Ochrona środowiska

Rozwijanie recyklingu odpadów - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym (FENX 1.4)

Dotacja Rozwijanie recyklingu odpadów - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym - FENX (1.4) czyli programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko to wsparcie dla przedsiębiorców, które można przeznaczyć na instalacje w zakresie zdolności do realizacji procesów odzysku, w tym recyklingu odpadów wraz z elementem uzupełniającym, który dotyczy inwestycji związanej z selektywnym zbieraniem odpadów.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
Koniec składania wniosków

W związku z problemami wynikłymi w procesie uruchomieniem instrumentów finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie na Energetykę, Klimat i Środowisko (FEnIKS), nabory wniosków o dofinansowanie dla ostatecznych odbiorców wsparcia (OOW), zostaną ogłoszone w 2024 r., w najbliższym możliwym terminie.

Dla kogo?

Dotacja przeznaczona jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Rozwijanie recyklingu odpadów

Wsparciem objęte zostaną projekty polegające na budowie nowych, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji w zakresie zdolności do realizacji procesów odzysku, w tym recyklingu odpadów pochodzenia komunalnego, jak również odpadów przemysłowych i handlowych o podobnych właściwościach do odpadów komunalnych. Dodatkowo w ramach większego projektu, będzie możliwe dofinansowanie uzupełniającej inwestycji związanej z selektywnym zbieraniem odpadów (max. 25% kosztów kwalifikowalnych projektu).

Preferowane będą projekty dotyczące odpadów, dla których w obowiązujących aktach prawa krajowego lub UE lub w sektorowych dokumentach strategicznych (np. KPGO) określone zostały cele lub wymagane poziomy odzysku, w tym recyklingu, bądź ustalono obowiązek w zakresie selektywnego zbierania tych odpadów.

Dofinansowanie nie zostanie przeznaczone na działania dotyczące instalacji, których budowa, utrzymanie i eksploatacja należą do obowiązkowych zadań własnych gmin.

Dodatkowe informacje

Budżet naboru: 100 000 000 PLNMaksymalny poziom dofinansowania: 85%

Uproszczone metody rozliczania: do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia – koszty bezpośrednie).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zostaną podane wraz z pojawieniem się dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej i mediów społecznościowych!

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Kredyt ekologiczny to zupełnie nowe działanie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Gospodarka wodno-ściekowa – FE dla Warmii i Mazur (2.8)

Nabór do 09.08.2024
Pozostało 16 dni
Wielkość dotacji
nie podano
Wsparciem w ramach Gospodarka wodno-ściekowa - FE dla Warmii i Mazur (2.8) objęte będą inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych, inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody lub wspieranie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas