Wyszukiwarka dotacji

Zapytanie ofertowe z dnia 28.05.2021 r. na opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń specjalistycznych

Warszawa, 28.05.2021 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Sekwencja Sp. z o.o.; ul. Reymonta 38;05-820 Piastów; NIP: 7342823116 jako Lider w Partnerstwie z
Prokliencki Sp. z o.o.; ul. Kościelna 6; 91-437 Łódź; NIP: 7282714440 na podstawie umowy Partnerstwa IOB NR 1/12/2019 zawartej w Warszawie w dniu 2.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe
z dnia 28.05.2021 r. na opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń specjalistycznych

SEKWENCJA Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o. realizują projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o.”. Projekt realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP”. Celem projektu jest pomoc sektorowi MŚP w tworzeniu i rozwoju polskich firm poprzez inicjowanie działalności innowacyjnej. Projekt polega na opracowaniu oraz docelowym wdrożeniu nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o. W ramach projektu przewidziano opracowanie 3 nowych usług:
1. Usługa 1: Optymalizacja procesów biznesowych przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów informatycznych w modelu SaaS (w tym systemów klasy DMS/Workflow)
2. Usługa 2. Doradztwo marketingowe oparte o analitykę internetową (Data-driven marketing)
3. Usługa 3: Optymalizacja finansowa firmy (stworzenie strategii finansowej firmy lub projekcji finansowych dla nowego pomysłu).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18 na rzecz każdego z Partnerów projektu tj.:
1. Sekwencja Sp. z o.o.; Ul. Reymonta 38; 05-820 Piastów; NIP: 7342823116
2. Prokliencki Sp. z o.o.; ul. Kościelna 6; 91-437 Łódź; NIP: 7282714440

Szkolenia powinny zostać przeprowadzone stacjonarnie.
Zamawiający nie pokrywa ewentualnych kosztów licencji na dostęp do aplikacji.

Do każdego szkolenia Wykonawca zapewnia oraz wlicza w cenę następujące elementy:
• materiały szkoleniowe w formie elektronicznej i papierowej w języku polskim dla każdego z uczestników na własność
• catering (min. dwie przerwy kawowe, jedna przerwa obiadowa każdego dnia szkoleniowego)
• sprzęt inny niż audiowizualny, jeżeli wymaga tego zakres szkolenia.
• salę konferencyjną wraz z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia (projektor, komputer, flipcharty, markery etc.)
• wykwalifikowanych trenerów, w tym dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie trenera
• przeprowadzenie przez Oferenta egzaminu/testu po zakończonym szkoleniu i zapewnienie przygotowania oraz przekazania Zamawiającemu certyfikatów imiennych potwierdzających nabyte kompetencje.

Szczegółowy opis poszczególnych szkoleń:

1. Szkolenie 1 – Szkolenie z modelowania procesów w systemach Workflow

Cel szkolenia:
• zapoznanie z podstawowymi założeniami zarządzania procesowego;
• zapoznanie z zasadami obowiązującymi podczas modelowania procesów;
• zbudowanie kompetencji pozwalających na tworzenie mapy procesu, która może być wykorzystana w systemach Workflow, do sterowania realizacją procesu.

Ilość osób szkolonych:
Sekwencja Sp. z o.o.: 4 osoby
Prokliencki Sp. z o.o.: 3 osoby
Ilość dni szkoleniowych 2 dni, łącznie 16 godzin

2. Szkolenie 2 – Szkolenie z Google Analytics

Cel szkolenia:
W ramach szkolenia zespół powinien poznać kluczowe ogniwa analityki internetowej. Zakres szkolenia powinien objąć:
• Podstawowe wiadomości – na co zwracać uwagę, a co ignorować. Jak analizować dane – Google Analytics;
• Kontrola i analiza kampanii marketingowych;
• Identyfikacja wąskich gardeł;
• Sposoby mierzenia konwersji;
• Automatyzacja raportowania – Google Analytics API i Google Data Studio;
• Testy A/B z wykorzystaniem Google Optimize;
• Ścieżki wielokanałowe;
• Sposoby na utrzymanie statystyk.

Ilość osób szkolonych:
Sekwencja Sp. z o.o.: 2 osoby
Prokliencki Sp. z o.o.: 3 osoby
Ilość dni szkoleniowych: 2 dni, łącznie 16 godzin

3. Szkolenie 3 – Szkolenie SEO

Cel szkolenia:
Szkolenie z zakresu skutecznego i bezpiecznego pozycjonowania stron internetowych. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu zespół powinien zwiększyć swoją wiedzę dotyczącą skutecznego pozycjonowania wraz z konkretnymi strategiami na to, jak polepszyć wyniki danej witryny w SEO, a także poznać skuteczne metody zwiększania pozycji w wyszukiwarce Google, poprzez optymalizację witryny i link building. Ramowy program szkolenia:
• Charakterystyka SEO;
• Działanie wyszukiwarki;
• Dobór i analiza słów kluczowych;
• Czynniki wpływające na pozycję w Google;
• SEO Copywriting;
• Local SEO;
• Google Search Console;
• Strategie SEO.

Ilość osób szkolonych:
Sekwencja Sp. z o.o.: 2 osoby
Prokliencki Sp. z o.o.: 3 osoby
Ilość dni szkoleniowych: 2 dni, łącznie 16 godzin

4. Szkolenie 4 – Szkolenie – Nowoczesna strategia marketingowa. Integrowanie działań offline i online.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest rozwój kompetencji pracowników firmy Sekwencja i Prokliencki w obszarze: :
• korzystania z nowoczesnych narzędzi analitycznych i kontrolnych;
• określania kondycji firmy na tle konkurencji;
• pogłębionej analizy aktualnej sytuacji marketingowej – offline i online;
• samodzielnego i logicznego myślenia w procesie wyznaczania kierunków niezbędnych działań marketingowych (tworzenia planów marketingowych);
• znajomości aktualnie dostępnych narzędzi projektowania i wdrażania modeli biznesowych;
• formułowania celów strategicznych i operacyjnych oraz ich mierzenia;
• elastycznego reagowania na sygnały zmian na rynku (gotowość do modyfikacji strategii).

Ilość osób szkolonych:
Sekwencja Sp. z o.o.: 2 osoby
Prokliencki Sp. z o.o.: 3 osoby
Ilość dni szkoleniowych 2 dni, łącznie 16 godzin

5. Szkolenie 5 – Szkolenie – Marketing Automation Specialist

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest rozwój kompetencji pracowników firmy Sekwencja i Prokliencki w obszarze:
• zaawansowana znajomość systemu SALESmanago Marketing Automation lub tożsame
• umiejętność tworzenia kampanii Lead Nurturing
• tworzenie wielokanałowych kampanii leadowych
• analiza i ocena skuteczności kanałów marketingowych
• tworzenie personalizowanych wiadomości email
• tworzenie dynamicznych kampanii one-to-one
• opracowywanie i wdrażanie procesów łączących działania marketingu i sprzedaży
• wykorzystanie Big Data do zwiększenia zysków

Ilość osób szkolonych:
Sekwencja Sp. z o.o.: 2 osoby
Prokliencki Sp. z o.o.: 3 osoby
Ilość dni szkoleniowych: 2 dni, łącznie 16 godzin

6. Szkolenie 6 – Szkolenie – analityk finansowy

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji pracowników firmy Sekwencja i Prokliencki w obszarze analizy finansami przedsiębiorstw. Szkolenie ma na celu przygotowanie do pracy na stanowisku analityka finansowego.

W wyniku szkolenia pracownicy mają nabyć:
• elementarną wiedzę przygotowującą do wykonywania zawodu analityka finansowego,
• niezbędne umiejętności umożliwiające zarządzanie finansami,
• znajomość praktycznych aspektów operacyjnego zarządzania finansowego w firmie.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
• umiejętność przygotowywania krótko- i długoterminowych strategii finansowych,
• wiedzę na temat zasad współpracy jednostki z instytucją finansową,
• umiejętność tworzenia sprawozdań finansowych i przeprowadzania analizy technicznej,
• umiejętność zarządzania ryzykiem finansowym oraz wynikiem finansowym i płatnością,
• wiedzę na temat zasad szacowania wartości pieniądza w czasie i oceny projektów inwestycyjnych,
• umiejętność przeprowadzania kontroli finansowej w przedsiębiorstwie.
Po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje oraz osiągnięcie uprawnień do wykonywania zawodu Specjalista ds. finansów (kod zawodu 241306).

Ilość osób szkolonych:
Sekwencja Sp. z o.o.: 3 osoby
Prokliencki Sp. z o.o.: 1 osoba
Ilość dni szkoleniowych: 14 dni, łącznie 112 godzin

Oferty powinny zawierać szczegółowy opis programu szkoleniowego oraz opis stosowanej metodyki. Program szkolenia powinien być załącznikiem do oferty – Załącznik nr 5
Planowany termin realizacji szkoleń w okresie lipiec – październik 2021. Dopuszczamy możliwość przesunięcia terminu na żądanie Zamawiającego.

NAZWA I KOD WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):
1. CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe
2. CPV 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego
3. CPV 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
4. CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERENT:

Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie do dostaw o zakresie podobnym do opisanego w przedmiocie zamówienia

Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy dysponują potencjałem technicznym oraz personelem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Nie dotyczy

Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postepowaniu wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
1. Wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści Załącznika nr 2 do niniejszego zapytania.
3. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym o treści Załącznika nr 3 do niniejszego zapytania.
4. Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczeni, o treści Załącznika nr 4 do niniejszego zapytania.
5. Szczegółowy opis programu szkoleniowego oraz opis stosowanej metodyki – Załącznik nr 5

Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy:
1. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. nie są wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn wymienionych art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy przygotować według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5. Termin ważności oferty: 3 miesiące od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
7. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta.
8. Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe tj. cenę za jednego uczestnika w podziale na każde ze szkoleń – zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Sporządzone na załączonym formularzu oferty wraz z załącznikami można złożyć:
1. osobiście, przesłać pocztą, kurierem na adres:
Sekwencja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Jerozolimskie 51 lok. 12
00-697 Warszawa
2. przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: rhaber@sekwencja.eu w formie skanu podpisanej oferty wraz załącznikami.

