Inwestycje

Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury (KPO A1.4.1)

W ramach tej dotacji wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie tworzenia centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych. Koszty kwalifikowalne obejmują m.in. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją budynków, infrastruktury i urządzeń, a także zakup nowych maszyn i urządzeń, nowych środków transportu, sprzętu informatycznego, oprogramowania komputerowego (w tym koszty jego aktualizacji), zakup i koszty instalacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych czy koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
15 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.06.2023
Koniec składania wniosków
30.06.2023

Dotacja obejmuje wsparcie na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych. Dofinansowanie przeznaczyć można będzie m.in. na prowadzenie robót budowlanych oraz na zakup lub instalację maszyn, urządzeń czy nowych środków transportu.

Wsparcie nie zostanie udzielone na przedsięwzięcia dotyczące sprzedaży detalicznej.

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej lub
 • podmioty, które zawarły umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym jeżeli:

1. wykonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej jeden z rodzajów działalności gospodarczej, które są określone w załączniku do rozporządzenia (patrz tabela poniżej), w zakresie:

 • przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
 • wynajmu budynków niemieszkalnych przeznaczonych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi przez rolno-spożywcze rynki hurtowe

2. mają nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

3. jest pełnoletnia – w przypadku osoby fizycznej,

4. objęte wsparciem budynki, budowle, maszyny, urządzenia lub środki transportu nie będą
wykorzystywane na potrzeby działalności w zakresie przetwarzania.

Niniejsze warunki powinny być spełnione co najmniej w dniu złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

Wydatki kwalifikowalne w ramach konkursu

Wsparcia udziela się na:

 • budowy budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków,
 • rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków,
 • budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, agregatów prądotwórczych, magazynów energii, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przechowywaniem, magazynowaniem, pakowaniem, przeładunkiem, przygotowaniem do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych,
 • zakupu nowych maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych,
 • zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem, które są przeznaczone do przewozu:
  • produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno spożywczych rynków hurtowych, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,
  • produktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,
  • zwierząt,
 • zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu nowego sprzętu informatycznego do zarządzania procesami logistycznymi, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych lub zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych, oraz aparatury pomiarowej i kontrolnej lub wdrożenia certyfikowanych systemów zarządzania jakością,
 • zakupu i instalacji na terenie, na którym są usytuowane budynki, budowle lub obiekty infrastruktury, nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych,
 • ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplanu i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi.

Koszty ogólne nie mogą stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia.

Ile można zyskać?

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość dofinansowania: 15 000 000 zł

Minimalna wartość projektu: 250 000 zł

W konkursie przewidziano płatności zaliczkowe (max. do 50% wartości wsparcia).

Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia, albo w formie płatności częściowych wypłacanych po zakończeniu każdego z etapów przedsięwzięcia.

Dodatkowe informacje

Dotacja przyznawana jest na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 31 października 2025 r.

Przedsięwzięcie może być realizowane w max. czterech etapach w przypadku przekroczenia tego limitu wsparcie nie zostanie udzielone.

Aby móc ubiegać się o zaliczkę wnioskodawca powinien posiadać wyodrębniony rachunek bankowy albo rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który będzie przekazana ta zaliczka.

W przypadku przyznania zaliczki wnioskodawca jest obowiązany do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, gdy:

 • ubiega się o zaliczkę w wysokości powyżej 1 000 000 zł i jest podmiotem, który wykonuje działalność krócej niż 3 lata;
 • ubiega się o zaliczkę w wysokości powyżej 3 000 000 zł i jest podmiotem, który wykonuje działalność krócej niż 2 lata.

Warunki otrzymania wsparcia

Osoby ubiegające się o dotację muszą wykonywać działalność gospodarczą na terytorium RP w zakresie rodzajów działalności określonych w poniższej tabeli.

Lp.Kod działalności
zgodnie z Polską
Klasyfikacją
Działalności PKD
Nazwa działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)
146.21.ZSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla
zwierząt – z wyłączeniem sprzedaży hurtowej nieprzetworzonego tytoniu
246.22.ZSprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
346.23.ZSprzedaż hurtowa żywych zwierząt
446.31.ZSprzedaż hurtowa owoców i warzyw
546.32.ZSprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
646.33.ZSprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów
jadalnych
746.34.BSprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – dotyczy wyłącznie sprzedaży
hurtowej koncentratów, soków i nektarów owocowych, warzywnych
i owocowo-warzywnych
846.36.ZSprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich –
dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej cukru
946.37.ZSprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw – z wyłączeniem
sprzedaży hurtowej przypraw
1046.38.ZSprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki
i mięczaki
1152.10.BMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – dotyczy wyłącznie usługowego zamrażania lub przechowywania produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury
1252.24.A, 52.24.B,
52.24.C
Przeładunek towarów – dotyczy załadunku, rozładunku i przeładunku
towarów wyłącznie w zakresie produktów rolnych, rybołówstwa
i akwakultury
1368.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi –
dotyczy wyłącznie wynajmu budynków niemieszkalnych, przeznaczonych
na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi umożliwianego
przez rolno-spożywcze rynki hurtowe
1482.92.ZDziałalność związana z pakowaniem – dotyczy wyłącznie produktów
rolnych, rybołówstwa i akwakultury
Rodzaje działalności gospodarczej objęte wsparciem

Kryteria wyboru projektów

Horyzontalne kryteria wyboru przedsięwzięć

Weryfikowanie kryterium odbywa się na podstawie oceny zerojedynkowej co oznacza, że niespełnienie któregokolwiek z kryterium tj. otrzymanie 0 pkt skutkuje wykluczeniem przedsięwzięcia (projektu) z dalszej oceny, co w efekcie oznacza brak możliwości współfinansowania ze środków KPO.

Nazwa kryteriumOpis kryteriumSposób weryfikacji
1. Zgodność z ramami czasowymi planu rozwojowego (KPO)Kryterium uważa się za spełnione, jeśli realizacja przedsięwzięcia:
✅ nie została rozpoczęta przed dniem 01.02.2020 r. i zakończona przed dniem złożenia wniosku, nie później niż do 31.10.2025 r.
✅ nie trwa dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
0/1
kryterium
weryfikowane przez Agencję na
podstawie danych
podanych we
wniosku
2. Zgodność z planem rozwojowym (KPO)Kryterium uważa się za spełnione, jeśli:
✅ opis przedsięwzięcia jest zgodny z rodzajem przedsięwzięcia przewidzianym w opisie inwestycji KPO;
✅ wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie dofinansowania i składa oświadczenie, że nie jest wykluczony z dofinansowania.
0/1
wnioskodawca
składa oświadczenie
we wniosku
kryterium
weryfikowane przez Agencję
3. Brak podwójnego finansowaniaOcenie podlega czy wnioskodawca nie otrzymał już finansowania na ten sam cel w ramach KPO lub innych unijnych programów, instrumentów lub funduszy w ramach budżetu Unii Europejskiej, na realizację zakresu prac zakładanego w ramach realizacji przedsięwzięcia. Kryterium uważa się za spełnione, jeśli wnioskodawca złoży oświadczenie o braku podwójnego finansowania przedsięwzięcia.0/1
wnioskodawca
składa oświadczenie
we wniosku
kryterium
weryfikowane przez Agencję
4. Spójność informacji
zawartych we wniosku, załącznikach do wniosku
Kryterium uważa się za spełnione, jeśli informacje zawarte we wniosku są spójne z informacjami zawartymi w oświadczeniach oraz załącznikach do tego wniosku.0/1
kryterium
weryfikowane przez Agencję
5. Zachowanie zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyznSprawdzana jest zgodność przedsięwzięcia z horyzontalnymi zasadami niedyskryminacji i równości szans ze względu na płeć. Ocenie podlega czy przedsięwzięcie zapewnia dostępność produktów przedsięwzięcia dla osób z niepełnosprawnościami.0/1
kryterium
weryfikowane przez Agencję na
podstawie danych
podanych we
wniosku
6. Właściwie określone
wydatki kwalifikowalne
Sprawdzana jest kwalifikowalność, adekwatność i racjonalność wydatków planowanych do poniesienia w ramach przedsięwzięcia. Weryfikacja kwalifikowalności obejmuje następujące warunki:
– podatek od towarów i usług (VAT) nie jest wydatkiem kwalifikowalnym;
– koszty finansowane w ramach planu rozwojowego muszą być powiązane z realizacją prac stanowiących integralną część inwestycji i służą zapewnieniu osiągnięcia jej celów;
– uwzględnienie w realizacji przedsięwzięć właściwych przepisów o zamówieniach publicznych, lub reguł konkurencyjności dla podmiotów niezobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Weryfikacji podlega czy do każdego realizowanego zadania zostały załączone 2 oferty od dostawców maszyn i urządzeń lub usługodawców, którego wysokość przekracza 20 000 zł netto, a w szczególnych przypadkach gdy nie jest możliwe uzyskanie 2 ofert (gdy jest, np. tylko jeden producent lub wynika to ze specyfikacji technologicznej zakładu)- 1 oferty.
0/1
kryterium
weryfikowane przez Agencję na podstawie danych
podanych we
wniosku
7. Sytuacja finansowa
ostatecznego odbiorcy wsparcia i wykonalność
finansowa przedsięwzięcia
Weryfikowane jest czy obecna sytuacja finansowa wnioskodawcy, jako ostatecznego odbiorcy wsparcia, nie zagraża realizacji i utrzymaniu rezultatów przedsięwzięcia.0/1
Wnioskodawca
składa oświadczenie
do wniosku
kryterium
weryfikowane przez Agencję na
podstawie danych
podanych we
wniosku
8. Pomoc publiczna oraz pomoc de minimisSprawdzana jest zgodność przedsięwzięcia z przepisami o pomocy publicznej oraz czy przedsięwzięcie spełnia wymogi udzielenia pomocy publicznej. Sprawdzane jest czy pomoc jest zgodna z rynkiem wewnętrznym i czy wskazano podstawę zgodności tej pomocy z rynkiem wewnętrznym UE wraz z wyjaśnieniem czy pomoc podlega obowiązkowi notyfikacji
Komisji Europejskiej.
0/1
kryterium
weryfikowane przez Agencję na
podstawie danych
podanych we
wniosku
9. Zgodność z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku”
(DNSH – „do no significant harm”)
Weryfikowane jest zachowanie zgodności z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku”. Weryfikacja na etapie oceny wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem dotyczy inwestycji, dla których w decyzji implementacyjnej wskazano objęcie przedsięwzięć zasadą DNSH.0/1
Wnioskodawca
składa oświadczenie
kryterium
weryfikowane przez Agencję
10. Zgodność z zasadą
zrównoważonego
rozwoju – racjonalne
wykorzystywanie zasobów naturalnych
Sprawdzane jest czy przedsięwzięcie obejmuje finansowanie działań minimalizujących oddziaływanie działalności
człowieka na środowisko. Zasada zrównoważonego rozwoju jest
zachowana, jeżeli w ramach przedsięwzięcia zakłada się podejmowanie działań ukierunkowanych na:
✅ racjonalne gospodarowanie zasobami,
✅ ograniczenie presji na środowisko,
✅ podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
0/1
Wnioskodawca
składa oświadczenie
we wniosku
kryterium
weryfikowane przez Agencję
11. Zgodność z zasadą
długotrwałego wpływu przedsięwzięcia na
wydajność i odporność gospodarki polskiej
Kryterium uważa się za spełnione, jeśli wnioskodawca oświadczył, że efekty realizacji przedsięwzięcia będą utrzymywane do dnia upływu 5 lat od dnia zawarcia umowy.0/1
kryterium
weryfikowane przez
Agencję na
podstawie
oświadczenia
wnioskodawcy
12. Wpływ na wskaźniki i cele
inwestycji w KPO i RRF
Analizowane jest czy we wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem wnioskodawca wskazał wpływ na realizację wskaźnika „Utworzone lub zmodernizowane centra przechowalniczo-dystrybucyjne oraz zmodernizowane rynki hurtowe” na poziomie co najmniej „1” oraz wskaźnika wspólnego na poziomie co najmniej „1”. Dodatkowo wnioskodawca powinien wskazać wpływ przedsięwzięcia na wskaźnik wspólny „Przedsiębiorstwa wspierane w opracowywaniu lub
wdrażaniu cyfrowych produktów, usług i procesów aplikacji” – Jeśli ubiega się o uzyskanie pkt w ramach kryterium premiującego z tym związanego.
0/1
Kryterium
weryfikowane przez Agencję na
podstawie danych
podanych we wniosku

Kryteria premiujące

Dane kryteria weryfikowane są przez Agencję na podstawie danych podanych we wniosku.

Nazwa kryteriumOpis kryteriumSposób weryfikacji
1. Realizacja przedsięwzięcia związana jest z rolnictwem ekologicznymWeryfikowane jest czy przedsięwzięcie dotyczy wprowadzenia do obrotu żywności ekologicznej potwierdzonej certyfikatem wydanym przed dniem 1 stycznia 2023 r. Kryterium jest weryfikowane na podstawie danych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, opisu przedsięwzięcia i informacji zadeklarowanych we wniosku o objęcie wsparciem, w tym zgodność numer EP z danymi Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych i Agencji.0/7
2. Nowi ostateczni
odbiorcy wsparcia
Weryfikowane jest czy przedsięwzięcie jest realizowane przez wnioskodawcę, który nie
złożył wniosku o wsparcie w ramach części nr 1 inwestycji A1.4.1 KPO – wsparcie
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie
przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub
akwakultury.
0/5
3. Współpraca w
realizacji przedsięwzięcia
Weryfikowane jest czy przedsięwzięcie jest realizowane przez spółdzielnie, w tym
spółdzielnie rolników, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, uznane organizacje producentów rolnych, uznane organizacje producentów sektora rybołówstwa
i akwakultury oraz związki tych organizacji.
0/5
4. Przedsięwzięcie
jest realizowane na
terenie powiatów o
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
Weryfikowane jest czy stopa bezrobocia rejestrowego w powiecie, w którym realizowane jest przedsięwzięcie jest większa niż średnia wartości bezrobocia rejestrowego w kraju ogółem (kryterium weryfikowane na podstawie danych GUS, bez konieczności podawania przez wnioskodawcę danych o stopie bezrobocia w powiecie).0/3
5. Przedsięwzięcie
jest realizowane w
powiatach zlokalizowanych na
obszarach o niekorzystnych
warunkach
gospodarowania
(ONW)
Weryfikowane jest czy przedsięwzięcie jest realizowane na terenie powiatu, gdzie
występują obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania, typ górski i podgórski (wg obowiązującej mapy ONW). Kryterium jest weryfikowane na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, bez konieczności podawania przez wnioskodawcę danych o tym czy w powiecie występują ONW.
0/2
Wykorzystanie TIK
(Technologie informacyjno-komunikacyjne)
Weryfikowane jest czy efektem realizacji przedsięwzięcia będzie wykorzystanie
technologii informacyjno-komunikacyjnych u ostatecznego odbiorcy wsparcia.
Kryterium jest weryfikowane na podstawie opisu przedsięwzięcia i informacji
zadeklarowanych we wniosku.
0/2

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.06.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 02.07.2024
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – Energia odnawialna – FE dla Podlaskiego (2.4)

Nabór do 03.07.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła - Energia odnawialna - FE dla Podlaskiego (2.4) przeznaczona jest na działania związane z uzyskiwaniem ciepła i energii z odnawialnych źródeł energii. W ramach dofinansowania możliwe będzie realizowanie projektów inwestycyjnych z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE wraz z magazynami energii lub ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas