Dotacja archiwalna – zobacz aktualne konkursy
Inwestycje

Innowacje w MŚP - Zwiększenie konkurencyjności MŚP - RPO woj. łódzkiego (2.3.1)

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP, które planują wdrożenie wyników prac B+R oraz wprowadzenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
2 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
06.12.2022
Start składania wniosków
29.12.2022
Koniec składania wniosków
18.01.2023

Opis dotacji

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP, które planują wdrożenie wyników prac B+R oraz wprowadzenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji. Pomoc nie będzie udzielana na inwestycję, która prowadzi wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych. Regionalna pomoc inwestycyjna może zostać przyznana na inwestycję początkową. Założeniem jest realizacja projektów na terenie województwa łódzkiego, gdzie na dzień złożenia wniosku wnioskodawca musi posiadać siedzibę lub oddział, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie woj. łódzkiego. Innowacyjne rozwiązania wdrażane w ramach projektów muszą stanowić innowację przynajmniej na poziomie przedsiębiorstwa. Konkurs nie dopuszcza projektów partnerskich. Przedsiębiorca można w ramach konkursu złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Typy dofinansowanych projektów

Typ projektu 1: Wdrożenie wyników prac B+R
Typ projektu 2: Wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji

Wydatki kwalifikowane

Przedsiębiorcy będą mogli dofinansować w szczególności koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się m.in.:

• zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,

• zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych,

• zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (m.in. nabycie, walidacja i obrona patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Wydatki związane z inwestycjami zmierzającymi do zwiększenia efektywności energetycznej nie mogą przekroczyć 30% wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu.

Ocena projektów

Ocenie podlegać będzie czy projekt dotyczy innowacji produktowej lub innowacji procesowej. Kluczowe aspekty jakie będą podlegać ocenie to przede wszystkim zakres merytoryczny projektów, a w tym zgodność z typem projektu, czy też zgodność z definicją inwestycji początkowej dla przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej, a także wykonalność finansowa, przygotowanie do realizacji oraz poziom innowacyjności wdrażanego rozwiązania. Przedsiębiorca musi spełnić wszystkie kryteria formalne i merytoryczne. W ramach kryteriów merytorycznych punktowych można uzyskać maksymalnie 29 punktów i minimalnie 2 punkty, gdzie przy kryteriach takich jak status wnioskodawcy i poziom innowacyjności projektu należy zdobyć minimalnie 1 pkt., w przypadku pozostałych kryteriów nie określono minimum punktowego. Najwyżej punktowanym kryterium jest potencjał rynkowy produktu będącego rezultatem projektu (max. 6 pkt.).

Poziom dofinansowań

Budżet konkursu wynosi ponad 39,5 mln zł. W ramach wsparcia dostępna będzie regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc de minimis. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać tylko z jednego rodzaju źródła finansowania, co oznacza że w konkursie nie można łączyć pomocy publicznej z pomocą de minimis.
Intensywność dofinansowania wynosi:

• pomoc de minimis – maks. 85%,
• regionalna pomoc inwestycyjna – maks. 35% z możliwością zwiększenia poziomu dofinansowania:
+ 10 pkt. procentowych – średnie przedsiębiorstwa,
+ 20 pkt procentowych – mikro i małe przedsiębiorstwa.

Minimalna kwota dofinansowania – 500 tys. zł
Maksymalna kwota dofinansowania – 2 mln zł

Dodatkowe informacje

Bez względu na typ projektu, który przedsiębiorca zdecyduje się realizować koniecznym jest wdrożenie w ramach projektu innowacyjnych rozwiązań (innowacji produktowej lub procesowej), które są innowacyjne przynajmniej w skali przedsiębiorstwa.

W ramach projektu dodatkowym efektem może być wprowadzenie nowych rozwiązań marketingowych lub organizacyjnych. Jednak taki rodzaj innowacji nie podlega finansowaniu i ocenie.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 22.03.2023
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
2,5 mln EURO
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Re_Open UK

Nabór do 27.03.2023
Pozostało 6 dni
Wielkość dotacji
500 000,00 EUR
Konkurs jest kierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu brexitu. Konkurs ma charakter ogólnopolski, aplikować mogą wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości. W sposób uprzywilejowany traktowane będą firmy z sektora MŚP, które mogą liczyć nawet na 100% dofinansowania kosztów projektu (w przypadku finansowania projektu w ramach pomocy de minimis). Wsparcie ma charakter bezzwrotny.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 30.03.2023
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W ramach konkursu dofinansować można będzie działania związane z infrastrukturą i pracami B+R przedsiębiorstw (w tym kompleksowe projekty z elementami wdrożeniowymi). O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Konkurs opiera się na pierwszym celu politycznym oraz pierwszym celu szczegółowym programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
Dowiedz się więcej

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas