Dotacje UE w opolskie

W perspektywie finansowej 2021-2027 w województwie opolskim zainwestowanych zostanie ponad 966 mln euro w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego. Ta rekordowa kwota zostanie przeznaczona m.in. na stymulowanie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez finansowanie zakupu usług proinnowacyjnych świadczonych przez akredytowane ośrodki innowacji, wspieranie innowacyjnych startupów czy finansowanie inwestycji w infrastrukturę badawczą oraz realizację kompleksowych projektów B+R wzbogaconych o element wdrożeniowy. Przedsiębiorcy z województwa opolskiego będą mogli też ubiegać się dofinansowanie w konkursach ogłaszanych w ramach programów krajowych np. z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki czy działań, dla których podstawę finansowania stanowi Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Na poziomie regionalnym wsparcie będzie kierowane głównie do MŚP, duże przedsiębiorstwa mogą szukać swoich szans w programach i konkursach o zasięgu krajowym takich jak np. Ścieżka SMART.

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Wsparcie dla nowopowstałych MŚP – FE dla Opolskiego (1.5)

Nabór do 30.09.2023
Pozostało 193 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie dla nowopowstałych przedsiębiorstw z województwa opolskiego w ramach pierwszego celu politycznego oraz trzeciego celu szczegółowego programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 na rzecz innowacyjności i konkurencyjności woj. opolskiego, a w tym tworzenia miejsc pracy w MŚP poprzez inwestycje produkcyjne.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 30.03.2023
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W ramach konkursu dofinansować można będzie działania związane z infrastrukturą i pracami B+R przedsiębiorstw (w tym kompleksowe projekty z elementami wdrożeniowymi). O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Konkurs opiera się na pierwszym celu politycznym oraz pierwszym celu szczegółowym programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Program Energia Plus

Nabór do 13.12.2024
Pozostało 633 dni
Wielkość dotacji
500 mln PLN
Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Finansować będzie można szeroki zakres przedsięwzięć, w tym min. wdrażanie wskazań wynikających z audytu energetycznego, niskoodpadowe technologie produkcji czy inwestycje w jednostki wytwórcze, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię odnawialną.
Dowiedz się więcej

Program Innowacje dla Środowiska

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 132 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla MŚP

Nabór do 28.09.2023
Pozostało 191 dni
Wielkość dotacji
3 500 000,00 zł
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w MŚP, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
98 000 000,00 zł
Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji.
Dowiedz się więcej

Promocja marki innowacyjnych MŚP (2.25)

Nabór do 20.09.2023
Pozostało 183 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, których celem jest budowanie wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego i konkurencyjnego na rynkach globalnych.
Dowiedz się więcej

Wspólne Przedsięwzięcia Badawcze (2.11)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Instrument ma na celu skierowanie działań przedsiębiorców i konsorcjów naukowo-przemysłowych na realizację prac badawczo-rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi, których potrzeba zostanie zdefiniowana przez partnerów Wspólnego Przedsięwzięcia Badawczego.
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (2.10)

Nabór do 14.04.2023
Pozostało 24 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

Województwo opolskie jest najmniejszym województwem w Polsce oraz województwem z najmniejszą liczbą mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Opole. Województwo jest położone w południowo-zachodniej Polsce i graniczy z Czechami. Największymi miastami poza Opolem są Kędzierzyn-Koźle, Nysa i Brzeg. W województwie opolskim według stanu na 2021 r. w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON wpisanych było 108,2 tys. podmiotów. Najwięcej podmiotów koncentrowało działalność w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (21,2% ogólnej liczby), budownictwo (15,2%) oraz przetwórstwo przemysłowe (8,7%). Województwo opolskie charakteryzuje się średnim poziomem rozwoju gospodarczego mierzonym wartością PKB na mieszkańca. Mimo wzrostu PKB per capita obserwuje się pogorszenie relacji w stosunku do średniej krajowej. Do atutów województwa należą głównie zróżnicowana struktura przemysłu oraz długoletnia tradycja produkcji przemysłowej (przemysł spożywczy, mineralny, metalowy oraz chemiczny), położenie oraz wzrost wartości eksportu, co przekłada się na wartość regionalnego PKB. W skali europejskiej Opolszczyzna zaliczana jest do grupy regionów „innowatorów o skromnych wynikach”. Poziom PKB per capita w województwie opolskim w 2021 r. wyniósł 56 267 zł (81,5% średniej dla kraju). Udział w tworzeniu polskiego PKB – 2,0%. Pod względem nakładów na B+R województwo opolskie zajmuje przedostatnie miejsce w kraju (256,5 mln zł).

Fundusze unijne w województwie opolskim – jaki budżet?

Środki przyznane Polsce przez Komisję Europejską w ramach Umowy Partnerstwa zostały podzielone na 2 segmenty: 60% z nich będzie zarządzana na poziomie krajowym, a ok. 40% na szczeblu regionalnym. Do zadań marszałków województw należy odpowiednie podzielenie środków pieniężnych oraz zorganizowanie konkursów w ramach wcześniej zatwierdzonych przez Komisję Europejską priorytetów. W województwie opolskim dedykowanym programem jest program Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 z rekordowym budżetem w wysokości 966 mln euro.

Dotacje opolskie – co można dofinansować?

Przedsiębiorcy z województwa opolskiego ubiegać się o fundusze z dedykowanego im programu regionalnego, jak i składać wnioski do programów krajowych. Programem krajowym szczególnie ukierunkowanym na zaspokajanie potrzeb przedsiębiorców jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), w ramach którego przedsiębiorcy mają możliwość realizacji kompleksowych projektów o budowie modułowej. Każdy moduł stanowi szansę na wsparcie innego obszaru działalności. Z kolei w programie regionalnym Fundusze Europejski dla Opolskiego 2021-2027 przewidziano m.in. dofinansowanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, inwestycji w infrastrukturę B+R, zakupu proinnowacyjnych usług doradczych czy wdrażania wyników prac B+R na rynek. Wsparcie świadczone będzie głównie w formie bezzwrotnej, na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na rynek przyznawana będzie dotacja warunkowa (wsparcie częściowo zwrotne). Więcej informacji o konkretnych naborach można znaleźć w naszej wyszukiwarce dotacji.

Intensywność dofinansowania  – mapa pomocy regionalnej

O intensywności dofinansowania decyduje rodzaj projektu. W dokumentacji konkursowej zawsze określane jest, jaki rodzaj pomocy publicznej stanowi dofinansowanie udzielane w konkursie i jaka jest jego maksymalna intensywność.  W projektach badawczo-rozwojowych pułap dofinansowania jest wyznaczany przez wielkość przedsiębiorstwa (im większe jest przedsiębiorstwo tym mniejsza intensywność pomocy) oraz kategorię prac prowadzonych w ramach projektu (badania przemysłowe vs. prace rozwojowe). W projektach inwestycyjnych z kolei intensywność dofinansowania wyznacza mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Mapa ta różnicuje poziom pomocy w zależności od miejsca realizacji inwestycji, regiony o najsłabszych wskaźnikach gospodarczych mogą liczyć na największe wsparcie. W województwie opolskim wartość ta również jest stosunkowo wysoka i wynosi 40%. Warto nadmienić, że w przypadku inwestycji realizowanych przez MŚP ta bazowa wartość ulega podwyższeniu – o 20% w przypadku mikro i małych firm, o 10% w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Kto organizuje konkursy – Instytucje Pośredniczące w województwie opolskim

Główną Instytucją Pośredniczącą w województwie opolskim jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG). Do jego obowiązków należy w szczególności organizacja i prowadzanie naborów do poszczególnych konkursów, przyjmowanie wniosków o dofinansowanie od wnioskodawców, przeprowadzanie procedury oceny wniosków, a także rozliczanie projektów (przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o płatność) oraz dokonywanie kontroli w ramach projektów.