Inwestycje

Program Innowacje dla Środowiska

Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
06.09.2023
Koniec składania wniosków
06.11.2023

Opis działania

Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój. W ramach programu będą realizowane projekty ukierunkowane na rozwijanie gospodarki kraju w kierunku gospodarki nowoczesnej, proekologicznej o zamkniętym obiegu. Program zakłada wsparcie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszenie negatywnego wpływ na środowisko oraz wzmocnienie odporności gospodarki na presje środowiskowe.

Przykładowe działania:

 • zwiększenie mocy produkcyjnej, poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki do produkcji innowacyjnych produktów,
 • wdrożenie nowej albo znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania we własnej działalności.

Zaplanowane projekty muszą dotyczyć wprowadzenia innowacji, produktowych, technologicznych lub procesowych, co najmniej na skalę rynku polskiego (min. wymagany poziom innowacyjności – krajowy). Planowane do wdrożenia innowacyjne rozwiązania powinny bazować na wynikach przeprowadzonych wcześniej prac badawczo-rozwojowych (przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub przez podmioty zewnętrzne na jego zlecenie).

Wsparcie

Wsparcie będzie udzielane w formie pożyczki –  do 85% kosztów kwalifikowanych. Przedsiębiorcy będą mieć na spłatę pożyczki maksymalnie 15 lat  (z możliwością wydłużenia okresu spłaty do 25 lat) na warunkach preferencyjnych (WIBOR 3M, nie mniej niż 1% w skali roku) lub rynkowych.

Wartość pożyczki:

 • MŚP: 1 mln – 100 mln PLN,
 • Duże przedsiębiorstwa: 2 mln – 300 mln PLN.

Regulamin konkursu przewiduje dodatkowe korzystne opcje dla przedsiębiorców w postaci premii innowacyjnej oraz częściowego umorzenia kwoty pożyczki. W przypadku skutecznej realizacji przedsięwzięcia i osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego przedsiębiorcy może zostać przyznana premia innowacyjna – polegająca na zmniejszeniu kapitału do spłaty (maksymalnie 20% pożyczki (do 17% kosztów kwalifikowalnych), jednak nie więcej niż 10 mln PLN). Ponadto możliwe jest również umorzenie do 25% kwoty wypłaconej pożyczki pomniejszonej o premię innowacyjną pod warunkiem przeznaczenia zaoszczędzonej kwoty na realizację kolejnego przedsięwzięcia innowacyjnego.

Koszty kwalifikowalne

Do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć m.in. koszty:

 • nabycia nieruchomości (zabudowanej lub niezabudowanej), zakupu gruntu (max. 15% kosztów kwalifikowanych),
 • robót budowlanych – m.in. koszty materiałów, robót budowlano-montażowych, demontażowych, remontów i adaptacji obiektów (max. 35% kosztów kwalifikowanych),
 • środków trwałych, sprzętu i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych – do tej kategorii zalicza się koszty nabycia np. maszyn, urządzeń, materiałów, infrastruktury technicznej, narzędzi, przyrządów, aparatury, oprogramowania, licencji
 • badań i pomiarów,
 • związane z uzyskaniem Świadectwa Weryfikacji ETV.

Terminy i zasady naboru

Konkurs ma charakter dwuetapowy:

 • Etap I (Nabór i ocena fiszek projektowych – preselekcja): w pierwszej kolejności należy przygotować fiszkę projektową – od 06.09.2023 r. do 06.11.2023 r. lub do wyczerpania alokacji); fiszka będzie stanowić podstawę wstępnej oceny inwestycji.
 • Etap II (Ocena wniosków o dofinansowanie – selekcja): przedsiębiorcy, którzy pozytywnie zakończą Etap I tj. uzyskają pozytywną ocenę fiszki będą mieć 4 miesiące na przygotowanie pełnego wniosku o wsparcie.

Poniżej zamieszczamy link do aktualnej dokumentacji konkursowej dla II naboru.

Dokumentacja konkursu

Jesteś zainteresowany konkursem? Zachęcamy do kontaktu z naszymi Ekspertami, którzy udzielą szczegółowych informacji i przeprowadzą Cię przez proces przygotowania i złożenia aplikacji.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nabór do 22.04.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozwój inteligentnych systemów gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje związane z budową, rozbudową, przebudową, zmianą przeznaczenia, przekształceniem lub modernizacją inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ciśnień wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Dowiedz się więcej

Modernizacja źródeł ciepła – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju systemów ciepłowniczych wpisującym się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na działania termomodernizacyjne i działania powiązane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja takich projektów jak zmniejszenie strat ciepła, modernizacja źródeł ciepła, modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem.
Dowiedz się więcej

Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
2 500 000 EUR
Program ma na celu wspieranie odbudowy Ukrainy oraz promowanie współpracy w obszarach ochrony środowiska, opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa na pograniczu polsko – ukraińskim. Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu powinny mieć charakter non-profit I przyczyniać się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas