Inwestycje

Zielone inwestycje w MŚP - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Zielone inwestycje w MŚP to dotacja dla firm, która ma na celu wsparcie efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i rozwiązań z zakresu GOZ. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na projekty obejmujące instalacje OZE wraz z magazynami ciepła. ekoinnowacje, termomodernizację budynków czy projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych. Konkurs startuje w lutym 2024 roku.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
15.12.2023
Start składania wniosków
06.02.2024
Koniec składania wniosków
07.03.2024

Zielone inwestycje MŚP – efektywność i gospodarka niskoemisyjna to dotacja dla firm mikro, małych i średnich na projekty mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie start ciepła oraz zużycia energii elektrycznej, a także wsparcia w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność w subregionie wałbrzyskim województwa dolnośląskiego.

Zakres tematyczny

Dotacja obejmuje projekty modernizacji energetycznej w MŚP, w tym takie działania jak:

 • instalacja OZE wraz z magazynem energii (za wyjątkiem MŚP dla których produkcja energii elektrycznej stanowi główny PKD)
 • termomodernizacja budynków,
 • wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie start ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,
 • poprawa efektywności energetycznej instalacji przemysłowych (np. linii produkcyjnych) lub wykorzystujących ciepło odpadowe.

Działania te mają przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej lub cieplnej w przedsiębiorstwach, obniżenia emisyjności przemysłu, a także dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii.

Próg oszczędności energii pierwotnej lub energii z OZE wynosi min. 30% dla projektów dotyczących efektywności energetycznej. Próg ten musi zostać potwierdzony audytem energetycznym.

Zakres działań, w odniesieniu do budynków, urządzeń technicznych lub instalacji i procesów technologicznych, powinien wynikać z audytów energetycznych.

Wymiana źródeł ciepła powinna obejmować w pierwszej kolejności odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły i ogrzewacze na biomasę), a w drugiej kolejności ciepło (w tym chłód) sieciowe. W przypadku gdy oba z tych nie będą możliwe do realizacji, nieuzasadnione technicznie lub ekonomicznie dopuszcza się wymianę źródeł ciepła na wykorzystujące paliwo gazowe.

W projekcie nie dopuszcza się:

 • wymiany starszych urządzeń zasilanych paliwami gazowymi na nowe zasilane gazem,
 • zakupu kotłów i ogrzewaczy na biomasę, jeśli umożliwiają instalację rusztu awaryjnego oraz nie posiadają automatycznego podajnika paliwa,
 • stosowania urządzeń nie odpowiadających aktualnie obowiązującym normom,
 • stosowania urządzeń zasilanych węglem, olejem i innymi paliwami kopalnymi (bez względu na normy jakie spełniają).

Dotacja obejmuje wsparcie dla MŚP w zakresie GOZ i innych inwestycji ograniczających wpływ przedsiębiorstw na środowisko, w tym:

 • projekty mające na celu zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń, czy ponowne wykorzystanie, naprawę i recykling;
 • projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych, w tym przetwarzanie/ wykorzystanie odpadów organicznych np. biomasa i bioprodukty;
 • ekoinnowacje, cyfryzacja i zarządzanie efektywnością środowiskową w kierunku gospodarki zasobooszczędnej (np. programy czystszej produkcji, EU-Ecolabel, zielona przedsiębiorczość, rozwój technologii racjonalnego gospodarowania energią, wodą).

Ile można zyskać?

Budżet konkursu wynosi 35 145 364 EUR, czyli około 158 mln PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 1 000 000 PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 15 000 000 PLN

Dodatkowe informacje

Przedsiębiorcy w ramach dotacji będą mogli skorzystać także z elementu uzupełniającego jakim jest komponent doradczy dla firm w zakresie audytów energetycznych oraz technologicznych w kierunku rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego i transformacji cyfrowej. (Część projektów inwestycyjnych)

Projekty będą musiały wykazać pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie oszczędności np. energii, obniżonej emisji gazów cieplarnianych, pyłu PM 10 oraz PM 2,5, benzo(a)piren, ilością wytwarzanych odpadów do atmosfery.

Kwalifikowane nie będą instalacje i działania objęte ETS w ramach inwestycji MŚP przyczyniających się do
redukcji emisji gazów cieplarnianych i dekarbonizacji ze względu na to, że MŚP mogą otrzymać bezpłatne przydziały w ramach rynku ETS.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Prace B+R i infrastruktura B+R w MŚP – Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 14.12.2023
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
1 500 000,00 PLN
W ramach dotacji Prace B+R i infrastruktura B+R - Infrastruktura B+R przedsiębiorstw - FE dla Opolskiego (1.1) dofinansować można będzie przedsięwzięcia związane z działalnością B+R przedsiębiorstw. O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Dofinansowaniem objęte są 2 typy projektów: 1. Infrastruktura B+R w MŚP oraz 2. Prace B+R w MŚP. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty środków trwałych, własności niematerialnych i prawnych należących do infrastruktury badawczej oraz koszty wynagrodzeń, badań, aparatury naukowo-badawczej, materiałów i dostaw, budynków i gruntów, a także uzupełniająco wydatki na podnoszenie kompetencji pracowników.
Dowiedz się więcej

Energia dla Wsi

Nabór do 15.12.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
dotacja 20 mln zł, pożyczka 25 mln zł
Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. W ramach wniosków można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, magazynów energii, instalacji wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych. Działanie dedykowane jest rolnikom i spółdzielnią energetycznym lub jej członkom będącym przedsiębiorcą oraz powstającym spółdzielniom energetycznym.
Dowiedz się więcej

Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji (I) – Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3)

Nabór do 19.12.2023
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
82 781,00 PLN
Działanie Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3) przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. W komponencie doradczym Etap I Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji będzie można dofinansować koszt usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.
Dowiedz się więcej

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nabór do 29.12.2023
Pozostało 24 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
W ramach dotacji Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, możliwe będzie dofinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napięć, stacji elektroenergetycznych, jak i projektów zawierających oba wskazane komponenty.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas