Badania i rozwój

Wsparcie infrastruktury badawczej lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych - Gospodarka w transformacji - FE dla Łódzkiego (9.1)

Dotacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców z woj. łódzkiego na wsparcie infrastruktury lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac B+R. Dofinansować będzie można budowę, przebudowę, modernizację infrastruktury B+R oraz inwestycje w specjalistyczną aparaturę.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
nie zostało określone
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
29.12.2023
Koniec składania wniosków
28.02.2024

W ramach dotacji wspierana będzie infrastruktura lub aparatura badawcza niezbędna do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Wsparciem objęte będą firmy sektora MŚP, duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja przemysłowo-naukowe.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Konsorcja przemysłowo-naukowe

O wsparcie będą mogły ubiegać się średnie, małe i mikro- przedsiębiorstwa, a także konsorcja przemysłowo-naukowe z obszaru transformacji woj. łódzkiego, gdzie liderem w przypadku konsorcjum jest przedsiębiorstwo.

Projekt musi być realizowany na obszarze transformacji określonym w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ 1: Wsparcie infrastruktury badawczej lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych

Wsparcie w ramach dotacji będzie obejmować infrastrukturę badawczą lub aparaturę badawczą niezbędną do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych stanowiącej uzupełnienie już posiadanych zasobów. Przedsiębiorcy będą mogli dofinansować budowę, przebudowę, modernizację infrastruktury B+R oraz inwestycje w specjalistyczną aparaturę. Dodatkowo będzie można finansować również koszty kompetencji.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest załączenie do wniosku o dofinansowanie planu prac badawczo-rozwojowych, przewidzianych do prowadzenia na wspartej w ramach projektu infrastrukturze lub aparaturze.

Katalog kosztów kwalifikowalnych

 • Wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu, a także:
  • zakup, koszt wytworzenia, dostawy, instalacji i uruchomienia aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych wraz z kosztem instruktażu w jej obsłudze,
  • zakup specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakup materiałów i robót budowlanych,
  • koszty organizacji szkoleń, spotkań, warsztatów, których celem jest nabycie przez pracowników kompetencji związanych z działalnością B+R, w szczególności dotyczących wykorzystania infrastruktury i aparatury będącej przedmiotem wsparcia, prowadzenia prac B+R,
  • koszty uzyskania przez wnioskodawcę certyfikatu, dotyczącego utworzonej lub unowocześnionej infrastruktury badawczej,
  • koszty poniesione w związku z zastosowaniem w projekcie rozwiązań ekologicznych odnoszących się do infrastruktury lub aparatury będącej przedmiotem wsparcia, takich jak:
   • adaptacja do zmian klimatu, np. zachowanie istniejącej zieleni (w szczególności drzew), rozszczelnienie i zwiększanie chłonności nawierzchni, zielone dachy, ściany,
   • ochrona przyrody, np. zachowanie ekosystemów, siedlisk przyrodniczych, populacji gatunków,
   • efektywność energetyczna, OZE np. używanie energii ze źródeł odnawialnych, termomodernizacja,
   • gospodarka o obiegu zamkniętym, np. ponowne wykorzystanie produktów i materiałów,
 • koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej.

Ile można zyskać?

Budżet przeznaczony na nabór wniosków wynosi 30 000 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania projektu nie została określona.

Dokumentacja działania Wsparcie infrastruktury badawczej lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac B+R – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Poniżej zamieszczamy link do pełnej dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Kredyt ekologiczny to zupełnie nowe działanie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej

Małe bony badawcze na innowacje dla MŚP – Działalność B+R+I przedsiębiorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
255 000,00 PLN
Zakres wsparcia obejmuje finansowanie dotacyjne projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R. Środki w ramach niniejszego typu są przeznaczone na finansowanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowców/ podmioty oferujące usługi naukowe i badawczo-rozwojowe z regionu oraz spoza regionu (w tym z innych krajów UE).
Dowiedz się więcej

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas