Ochrona środowiska

Wsparcie OZE, w tym tworzenie magazynów energii [dla MŚP] - Transformacja środowiskowa - FE dla Dolnego Śląska (09.05)

Dotacja przeznaczona jest na wsparcie OZE, w tym tworzenie magazynów energii, w postaci inwestycji w alternatywne źródła energii wytwarzające energię elektryczną. i/lub cieplną z OZE, także w zakresie prosumenckim (z wyłączeniem energii odnawialnej wodnej i wiatrowej), tworzenie magazynów energii także jako samodzielnych inwestycji (tylko na potrzeby OZE), przebudowę sieci umożliwiającej odbiór energii z OZE.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
20.06.2024
Start składania wniosków
02.07.2024
Koniec składania wniosków
10.09.2024

Przedmiotem naboru umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

Dla kogo?

O dotację mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) i klastry energii zrzeszające MŚP (o ile mają osobowość prawną) działające na terenie subregionu wałbrzyskiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie można przeznaczyć na wsparcie OZE, w tym tworzenie magazynów energii, w postaci inwestycji w:

  • alternatywne źródła energii wytwarzające energ. elektr. i/lub cieplną z OZE, także w zakresie prosumenckim (z wyłączeniem energii odnawialnej wodnej i wiatrowej)
  • tworzenie magazynów energii także jako samodzielnych inwestycji (tylko na potrzeby OZE),
  • przebudowie sieci umożliwiającej odbiór energii z OZE.

Ponadto jako element/y projektu ww. przedsięwzięcia będą mogły obejmować (łącznie do 49% kosztów kwal.) stacje ładowania pojazdów elektr. wykorzystujące energię z danego źródła/magazynu energii i/lub sieci wewnętrzne obsługujące stację OZE w proj.

Wspierany będzie w zakresie infrastruktury:

  • rozwój spółdz. energ.,
  • klastrów energii odnaw.,
  • oraz innych mechanizmów wytw. i bilans. energii z OZE (społ. energ. działających w zakresie OZE).

W przypadkach montażu pomp ciepła, w uzasadnionych przez Wnioskodawcę przypadkach, możliwe jest pozostawienie istniejącego kotła gazowego (lub olejowego) jako źródła szczytowego/dodatkowego.

Dodatkowe informacje

Na nabór przeznaczono budżet w wysokości 40 000 000 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 70%

Szczegółowe informacje dotyczące kwot dofinansowania oraz kosztów kwalifikowalnych zostaną podane wraz z ogłoszeniem naboru i opublikowaniem dokumentacji konkursowej. Dokumentacja konkursowa powinna być opublikowana 20.06.2024 r. Zachęcamy do obserwowania naszej strony.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Gospodarka wodno-ściekowa – FE dla Warmii i Mazur (2.8)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
nie została określona
Wsparciem w ramach Gospodarka wodno-ściekowa - FE dla Warmii i Mazur (2.8) objęte będą inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych, inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody lub wspieranie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa z woj. łódzkiego na finansowanie projektów wdrożenia rozwiązań w zakresie GOZ m.in. dotyczące ekoprojektowania produktów i opakowań czy niezbędnych zmian w procesach produkcyjnych i usługowych.
Dowiedz się więcej

Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1)

Nabór do 05.06.2024
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
540 000 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1) kierowane jest do MŚP z branży HoReCa na unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności.
Dowiedz się więcej

EIC Accelerator

Nabór do 14.06.2024
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas