Inwestycje

Program Innowacje dla Środowiska

Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
06.09.2023
Koniec składania wniosków
06.11.2023

Opis działania

Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój. W ramach programu będą realizowane projekty ukierunkowane na rozwijanie gospodarki kraju w kierunku gospodarki nowoczesnej, proekologicznej o zamkniętym obiegu. Program zakłada wsparcie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszenie negatywnego wpływ na środowisko oraz wzmocnienie odporności gospodarki na presje środowiskowe.

Przykładowe działania:

 • zwiększenie mocy produkcyjnej, poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki do produkcji innowacyjnych produktów,
 • wdrożenie nowej albo znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania we własnej działalności.

Zaplanowane projekty muszą dotyczyć wprowadzenia innowacji, produktowych, technologicznych lub procesowych, co najmniej na skalę rynku polskiego (min. wymagany poziom innowacyjności – krajowy). Planowane do wdrożenia innowacyjne rozwiązania powinny bazować na wynikach przeprowadzonych wcześniej prac badawczo-rozwojowych (przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub przez podmioty zewnętrzne na jego zlecenie).

Wsparcie

Wsparcie będzie udzielane w formie pożyczki –  do 85% kosztów kwalifikowanych. Przedsiębiorcy będą mieć na spłatę pożyczki maksymalnie 15 lat  (z możliwością wydłużenia okresu spłaty do 25 lat) na warunkach preferencyjnych (WIBOR 3M, nie mniej niż 1% w skali roku) lub rynkowych.

Wartość pożyczki:

 • MŚP: 1 mln – 100 mln PLN,
 • Duże przedsiębiorstwa: 2 mln – 300 mln PLN.

Regulamin konkursu przewiduje dodatkowe korzystne opcje dla przedsiębiorców w postaci premii innowacyjnej oraz częściowego umorzenia kwoty pożyczki. W przypadku skutecznej realizacji przedsięwzięcia i osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego przedsiębiorcy może zostać przyznana premia innowacyjna – polegająca na zmniejszeniu kapitału do spłaty (maksymalnie 20% pożyczki (do 17% kosztów kwalifikowalnych), jednak nie więcej niż 10 mln PLN). Ponadto możliwe jest również umorzenie do 25% kwoty wypłaconej pożyczki pomniejszonej o premię innowacyjną pod warunkiem przeznaczenia zaoszczędzonej kwoty na realizację kolejnego przedsięwzięcia innowacyjnego.

Koszty kwalifikowalne

Do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć m.in. koszty:

 • nabycia nieruchomości (zabudowanej lub niezabudowanej), zakupu gruntu (max. 15% kosztów kwalifikowanych),
 • robót budowlanych – m.in. koszty materiałów, robót budowlano-montażowych, demontażowych, remontów i adaptacji obiektów (max. 35% kosztów kwalifikowanych),
 • środków trwałych, sprzętu i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych – do tej kategorii zalicza się koszty nabycia np. maszyn, urządzeń, materiałów, infrastruktury technicznej, narzędzi, przyrządów, aparatury, oprogramowania, licencji
 • badań i pomiarów,
 • związane z uzyskaniem Świadectwa Weryfikacji ETV.

Terminy i zasady naboru

Konkurs ma charakter dwuetapowy:

 • Etap I (Nabór i ocena fiszek projektowych – preselekcja): w pierwszej kolejności należy przygotować fiszkę projektową – od 06.09.2023 r. do 06.11.2023 r. lub do wyczerpania alokacji); fiszka będzie stanowić podstawę wstępnej oceny inwestycji.
 • Etap II (Ocena wniosków o dofinansowanie – selekcja): przedsiębiorcy, którzy pozytywnie zakończą Etap I tj. uzyskają pozytywną ocenę fiszki będą mieć 4 miesiące na przygotowanie pełnego wniosku o wsparcie.

Poniżej zamieszczamy link do aktualnej dokumentacji konkursowej dla II naboru.

Dokumentacja konkursu

Jesteś zainteresowany konkursem? Zachęcamy do kontaktu z naszymi Ekspertami, którzy udzielą szczegółowych informacji i przeprowadzą Cię przez proces przygotowania i złożenia aplikacji.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Kredyt ekologiczny to zupełnie nowe działanie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Małe bony badawcze na innowacje dla MŚP – Działalność B+R+I przedsiębiorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
255 000,00 PLN
Zakres wsparcia obejmuje finansowanie dotacyjne projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R. Środki w ramach niniejszego typu są przeznaczone na finansowanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowców/ podmioty oferujące usługi naukowe i badawczo-rozwojowe z regionu oraz spoza regionu (w tym z innych krajów UE).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas