Ochrona środowiska

Wsparcie infrastruktury do wytwarzania i magazynowania energii pochodzącej z OZE - Przestrzeń w transformacji - FE dla Łódzkiego (9.3)

Dotacja obejmuje wsparciem projekty inwestycyjne w infrastrukturę do wytwarzania i magazynowania energii z odnawialnych źródeł dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
31.07.2023
Koniec składania wniosków
15.09.2023

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego w ramach działania Przestrzeń w transformacji obejmują wsparciem projekty w infrastrukturę służącą do wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej, cieplnej lub chłodu z danego źródła OZE.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo

O wsparcie będą mogły ubiegać się duże, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. łódzkiego. Projekt musi być realizowany na obszarze sprawiedliwej transformacji określonym w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego obejmującym 35 gmin:

M. Bełchatów, M. Radomsko, M. Piotrków Trybunalski
Gmina Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów, Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce, Gorzkowice, Rozprza, Wola Krzysztoporska, Złoczew, Dobryszyce, Gomunice, Kamieńsk, Lgota Wielka, Ładzice, Radomsko, Czarnożyły, Konopnica, Osjaków, Ostrówek, Wieluń, Wierzchlas, Widawa.

Wsparcie uzyskać także może administracja rządowa, jednostki naukowe, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Jednostki Samorządu Terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, Lasy Państwowe, Parki narodowe i krajobrazowe, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie, wspólnoty energetyczne, w tym klastry energii i spółdzielnie energetyczne oraz wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS.

Typy projektów

 1. Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE.
 2. Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem do sieci.
 3. Wsparcie infrastruktury służącej do magazynowania ciepła lub chłodu ze źródeł odnawialnych działającej na potrzeby danego źródła OZE.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dotacja wsparciem finansowym obejmuje następujące typy projektów:

 1. Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE.

Dofinansowanie objęta będzie budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych.

Wsparciem zostaną objęte przede wszystkim inwestycje dotyczące m.in. elektrowni wodnych (inwestycje ograniczone będą do działań dotyczących istniejących obiektów), wiatrowych oraz instalacji wykorzystujących energię słoneczną, geotermalną, aerotermalną, z biomasy i biogazu.

Wytworzona energia może być wykorzystana również na potrzeby własne.

Dodatkowym elementem projektu mogą być przedsięwzięcia z zakresu:

 • budowy, przebudowy lub modernizacji sieci elektroenergetycznych o napięciu poniżej 110 kV, umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
 • budowy lub zakupu magazynów energii elektrycznej działających na potrzeby danego źródła OZE.
 1. Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem do sieci.

Dofinansowaniem objęta jest budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji energii cieplnej lub chłodu przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych. Wspierane będą inwestycje dotyczące m.in. instalacji wykorzystujących energię słoneczną, geotermalną, aerotermalną, z biomasy i biogazu. Wytworzona energia może być wykorzystana również na potrzeby własne.

Dodatkowo w ramach tego typu projektu można realizować przedsięwzięcia z zakresu budowy, przebudowy lub modernizacji infrastruktury umożliwiającej przyłączenie jednostek wytwarzania energii cieplnej lub chłodu do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej.

 1. Wsparcie infrastruktury służącej do magazynowania ciepła lub chłodu ze źródeł odnawialnych działającej na potrzeby danego źródła OZE.

Dofinansowanie obejmuje budowę lub zakup magazynów energii cieplnej lub chłodu działających na potrzeby danego źródła OZE.

Koszty kwalifikowalne

Typ: Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE.

 • wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu, a także:
  • dotyczące przebudowy infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,
  • związane z wykonywaniem odwiertów geotermalnych, w tym odwiertów badawczych,
  • dotyczące mechanizmów sterowania pozycją paneli fotowoltaicznych (trackery), służących pozycjonowaniu solarnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej,
  • dotyczące maszyn służących ładowaniu biomasy do instalacji spalających biomasę (np. ładowarki, koparki), wykorzystywanych jedynie w procesie technologicznym,
  • dotyczące budowy, przebudowy wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej służącej podłączeniu źródła produkującego energię do obiektu, który ma być zasilany (w przypadku projektów dotyczących produkcji energii z OZE na potrzeby własne beneficjenta),
  • dotyczące budowy, przebudowy instalacji służącej podłączeniu źródła produkującego energię z magazynem energii,
  • dotyczące systemów monitoringu służących badaniu efektywności instalacji oraz wpływu na środowisko naturalne,
  • związane z odszkodowaniami za utracone zbiory i naprawą szkód oraz niezbędne wydatki związane z opłatami lub odszkodowaniami za czasowe zajęcie części nieruchomości w trakcie realizacji projektu – mogą być uznane za kwalifikowalne, jeżeli będą niezbędne do realizacji projektu.
 • koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej.

Typ: Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem do sieci.

 • wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu, a także:
  • dotyczące przebudowy infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,
  • związane z wykonywaniem odwiertów geotermalnych, w tym odwiertów badawczych,
  • dotyczące maszyn służących ładowaniu biomasy do instalacji spalających biomasę (np. ładowarki, koparki), wykorzystywanych jedynie w procesie technologicznym,
  • dotyczące budowy, przebudowy wewnętrznej instalacji cieplnej lub chłodu służącej podłączeniu źródła produkującego energię do obiektu, który ma być zasilany (w przypadku projektów dotyczących produkcji energii z OZE na potrzeby własne beneficjenta),
  • dotyczące systemów monitoringu służących badaniu efektywności instalacji oraz wpływu na środowisko naturalne,
  • związane z odszkodowaniami za utracone zbiory i naprawą szkód oraz niezbędne wydatki związane z opłatami lub odszkodowaniami za czasowe zajęcie części nieruchomości w trakcie realizacji projektu – mogą być uznane za kwalifikowalne, jeżeli będą niezbędne do realizacji projektu.
 • koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej.

Typ: Wsparcie infrastruktury służącej do magazynowania ciepła lub chłodu ze źródeł odnawialnych działającej na potrzeby danego źródła OZE.

 • wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu, a także:
  • dotyczące przebudowy infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,
  • dotyczące budowy, przebudowy instalacji służącej podłączeniu źródła produkującego energię z magazynem energii,
  • związane z odszkodowaniami za utracone zbiory i naprawą szkód oraz niezbędne wydatki związane z opłatami lub odszkodowaniami za czasowe zajęcie części nieruchomości w trakcie realizacji projektu – mogą być uznane za kwalifikowalne, jeżeli będą niezbędne do realizacji projektu.
 • koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej.

Ile można zyskać?

Budżet dotacji wynosi ponad 100 000 000 PLN.

Minimalna planowana wartość projektu musi wynosić co najmniej 1 000 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach naboru wynosi 95 % kosztów kwalifikowalnych, w tym maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 85 %, dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 10 %.

Maksymalną wartość zaliczki wynosi 90% wartości dofinansowania projektu.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nabór do 18.10.2023
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegających na budowie sieci NGA. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych. Wspierane będą rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.10.2023
Pozostało 26 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

Nabór do 31.10.2023
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
600 000,00 PLN
Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy. Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w ramach Komponentu I konkursu 1.1 Platformy startowe będą mogły uzyskać wsparcie finansowe - max. 600 tys. zł - na rozwój swojej działalności w makroregionie.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas