Innowacje

Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 - Konkurencyjność MŚP - FE dla Łódzkiego (1.5)

Dotacja obejmuje wsparciem finansowym wdrożenie rozwiązań specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w kierunku przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Łódzkiego. Wspierane będą m.in. automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja przedsiębiorstw.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
1 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
07.09.2023
16.09.2024
Koniec składania wniosków
25.09.2023
30.09.2024
Pokaż kolejne terminy

W ramach dotacji Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 – Konkurencyjność MŚP – Fundusze Europejskie dla Łódzkiego (1.5) wspierane będą inwestycje w obszarach technologii Przemysłu 4.0 tj. zmiany polegające przede wszystkim na automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw, zwiększeniu wykorzystania systemów procesowych czy przestawieniu firm na cyfrowy łańcuch dostaw.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. łódzkiego. Projekty można realizować w partnerstwie.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu podlegający dofinansowaniu: wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w kierunku przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych, zwiększających zaawansowanie technologiczne i zdolność do wdrażania innowacji, w szczególności automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji.

Wspierana będzie dalsza transformacja cyfrowa gospodarki, polegająca na transformacji modeli biznesowych polskich przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych.

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów inwestycyjnych zwiększających zaawansowanie technologiczne przedsiębiorstw:

 • Big Data oraz działania związane z analizą danych;
 • Roboty przemysłowe;
 • Przemysłowy Internet rzeczy;
 • Integracja IT/OT i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);
 • Cyberbezpieczeństwo;
 • Chmura obliczeniowa;
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
 • Sztuczna inteligencja;
 • Blockchain;
 • Druk addytywny (druk 3D);
 • Łączność w technologii 5G;
 • BIM (Building Information Modelling);
 • Technologie kwantowe (Quantum Computing);
 • Mikroelektronika.

Projekt nie może obejmować rozwiązań cyfrowych o mniej specjalistycznym charakterze (np. oprogramowania biurowego, księgowego, systemów operacyjnych komputerów osobistych wykorzystujących powszechnie znane i dostępne technologie).

Koszty kwalifikowane

 • wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu, a także:
  • zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie rzeczowych aktywów trwałych, w tym maszyn, sprzętu i urządzeń wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze, zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego),
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
   • będą wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę,
   • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami odrębnymi,
   • będą nabyte na warunkach rynkowych od podmiotów niepowiązanych z nabywcą,
   • będą stanowiły majątek i własność beneficjenta przez co najmniej okres trwałości projektu.
 • koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej – koszty niezbędne do realizacji projektu, ale niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu.

Ile można zyskać?

Budżet dotacji wynosi prawie 25 000 000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 1 000 000 PLN
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 300 000 PLN

Wsparcie będzie udzielane z wykorzystaniem regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis. Maksymalna intensywność wsparcia wynosi:

 • regionalna pomoc inwestycyjna:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – max. 60%
  • średnie przedsiębiorstwa – max. 50%
 • pomoc de minimis – max. 85%

Dokumentacja dotacji Wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Powyższe dane i link do dokumentacji konkursu dotyczą pierwszego archiwalnego naboru wniosków.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 25.04.2024
Pozostało 6 dni
Dotacja będzie wspierać wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Typ projektu podlegający dofinansowaniu jest rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych).
Dowiedz się więcej

Wdrażanie innowacji – FE dla Małopolski (1.12)

Nabór do 06.05.2024
Pozostało 17 dni
Wielkość dotacji
nie zostało określone
W ramach dotacji Wdrażanie innowacji - FE dla Małopolski (1.12) przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie woj. małopolskiego będą mogli pozyskać dofinansowanie na wdrażanie innowacji. Dofinansowaniem objęte są posiadane lub nabyte wyniki prac badawczo-rozwojowych, w celu wprowadzenia na rynek nowego lub ulepszonego produktu/usługi (innowacji produktowej) lub nowego albo ulepszonego procesu biznesowego (innowacji w procesie biznesowym).
Dowiedz się więcej

Innowacje cyfrowe w MŚP – FE dla Śląskiego (1.8)

Nabór do 21.05.2024
Pozostało 32 dni
Wielkość dotacji
6 000 000,00 PLN
Wsparcie w ramach działania Innowacje cyfrowe w MŚP - FE dla Śląskiego (1.8) będzie udzielane przedsiębiorstwom sektora MŚP na wdrożenie innowacyjnych co najmniej w skali województwa śląskiego innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie innowacji i wyników prac B+R – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 42 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja obejmuje wsparcie na wdrożenie innowacji i wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Finansowane będą projekty skierowane na inwestycje produkcyjne wprowadzające innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne bądź wdrożenie wyników prac B+R.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas