przedsiębiorstw w danym województwie” jest niższy. Kryterium rozstrzygane na podstawie danych z „Rocznika Statystycznego Województw” – Wydawnictwo GUS, aktualnych według stanu na dzień ogłoszenia naboru.
II stopnia – Wskaźnik stopy bezrobocia w powiecie, w którym znajduje się główne miejsce realizacji projektu (na podstawie danych GUS „Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów” stan na koniec miesiąca poprzedzającego okres trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie konkursu na podstawie wskaźnika „Stopa bezrobocia w %”). Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, w których główne miejsce realizacji projektu znajduje się w powiecie o wyższej stopie bezrobocia.
III stopnia – Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego. W przypadku zastosowania tego kryterium wyższą pozycję na liście projektów wybranych do dofinansowania otrzyma projekt złożony przez wnioskodawcę, który na moment złożenia wniosku o dofinansowanie jest od co najmniej 6 miesięcy członkiem klastra, który otrzymał status Krajowego Klastra Kluczowego.

Dokumentacja dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Poniżej zamieszczamy link do pełnej dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Wdrożenie innowacji i wyników prac B+R – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja obejmuje wsparcie na wdrożenie innowacji i wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Finansowane będą projekty skierowane na inwestycje produkcyjne wprowadzające innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne bądź wdrożenie wyników prac B+R.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa z woj. łódzkiego na finansowanie projektów wdrożenia rozwiązań w zakresie GOZ m.in. dotyczące ekoprojektowania produktów i opakowań czy niezbędnych zmian w procesach produkcyjnych i usługowych.
Dowiedz się więcej

Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1)

Nabór do 05.06.2024
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
540 000 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1) kierowane jest do MŚP z branży HoReCa na unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie innowacji – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 12.06.2024
Pozostało 21 dni
Wielkość dotacji
1 000 000,00 PLN
Wsparcie w ramach dotacji Wdrożenie innowacji - Konkurencyjność MŚP - FE dla Łódzkiego (1.5) ma na celu wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Dodatkowym elementem projektu jest tworzenie nowych modeli biznesowych.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas