Ochrona środowiska

Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji (I) - Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3)

Działanie Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3) przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. W komponencie doradczym Etap I Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji będzie można dofinansować koszt usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
82 781,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
10.10.2023
Koniec składania wniosków
19.12.2023

Cel działania

Wsparcie ukierunkowane jest na inwestycje i doradztwo w obszarze wdrożenia w przedsiębiorstwie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kto może pozyskać dotację?

O wsparcie mogą się ubiegać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu Polski Wschodniej tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego, oprócz Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów.

Zakres wsparcia

Wsparcie w ramach konkursu GOZ jest dwuetapowe i składa się z etapu opracowania modelu biznesowego GOZ oraz etapu późniejszego wdrożenia go w przedsiębiorstwie.

ETAP I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji

Elementy danego etapu to w szczególności audyt przedsiębiorstwa i doradztwo, które mają na celu ustalenie możliwych kierunków zielonej transformacji. Jednym z elementów jest także ustalenie potencjalnych możliwości współpracy z innymi firmami w zakresie GOZ. Zatem etap I obejmuje:

  • tworzenie i udział w łańcuchach dostaw;
  • wydłużanie życia produktu;
  • ekoprojektowanie;
  • przekształcenia produktu w usługę lub usługi;
  • tworzenie platform współdzielenia;
  • symbiozę przemysłową;
  • odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów.

Co można dofinansować?

Kosztem kwalifikowanym projektu w etapie I Działania jest koszt usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik Zał. nr 4 wzór modelu biznesowego GOZ- transformacji.

Ile można zyskać?

Forma dofinansowania: dotacja bezzwrotna

Maksymalna wartość dofinansowania dla Etapu I: 82 781 zł

Rozliczenie w formie kwoty ryczałtowej

  • Dofinansowanie udzielane jest w formie kwoty ryczałtowej rozliczanej wskaźnikiem o nazwie: Liczba opracowanych modeli biznesowych GOZ-transformacji.
  • Do rozliczenia kwoty ryczałtowej wymagane jest przedłożenie przez Beneficjenta modelu biznesowego GOZ-transformacji, spełniającego wymagania opisane we Wzorze modelu biznesowego GOZ-transformacji oraz potwierdzonego pozytywną oceną eksperta zewnętrznego.  

Maksymalna intensywność dofinansowania: 100% (pomoc de minimis)

Daty naboru

W ramach komponentu I działania 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP zaplanowano 2 nabory:

Pierwszy nabór startuje 10 października 2023 r. i potrwa do 19 grudnia 2023 r. z budżetem 10 mln zł.

Drugi nabór zaplanowano od 4 kwietnia 2024 r. do 3 kwietnia 2025 r. z budżetem 10 mln zł.

Kryteria wyboru projektów dla Etapu I Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji (I) – Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3)

Nazwa kryterium (wspólne dla etapu I i II)Liczba punktówMinimum punktowe
1. Kwalifikowalność wnioskodawcy0 albo 1 albo 21
2. Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej0 albo 11
3. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia0 albo 11
4. Projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn0 albo 11
5. Projekt ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami0 albo 11
6. Projekt jest zgodny z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej i Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych0 albo 11
7. Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód”0 albo 11
8. Przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej0 albo 10
Punktacja97
Nazwa kryterium dodatkowego dla etapu ILiczba punktówMinimum punktowe
1. Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony, tj. wnioskodawca właściwie zidentyfikował obszar działalności przedsiębiorstwa, który wymaga transformacji w kierunku GOZ.
0 albo 1 albo 31
2. Wskazany wykonawca posiada niezbędny potencjał do przygotowania modelu GOZ-transformacji

Ocenie podlega potencjał ekspercki wykonawcy, tzn. weryfikowane będzie, czy do przygotowania modelu GOZ-transformacji wykonawca wskazał co najmniej jednego eksperta, który spełnia łącznie poniższe warunki minimalne:

a) posiada udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu co najmniej 2 dokumentów związanych z GOZ, np. studia wykonalności, model biznesowy GOZ,
b) posiada udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 2 audytów z zakresu GOZ tematycznie lub branżowo odpowiednich dla profilu działalności wnioskodawcy, której dotyczył będzie model GOZ-transformacji oraz posiada doświadczenie we wdrożeniu wyników audytu z zakresu GOZ,
– w ciągu ostatnich 5 lat od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
0 albo 1 albo 21
3. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione

Weryfikacji podlega, czy wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem są kwalifikowalne, uzasadnione i racjonalne w stosunku do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla działania.
0 albo 11
Punktacja63

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w etapie I: 15 pkt

Minimalna liczba punktów umożliwiająca wybranie projektu do dofinansowania w etapie I: 10 pkt

Projekt musi uzyskać co najmniej minimum punktowe wymagane w danym kryterium.

Dokumentacja dotacji Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji (I) – Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3)

Poniżej zamieszczamy link do całości dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nabór do 18.10.2023
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegających na budowie sieci NGA. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych. Wspierane będą rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.10.2023
Pozostało 26 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

Nabór do 31.10.2023
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
600 000,00 PLN
Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy. Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w ramach Komponentu I konkursu 1.1 Platformy startowe będą mogły uzyskać wsparcie finansowe - max. 600 tys. zł - na rozwój swojej działalności w makroregionie.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas