Badania i rozwój

Wdrożenie innowacji i wyników prac B+R - Gospodarka w transformacji - FE dla Łódzkiego (9.1)

Dotacja obejmuje wsparcie na wdrożenie innowacji i wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Finansowane będą projekty skierowane na inwestycje produkcyjne wprowadzające innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne bądź wdrożenie wyników prac B+R.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
08.04.2024
Start składania wniosków
15.04.2024
Koniec składania wniosków
31.05.2024

W ramach naboru wspierane będzie wdrożenie innowacji i wyników prac B+R (z możliwością wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych).

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. Łódzkiego.

Projekt musi być realizowany na obszarze transformacji określonym w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, tj. na terenie co najmniej jednej z następujących 35 gmin: m. Bełchatów, gmina Bełchatów, gmina Drużbice, gmina Kleszczów, gmina Kluki, gmina Rusiec, gmina Szczerców, gmina Zelów, gmina Działoszyn, gmina Kiełczygłów, gmina Nowa Brzeźnica, gmina Pajęczno, gmina Rząśnia, gmina Siemkowice, gmina Strzelce Wielkie, gmina Sulmierzyce, gmina Gorzkowice, gmina Rozprza, gmina Wola Krzysztoporska, gmina Złoczew, gmina Dobryszyce, gmina Gomunice, gmina Kamieńsk, gmina Lgota Wielka, gmina Ładzice, M. Radomsko, gmina Radomsko, gmina Czarnożyły, gmina Konopnica, gmina Osjaków, gmina Ostrówek, gmina Wieluń, gmina Wierzchlas, gmina Widawa, M. Piotrków Trybunalski.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu wspierany w ramach naboru to: Typ 4: wdrożenie innowacji, wyników prac B+R (z możliwością wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych).

Wsparcie w ramach tego typu projektu uzyskają inwestycje dotyczące:
a) wdrażania wyników prac B+R,
b) wdrażania innowacji.

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów skierowanych na inwestycje produkcyjne wprowadzające innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne bądź wdrożenie wyników prac B+R. Dodatkowym elementem jest możliwość wsparcia tworzenia nowych modeli biznesowych, poprzez specjalistyczne usługi doradcze, np. badanie rynku, dostosowanie produktu lub usługi do danego rynku, przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji, których koszt stanowi nie więcej niż 10% wartości wydatków kwalifikowalnych

Nowy model biznesowy przedsiębiorstwa musi:

 • być opracowaniem o zindywidualizowanym i spersonalizowanym charakterze,
 • określać strategię przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji.

Wydatki kwalifikowane w projekcie

Do wydatków kwalifikowalnych zaliczamy w szczególności:

a. wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu, a także:

 • zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie rzeczowych aktywów trwałych, w tym maszyn, sprzętu i urządzeń wraz z instruktażem w ich obsłudze, rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego),
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • dzierżawę lub najem instalacji lub maszyn w formie leasingu finansowego (w części raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału, bez części odsetkowej i innych opłat) obejmującego obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy,
 • dzierżawę lub najem gruntów, budynków i lokali (z wyłączeniem lokali mieszkalnych),
 • zakup nieruchomości zabudowanej (z wyłączeniem lokali mieszkalnych), który stanowi nie więcej niż 10% wartości wydatków kwalifikowalnych,
 • zakup gruntów zgodnie z limitami wskazanymi w Zasadach kwalifikowalności wydatków,
 • zakup materiałów i robót budowlanych,
 • koszty poniesione w związku z zastosowaniem w projekcie rozwiązań ekologicznych odnoszących się do inwestycji bądź innowacji będących przedmiotem projektu, takich jak:
  • adaptacja do zmian klimatu, np. rozszczelnienie i zwiększanie chłonności nawierzchni, zielone dachy, ściany,
  • ochrona przyrody, np. zmniejszenie wykorzystania szkodliwych dla środowiska substancji, ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko wytwarzanych produktów,
  • efektywność energetyczna, OZE np. używanie energii ze źródeł odnawialnych, termomodernizacja,
  • gospodarka o obiegu zamkniętym, np. ponowne wykorzystanie produktów i materiałów,
 • koszty specjalistycznych usług doradczych (np. badania rynku, dostosowanie produktów lub usług do danego rynku, przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji), które stanowią nie więcej niż 10% wartości wydatków kwalifikowalnych.

b. koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej.

Koszty pośrednie rozliczane są z wykorzystaniem następujących stawek ryczałtowych:

a) 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich do 5 mln PLN włącznie;
b) 6% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 5 mln PLN do 15 mln PLN włącznie;
c) 5% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 15 mln PLN do 20 mln PLN włącznie;
d) 4% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 20 mln PLN do 25 mln PLN włącznie;
e) 3% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 25 mln PLN do 30 mln PLN włącznie;
f) 2% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 30 mln PLN do 100 mln PLN włącznie;
g) 1% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 100 mln PLN.

Do wydatków niekwalifikowalnych zalicza się:

 • zakup środków transportu,
 • zakup urządzeń RTV i AGD,
 • usługi doradcze związane z bieżącą działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, księgowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Ile można zyskać?

Budżet dotacji wynosi 50 000 000,00 PLN.

Minimalna wartość projektu wynosi 1 mln PLN. Maksymalna wartość projektu nie została określona.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Dodatkowe informacje

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Małe bony badawcze na innowacje dla MŚP – Działalność B+R+I przedsiębiorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
255 000,00 PLN
Zakres wsparcia obejmuje finansowanie dotacyjne projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R. Środki w ramach niniejszego typu są przeznaczone na finansowanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowców/ podmioty oferujące usługi naukowe i badawczo-rozwojowe z regionu oraz spoza regionu (w tym z innych krajów UE).
Dowiedz się więcej

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Seal of Excellence (FENG 2.9)

Nabór do 02.08.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Celem działania jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas