Dotacje UE w opolskie

W perspektywie finansowej 2021-2027 w wojew贸dztwie opolskim zainwestowanych zostanie ponad 966 mln euro w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego. Ta rekordowa kwota zostanie przeznaczona m.in. na stymulowanie wzrostu innowacyjno艣ci, konkurencyjno艣ci i rozwoju opolskich firm poprzez finansowanie zakupu us艂ug proinnowacyjnych 艣wiadczonych przez akredytowane o艣rodki innowacji, wspieranie innowacyjnych startup贸w czy finansowanie inwestycji w infrastruktur臋 badawcz膮 oraz realizacj臋 kompleksowych projekt贸w B+R wzbogaconych o element wdro偶eniowy. Przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa opolskiego b臋d膮 mogli te偶 ubiega膰 si臋 dofinansowanie projekt贸w w konkursach og艂aszanych w ramach program贸w krajowych np. z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki czy dzia艂a艅, dla kt贸rych podstaw臋 finansowania stanowi Krajowy Plan Odbudowy i Zwi臋kszania Odporno艣ci (KPO). Na poziomie regionalnym wsparcie finansowe b臋dzie kierowane g艂贸wnie do M艢P, du偶e przedsi臋biorstwa mog膮 szuka膰 swoich szans w programach i konkursach o zasi臋gu krajowym takich jak np. 艢cie偶ka SMART.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Program LIFE 2021-2027

Nab贸r do 05.03.2024
Pozosta艂o 1 dni
Wielko艣膰 dotacji
W zale偶no艣ci od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie dzia艂a艅 na rzecz 艣rodowiska i klimatu. Program jest zarz膮dzany przez Komisj臋 Europejsk膮, kt贸ra raz w roku publikuje zaproszenia do sk艂adania wniosk贸w. Sprawd藕 aktualne terminy nabor贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

艢cie偶ka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nab贸r do 08.03.2024
Pozosta艂o 4 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
艢cie偶ka SMART to dotacja, kt贸ra obejmuje wsparciem realizacj臋 projekt贸w modu艂owych w zakresie rozwoju dzia艂alno艣ci badawczo-rozwojowej. Nab贸r dedykowany jest konsorcjom. Dost臋pne modu艂y obejmuj膮 modu艂y obligatoryjne takie jak modu艂 B+R oraz wdro偶enie innowacji oraz modu艂y fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsi臋biorstw, internacjonalizacj臋 oraz kompetencje.
Dowiedz si臋 wi臋cej

艢cie偶ka SMART (FENG 1.1)

Nab贸r do 08.03.2024
Pozosta艂o 4 dni
Wielko艣膰 dotacji
uzale偶nione od modu艂贸w wybranych do realizacji
艢cie偶ka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projekt贸w inwestycyjnych. 艢cie偶ka SMART to dzia艂anie dost臋pne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsi臋biorcy mog膮 realizowa膰 projekty modu艂owe i finansowa膰 wiele kategorii koszt贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

EIC Accelerator

Nab贸r do 13.03.2024
Pozosta艂o 9 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projekt贸w maj膮cych prze艂omowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencja艂 do ekspansji, kt贸re jednocze艣nie cechuj膮 si臋 wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewn臋trznego finansowania od prywatnych inwestor贸w. W ramach instrumentu EIC Accelerator mo偶na ubiega膰 si臋 o wsparcie mieszane z艂o偶one z dw贸ch element贸w tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapita艂owe).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1)

Nab贸r do 29.03.2024
Pozosta艂o 25 dni
Wielko艣膰 dotacji
nie zosta艂o okre艣lone
Dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1) to wsparcie projekt贸w, dla kt贸rych planowane jest osi膮gni臋cie statusu efektywnego energetycznie systemu ciep艂owniczego i/lub ch艂odniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym: budowy sieci ciep艂owniczej (celem przy艂膮czenia nowych odbiorc贸w), modernizacji (przebudowy) sieci ciep艂owniczej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekt EENergy – Poprawa Efektywno艣ci Energetycznej dla M艢P w Europie

Nab贸r do 15.04.2024
Pozosta艂o 42 dni
Wielko艣膰 dotacji
10 000,00 EUR
Dotacja Projekt EENergy - Poprawa Efektywno艣ci Energetycznej dla M艢P w Europie to inicjatywa Unii Europejskiej oferuj膮ca 900 dotacji o 艂膮cznej warto艣ci 9 mln euro! Wsparcie przeznaczone jest dla ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw (M艢P) w ca艂ej Europie. Dotacja ma na celu popraw臋 efektywno艣ci energetycznej przedsi臋biorstwa (w tym budynk贸w, proces贸w i linii produkcyjnych) o 5%. Dofinansowanie obejmuje koszty doradztwa, szkole艅 oraz inwestycji. Co wi臋cej dotacja obejmuje 100% bezzwrotnego wsparcia przy czym maksymalnie mo偶na zyska膰 10 000 euro.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Mikro-innowacje – Innowacje spo艂eczne (FERS 5.1)

Nab贸r do 15.04.2024
Pozosta艂o 42 dni
Wsparcie w ramach dotacji Mikro-innowacje - Innowacje spo艂eczne (FERS 5.1) przeznaczone jest na realizacj臋 typu projektu preinkubacja i inkubacja nowych pomys艂贸w, w tym ich generowanie, opracowanie i rozwini臋cie, oraz przetestowanie i upowszechnienie wybranych rozwi膮za艅.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 22.04.2024
Pozosta艂o 49 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ci艣nie艅 wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje w nowoczesne maszyny i urz膮dzenia oraz w rozw贸j M艢P – Opolskie konkurencyjne – FE dla Opolskiego (1.7)

Nab贸r do 29.04.2024
Pozosta艂o 56 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Inwestycje w nowoczesne maszyny i urz膮dzenia oraz w rozw贸j M艢P - Opolskie konkurencyjne - FE dla Opolskiego (1.7) przeznaczona jest na inwestycje w nowoczesne maszyny, urz膮dzenia i sprz臋t produkcyjny, a tak偶e na wsparcie rozwoju M艢P. W ramach dofinansowania mo偶liwy b臋dzie zakup sprz臋tu w celu wprowadzenia na rynek nowych produkt贸w i us艂ug oraz finansowanie inwestycji w M艢P maj膮cych na celu zwi臋kszenie skali ich dzia艂alno艣ci oraz wzrost zasi臋gu ofert. Dotacja przeznaczona jest dla przedsi臋biorstw z Subregionu Po艂udniowego, tj. powiat贸w; g艂ubczyckiego, nyskiego i prudnickiego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych 藕r贸de艂 energii – Rozw贸j OZE (FENX 2.2)

Nab贸r do 29.05.2024
Pozosta艂o 86 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Konkurs realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko na lata 2021-2027. Konkurs dotyczy nast臋puj膮cych rodzaj贸w inwestycji: budowy, przebudowy, modernizacji i rozbudowy odnawialnych 藕r贸de艂 energii w zakresie wytwarzenia biometanu wraz z przy艂膮czeniem do sieci gazowej oraz budowy lub rozbudowy odnawialnych 藕r贸de艂 energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciep艂a z biogazu wraz z magazynami energii dzia艂aj膮cymi na potrzeby danego 藕r贸d艂a OZE oraz przy艂膮czeniem do sieci, w tym z infrastruktur膮 umo偶liwiaj膮c膮 wykorzystanie ciep艂a wytworzonego w skojarzeniu.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Opolskie firmy i bud偶et wojew贸dztwa opolskiego

Wojew贸dztwo opolskie jest najmniejszym wojew贸dztwem w Polsce oraz wojew贸dztwem z najmniejsz膮 liczb膮 mieszka艅c贸w. Siedzib膮 w艂adz wojew贸dztwa jest Opole. Wojew贸dztwo jest po艂o偶one w po艂udniowo-zachodniej Polsce i graniczy z Czechami. Najwi臋kszymi miastami poza Opolem s膮 K臋dzierzyn-Ko藕le, Nysa i Brzeg. W wojew贸dztwie opolskim wed艂ug stanu na 2021 r. w krajowym rejestrze urz臋dowym podmiot贸w gospodarki narodowej REGON wpisanych by艂o 108,2 tys. podmiot贸w. Najwi臋cej podmiot贸w koncentrowa艂o dzia艂alno艣膰 w sekcjach: handel; naprawa pojazd贸w samochodowych (21,2% og贸lnej liczby), budownictwo (15,2%) oraz przetw贸rstwo przemys艂owe (8,7%). Wojew贸dztwo opolskie charakteryzuje si臋 艣rednim poziomem rozwoju gospodarczego mierzonym warto艣ci膮 PKB na mieszka艅ca. Mimo wzrostu PKB per capita obserwuje si臋 pogorszenie relacji w stosunku do 艣redniej krajowej. Do atut贸w wojew贸dztwa nale偶膮 g艂贸wnie zr贸偶nicowana struktura przemys艂u oraz d艂ugoletnia tradycja produkcji przemys艂owej (przemys艂 spo偶ywczy, mineralny, metalowy oraz chemiczny), po艂o偶enie oraz wzrost warto艣ci eksportu, co przek艂ada si臋 na warto艣膰 regionalnego PKB. W skali europejskiej Opolszczyzna zaliczana jest do grupy region贸w 鈥瀒nnowator贸w o skromnych wynikach鈥. Poziom PKB per capita w wojew贸dztwie opolskim w 2021 r. wyni贸s艂 56 267 z艂 (81,5% 艣redniej dla kraju). Udzia艂 w tworzeniu polskiego PKB 鈥 2,0%. Pod wzgl臋dem nak艂ad贸w na B+R wojew贸dztwo opolskie zajmuje przedostatnie miejsce w kraju (256,5 mln z艂).

Dofinansowanie wojew贸dztwa opolskiego 鈥 jaka wielko艣膰 dotacji?

艢rodki przyznane Polsce przez Komisj臋 Europejsk膮 w ramach Umowy Partnerstwa zosta艂y podzielone na 2 segmenty: 60% pomocy finansowej b臋dzie zarz膮dzane na poziomie krajowym, a ok. 40% na szczeblu regionalnym. Do zada艅 marsza艂k贸w wojew贸dztw nale偶y odpowiednie podzielenie 艣rodk贸w pieni臋偶nych oraz zorganizowanie konkurs贸w w ramach wcze艣niej zatwierdzonych przez Komisj臋 Europejsk膮 priorytet贸w. W wojew贸dztwie opolskim dedykowanym programem jest program Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. W ramach tego programu bud偶et wojew贸dztwa opolskiego b臋dzie wynosi艂 rekordowe 966 mln euro, co aktywnie wesprze wzrost innowacyjno艣ci, cyfryzacj臋 przedsi臋biorstw i inne projekty wpisuj膮ce si臋 w zakres dotacji z perspektywy na lata 2021-2027.

Dotacje opolskie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

Przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa opolskiego ubiega膰 si臋 o fundusze z dedykowanego im programu regionalnego, jak i sk艂ada膰 wnioski do program贸w krajowych. Programem krajowym szczeg贸lnie ukierunkowanym na dofinansowania kompleksowych projekt贸w firm opolskich jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tych 艣rodk贸w unijnych realizowane mog膮 by膰 projekty o budowie modu艂owej. Ka偶dy modu艂 stanowi szans臋 na wsparcie innego obszaru dzia艂alno艣ci. Z kolei w programie regionalnym Fundusze Europejski dla Opolskiego 2021-2027 przewidziano m.in. dofinansowanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, inwestycji w infrastruktur臋 B+R, zakupu proinnowacyjnych us艂ug doradczych, cyfryzacji przedsi臋biorstw czy wdra偶ania wynik贸w prac B+R na rynek. Wsparcie 艣wiadczone b臋dzie g艂贸wnie w formie bezzwrotnej, na wdro偶enie innowacyjnych projekt贸w na rynek przyznawana b臋dzie dotacja warunkowa (wsparcie cz臋艣ciowo zwrotne). Wi臋cej informacji o projektach, konkretnych konkursach wniosk贸w czy harmonogramie nabor贸w mo偶na znale藕膰 w naszej wyszukiwarce dotacji.

Informacje o funduszach europejskich聽 鈥 mapa pomocy regionalnej

O poziomie dofinansowania i wielko艣ci dotacji decyduje rodzaj projektu. W dokumentacji konkursowej (ofercie dotacji) zawsze okre艣lane jest, jaki rodzaj pomocy publicznej stanowi dofinansowanie udzielane w konkursie i jaka jest jego maksymalna intensywno艣膰.聽 W projektach badawczo-rozwojowych pu艂ap dofinansowania jest wyznaczany przez wielko艣膰 przedsi臋biorstwa (im wi臋ksze jest przedsi臋biorstwo, tym mniejsza intensywno艣膰 pomocy) oraz kategori臋 prac prowadzonych w ramach projektu (badania przemys艂owe vs. prace rozwojowe). Z kolei w projektach inwestycyjnych intensywno艣膰 dofinansowania wyznacza mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Mapa ta r贸偶nicuje poziom pomocy w zale偶no艣ci od miejsca realizacji inwestycji, regiony o najs艂abszych wska藕nikach gospodarczych mog膮 liczy膰 na najwi臋ksze wsparcie. W wojew贸dztwie opolskim warto艣膰 ta r贸wnie偶 jest stosunkowo wysoka i wynosi 40%. Warto nadmieni膰, 偶e w przypadku inwestycji realizowanych przez M艢P poziom dofinansowania ulega podwy偶szeniu 鈥 o 20% w przypadku mikro i ma艂ych firm, o 10% w przypadku 艣rednich przedsi臋biorstw.

Dotacje unijne opolskie – kto organizuje konkursy?

G艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 w wojew贸dztwie opolskim jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG). Do jego obowi膮zk贸w nale偶y w szczeg贸lno艣ci organizacja i prowadzanie nabor贸w do poszczeg贸lnych konkurs贸w wniosk贸w, ustalanie harmonogramu nabor贸w, przyjmowanie wniosk贸w o dofinansowanie od wnioskodawc贸w, przeprowadzanie procedury oceny wniosk贸w, a tak偶e rozliczanie projekt贸w (przyjmowanie i weryfikowanie wniosk贸w o p艂atno艣膰) oraz dokonywanie kontroli w ramach projekt贸w. Skuteczne wype艂nienie formularza wniosku i spe艂nienie wymaganych kryteri贸w to ogromna szansa na rozw贸j opolskich firm. Nasi specjali艣ci dotacji unijnych zajmuj膮 si臋 nie tylko pisaniem wniosk贸w, ale te偶 profesjonalnym doradztwem w zakresie wyboru dotacji na projekt.

Fundusze unijne w wojew贸dztwie opolskim 鈥 jaki bud偶et?

艢rodki przyznane Polsce przez Komisj臋 Europejsk膮 w ramach Umowy Partnerstwa zosta艂y podzielone na 2 segmenty: 60% z nich b臋dzie zarz膮dzana na poziomie krajowym, a ok. 40% na szczeblu regionalnym. Do zada艅 marsza艂k贸w wojew贸dztw nale偶y odpowiednie podzielenie 艣rodk贸w pieni臋偶nych oraz zorganizowanie konkurs贸w w ramach wcze艣niej zatwierdzonych przez Komisj臋 Europejsk膮 priorytet贸w. W wojew贸dztwie opolskim dedykowanym programem jest program Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 z rekordowym bud偶etem w wysoko艣ci 966 mln euro.

Dotacje opolskie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

Przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa opolskiego ubiega膰 si臋 o fundusze z dedykowanego im programu regionalnego, jak i sk艂ada膰 wnioski do program贸w krajowych. Programem krajowym szczeg贸lnie ukierunkowanym na zaspokajanie potrzeb przedsi臋biorc贸w jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), w ramach kt贸rego przedsi臋biorcy maj膮 mo偶liwo艣膰 realizacji kompleksowych projekt贸w o budowie modu艂owej. Ka偶dy modu艂 stanowi szans臋 na wsparcie innego obszaru dzia艂alno艣ci. Z kolei w programie regionalnym Fundusze Europejski dla Opolskiego 2021-2027 przewidziano m.in. dofinansowanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, inwestycji w infrastruktur臋 B+R, zakupu proinnowacyjnych us艂ug doradczych czy wdra偶ania wynik贸w prac B+R na rynek. Wsparcie 艣wiadczone b臋dzie g艂贸wnie w formie bezzwrotnej, na wdro偶enie innowacyjnych rozwi膮za艅 na rynek przyznawana b臋dzie dotacja warunkowa (wsparcie cz臋艣ciowo zwrotne). Wi臋cej informacji o konkretnych naborach mo偶na znale藕膰 w naszej wyszukiwarce dotacji.

Intensywno艣膰 dofinansowania聽 鈥 mapa pomocy regionalnej

O intensywno艣ci dofinansowania decyduje rodzaj projektu. W dokumentacji konkursowej zawsze okre艣lane jest, jaki rodzaj pomocy publicznej stanowi dofinansowanie udzielane w konkursie i jaka jest jego maksymalna intensywno艣膰.聽 W projektach badawczo-rozwojowych pu艂ap dofinansowania jest wyznaczany przez wielko艣膰 przedsi臋biorstwa (im wi臋ksze jest przedsi臋biorstwo tym mniejsza intensywno艣膰 pomocy) oraz kategori臋 prac prowadzonych w ramach projektu (badania przemys艂owe vs. prace rozwojowe). W projektach inwestycyjnych z kolei intensywno艣膰 dofinansowania wyznacza mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Mapa ta r贸偶nicuje poziom pomocy w zale偶no艣ci od miejsca realizacji inwestycji, regiony o najs艂abszych wska藕nikach gospodarczych mog膮 liczy膰 na najwi臋ksze wsparcie. W wojew贸dztwie opolskim warto艣膰 ta r贸wnie偶 jest stosunkowo wysoka i wynosi 40%. Warto nadmieni膰, 偶e w przypadku inwestycji realizowanych przez M艢P ta bazowa warto艣膰 ulega podwy偶szeniu 鈥 o 20% w przypadku mikro i ma艂ych firm, o 10% w przypadku 艣rednich przedsi臋biorstw.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie opolskim

G艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 w wojew贸dztwie opolskim jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG). Do jego obowi膮zk贸w nale偶y w szczeg贸lno艣ci organizacja i prowadzanie nabor贸w do poszczeg贸lnych konkurs贸w, przyjmowanie wniosk贸w o dofinansowanie od wnioskodawc贸w, przeprowadzanie procedury oceny wniosk贸w, a tak偶e rozliczanie projekt贸w (przyjmowanie i weryfikowanie wniosk贸w o p艂atno艣膰) oraz dokonywanie kontroli w ramach projekt贸w.