Inwestycje

Program Innowacje dla Środowiska

Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
06.09.2023
Koniec składania wniosków
06.11.2023

Opis działania

Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój. W ramach programu będą realizowane projekty ukierunkowane na rozwijanie gospodarki kraju w kierunku gospodarki nowoczesnej, proekologicznej o zamkniętym obiegu. Program zakłada wsparcie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszenie negatywnego wpływ na środowisko oraz wzmocnienie odporności gospodarki na presje środowiskowe.

Przykładowe działania:

 • zwiększenie mocy produkcyjnej, poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki do produkcji innowacyjnych produktów,
 • wdrożenie nowej albo znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania we własnej działalności.

Zaplanowane projekty muszą dotyczyć wprowadzenia innowacji, produktowych, technologicznych lub procesowych, co najmniej na skalę rynku polskiego (min. wymagany poziom innowacyjności – krajowy). Planowane do wdrożenia innowacyjne rozwiązania powinny bazować na wynikach przeprowadzonych wcześniej prac badawczo-rozwojowych (przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub przez podmioty zewnętrzne na jego zlecenie).

Wsparcie

Wsparcie będzie udzielane w formie pożyczki –  do 85% kosztów kwalifikowanych. Przedsiębiorcy będą mieć na spłatę pożyczki maksymalnie 15 lat  (z możliwością wydłużenia okresu spłaty do 25 lat) na warunkach preferencyjnych (WIBOR 3M, nie mniej niż 1% w skali roku) lub rynkowych.

Wartość pożyczki:

 • MŚP: 1 mln – 100 mln PLN,
 • Duże przedsiębiorstwa: 2 mln – 300 mln PLN.

Regulamin konkursu przewiduje dodatkowe korzystne opcje dla przedsiębiorców w postaci premii innowacyjnej oraz częściowego umorzenia kwoty pożyczki. W przypadku skutecznej realizacji przedsięwzięcia i osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego przedsiębiorcy może zostać przyznana premia innowacyjna – polegająca na zmniejszeniu kapitału do spłaty (maksymalnie 20% pożyczki (do 17% kosztów kwalifikowalnych), jednak nie więcej niż 10 mln PLN). Ponadto możliwe jest również umorzenie do 25% kwoty wypłaconej pożyczki pomniejszonej o premię innowacyjną pod warunkiem przeznaczenia zaoszczędzonej kwoty na realizację kolejnego przedsięwzięcia innowacyjnego.

Koszty kwalifikowalne

Do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć m.in. koszty:

 • nabycia nieruchomości (zabudowanej lub niezabudowanej), zakupu gruntu (max. 15% kosztów kwalifikowanych),
 • robót budowlanych – m.in. koszty materiałów, robót budowlano-montażowych, demontażowych, remontów i adaptacji obiektów (max. 35% kosztów kwalifikowanych),
 • środków trwałych, sprzętu i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych – do tej kategorii zalicza się koszty nabycia np. maszyn, urządzeń, materiałów, infrastruktury technicznej, narzędzi, przyrządów, aparatury, oprogramowania, licencji
 • badań i pomiarów,
 • związane z uzyskaniem Świadectwa Weryfikacji ETV.

Terminy i zasady naboru

Konkurs ma charakter dwuetapowy:

 • Etap I (Nabór i ocena fiszek projektowych – preselekcja): w pierwszej kolejności należy przygotować fiszkę projektową – od 06.09.2023 r. do 06.11.2023 r. lub do wyczerpania alokacji); fiszka będzie stanowić podstawę wstępnej oceny inwestycji.
 • Etap II (Ocena wniosków o dofinansowanie – selekcja): przedsiębiorcy, którzy pozytywnie zakończą Etap I tj. uzyskają pozytywną ocenę fiszki będą mieć 4 miesiące na przygotowanie pełnego wniosku o wsparcie.

Poniżej zamieszczamy link do aktualnej dokumentacji konkursowej dla II naboru.

Dokumentacja konkursu

Jesteś zainteresowany konkursem? Zachęcamy do kontaktu z naszymi Ekspertami, którzy udzielą szczegółowych informacji i przeprowadzą Cię przez proces przygotowania i złożenia aplikacji.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Transformacja cyfrowa MŚP – Cyfryzacja lubelskich MŚP – FE dla Lubelskiego (2.4)

Nabór do 12.10.2023
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
800 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na transformację cyfrową MŚP z woj. Lubelskiego. Sfinansować będzie można m.in. cyfryzację przedsiębiorstw, wprowadzanie produktów i usług opartych na TIK, a także rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nabór startuje 4 września 2023 r.
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nabór do 17.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
zostanie podane względem decyzji Komisji Europejskiej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nabór do 18.10.2023
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegających na budowie sieci NGA. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych. Wspierane będą rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas