Inwestycje

Zielone inwestycje w MŚP - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Zielone inwestycje w MŚP to dotacja dla firm, która ma na celu wsparcie efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i rozwiązań z zakresu GOZ. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na projekty obejmujące instalacje OZE wraz z magazynami ciepła. ekoinnowacje, termomodernizację budynków czy projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
15.12.2023
Start składania wniosków
06.02.2024
Koniec składania wniosków
07.03.2024

Zielone inwestycje MŚP – efektywność i gospodarka niskoemisyjna to dotacja dla firm mikro, małych i średnich na projekty mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie start ciepła oraz zużycia energii elektrycznej, a także wsparcia w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność w subregionie wałbrzyskim województwa dolnośląskiego (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych, ząbkowicki).

Zakres tematyczny

Dotacja obejmuje projekty modernizacji energetycznej w MŚP, w tym takie działania jak:

 • instalacja OZE wraz z magazynem energii (za wyjątkiem MŚP dla których produkcja energii elektrycznej stanowi główny PKD)
 • termomodernizacja budynków, wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie start ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,
 • poprawa efektywności energetycznej instalacji przemysłowych (np. linii produkcyjnych) lub wykorzystujących ciepło odpadowe.

Dotacja obejmuje wsparcie dla MŚP w zakresie GOZ i innych inwestycji ograniczających wpływ przedsiębiorstw na środowisko, w tym:

 • projekty mające na celu zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń, czy ponowne wykorzystanie, naprawę i recykling;
 • projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych, w tym przetwarzanie/ wykorzystanie odpadów organicznych np. biomasa i bioprodukty;
 • ekoinnowacje, cyfryzacja i zarządzanie efektywnością środowiskową w kierunku gospodarki zasobooszczędnej (np. programy czystszej produkcji, EU-Ecolabel, zielona przedsiębiorczość, rozwój technologii racjonalnego gospodarowania energią, wodą).

Działania te mają przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej lub cieplnej w przedsiębiorstwach, obniżenia emisyjności przemysłu, a także dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii.

Próg oszczędności energii pierwotnej lub energii z OZE wynosi min. 30% dla projektów dotyczących efektywności energetycznej. Próg ten musi zostać potwierdzony audytem energetycznym.

Zakres działań, w odniesieniu do budynków, urządzeń technicznych lub instalacji i procesów technologicznych, powinien wynikać z audytów energetycznych.

Wymiana źródeł ciepła powinna obejmować w pierwszej kolejności odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły i ogrzewacze na biomasę), a w drugiej kolejności ciepło (w tym chłód) sieciowe. W przypadku gdy oba z tych nie będą możliwe do realizacji, nieuzasadnione technicznie lub ekonomicznie dopuszcza się wymianę źródeł ciepła na wykorzystujące paliwo gazowe.

W projekcie nie dopuszcza się:

 • zakupu kotłów i ogrzewaczy na biomasę, jeśli umożliwiają instalację rusztu awaryjnego oraz nie posiadają automatycznego podajnika paliwa,
 • stosowania urządzeń nie odpowiadających aktualnie obowiązującym normom,
 • zakupu urządzeń zasilanych paliwami kopalnymi takimi jak węgiel, olej, gaz (bez względu na normy jakie spełniają), w tym wymiany starszych urządzeń na nowe.

Dodatkowe warunki dla wszystkich typów projektów:

 1. Wykazanie zgodności lub częściowej zgodności z celami transformacji w kierunku
  gospodarki neutralnej dla klimatu.
 2. Wyłączenie inwestycji w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji,
  magazynowania lub spalania paliw kopalnych.
 3. Wsparta infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób z różnymi formami
  niepełnosprawności, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania.
 4. Zakaz finansowania pojazdów samochodowych.
 5. Rodzaje działań w celu szczegółowym zostały ocenione jako zgodne z zasadą DNSH.

Ile można zyskać?

Budżet konkursu wynosi 35 145 364 EUR, czyli około 158 mln PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 2 000 000 PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 15 000 000 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania

Projekty w zakresie zwiększania efektywności energetycznej w MŚP
Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach oraz w budynkach:
dla mikro i małych przedsiębiorców – do 55% wydatków kwalifikowalnych
dla średnich przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikowalnych


lub gdy projekt polega na instalacji lub wymianie jednego rodzaju elementu budynku

dla mikro i małych przedsiębiorców – do 50% wydatków kwalifikowalnych
dla średnich przedsiębiorców – do 40% wydatków kwalifikowalnych


dla wydatków dotyczących inwestycji objętych pomocą inwestycyjną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji innych niż inwestycje w produkcję odnawialnych źródeł energii, w tym pomp ciepła, wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji opartej na odnawialnych źródłach energii wynosi:
dla mikro i małych przedsiębiorców – do 50% wydatków kwalifikowalnych
dla średnich przedsiębiorców – do 40% wydatków kwalifikowalnych
Projekty w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i innych inwestycji
ograniczających wpływ przedsiębiorstwa na środowisko (Pomoc inwestycyjna na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym)
dla mikro i małych przedsiębiorców – do 65% wydatków kwalifikowalnych
dla średnich przedsiębiorców – do 55% wydatków kwalifikowalnych


W przypadku projektów, w których brak jest możliwości sfinansowania kosztów zgodnie z
wymienionymi w Regulaminie artykułami z GBER zastosowanie mają przepisy o pomocy de
minimis.

Maksymalna intensywność wsparcia pomocy de minimis: 70%

Pomocą de minimis objęte zostały koszty związane z „komponentem doradczym”, czyli
wydatkami związanymi z usługami doradczymi oraz w zakresie audytów energetycznych,
efektywności energetycznej oraz audytów technologicznych w kierunku rozwoju GOZ i
transformacji cyfrowej (jako część projektów inwestycyjnych).

Dodatkowe informacje

Przedsiębiorcy w ramach dotacji będą mogli skorzystać także z elementu uzupełniającego jakim jest komponent doradczy dla firm w zakresie audytów energetycznych oraz technologicznych w kierunku rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego i transformacji cyfrowej. (Część projektów inwestycyjnych)

Projekty będą musiały wykazać pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie oszczędności np. energii, obniżonej emisji gazów cieplarnianych, pyłu PM 10 oraz PM 2,5, benzo(a)piren, ilością wytwarzanych odpadów do atmosfery.

Kwalifikowane nie będą instalacje i działania objęte ETS w ramach inwestycji MŚP przyczyniających się do
redukcji emisji gazów cieplarnianych i dekarbonizacji ze względu na to, że MŚP mogą otrzymać bezpłatne przydziały w ramach rynku ETS.

Dokumentacja dotacji Zielone inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Gospodarka wodno-ściekowa – FE dla Warmii i Mazur (2.8)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
nie została określona
Wsparciem w ramach Gospodarka wodno-ściekowa - FE dla Warmii i Mazur (2.8) objęte będą inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych, inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody lub wspieranie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa z woj. łódzkiego na finansowanie projektów wdrożenia rozwiązań w zakresie GOZ m.in. dotyczące ekoprojektowania produktów i opakowań czy niezbędnych zmian w procesach produkcyjnych i usługowych.
Dowiedz się więcej

Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1)

Nabór do 05.06.2024
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
540 000 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1) kierowane jest do MŚP z branży HoReCa na unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności.
Dowiedz się więcej

EIC Accelerator

Nabór do 14.06.2024
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas