Innowacje

Innowacje w MŚP - Zwiększenie konkurencyjności MŚP - RPO woj. łódzkiego (2.3.1)

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP, które planują wdrożenie wyników prac B+R oraz wprowadzenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
2 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
06.12.2022
Start składania wniosków
29.12.2022
Koniec składania wniosków
18.01.2023

Opis dotacji

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP, które planują wdrożenie wyników prac B+R oraz wprowadzenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji. Pomoc nie będzie udzielana na inwestycję, która prowadzi wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych. Regionalna pomoc inwestycyjna może zostać przyznana na inwestycję początkową. Założeniem jest realizacja projektów na terenie województwa łódzkiego, gdzie na dzień złożenia wniosku wnioskodawca musi posiadać siedzibę lub oddział, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie woj. łódzkiego. Innowacyjne rozwiązania wdrażane w ramach projektów muszą stanowić innowację przynajmniej na poziomie przedsiębiorstwa. Konkurs nie dopuszcza projektów partnerskich. Przedsiębiorca można w ramach konkursu złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Typy dofinansowanych projektów

Typ projektu 1: Wdrożenie wyników prac B+R
Typ projektu 2: Wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji

Wydatki kwalifikowane

Przedsiębiorcy będą mogli dofinansować w szczególności koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się m.in.:

• zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,

• zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych,

• zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (m.in. nabycie, walidacja i obrona patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Wydatki związane z inwestycjami zmierzającymi do zwiększenia efektywności energetycznej nie mogą przekroczyć 30% wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu.

Ocena projektów

Ocenie podlegać będzie czy projekt dotyczy innowacji produktowej lub innowacji procesowej. Kluczowe aspekty jakie będą podlegać ocenie to przede wszystkim zakres merytoryczny projektów, a w tym zgodność z typem projektu, czy też zgodność z definicją inwestycji początkowej dla przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej, a także wykonalność finansowa, przygotowanie do realizacji oraz poziom innowacyjności wdrażanego rozwiązania. Przedsiębiorca musi spełnić wszystkie kryteria formalne i merytoryczne. W ramach kryteriów merytorycznych punktowych można uzyskać maksymalnie 29 punktów i minimalnie 2 punkty, gdzie przy kryteriach takich jak status wnioskodawcy i poziom innowacyjności projektu należy zdobyć minimalnie 1 pkt., w przypadku pozostałych kryteriów nie określono minimum punktowego. Najwyżej punktowanym kryterium jest potencjał rynkowy produktu będącego rezultatem projektu (max. 6 pkt.).

Poziom dofinansowań

Budżet konkursu wynosi ponad 39,5 mln zł. W ramach wsparcia dostępna będzie regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc de minimis. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać tylko z jednego rodzaju źródła finansowania, co oznacza że w konkursie nie można łączyć pomocy publicznej z pomocą de minimis.
Intensywność dofinansowania wynosi:

• pomoc de minimis – maks. 85%,
• regionalna pomoc inwestycyjna – maks. 35% z możliwością zwiększenia poziomu dofinansowania:
+ 10 pkt. procentowych – średnie przedsiębiorstwa,
+ 20 pkt procentowych – mikro i małe przedsiębiorstwa.

Minimalna kwota dofinansowania – 500 tys. zł
Maksymalna kwota dofinansowania – 2 mln zł

Dodatkowe informacje

Bez względu na typ projektu, który przedsiębiorca zdecyduje się realizować koniecznym jest wdrożenie w ramach projektu innowacyjnych rozwiązań (innowacji produktowej lub procesowej), które są innowacyjne przynajmniej w skali przedsiębiorstwa.

W ramach projektu dodatkowym efektem może być wprowadzenie nowych rozwiązań marketingowych lub organizacyjnych. Jednak taki rodzaj innowacji nie podlega finansowaniu i ocenie.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Transformacja cyfrowa MŚP – Cyfryzacja lubelskich MŚP – FE dla Lubelskiego (2.4)

Nabór do 12.10.2023
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
800 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na transformację cyfrową MŚP z woj. Lubelskiego. Sfinansować będzie można m.in. cyfryzację przedsiębiorstw, wprowadzanie produktów i usług opartych na TIK, a także rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nabór startuje 4 września 2023 r.
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nabór do 17.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
zostanie podane względem decyzji Komisji Europejskiej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nabór do 18.10.2023
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegających na budowie sieci NGA. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych. Wspierane będą rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas