Ochrona środowiska

Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji (I) - Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3)

Działanie Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3) przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. W komponencie doradczym Etap I Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji będzie można dofinansować koszt usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
82 781,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
10.10.2023
16.07.2024
Koniec składania wniosków
19.12.2023
03.04.2025
Pokaż kolejne terminy

Cel działania

Wsparcie ukierunkowane jest na inwestycje i doradztwo w obszarze wdrożenia w przedsiębiorstwie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kto może pozyskać dotację?

O wsparcie mogą się ubiegać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu Polski Wschodniej tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego, oprócz Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów.

Zakres wsparcia

Wsparcie w ramach konkursu GOZ jest dwuetapowe i składa się z etapu opracowania modelu biznesowego GOZ oraz etapu późniejszego wdrożenia go w przedsiębiorstwie.

ETAP I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji

Elementy danego etapu to w szczególności audyt przedsiębiorstwa i doradztwo, które mają na celu ustalenie możliwych kierunków zielonej transformacji. Jednym z elementów jest także ustalenie potencjalnych możliwości współpracy z innymi firmami w zakresie GOZ. Zatem etap I obejmuje:

  • tworzenie i udział w łańcuchach dostaw;
  • wydłużanie życia produktu;
  • ekoprojektowanie;
  • przekształcenia produktu w usługę lub usługi;
  • tworzenie platform współdzielenia;
  • symbiozę przemysłową;
  • odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów.

Co można dofinansować?

Kosztem kwalifikowanym projektu w etapie I Działania jest koszt usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik Zał. nr 4 wzór modelu biznesowego GOZ- transformacji.

Ile można zyskać?

Forma dofinansowania: dotacja bezzwrotna

Maksymalna wartość dofinansowania dla Etapu I: 82 781 zł

Rozliczenie w formie kwoty ryczałtowej

  • Dofinansowanie udzielane jest w formie kwoty ryczałtowej rozliczanej wskaźnikiem o nazwie: Liczba opracowanych modeli biznesowych GOZ-transformacji.
  • Do rozliczenia kwoty ryczałtowej wymagane jest przedłożenie przez Beneficjenta modelu biznesowego GOZ-transformacji, spełniającego wymagania opisane we Wzorze modelu biznesowego GOZ-transformacji oraz potwierdzonego pozytywną oceną eksperta zewnętrznego.  

Maksymalna intensywność dofinansowania: 100% (pomoc de minimis)

Daty naboru

W ramach komponentu I działania 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP zaplanowano 2 nabory:

Pierwszy nabór startuje 10 października 2023 r. i potrwa do 19 grudnia 2023 r. z budżetem 10 mln zł.

Drugi nabór zaplanowano od 16 lipca 2024 r. do 3 kwietnia 2025 r. z budżetem 10 mln zł.

Kryteria wyboru projektów dla Etapu I Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji (I) – Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3)

Nazwa kryterium (wspólne dla etapu I i II)Liczba punktówMinimum punktowe
1. Kwalifikowalność wnioskodawcy0 albo 1 albo 21
2. Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej0 albo 11
3. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia0 albo 11
4. Projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn0 albo 11
5. Projekt ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami0 albo 11
6. Projekt jest zgodny z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej i Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych0 albo 11
7. Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód”0 albo 11
8. Przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej0 albo 10
Punktacja97
Nazwa kryterium dodatkowego dla etapu ILiczba punktówMinimum punktowe
1. Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony, tj. wnioskodawca właściwie zidentyfikował obszar działalności przedsiębiorstwa, który wymaga transformacji w kierunku GOZ.
0 albo 1 albo 31
2. Wskazany wykonawca posiada niezbędny potencjał do przygotowania modelu GOZ-transformacji

Ocenie podlega potencjał ekspercki wykonawcy, tzn. weryfikowane będzie, czy do przygotowania modelu GOZ-transformacji wykonawca wskazał co najmniej jednego eksperta, który spełnia łącznie poniższe warunki minimalne:

a) posiada udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu co najmniej 2 dokumentów związanych z GOZ, np. studia wykonalności, model biznesowy GOZ,
b) posiada udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 2 audytów z zakresu GOZ tematycznie lub branżowo odpowiednich dla profilu działalności wnioskodawcy, której dotyczył będzie model GOZ-transformacji oraz posiada doświadczenie we wdrożeniu wyników audytu z zakresu GOZ,
– w ciągu ostatnich 5 lat od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
0 albo 1 albo 21
3. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione

Weryfikacji podlega, czy wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem są kwalifikowalne, uzasadnione i racjonalne w stosunku do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla działania.
0 albo 11
Punktacja63

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w etapie I: 15 pkt

Minimalna liczba punktów umożliwiająca wybranie projektu do dofinansowania w etapie I: 10 pkt

Projekt musi uzyskać co najmniej minimum punktowe wymagane w danym kryterium.

Dokumentacja dotacji Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji (I) – Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3)

Poniżej zamieszczamy link do całości dokumentacji konkursowej dla I naboru.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.06.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 02.07.2024
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – Energia odnawialna – FE dla Podlaskiego (2.4)

Nabór do 03.07.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła - Energia odnawialna - FE dla Podlaskiego (2.4) przeznaczona jest na działania związane z uzyskiwaniem ciepła i energii z odnawialnych źródeł energii. W ramach dofinansowania możliwe będzie realizowanie projektów inwestycyjnych z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE wraz z magazynami energii lub ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas