Badania i rozwój

Wsparcie infrastruktury badawczej lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych - Gospodarka w transformacji - FE dla Łódzkiego (9.1)

Dotacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców z woj. łódzkiego na wsparcie infrastruktury lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac B+R. Dofinansować będzie można budowę, przebudowę, modernizację infrastruktury B+R oraz inwestycje w specjalistyczną aparaturę.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
nie zostało określone
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
29.12.2023
Koniec składania wniosków
28.02.2024

W ramach dotacji wspierana będzie infrastruktura lub aparatura badawcza niezbędna do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Wsparciem objęte będą firmy sektora MŚP, duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja przemysłowo-naukowe.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Konsorcja przemysłowo-naukowe

O wsparcie będą mogły ubiegać się średnie, małe i mikro- przedsiębiorstwa, a także konsorcja przemysłowo-naukowe z obszaru transformacji woj. łódzkiego, gdzie liderem w przypadku konsorcjum jest przedsiębiorstwo.

Projekt musi być realizowany na obszarze transformacji określonym w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ 1: Wsparcie infrastruktury badawczej lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych

Wsparcie w ramach dotacji będzie obejmować infrastrukturę badawczą lub aparaturę badawczą niezbędną do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych stanowiącej uzupełnienie już posiadanych zasobów. Przedsiębiorcy będą mogli dofinansować budowę, przebudowę, modernizację infrastruktury B+R oraz inwestycje w specjalistyczną aparaturę. Dodatkowo będzie można finansować również koszty kompetencji.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest załączenie do wniosku o dofinansowanie planu prac badawczo-rozwojowych, przewidzianych do prowadzenia na wspartej w ramach projektu infrastrukturze lub aparaturze.

Katalog kosztów kwalifikowalnych

 • Wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu, a także:
  • zakup, koszt wytworzenia, dostawy, instalacji i uruchomienia aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych wraz z kosztem instruktażu w jej obsłudze,
  • zakup specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakup materiałów i robót budowlanych,
  • koszty organizacji szkoleń, spotkań, warsztatów, których celem jest nabycie przez pracowników kompetencji związanych z działalnością B+R, w szczególności dotyczących wykorzystania infrastruktury i aparatury będącej przedmiotem wsparcia, prowadzenia prac B+R,
  • koszty uzyskania przez wnioskodawcę certyfikatu, dotyczącego utworzonej lub unowocześnionej infrastruktury badawczej,
  • koszty poniesione w związku z zastosowaniem w projekcie rozwiązań ekologicznych odnoszących się do infrastruktury lub aparatury będącej przedmiotem wsparcia, takich jak:
   • adaptacja do zmian klimatu, np. zachowanie istniejącej zieleni (w szczególności drzew), rozszczelnienie i zwiększanie chłonności nawierzchni, zielone dachy, ściany,
   • ochrona przyrody, np. zachowanie ekosystemów, siedlisk przyrodniczych, populacji gatunków,
   • efektywność energetyczna, OZE np. używanie energii ze źródeł odnawialnych, termomodernizacja,
   • gospodarka o obiegu zamkniętym, np. ponowne wykorzystanie produktów i materiałów,
 • koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej.

Ile można zyskać?

Budżet przeznaczony na nabór wniosków wynosi 30 000 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania projektu nie została określona.

Dokumentacja działania Wsparcie infrastruktury badawczej lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac B+R – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Poniżej zamieszczamy link do pełnej dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Program LIFE 2021-2027

Nabór do 05.03.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
W zależności od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Dowiedz się więcej

Projekty modułowe – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 06.03.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty modułowe dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego, z czego obowiązkowa jest realizacja modułu B+R, który musi prowadzić do wdrożenia wyników B+R w działalności gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego wyniku prac B+R). Efektem projektu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego. Duże przedsiębiorstwa również będą mogły wziąć udział w konkursie pod warunkiem współpracy z przedsiębiorstwami MŚP.
Dowiedz się więcej

Zielone inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 07.03.2024
Pozostało 3 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Zielone inwestycje w MŚP to dotacja dla firm, która ma na celu wsparcie efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i rozwiązań z zakresu GOZ. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na projekty obejmujące instalacje OZE wraz z magazynami ciepła. ekoinnowacje, termomodernizację budynków czy projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Ścieżka SMART to dotacja, która obejmuje wsparciem realizację projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Nabór dedykowany jest konsorcjom. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz kompetencje.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas