Zapytaj o dotację
Ochrona środowiska

Program Innowacje dla Środowiska

Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
19.01.2023
Start składania wniosków
01.02.2023
Koniec składania wniosków
31.03.2023

Opis działania

Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój. W ramach programu będą realizowane projekty ukierunkowane na rozwijanie gospodarki kraju w kierunku gospodarki nowoczesnej, proekologicznej o zamkniętym obiegu. Program zakłada wsparcie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszenie negatywnego wpływ na środowisko oraz wzmocnienie odporności gospodarki na presje środowiskowe.

Przykładowe działania:

 • zwiększenie mocy produkcyjnej, poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki do produkcji innowacyjnych produktów,
 • wdrożenie nowej albo znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania we własnej działalności.

Zaplanowane projekty muszą dotyczyć wprowadzenia innowacji, produktowych, technologicznych lub procesowych, co najmniej na skalę rynku polskiego (min. wymagany poziom innowacyjności - krajowy). Planowane do wdrożenia innowacyjne rozwiązania powinny bazować na wynikach przeprowadzonych wcześniej prac badawczo-rozwojowych (przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub przez podmioty zewnętrzne na jego zlecenie).

Wsparcie

Wsparcie będzie udzielane w formie pożyczki -  do 85% kosztów kwalifikowanych. Przedsiębiorcy będą mieć na spłatę pożyczki maksymalnie 15 lat  (z możliwością wydłużenia okresu spłaty do 25 lat) na warunkach preferencyjnych (WIBOR 3M, nie mniej niż 1% w skali roku) lub rynkowych.

Wartość pożyczki:

 • MŚP: 1 mln - 100 mln PLN,
 • Duże przedsiębiorstwa: 2 mln - 300 mln PLN.

Regulamin konkursu przewiduje dodatkowe korzystne opcje dla przedsiębiorców w postaci premii innowacyjnej oraz częściowego umorzenia kwoty pożyczki. W przypadku skutecznej realizacji przedsięwzięcia i osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego przedsiębiorcy może zostać przyznana premia innowacyjna - polegająca na zmniejszeniu kapitału do spłaty (maksymalnie 20% pożyczki, jednak nie więcej niż 10 mln PLN). Ponadto możliwe jest również umorzenie do 25% kwoty wypłaconej pożyczki pomniejszonej o premię innowacyjną pod warunkiem przeznaczenia zaoszczędzonej kwoty na realizację kolejnego przedsięwzięcia innowacyjnego.

Koszty kwalifikowalne

Do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć m.in. koszty:

 • nabycia nieruchomości (zabudowanej lub niezabudowanej), zakupu gruntu (max. 15% kosztów kwalifikowanych),
 • robót budowlanych - m.in. koszty materiałów, robót budowlano-montażowych, demontażowych, remontów i adaptacji obiektów (max. 35% kosztów kwalifikowanych),
 • środków trwałych, sprzętu i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych - do tej kategorii zalicza się koszty nabycia np. maszyn, urządzeń, materiałów, infrastruktury technicznej, narzędzi, przyrządów, aparatury, oprogramowania, licencji
 • badań i pomiarów,
 • związane z uzyskaniem Świadectwa Weryfikacji ETV.

Terminy i zasady naboru

Konkurs ma charakter dwuetapowy:

 • Etap I (Nabór i ocena fiszek projektowych - preselekcja): w pierwszej kolejności należy przygotować fiszkę projektową - do 31.03.2023 r. lub do wyczerpania alokacji); fiszka będzie stanowić podstawę wstępnej oceny inwestycji; ocena fiszek będzie dokonywana zgodnie z kryteriami preselekcji określonymi w ust. 8.1 programu priorytetowego.
 • Etap II (Ocena wniosków o dofinansowanie - selekcja): przedsiębiorcy, którzy pozytywnie zakończą Etap I tj. uzyskają pozytywną ocenę fiszki będą mieć 4 miesiące na przygotowanie pełnego wniosku o wsparcie; wniosek będzie oceniany w oparciu o kryteria (dostępu, jakościowe dopuszczające oraz jakościowe punktowane) określone w ust. 8.2 programu priorytetowego.

Dokumentacja konkursu

Jesteś zainteresowany konkursem? Zachęcamy do kontaktu z naszymi Ekspertami, którzy udzielą szczegółowych informacji i przeprowadzą Cię przez proces przygotowania i złożenia aplikacji.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 22.03.2023
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
2,5 mln EURO
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Re_Open UK

Nabór do 27.03.2023
Pozostało 6 dni
Wielkość dotacji
500 000,00 EUR
Konkurs jest kierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu brexitu. Konkurs ma charakter ogólnopolski, aplikować mogą wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości. W sposób uprzywilejowany traktowane będą firmy z sektora MŚP, które mogą liczyć nawet na 100% dofinansowania kosztów projektu (w przypadku finansowania projektu w ramach pomocy de minimis). Wsparcie ma charakter bezzwrotny.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 30.03.2023
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
W ramach konkursu dofinansować można będzie działania związane z infrastrukturą i pracami B+R przedsiębiorstw (w tym kompleksowe projekty z elementami wdrożeniowymi). O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Konkurs opiera się na pierwszym celu politycznym oraz pierwszym celu szczegółowym programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Wymiana słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu (KPO A1.4.1)

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
Zależna od rodzaju inwestycji i statusu beneficjenta
Wsparcie jest kierowane do producentów chmielu na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu na konstrukcje wolne od kreozotu (tj. słupy kompozytowe lub betonowe). Dofinansowanie może być udzielone plantatorom będącym osobami fizycznymi oraz podmiotom o statusie mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas