Przetargi

Zapytanie ofertowe z 27.09.2021 r. na zakup usług audytorskich i doradczych w zakresie oceny kondycji ekonomiczno-finansowej (biegły rewident) i usług analizy podatkowej (doradca podatkowy)

Zapytanie ofertowe z 27.09.2021 r. na zakup usług audytorskich i doradczych w zakresie oceny kondycji ekonomiczno-finansowej (biegły rewident) i usług analizy podatkowej (doradca podatkowy)

SEKWENCJA Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o. realizują projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o.”. Przedmiotem zamówienia jest podwykonawstwo w postaci wsparcia w zakresie audytu finansowego analizy dokumentów księgowych i finansowych, oceny kondycji ekonomiczno-finansowej firm (biegły rewident) oraz - usługi analizy bieżącej analizy sytuacji podatkowej firm i rekomendacji co do proponowanych usprawnień (doradca podatkowy) – usługa przewidziana na etapie testowania usług u wybranych podmiotów MSP.
Dowiedz się więcej
Zapytanie ofertowe z dnia 28.05.2021 r. na opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń specjalistycznych

Zapytanie ofertowe z dnia 28.05.2021 r. na opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń specjalistycznych

SEKWENCJA Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o. realizują projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o.”. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18 na rzecz każdego z Partnerów projektu
Dowiedz się więcej
Zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2021 r. na wykonanie zakresu prac na stanowisku Analityk finansowy.

Zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2021 r. na wykonanie zakresu prac na stanowisku Analityk finansowy.

SEKWENCJA Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o.”. Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie osoby na stanowisko Analityk finansowy do projektu realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18.
Dowiedz się więcej

Udzielanie zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych podlega uregulowaniu. Reguły te różnią się w zależności od wartości zamówienia (poziom ich restrykcyjności rośnie wraz ze wzrostem wartości zamówienia). Regulacje z niższego poziomu mają na celu zapewnienie, że wydatki ponoszone są w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. Udzielanie zamówień o wyższych wartościach (powyżej 50 tys. netto) wymaga zapewnienia przejrzystości oraz zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Podstawowym narzędziem służącym wyłonieniu najlepszego dostawcy towaru lub wykonawcy usługi jest zapytanie ofertowe. W tej części publikujemy zaproszenia do składania ofert w odpowiedzi na zapytania ofertowe nasze bądź naszych Partnerów. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi zamówieniami i przesyłania swoich ofert.