Oferty należy składać do dnia 18.06.2021r.
Decyduje data wpływu oferty na podany adres e-mail lub adres biura.
Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

KONTAKT:
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania ofertowego – Renata Haber rhaber@sekwencja.eu
Ewentualne pytania należy kierować na adres mailowy rhaber@sekwencja.eu.

NA PODSTAWIE PONIŻSZYCH KRYTERIÓW WYŁONIMY NAJLEPSZĄ OFERTĘ:
Cena netto (kryterium cenowe) – oferta otrzyma 100 pkt, jeśli wartość oferty będzie najniższa spośród ofert, które wpłyną w odpowiedzi na ogłoszenie. Każda kolejna oferta o wartości większej będzie otrzymywała o 10 pkt. mniej niż poprzednia (do wartości min. 0 pkt.).

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:
Zamawiający może udzielić wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień na dodatkowe prace, polegających na zwiększeniu bieżących prac. Czas trwania umowy w sprawie zamówienia na prace dodatkowe nie może przekraczać 3 lat. Zamawiający może udzielić wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na prace, polegających na powtórzeniu podobnych prac.

WARUNKI ZMIANY UMOWY:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, nieprzewidywalnymi na etapie postępowania i niezależnymi od którejkolwiek ze stron.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu lub terminu realizacji umowy, które wynikać będą z postanowień umowy Zamawiającego z Instytucją Finansującą, jeśli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia. Zamawiający dopuszcza także zmianę terminu realizacji umowy, która będzie wynikała z porozumienia zawartego pomiędzy wykonawcą a zamawiającym.

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Planowany termin podpisania umowy: czerwiec 2021 r.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia bez podawania przyczyny.
3. W przypadku Oferenta, którego oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jego wezwania do złożenia stosownych wyjaśnień i przedstawienia sposobu wyliczenia ceny netto zamówienia. Zamawiający wezwie Oferentów, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, do złożenia wyjaśnień wyznaczając w tym celu odpowiedni termin oraz wskazując zakres wymaganych wyjaśnień. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. O wynikach postępowania oferenci zostaną poinformowani niezwłocznie po zakończeniu oceny.
5. Po wyborze najkorzystniejszej Oferty każdy z Partnerów zawartego Partnerstwa podpisze z wybranym Oferentem Umowę na wykonanie szkoleń będących przedmiotem zamówienia Koszty zostaną podzielone w ten sposób, że każdy z Partnerów będzie ponosił koszty uczestnictwa swoich pracowników. Oferent wystawi oddzielne FV uwzględniając koszty proporcjonalnie do liczby osób uczestniczących w szkoleniu.
6. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
7. Zapytanie przeprowadzono zgodnie z zasadą konkurencyjności i umieszczono na stronie www.sekwencja.eu oraz www.prokliencki.eu. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie po upływie terminu na składanie ofert. O wynikach postępowania oferenci zostaną poinformowani na stronie www.sekwencja.eu oraz www.prokliencki.eu niezwłocznie po zakończeniu oceny ofert.
8. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia zawiera w którymkolwiek miejscu odniesienie do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy, parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów, urządzeń, technologii niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń/technologii służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać na podstawie stosownych dokumentów, że oferowane przez niego maszyny, urządzenia, technologie spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sekwencja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Prokliencki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 8 listopada 2019 r. prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
5. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIKI:

Wybór wykonawcy:
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, która uzyskała najwyższą ilość punktów w związku z ustalonym kryterium ceny netto. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i otrzymała 100%, w przeliczeniu na punkty 100 punktów.
Oferta firmy Clickray Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Halicka 9,31-036 Kraków) została oceniona jako najkorzystniejsza i tym samym została wybrana do realizacji zamówienia.

Kryterium Cena netto 77 500,00 zł

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Zapytanie ofertowe z 27.09.2021 r. na zakup usług audytorskich i doradczych w zakresie oceny kondycji ekonomiczno-finansowej (biegły rewident) i usług analizy podatkowej (doradca podatkowy)

Zapytanie ofertowe z 27.09.2021 r. na zakup usług audytorskich i doradczych w zakresie oceny kondycji ekonomiczno-finansowej (biegły rewident) i usług analizy podatkowej (doradca podatkowy)

SEKWENCJA Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o. realizują projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o.”. Przedmiotem zamówienia jest podwykonawstwo w postaci wsparcia w zakresie audytu finansowego analizy dokumentów księgowych i finansowych, oceny kondycji ekonomiczno-finansowej firm (biegły rewident) oraz - usługi analizy bieżącej analizy sytuacji podatkowej firm i rekomendacji co do proponowanych usprawnień (doradca podatkowy) – usługa przewidziana na etapie testowania usług u wybranych podmiotów MSP.
Dowiedz się więcej
Zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2021 r. na wykonanie zakresu prac na stanowisku Analityk finansowy.

Zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2021 r. na wykonanie zakresu prac na stanowisku Analityk finansowy.

SEKWENCJA Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o.”. Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie osoby na stanowisko Analityk finansowy do projektu realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji