Innowacje

Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) - Konkurencyjność MŚP - FE dla Łódzkiego (1.5)

Dotacja będzie wspierać wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Typ projektu podlegający dofinansowaniu jest rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych).
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
19.03.2024
Koniec składania wniosków
25.04.2024

Dla kogo?

O wsparcie ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, ośrodki innowacji, uczelnie wpisujące się w definicję IOB prowadzące działalność na terenie woj. łódzkiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dotacja będzie wspierać wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

Typ projektu podlegający dofinansowaniu:

 • rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych)

Dofinansowanie może być przeznaczone na usługi dla MŚP świadczone przez Ośrodki Innowacji (OI) lub Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), w tym inkubatory przedsiębiorczości, przy zachowaniu podejścia popytowego (np. w formie grantów).

Projekt powinien dotyczyć nowej usługi lub nowego zakresu świadczonej już usługi specjalistycznej lub pakietu usług w ramach oferty świadczonej przez Ośrodki Innowacji (OI) lub Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), w tym inkubatory przedsiębiorczości.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 • dofinansowanie w formie dotacji
 • wsparcie w formie projektu grantowego dla Wnioskodawców realizujących fazę inkubacji czyli wsparcia przedsiębiorstw działających do 2 lat od daty rejestracji w ramach grantu przeznaczonego na działania służące wdrożeniu w MŚP rozwiązań wypracowanych w ramach fazy inkubacji w zakresie: internacjonalizacji przedsiębiorstw, inwestycji w zakresie technologii Przemysłu 4.0.

Koszty kwalifikowalne w projekcie

Do wydatków kwalifikowalnych zaliczamy w szczególności wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu, a także:

 • koszty zatrudnienia osób zaangażowanych przez instytucję otoczenia biznesu lub ośrodek innowacji do realizacji wsparcia w ramach projektu (np. menedżerów inkubacji, menedżerów rozwoju, ekspertów, doradców),
 • koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń niezbędnych do świadczenia usług w ramach projektu,
 • koszty materiałów niezbędnych do realizacji usług,
 • koszty działań służących rekrutacji grupy docelowej, promowaniu wsparcia w ramach fazy inkubacji i rozwoju, promowaniu przedsiębiorczości, np. organizacja spotkań, konferencji, niezbędnych do osiągnięcia celów projektu (maksymalnie 10% kosztów bezpośrednich projektu), nie stanowiące kosztów działań informacyjno-promocyjnych projektu ujmowanych w kosztach pośrednich,
 • wydatki ponoszone przez grantobiorców po przystąpieniu do uczestnictwa w projekcie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ujęte w planie akceleracji (w odniesieniu do fazy inkubacji) – nie przekraczające łącznej kwoty przyznanego grantu, jednak nie więcej niż 300 tys. złotych (słownie : trzysta tysięcy złotych 00//100). W szczególności będą to koszty:
  • marketingu, udziału w targach, służące ekspansji rynkowej,
  • zatrudnienia dodatkowych pracowników w związku z akceleracją, jeśli jest to uzasadnione w planie inkubacji,
  • szkoleń,
  • inwestycji w technologie Przemysłu 4.0 rozumianego jako zmiany polegające przede wszystkim na automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw, zwiększeniu wykorzystania systemów procesowych, przestawieniu firm na cyfrowy łańcuch dostaw,
 • koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej.

Ile można zyskać?

Budżet naboru wynosi 22 500 000 PLN.

Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 000 000,00 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%

Dodatkowe informacje

Termin rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie: 19 marca 2024 r. godz. 8:00.

Termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie: 25 kwietnia 2024 r. godz. 12:00

Dokumentacja konkursowa

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Gospodarka wodno-ściekowa – FE dla Warmii i Mazur (2.8)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
nie została określona
Wsparciem w ramach Gospodarka wodno-ściekowa - FE dla Warmii i Mazur (2.8) objęte będą inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych, inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody lub wspieranie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie innowacji i wyników prac B+R – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja obejmuje wsparcie na wdrożenie innowacji i wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Finansowane będą projekty skierowane na inwestycje produkcyjne wprowadzające innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne bądź wdrożenie wyników prac B+R.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa z woj. łódzkiego na finansowanie projektów wdrożenia rozwiązań w zakresie GOZ m.in. dotyczące ekoprojektowania produktów i opakowań czy niezbędnych zmian w procesach produkcyjnych i usługowych.
Dowiedz się więcej

Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1)

Nabór do 05.06.2024
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
540 000 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1) kierowane jest do MŚP z branży HoReCa na unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas