Badania i rozwój

Wdrożenie innowacji i wyników prac B+R - Gospodarka w transformacji - FE dla Łódzkiego (9.1)

Dotacja obejmuje wsparcie na wdrożenie innowacji i wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Finansowane będą projekty skierowane na inwestycje produkcyjne wprowadzające innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne bądź wdrożenie wyników prac B+R.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
08.04.2024
Start składania wniosków
15.04.2024
Koniec składania wniosków
31.05.2024

W ramach naboru wspierane będzie wdrożenie innowacji i wyników prac B+R (z możliwością wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych).

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. Łódzkiego.

Projekt musi być realizowany na obszarze transformacji określonym w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, tj. na terenie co najmniej jednej z następujących 35 gmin: m. Bełchatów, gmina Bełchatów, gmina Drużbice, gmina Kleszczów, gmina Kluki, gmina Rusiec, gmina Szczerców, gmina Zelów, gmina Działoszyn, gmina Kiełczygłów, gmina Nowa Brzeźnica, gmina Pajęczno, gmina Rząśnia, gmina Siemkowice, gmina Strzelce Wielkie, gmina Sulmierzyce, gmina Gorzkowice, gmina Rozprza, gmina Wola Krzysztoporska, gmina Złoczew, gmina Dobryszyce, gmina Gomunice, gmina Kamieńsk, gmina Lgota Wielka, gmina Ładzice, M. Radomsko, gmina Radomsko, gmina Czarnożyły, gmina Konopnica, gmina Osjaków, gmina Ostrówek, gmina Wieluń, gmina Wierzchlas, gmina Widawa, M. Piotrków Trybunalski.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu wspierany w ramach naboru to: Typ 4: wdrożenie innowacji, wyników prac B+R (z możliwością wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych).

Wsparcie w ramach tego typu projektu uzyskają inwestycje dotyczące:
a) wdrażania wyników prac B+R,
b) wdrażania innowacji.

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów skierowanych na inwestycje produkcyjne wprowadzające innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne bądź wdrożenie wyników prac B+R. Dodatkowym elementem jest możliwość wsparcia tworzenia nowych modeli biznesowych, poprzez specjalistyczne usługi doradcze, np. badanie rynku, dostosowanie produktu lub usługi do danego rynku, przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji, których koszt stanowi nie więcej niż 10% wartości wydatków kwalifikowalnych

Nowy model biznesowy przedsiębiorstwa musi:

 • być opracowaniem o zindywidualizowanym i spersonalizowanym charakterze,
 • określać strategię przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji.

Wydatki kwalifikowane w projekcie

Do wydatków kwalifikowalnych zaliczamy w szczególności:

a. wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu, a także:

 • zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie rzeczowych aktywów trwałych, w tym maszyn, sprzętu i urządzeń wraz z instruktażem w ich obsłudze, rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego),
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • dzierżawę lub najem instalacji lub maszyn w formie leasingu finansowego (w części raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału, bez części odsetkowej i innych opłat) obejmującego obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy,
 • dzierżawę lub najem gruntów, budynków i lokali (z wyłączeniem lokali mieszkalnych),
 • zakup nieruchomości zabudowanej (z wyłączeniem lokali mieszkalnych), który stanowi nie więcej niż 10% wartości wydatków kwalifikowalnych,
 • zakup gruntów zgodnie z limitami wskazanymi w Zasadach kwalifikowalności wydatków,
 • zakup materiałów i robót budowlanych,
 • koszty poniesione w związku z zastosowaniem w projekcie rozwiązań ekologicznych odnoszących się do inwestycji bądź innowacji będących przedmiotem projektu, takich jak:
  • adaptacja do zmian klimatu, np. rozszczelnienie i zwiększanie chłonności nawierzchni, zielone dachy, ściany,
  • ochrona przyrody, np. zmniejszenie wykorzystania szkodliwych dla środowiska substancji, ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko wytwarzanych produktów,
  • efektywność energetyczna, OZE np. używanie energii ze źródeł odnawialnych, termomodernizacja,
  • gospodarka o obiegu zamkniętym, np. ponowne wykorzystanie produktów i materiałów,
 • koszty specjalistycznych usług doradczych (np. badania rynku, dostosowanie produktów lub usług do danego rynku, przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji), które stanowią nie więcej niż 10% wartości wydatków kwalifikowalnych.

b. koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej.

Koszty pośrednie rozliczane są z wykorzystaniem następujących stawek ryczałtowych:

a) 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich do 5 mln PLN włącznie;
b) 6% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 5 mln PLN do 15 mln PLN włącznie;
c) 5% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 15 mln PLN do 20 mln PLN włącznie;
d) 4% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 20 mln PLN do 25 mln PLN włącznie;
e) 3% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 25 mln PLN do 30 mln PLN włącznie;
f) 2% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 30 mln PLN do 100 mln PLN włącznie;
g) 1% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 100 mln PLN.

Do wydatków niekwalifikowalnych zalicza się:

 • zakup środków transportu,
 • zakup urządzeń RTV i AGD,
 • usługi doradcze związane z bieżącą działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, księgowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Ile można zyskać?

Budżet dotacji wynosi 50 000 000,00 PLN.

Minimalna wartość projektu wynosi 1 mln PLN. Maksymalna wartość projektu nie została określona.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Dodatkowe informacje

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 25.04.2024
Pozostało 5 dni
Dotacja będzie wspierać wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Typ projektu podlegający dofinansowaniu jest rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych).
Dowiedz się więcej

Projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 30.04.2024
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
4 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. W ramach dotacji obowiązkowym jest realizowane komponentu B+R oraz w przypadku MŚP jeszcze komponentu wdrożeniowego w projekcie.
Dowiedz się więcej

Wdrażanie innowacji – FE dla Małopolski (1.12)

Nabór do 06.05.2024
Pozostało 16 dni
Wielkość dotacji
nie zostało określone
W ramach dotacji Wdrażanie innowacji - FE dla Małopolski (1.12) przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie woj. małopolskiego będą mogli pozyskać dofinansowanie na wdrażanie innowacji. Dofinansowaniem objęte są posiadane lub nabyte wyniki prac badawczo-rozwojowych, w celu wprowadzenia na rynek nowego lub ulepszonego produktu/usługi (innowacji produktowej) lub nowego albo ulepszonego procesu biznesowego (innowacji w procesie biznesowym).
Dowiedz się więcej

Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – FE dla Małopolski (1.3)

Nabór do 20.05.2024
Pozostało 30 dni
Wielkość dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw z województwa Małopolskiego. Przeznaczony jest dla MŚP oraz dużych firm z kategorii small mid-caps.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas