Ochrona środowiska

Poprawa energetyczna i upowszechnianie GOZ -Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach - FE dla Wielkopolski (10.2)

Dotacja Poprawa energetyczna i upowszechnianie GOZ -Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach - FE dla Wielkopolski (10.2) obejmuje wsparciem projekty przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej, wdrażania modelu GOZ oraz tworzenia czy rozwoju punktów napraw i przygotowania produktów do ponownego użycia. Nabór wniosków startuje w lipcu 2024 r.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.07.2024
Koniec składania wniosków
31.08.2024

Dla kogo?

O dotację ubiegać będą mogły się przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. wielkopolskiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typem projektu objętym dofinansowaniem jest Wsparcie poprawy energetycznej przedsiębiorstw i upowszechnianie GOZ.

Przedsiębiorcy mogą realizować projekty wg. następujących podtypów:

A. Podniesienie efektywności energetycznej w MŚP, może to nastąpić poprzez:

  • modyfikacje procesów technologicznych pod kątem efektywności energetycznej (np. przebudowa linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnej technologii produkcji, zastosowanie technologii odzysku energii, w tym wykorzystanie energii ciepła odpadow.), w tym systemy zarządzania energią,
  • kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstwa (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno-usługowe),
  • inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania OZE.

Dodatkowym elementem uzupełniającym projekt może być rozwój niezbędnych kompetencji pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstwem na potrzeby realizacji projektu, internacjonalizacja, tj. opracowanie nowych modeli biznesowych na rzecz wejścia na nowe rynki czy promocja zagraniczna produktów lub usług przedsiębiorstwa powstałych dzięki projektowi oraz doradcze usługi proinnowacyjne i/lub prorozwojowe w zakresie zielonej transformacji przedsiębiorstw w kierunku poprawy efektywności energetycznej.

Warunki dla tego typu projektu są następujące:

  1. Podniesienie efektywności energetycznej musi wynikać z audytu energetycznego (sporządzonego na podst. rozp. Min. Infrastr. z 17.03.2009) lub audytu efektywności energetycznej (sporządzonego na podst. rozp. Min. Energii z 05.10.2017), który będzie niezbędnym elementem projektu. Wybrany wariant realizacyjny musi uwzględniać kryterium kosztowe odnoszące się do uzyskanych efektów (np. redukcji zapotrzebowania na energię) w stosunku do nakładów finansowych.
  2. Możliwe do realizacji będą jedynie projekty na rzecz efektywności energetycznej, co do których próg oszczędności energii pierwotnej wyniesie min.30%.
  3. W ramach realizowanych projektów muszą zostać zachowane trwałe warunki siedliskowe dla ptaków i/lub nietoperzy.

B. Projekty w zakresie wdrażania modelu GOZ w przedsiębiorstwie, w tym:

  • wsparcie działań przedinwestycyjnych, w tym m.in. prace koncepcyjne związane z etapem eko-projektowania produktów oraz niezbędnych zmian w procesach produkcyjnych/usługowych, profesjonalne wsparcie doradczo szkoleniowe, audyty środowiskowe czy analizy techniczne i ekonomiczne w ramach działań inwestycyjnych np. związane z wprowadzeniem zmian w procesach technologicznych,
  • wsparcie działań inwestycyjnych, w tym wdrażanie czy modyfikacje procesów technologicznych mające na celu zmniejszenie zasobo-i materiałochłonności procesów produkcyjnych i logistycznych oraz zmniejszenie ilości powstających odpadów w przedsiębiorstwie.

C. Tworzenie/rozwój punktów napraw i przygotowania produktów do ponownego użycia

Możliwym elementem uzupełniającym projektu jest rozwój niezbędnych kompetencji pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstwem na potrzeby realizowanego projektu, internacjonalizacja, tj. opracowanie nowych modeli biznesowych na rzecz wejścia na nowe rynki czy promocja zagraniczna produktów lub usług przedsiębiorstwa powstałych dzięki projektowi oraz doradcze usługi proinnowacyjne i/lub prorozwojowe w zakresie zielonej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku GOZ.

Dodatkowe informacje

Budżet przeznaczony na nabór wniosków wynosi ok. 36 000 000 PLN.

Termin naboru

Nabór wniosków zaplanowano na przełomie lipca i sierpnia 2024 r. Daty zostały podane na stronie poglądowo i mogą ulec zmianie.

Szczegółowe informacje odnośnie wartości dofinansowania i kosztów kwalifikowalnych zostaną podane po ogłoszeniu naboru i opublikowaniu dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do obserwowania naszej strony internetowej w celu otrzymania aktualnych informacji o naborach wniosków w ramach dotacji unijnych.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Prace B+R i infrastruktura B+R w MŚP – Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 14.12.2023
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
1 500 000,00 PLN
W ramach dotacji Prace B+R i infrastruktura B+R - Infrastruktura B+R przedsiębiorstw - FE dla Opolskiego (1.1) dofinansować można będzie przedsięwzięcia związane z działalnością B+R przedsiębiorstw. O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Dofinansowaniem objęte są 2 typy projektów: 1. Infrastruktura B+R w MŚP oraz 2. Prace B+R w MŚP. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty środków trwałych, własności niematerialnych i prawnych należących do infrastruktury badawczej oraz koszty wynagrodzeń, badań, aparatury naukowo-badawczej, materiałów i dostaw, budynków i gruntów, a także uzupełniająco wydatki na podnoszenie kompetencji pracowników.
Dowiedz się więcej

Energia dla Wsi

Nabór do 15.12.2023
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
dotacja 20 mln zł, pożyczka 25 mln zł
Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. W ramach wniosków można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, magazynów energii, instalacji wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych. Działanie dedykowane jest rolnikom i spółdzielnią energetycznym lub jej członkom będącym przedsiębiorcą oraz powstającym spółdzielniom energetycznym.
Dowiedz się więcej

Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji (I) – Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3)

Nabór do 19.12.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
82 781,00 PLN
Działanie Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3) przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. W komponencie doradczym Etap I Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji będzie można dofinansować koszt usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.
Dowiedz się więcej

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nabór do 29.12.2023
Pozostało 23 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
W ramach dotacji Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, możliwe będzie dofinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napięć, stacji elektroenergetycznych, jak i projektów zawierających oba wskazane komponenty.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas