Inwestycje

Zielone inwestycje w MŚP - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Zielone inwestycje w MŚP to dotacja dla firm, która ma na celu wsparcie efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i rozwiązań z zakresu GOZ. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na projekty obejmujące instalacje OZE wraz z magazynami ciepła. ekoinnowacje, termomodernizację budynków czy projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych. Konkurs startuje w lutym 2024 roku.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
15.12.2023
Start składania wniosków
06.02.2024
Koniec składania wniosków
07.03.2024

Zielone inwestycje MŚP – efektywność i gospodarka niskoemisyjna to dotacja dla firm mikro, małych i średnich na projekty mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie start ciepła oraz zużycia energii elektrycznej, a także wsparcia w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność w subregionie wałbrzyskim województwa dolnośląskiego.

Zakres tematyczny

Dotacja obejmuje projekty modernizacji energetycznej w MŚP, w tym takie działania jak:

 • instalacja OZE wraz z magazynem energii (za wyjątkiem MŚP dla których produkcja energii elektrycznej stanowi główny PKD)
 • termomodernizacja budynków,
 • wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie start ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,
 • poprawa efektywności energetycznej instalacji przemysłowych (np. linii produkcyjnych) lub wykorzystujących ciepło odpadowe.

Działania te mają przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej lub cieplnej w przedsiębiorstwach, obniżenia emisyjności przemysłu, a także dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii.

Próg oszczędności energii pierwotnej lub energii z OZE wynosi min. 30% dla projektów dotyczących efektywności energetycznej. Próg ten musi zostać potwierdzony audytem energetycznym.

Zakres działań, w odniesieniu do budynków, urządzeń technicznych lub instalacji i procesów technologicznych, powinien wynikać z audytów energetycznych.

Wymiana źródeł ciepła powinna obejmować w pierwszej kolejności odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły i ogrzewacze na biomasę), a w drugiej kolejności ciepło (w tym chłód) sieciowe. W przypadku gdy oba z tych nie będą możliwe do realizacji, nieuzasadnione technicznie lub ekonomicznie dopuszcza się wymianę źródeł ciepła na wykorzystujące paliwo gazowe.

W projekcie nie dopuszcza się:

 • wymiany starszych urządzeń zasilanych paliwami gazowymi na nowe zasilane gazem,
 • zakupu kotłów i ogrzewaczy na biomasę, jeśli umożliwiają instalację rusztu awaryjnego oraz nie posiadają automatycznego podajnika paliwa,
 • stosowania urządzeń nie odpowiadających aktualnie obowiązującym normom,
 • stosowania urządzeń zasilanych węglem, olejem i innymi paliwami kopalnymi (bez względu na normy jakie spełniają).

Dotacja obejmuje wsparcie dla MŚP w zakresie GOZ i innych inwestycji ograniczających wpływ przedsiębiorstw na środowisko, w tym:

 • projekty mające na celu zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń, czy ponowne wykorzystanie, naprawę i recykling;
 • projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych, w tym przetwarzanie/ wykorzystanie odpadów organicznych np. biomasa i bioprodukty;
 • ekoinnowacje, cyfryzacja i zarządzanie efektywnością środowiskową w kierunku gospodarki zasobooszczędnej (np. programy czystszej produkcji, EU-Ecolabel, zielona przedsiębiorczość, rozwój technologii racjonalnego gospodarowania energią, wodą).

Ile można zyskać?

Budżet konkursu wynosi 35 145 364 EUR, czyli około 165 745 537 PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 1 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 15 000 000,00 PLN

Dodatkowe informacje

Przedsiębiorcy w ramach dotacji będą mogli skorzystać także z elementu uzupełniającego jakim jest komponent doradczy dla firm w zakresie audytów energetycznych oraz technologicznych w kierunku rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego i transformacji cyfrowej. (Część projektów inwestycyjnych)

Projekty będą musiały wykazać pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie oszczędności np. energii, obniżonej emisji gazów cieplarnianych, pyłu PM 10 oraz PM 2,5, benzo(a)piren, ilością wytwarzanych odpadów do atmosfery.

Kwalifikowane nie będą instalacje i działania objęte ETS w ramach inwestycji MŚP przyczyniających się do
redukcji emisji gazów cieplarnianych i dekarbonizacji ze względu na to, że MŚP mogą otrzymać bezpłatne przydziały w ramach rynku ETS.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Pozostało 118 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury (KPO A1.4.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
15 000 000,00 PLN
W ramach tej dotacji wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie tworzenia centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych. Koszty kwalifikowalne obejmują m.in. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją budynków, infrastruktury i urządzeń, a także zakup nowych maszyn i urządzeń, nowych środków transportu, sprzętu informatycznego, oprogramowania komputerowego (w tym koszty jego aktualizacji), zakup i koszty instalacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych czy koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Instalacje gospodarowania odpadami – Racjonalna gospodarka odpadami (2.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
Zależne od rodzaju projektu
Celem konkursu jest realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas