Wyszukiwarka dotacji

Jak zdobyć środki na zielone projekty?

Jak zdobyć środki na zielone projekty?

Spis treści

Działania związane ze zrównoważoną działalnością przedsiębiorstwa zyskują na znaczeniu. Coraz częściej można usłyszeć o programach i konkursach umożliwiających ożywienie i zazielenienie gospodarki. Eko-trasport, efektywność energetyczna, rozwój fotowoltaiki, odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami, gospodarka wodna, zielona infrastruktura, obieg zamknięty to tematy, które można łączyć z ideą zielonych projektów. W obszarze zielonej transformacji dostępnych jest i będzie wiele zachęt, dotacji, programów umożliwiających jej przyspieszenie w czasach kryzysu.

Z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się przedsiębiorcy?

ochrona środowiska

Zielone inwestycje czyli wsparcie dla OZE

Zielone inwestycje wspierają rozwój odnawialnych źródeł energii i innych przedsięwzięć ekologicznych związanych z efektywnością energetyczną. Ramy transformacji energetycznej w Polsce wyznacza „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”. Trzy filary, z których składa się powyższa polityka to:

 • sprawiedliwa transformacja,
 • zeroemisyjny system energetyczny,
 • dobra jakość powietrza.

Źródła zeroemisyjne do 2040 roku mają stanowić ponad połowę zainstalowanych mocy. Jednym z elementów wsparcia zielonych inwestycji jest także GIS czyli System Zielonych Inwestycji, który finansowany jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki. Jest to krajowe narzędzie obejmujące działania związane z oszczędnością energetyczną, wspieraniem produkcji czystej energii z OZE czy redukcją emisji z transportu miejskiego.

Kwestie środowiskowe kluczem do pozyskania inwestorów

Jak wynika z badań rynkowych, ESG (Environment, Social and Corporate Governance) czyli kwestie środowiskowe, społeczne, zarządcze w działalności spółek stają się coraz bardziej kluczowe wśród klientów detalicznych. Większość profesjonalnych inwestorów w Polsce wskazuje, że spółki mające wdrożoną strategię ESG są postrzegane jako te o mniejszym ryzyku. Duża część z nich uwzględnia również w swoich rekomendacjach wybrane zagadnienia z obszaru ESG. Takie wnioski płyną z lektury raportu z 2022 roku opracowanego przez serwisy internetowe Green is good i Miasto2077 upublicznionego podczas konferencji GPW InnovationDay.

Działalność w duchu zrównoważonego rozwoju

Kilka słów o zrównoważonym rozwoju. Jak można go zdefiniować i czego tak naprawdę dotyczy? Przedsiębiorcy, którzy aplikowali już o środki unijne zapewne spotkali się z wymogiem udokumentowania, że planowany projekt będzie uwzględniał zasadę zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój obejmuje więc ochronę środowiska przed degradacją i zachowanie zasobów naturalnych. Projekty powinny spełniać założenia zrównoważonego rozwoju, ponieważ jest to ważne w kontekście zapobiegania i łagodzenia zmian klimatu. Jednak koncepcja zrównoważonego rozwoju to teraz nie tylko zmniejszenie negatywnego oddziaływania gospodarek na środowisko. Obecnie wiąże się przede wszystkim z trzema istotnymi czynnikami rozwoju takimi jak poszanowanie środowiska, postęp społeczny oraz wzrost gospodarczy.

Jakie warunki musi spełniać działalność, aby móc określić ją terminem zrównoważonej ekonomicznie?

Działalność zrównoważona ekonomicznie spełnia przynamniej jeden z przedstawionych 6 celów środowiskowych:

 • łagodzenie zmian klimatu (unikanie / redukcja emisji gazów cieplarnianych lub zwiększenie pochłaniania gazów cieplarnianych),
 • adaptacja do zmian klimatu (ograniczenie lub zapobieganie niekorzystnemu wpływowi na klimat),
 • zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,
 • przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (ponowne wykorzystanie i recykling zasobów),
 • zapobieganie zanieczyszczeniu i kontrola zanieczyszczenia,
 • ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Kierunek GOZ

Gospodarka o obiegu zamkniętym bazuje na przejściu z liniowych procesów wytwarzania w procesy cyrkularne. Podstawą założeń takiej gospodarki jest możliwe maksymalne wykorzystanie zasobów zużytych (recykling) przy jednoczesnym zwiększaniu efektywności wykorzystywanych zasobów pierwotnych. Dzięki rozwiązaniom takiego systemu wraz z oszczędzaniem zasobów pierwotnych minimalizują się ilości odpadów. Co za tym idzie, zasoby przekierowywane z powrotem do produkcji nie tylko ograniczają ilość odpadów, ale również zmniejszają uzależnienie od niepewnych dostaw tym samym wzmacniając konkurencyjność gospodarki i jej odporność.

Europejski Zielony Ład (Green Deal)

Założenia Europejskiego Zielonego Ładu sprowadzają się do sprawiedliwej transformacji gospodarki jako nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej. Głównym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w zakresie emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku. Będzie to możliwe dzięki odpowiedniemu dostosowaniu budżetu UE do celów zielonej transformacji.

Na czym skupia się Europejski Zielony Ład?

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym w przemyśle;
 • Redukcja emisji CO2;
 • Czysta, przystępna cenowo i bezpieczna energia (wykorzystanie OZE);
 • Ochrona i odbudowa ekosystemów i bioróżnorodności;
 • Przyjazny dla środowiska system żywnościowy (ograniczanie chemicznych pestycydów, antybiotyków i sztucznych nawozów);
 • Nietoksyczne środowisko (ograniczanie emisji gazów odlotowych, ścieków czy substancji chemicznych);
 • Zrównoważona mobilność (biopaliwa, transport napędzany elektrycznie, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych);
 • Energooszczędność i zasobooszczędność budowli.

Przedsiębiorcy otrzymają w tym wypadku fundusze UE na inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska, innowacje przemysłowe, wprowadzenie czystych form transportu, obniżenie emisyjności czy efektywność energetyczną budynków.

Wybrane cele polityki spójności

Cel 1: Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa – 11 784 mln EURO
Większa produktywność polskiej gospodarki. Wsparcie przeznaczone jest na prowadzenie badań, wdrażanie innowacji oraz implementowanie nowoczesnych technologii. Co możesz dofinansować?
Inwestycje w cyfryzację, projekty B+R czy rozwój innowacyjnych rozwiązań.
Cel 2: Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa – 20 536 mln EURO
Bardziej Zielona Europa to kolejny cel polityki spójności, na który określono największy budżet. Na co wsparcie -> na obszar efektywności energetycznej, produkcję energii z OZE, zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową czy gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Cel 3: Lepiej połączona Europa – 17 558 mln EURO
Transformacja cyfrowa i niskoemisyjny transport stanowią priorytet celu 3. Finansowane będą działania dotyczące obszaru infrastruktury sieci TEN-T, cyfryzacji i integracji transportu czy rozwoju sieci szerokopasmowych.
Cel 6: Sprawiedliwa Transformacja – 4 234 mln EURO
Celem jest łagodzenie skutków prowadzenia transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Na wsparcie będą mogli liczyć m.in. przedsiębiorcy z sektora MŚP realizujący projekty prowadzące do dywersyfikacji gospodarczej. Zakłada się finansowanie tworzenia nowych miejsc pracy w sektorach innych niż górnictwo i energetyka konwencjonalna czy podnoszenie umiejętności i przekwalifikowywanie pracowników.

Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 w ramach obszaru polityki spójności zakłada wiele programów przeznaczonych na realizację poszczególnych celów.

ikona kuli ziemskiej

Dotacje na zielone innowacje dla przedsiębiorców

FEnIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Program FEnIKS to kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców, którego główną tematyką są dotacje na poprawę warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Budżet programu wynosi ponad 24 mld EURO. FEnIKS wspiera projekty efektywności energetycznej, gospodarki wodno-ściekowej, GOZ, ochrony przyrody i zielonej infrastruktury, rozwoju OZE, transportu miejskiego czy systemu ochrony zdrowia. Przykład projektów: Poprawa efektywności energetycznej (wraz z instalacją OZE) w dużych przedsiębiorstwach oraz w średnich przedsiębiorstwach, Budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji w zakresie zdolności do realizacji procesów odzysku, w tym recyklingu odpadów pochodzenia komunalnego, jak również odpadów przemysłowych i handlowych o podobnych właściwościach do odpadów komunalnych.

FENG – moduł Zazielenienie przedsiębiorstw i kredyt ekologiczny

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to program, który w ramach priorytetu I obejmuje Wsparcie dla przedsiębiorców. W tym dostępna będzie tzw. Ścieżka SMART czyli modułowe wsparcie przedsiębiorstw. W ofercie dostępny jest moduł Zazielenienie przedsiębiorstw obejmujący dotacje na ekoprojektowanie czy przeprowadzenie oceny śladu środowiskowego produktu. Ponadto w FENG-u znajduje się również osobny priorytet przeznaczony na zieloną transformację, który ma przyczynić się do zwiększania efektywności energetycznej i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, a także do rozwoju inteligentnych systemów i sieci energetycznych. W przypadku tego priorytetu instrumentem finansowania jest kredyt ekologiczny.

FEPW – Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

W programie FEPW przedsiębiorcy otrzymają kompleksowe wsparcie na zielone inwestycje w zakresie priorytetu I Przedsiębiorczość i innowacje. Wówczas dostępne będzie dofinansowanie według działania Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP. Dodatkowo na zieloną transformację przeznaczony jest także priorytet II Energia i klimat zakładający projekty dla dużych przedsiębiorców związane z dystrybucją energii.

KPO – Krajowy Plan Odbudowy

W KPO na ochronie środowiska skupiają się następujące priorytety:
– Odporność i konkurencyjność gospodarki.
– Zielona energia i zmniejszenie energochłonności.
– Transformacja cyfrowa.
Na cele adaptacji ekologicznej, w tym adaptacji do zmian klimatu i ochrony bioróżnorodności ma zostać przeznaczone co najmniej 37% środków. KPO zakłada wsparcie inwestycyjne jak i doradcze również w OZE. Ponadto wsparcie dla MŚP będzie opierało się na finansowaniu projektów firm poszkodowanych w ramach kryzysu jak i tych, które chcą inwestować w zielone technologie. Działania dla przedsiębiorstw obejmują:
– inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (m.in. sektor HoReCA),
– inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z wprowadzaniem zielonych rozwiązań,
– inwestycje związane ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym,
– transformację strukturalną (Przemysł 4.0, GOZ).

Program LIFE

Program LIFE kierowany jest zarówno do przedsiębiorców, podmiotów publicznych jak i organizacji pozarządowych. Zorientowany jest na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program LIFE 2021-2027 jest podzielony na 4 podprogramy:
1. Przyroda i bioróżnorodność biologiczna.
2. Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia.
3. Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do niej.
4. Przejście na czystą energię.
Zachęcamy do przeczytania artykułu – Czym jest program LIFE?

Jak widać przedsiębiorcy będą mogli liczyć na ogromne wsparcie w zakresie zielonych projektów. Z innych programów wsparcia dostępne będą także nabory do wniosków od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w zakresie inwestycji w obszarze środowiska i efektywności energetycznej. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą liczyć również na Fundusz Innowacyjny wspierający innowacje w obszarze czystej energii i w przemyśle oraz Fundusz Modernizacyjny wspierający efektywność energetyczną i OZE.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Wejście na nowe rynki zagraniczne często może wymagać dużych nakładów pieniężnych. Nowa perspektywa oferuje przedsiębiorcom możliwości wsparcia eksportu zagranicznego oraz promocji prowadzonej działalności, w tym oferowanych produktów. Poznaj główne motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw i dotacje z jakich można będzie skorzystać w celu rozwoju działalności poprzez promocję na nowych rynkach międzynarodowych.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji