Innowacje

Innowacje w MŚP - Zwiększenie konkurencyjności MŚP - RPO woj. łódzkiego (2.3.1)

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP, które planują wdrożenie wyników prac B+R oraz wprowadzenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
2 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
06.12.2022
Start składania wniosków
29.12.2022
Koniec składania wniosków
18.01.2023

Opis dotacji

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP, które planują wdrożenie wyników prac B+R oraz wprowadzenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji. Pomoc nie będzie udzielana na inwestycję, która prowadzi wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych. Regionalna pomoc inwestycyjna może zostać przyznana na inwestycję początkową. Założeniem jest realizacja projektów na terenie województwa łódzkiego, gdzie na dzień złożenia wniosku wnioskodawca musi posiadać siedzibę lub oddział, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie woj. łódzkiego. Innowacyjne rozwiązania wdrażane w ramach projektów muszą stanowić innowację przynajmniej na poziomie przedsiębiorstwa. Konkurs nie dopuszcza projektów partnerskich. Przedsiębiorca można w ramach konkursu złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Typy dofinansowanych projektów

Typ projektu 1: Wdrożenie wyników prac B+R
Typ projektu 2: Wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji

Wydatki kwalifikowane

Przedsiębiorcy będą mogli dofinansować w szczególności koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się m.in.:

• zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,

• zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych,

• zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (m.in. nabycie, walidacja i obrona patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Wydatki związane z inwestycjami zmierzającymi do zwiększenia efektywności energetycznej nie mogą przekroczyć 30% wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu.

Ocena projektów

Ocenie podlegać będzie czy projekt dotyczy innowacji produktowej lub innowacji procesowej. Kluczowe aspekty jakie będą podlegać ocenie to przede wszystkim zakres merytoryczny projektów, a w tym zgodność z typem projektu, czy też zgodność z definicją inwestycji początkowej dla przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej, a także wykonalność finansowa, przygotowanie do realizacji oraz poziom innowacyjności wdrażanego rozwiązania. Przedsiębiorca musi spełnić wszystkie kryteria formalne i merytoryczne. W ramach kryteriów merytorycznych punktowych można uzyskać maksymalnie 29 punktów i minimalnie 2 punkty, gdzie przy kryteriach takich jak status wnioskodawcy i poziom innowacyjności projektu należy zdobyć minimalnie 1 pkt., w przypadku pozostałych kryteriów nie określono minimum punktowego. Najwyżej punktowanym kryterium jest potencjał rynkowy produktu będącego rezultatem projektu (max. 6 pkt.).

Poziom dofinansowań

Budżet konkursu wynosi ponad 39,5 mln zł. W ramach wsparcia dostępna będzie regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc de minimis. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać tylko z jednego rodzaju źródła finansowania, co oznacza że w konkursie nie można łączyć pomocy publicznej z pomocą de minimis.
Intensywność dofinansowania wynosi:

• pomoc de minimis – maks. 85%,
• regionalna pomoc inwestycyjna – maks. 35% z możliwością zwiększenia poziomu dofinansowania:
+ 10 pkt. procentowych – średnie przedsiębiorstwa,
+ 20 pkt procentowych – mikro i małe przedsiębiorstwa.

Minimalna kwota dofinansowania – 500 tys. zł
Maksymalna kwota dofinansowania – 2 mln zł

Dodatkowe informacje

Bez względu na typ projektu, który przedsiębiorca zdecyduje się realizować koniecznym jest wdrożenie w ramach projektu innowacyjnych rozwiązań (innowacji produktowej lub procesowej), które są innowacyjne przynajmniej w skali przedsiębiorstwa.

W ramach projektu dodatkowym efektem może być wprowadzenie nowych rozwiązań marketingowych lub organizacyjnych. Jednak taki rodzaj innowacji nie podlega finansowaniu i ocenie.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na działania termomodernizacyjne i działania powiązane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja takich projektów jak zmniejszenie strat ciepła, modernizacja źródeł ciepła, modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem.
Dowiedz się więcej

Modernizacja źródeł ciepła – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju systemów ciepłowniczych wpisującym się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 25.04.2024
Pozostało 5 dni
Dotacja będzie wspierać wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Typ projektu podlegający dofinansowaniu jest rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych).
Dowiedz się więcej

Inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 28.04.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
140 000,00 EUR
Dofinansowanie w ramach dotacji Inwestycje w MŚP - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego Śląska (9.4) przeznaczone jest dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego na rozbudowę (dywersyfikację, unowocześnienie) przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jego konkurencyjności. Można kwalifikować koszty inwestycji produkcyjnych, które należy rozumieć jako inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas