Inwestycje

Wsparcie MŚP na rzecz transformacji (mikroinwestycje w MŚP) - FE dla Śląskiego (10.3)

Wsparcie MŚP na rzecz transformacji (mikroinwestycje w MŚP) - FE dla Śląskiego (10.3) to dotacja, która obejmuje przedsięwzięcia wzmacniające potencjał rozwojowy i konkurencyjność MŚP. Projekt będzie musiał przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego m.in. poprzez dywersyfikację lub zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji. Nabór rozpocznie się 5 września 2023 r. Dofinansowaniem objęte są koszty inwestycji produkcyjnych w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz koszty pośrednie. Istnieje również możliwość finansowania wydatków związanych z podnoszeniem/zdobyciem kwalifikacji przez pracowników przedsiębiorstwa.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
05.09.2023
Koniec składania wniosków
26.09.2023

Wsparcie jest kierowane na innowacje na rzecz transformacji przedsiębiorstwa. Projekt będzie musiał przyczynić się do dywersyfikacji gospodarczej podregionów górniczych objętych transformacją. Nabór rozpocznie się 5 września 2023 r.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

O wsparcie w ramach konkursu będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe prowadzące działalność na terenie woj. Śląskiego (z wyłączeniem podregionu częstochowskiego).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie w ramach konkursu przeznaczone zostanie na przedsięwzięcia wzmacniające potencjał rozwojowy i konkurencyjność MŚP. Projekt będzie musiał przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego m.in. poprzez dywersyfikację lub zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji.

Przedsiębiorcy będą mieli możliwość dofinansowania inwestycji produkcyjnych czy logistycznych przyczyniających się do zmiany profilu działalności lub wprowadzenia nowych czy ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług lub procesów, zdobycia nowych rynków i stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach, inwestycje przyczyniające się do zmniejszenia zużycia surowców w procesach produkcyjnych, wdrożenia czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstawaniu, zwiększenia reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami oraz ograniczenia zużycia energii w procesach produkcyjnych.

Wydatki kwalifikowane w ramach konkursu

Dofinansowaniu podlegają inwestycje produkcyjne w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz koszty pośrednie. Istnieje również możliwość finansowania wydatków związanych z podnoszeniem/zdobyciem kwalifikacji przez pracowników przedsiębiorstwa.

Katalog kosztów bezpośrednich

Środki trwałe/Dostawy – koszty nabycia nowych środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości (w tym między innymi: koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i  przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu instruktażu pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta).

Wartości niematerialne i prawne – kwalifikowalne są koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych w szczególności w formie autorskich praw majątkowych, licencji, know-how, oraz innych praw własności intelektualnej (w tym między innymi: koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu pod warunkiem, że koszty te ujęte są w wartości początkowej zakupionej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta).

Koszty wsparcia uczestników projektu (pomoc na szkolenia) – kwalifikowalne są koszty szkoleń prowadzone przez firmy zewnętrzne  w trybie stacjonarnym oraz on-line zarówno w trybie szkoleń otwartych jak i zamkniętych. Koszty wsparcia uczestników projektu muszą być celowe i uzasadnione pod kątem realizacji celów projektu oraz potencjału kadrowego Beneficjenta.

Katalog kosztów pośrednich

 • koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w przygotowanie, zarządzanie i nadzór, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób (na przykład koordynatora, kierownika projektu, inspektora nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu, inwestora zastępczego), ich delegacji służbowych i szkoleń i/ lub koszty zlecania usług w tym zakresie,
 • koszty zarządu (wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu),
 • koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, w tym dotycząca zamówień) na potrzeby funkcjonowania jednostki i/ lub koszty zlecania usług w tym zakresie,
 • koszty obsługi księgowej (wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, koszty związane ze zleceniem prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu),
 • koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne),
 • koszty dzierżawy gruntu i wieczystego użytkowania (bez odsetek) oraz koszty amortyzacji powierzchni biurowych, a także koszty ubezpieczeń,
 • wydatki związane z otwarciem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku płatniczym lub odrębnego rachunku płatniczego,
 • amortyzacja, najem lub zakup aktywów, a także koszty napraw/przeglądów/serwisu, koszty ubezpieczeń, opłaty skarbowe, notarialne dotyczące aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby osób, o których mowa w lit. a – d,
 • opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
 • koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich,
 • koszty usług powielania dokumentów,
 • koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych,
 • koszty w ramach usług ochrony i dozoru mienia,
 • koszty sprzątania pomieszczeń, w tym środków czystości, dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji tych pomieszczeń,
 • opłaty pobierane od dokonywanych transakcji płatniczych (krajowych lub zagranicznych),
 • koszty związane z przygotowaniem projektu, niewynikające z przepisów prawa lub z wymogów IZ FE SL,
 • koszty zabezpieczeń prawidłowej realizacji projektu,
 • koszty ubezpieczeń majątku wytworzonego w projekcie,
 • koszty działań informacyjno-promocyjnych projektu,
 • opłaty skarbowe, notarialne, bankowe, urzędowe związane z realizacją projektu,
 • koszty związane z ustanowieniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego do podpisywania dokumentów w projekcie oraz koszty związane z odnowieniem w okresie realizacji projektu kwalifikowanego certyfikatu,
 • koszty usług tłumaczenia dokumentów niezbędnych do przedłożenia instytucji zarządzającej na potrzeby rozliczenia i kontroli prawidłowej realizacji projektu.

Ile można zyskać?

Ogólny budżet przeznaczony na konkurs to 40 000 000 EUR.

Maksymalna intensywność dofinasowania wynosi dla:

 • mikro i małych przedsiębiorstw: 60%
 • średnich przedsiębiorstw: 50%

Minimalna wartość dofinansowania: 500 000 PLN

Maksymalna wartość projektu ogółem: 2 000 000 PLN

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nabór do 18.10.2023
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegających na budowie sieci NGA. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych. Wspierane będą rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.10.2023
Pozostało 26 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

Nabór do 31.10.2023
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
600 000,00 PLN
Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy. Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w ramach Komponentu I konkursu 1.1 Platformy startowe będą mogły uzyskać wsparcie finansowe - max. 600 tys. zł - na rozwój swojej działalności w makroregionie.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas