Wyszukiwarka dotacji

Zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2021 r. na wykonanie zakresu prac na stanowisku Analityk finansowy.

Warszawa, 20.01.2021 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Sekwencja Sp. z o.o.
Ul. Reymonta 38
05-820 Piastów
NIP: 7342823116

Zapytanie ofertowe
z dnia 20.01.2021 r. na wykonanie zakresu prac na stanowisku Analityk finansowy.

SEKWENCJA Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o.”. Projekt realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP”. Celem projektu jest pomoc sektorowi MŚP w tworzeniu i rozwoju polskich firm poprzez inicjowanie działalności innowacyjnej. Projekt polega na opracowaniu oraz docelowym wdrożeniu nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o. W ramach projektu przewidziano opracowanie 3 nowych usług:
1. Usługa 1: Optymalizacja procesów biznesowych przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów informatycznych w modelu SaaS (w tym systemów klasy DMS/Workflow)
2. Usługa 2. Doradztwo marketingowe oparte o analitykę internetową (Data-driven marketing)
3. Usługa 3: Optymalizacja finansowa firmy (stworzenie strategii finansowej firmy lub projekcji finansowych dla nowego pomysłu).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie osoby na stanowisko Analityk finansowy do projektu realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18.

Rola w projekcie:
Osoba w projekcie odpowiedzialna będzie za wsparcie merytoryczne w zakresie opracowywania usług i ich testowania, w tym za przygotowanie budżetu usług, kontrolę realizacji planu usług, sporządzanie raportów i analiz finansowych, analizę rentowności produktu, regionu, kategorii itp., kontrola kosztów, współpraca z działem księgowości. Zaangażowana będzie w tworzenie i testowanie dwóch usług:
1. Usługa 1: Optymalizacja procesów biznesowych przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów informatycznych w modelu SaaS (w tym systemów klasy DMS/Workflow).
2. Usługa 3: Optymalizacja finansowa firmy (stworzenie strategii finansowej firmy lub projekcji finansowych dla nowego pomysłu).

Zadania i obowiązki związane ze stanowiskiem w ramach świadczenia przedmiotowych usług:
1. Określenie szczegółowego planu tworzenia nowej usługi wraz z zespołem i kierownikiem projektu;
2. Przygotowanie wkładu merytorycznego do procesów związanych z zewnętrznym finansowaniem;
3. Przygotowanie wkładu merytorycznego do kalkulatora finansowego;
4. Opracowanie szablonów dla modelów finansowych;
5. Testowanie usługi u wybranych klientów;
6. Współpraca nad usługą z Partnerem i podwykonawcami;
7. Raportowanie postępu prac nad usługą do kierownika projektu;
8. Dystrybuowaniem informacji o nowej usłudze;
9. Kontakt z klientami.

Forma zatrudnienia:
Umowa cywilno-prawna realizowana przez osobę fizyczną, wykonująca umowę pod nadzorem Zamawiającego, na jego terenie (biuro projektu Warszawa) i sprzęcie. Dopuszcza się częściowo pracę zdalną. Z uwagi na kategorię kosztu w projekcie nie dopuszczamy możliwości zatrudnienia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Może to być tylko i wyłącznie osoba fizyczna.

Oferta ma być wyrażona w PLN i zawierać cenę brutto/godzinę obejmującą koszt pracy wykonywanej przez Oferenta w wymiarze nie większym niż 276 h/m-c, przy czym planowany przeciętny przewidywany wymiar czasu pracy w niniejszym projekcie może wynieść od ok. 90 do ok. 120 godzin miesięcznie przez planowany okres zatrudnienia tj. od 01.02.2021. do 31.12.2021r., z możliwością przedłużenia umowy.

NAZWA I KOD WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):
1. CPV 66000000-0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2. CPV 66170000-2 Usługi w zakresie doradztwa finansowego, przetwarzania transakcji finansowych i usługi izb rozrachunkowych
3. CPV 66171000-9 Doradztwo finansowe
4. CPV 72212440-5 Usługi opracowywania oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości
5. CPV 72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
6. CPV 72316000-3 Usługi analizy danych
7. CPV 79412000-5 Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami
8. CPV 85312320-8 Usługi doradztwa

WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERENT:

Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie do dostaw o zakresie podobnym do opisanego w przedmiocie zamówienia

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:
1. posiadają wykształcenie wyższe (w tym preferowane kierunki ekonomia, finanse, rachunkowość, zarzadzanie),
2. posiadają praktyczną znajomość narzędzia MS Excel,
3. posiadają praktyczną znajomość analizy finansowej i ekonomicznej
4. posiadają doświadczenie w zakresie przygotowywania analizy finansowej, sporządzania prognoz finansowych i wycen przedsięwzięć biznesowych
5. posiadają doświadczenie w zakresie przygotowania szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji
6. posiadają doświadczenie w zakresie konsultowania i opiniowania innowacyjnych przedsięwzięć pod kątem opłacalności i racjonalności realizacji oraz zapotrzebowania rynkowego
7. posiadają doświadczenie w zakresie przeprowadzenie analizy ryzyka wdrożenia innowacji; opracowywanie strategii biznesowych oraz strategii marketingowych
8. łączne zaangażowanie zawodowe oferenta w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów łącznie z zaangażowaniem w ramach planowanego projektu nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie, przy czym planowany przeciętny przewidywany wymiar czasu pracy w niniejszym projekcie może wynieść od ok. 90 do ok. 120 godzin miesięcznie przez planowany okres zatrudnienia tj. od 01.02.2021. do 31.12.2021r., z możliwością przedłużenia umowy.
Mile widziana wiedza/umiejętności w zakresie:
1. modelowania i analizy procesów biznesowych
2. systemów informatycznych w modelu SaaS (w tym systemów klasy DMS/Workflow)
3. zarządzania projektami

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postepowaniu wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
1. Wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści Załącznika nr 2 do niniejszego zapytania.
3. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym o treści Załącznika nr 3 do niniejszego zapytania.
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oferenta na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych, o treści Załącznika nr 4 do niniejszego zapytania.
5. CV na wzorze, o treści Załącznika nr 5 do niniejszego zapytania.

Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy:
1. nie są prawomocnie skazani za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
2. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
e. nie są wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn wymienionych art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy przygotować według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5. Termin ważności oferty: 3 miesiące od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
7. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Sporządzone na załączonym formularzu oferty wraz z załącznikami można złożyć:
1. osobiście, przesłać pocztą, kurierem na adres:
Sekwencja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Jerozolimskie 51 lok. 12
00-697 Warszawa
2. przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: rhaber@sekwencja.eu w formie skanu podpisanej oferty wraz załącznikami.

Oferty należy składać do dnia 28.01.2021r.
Decyduje data wpływu oferty na podany adres e-mail lub adres biura.
Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

KONTAKT:
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania ofertowego – Renata Haber rhaber@sekwencja.eu
Ewentualne pytania należy kierować na adres mailowy rhaber@sekwencja.eu.

NA PODSTAWIE PONIŻSZYCH KRYTERIÓW WYŁONIMY NAJLEPSZĄ OFERTĘ:
Cena brutto za godzinę pracy (kryterium cenowe) – oferta otrzyma 100 pkt, jeśli wartość oferty będzie najniższa spośród ofert, które wpłyną w odpowiedzi na ogłoszenie. Każda kolejna oferta o wartości większej będzie otrzymywała o 10 pkt. mniej niż poprzednia (do wartości min. 0 pkt.).

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:
Zamawiający może udzielić wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień na dodatkowe prace, polegających na zwiększeniu bieżących prac . Czas trwania umowy w sprawie zamówienia na prace dodatkowe nie może przekraczać 3 lat. Zamawiający może udzielić wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na prace, polegających na powtórzeniu podobnych prac.

WARUNKI ZMIANY UMOWY:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, nieprzewidywalnymi na etapie postępowania i niezależnymi od którejkolwiek ze stron.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu lub terminu realizacji umowy, które wynikać będą z postanowień umowy Zamawiającego z Instytucją Finansującą, jeśli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia. Zamawiający dopuszcza także zmianę terminu realizacji umowy, która będzie wynikała z porozumienia zawartego pomiędzy wykonawcą a zamawiającym.

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Planowany termin podpisania umowy: styczeń 2021r.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia bez podawania przyczyny.
3. W przypadku Oferenta, którego oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jego wezwania do złożenia stosownych wyjaśnień i przedstawienia sposobu wyliczenia ceny netto zamówienia. Zamawiający wezwie Oferentów, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, do złożenia wyjaśnień wyznaczając w tym celu odpowiedni termin oraz wskazując zakres wymaganych wyjaśnień. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. O wynikach postępowania oferenci zostaną poinformowani niezwłocznie po zakończeniu oceny.
5. Po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający podpisze z wybranym Oferentem Umowę na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem zamówienia.
6. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
7. Zapytanie przeprowadzono zgodnie z zasadą konkurencyjności i umieszczono na stronie www.sekwencja.eu. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie po upływie terminu na składanie ofert. O wynikach postępowania oferenci zostaną poinformowani na stronie www.sekwencja.eu niezwłocznie po zakończeniu oceny ofert.

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sekwencja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 8 listopada 2019 r. prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
5. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIKI:

Wybór wykonawcy:
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, która uzyskała najwyższą ilość punktów w związku z ustalonym kryterium ceny netto. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i otrzymała 100%, w przeliczeniu na punkty 100 punktów.
Oferta p. Ewy Borowskiej została oceniona jako najkorzystniejsza i tym samym została wybrana do realizacji zamówienia. Kryterium Cena brutto za godzinę pracy – 45 zł.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Zapytanie ofertowe z 27.09.2021 r. na zakup usług audytorskich i doradczych w zakresie oceny kondycji ekonomiczno-finansowej (biegły rewident) i usług analizy podatkowej (doradca podatkowy)

Zapytanie ofertowe z 27.09.2021 r. na zakup usług audytorskich i doradczych w zakresie oceny kondycji ekonomiczno-finansowej (biegły rewident) i usług analizy podatkowej (doradca podatkowy)

SEKWENCJA Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o. realizują projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o.”. Przedmiotem zamówienia jest podwykonawstwo w postaci wsparcia w zakresie audytu finansowego analizy dokumentów księgowych i finansowych, oceny kondycji ekonomiczno-finansowej firm (biegły rewident) oraz - usługi analizy bieżącej analizy sytuacji podatkowej firm i rekomendacji co do proponowanych usprawnień (doradca podatkowy) – usługa przewidziana na etapie testowania usług u wybranych podmiotów MSP.
Dowiedz się więcej
Zapytanie ofertowe z dnia 28.05.2021 r. na opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń specjalistycznych

Zapytanie ofertowe z dnia 28.05.2021 r. na opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń specjalistycznych

SEKWENCJA Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o. realizują projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o.”. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18 na rzecz każdego z Partnerów projektu
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji