Inwestycje

Inwestycje w MŚP - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Dofinansowanie w ramach dotacji Inwestycje w MŚP - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego Śląska (9.4) przeznaczone jest dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego na rozbudowę (dywersyfikację, unowocześnienie) przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jego konkurencyjności. Można kwalifikować koszty inwestycji produkcyjnych, które należy rozumieć jako inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
140 000,00 EUR
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
11.01.2024
Start składania wniosków
05.07.2023
08.02.2024
Koniec składania wniosków
04.08.2023
28.04.2024
Pokaż kolejne terminy

Konkurs organizowany jest w ramach działania 9.4 Transformacja gospodarcza programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. W ramach działania Transformacja gospodarcza 9.4 typ Inwestycje w MŚP przewidziano dofinansowanie projektów będących inwestycjami produkcyjnymi realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Projekty muszą przyczyniać się do realizacji celów FEDS 2021-2027 (Fundusze Europejskie dla Dolnośląskiego) i wpisywać się w cel gospodarczy transformacji subregionu wałbrzyskiego zawarty w programie FEDS 2021-2027 oraz w TPST.

Cel gospodarczy TPST to: aktywizacja gospodarcza oraz wzmocnienie konkurencyjności poprzez wykorzystanie endogenicznego potencjału subregionu w sposób gwarantujący osiągnięcie celów ograniczenia niskiej emisji i dekarbonizacji.

II nabór: 8 lutego 2024 r. – 28 kwietnia 2024 r.

Dla kogo?

Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność w subregionie wałbrzyskim województwa dolnośląskiego tj. powiaty dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki i m. Wałbrzych.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie inwestycyjne dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego, przyczyniające się do rozbudowy (dywersyfikacji, unowocześnienia) przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności- wsparcie ściśle powiązane z celami procesu transformacji subregionu. Preferowane będą projekty skutkujące powstaniem miejsc pracy (EPC).

W ramach dofinansowania można kwalifikować koszty inwestycji produkcyjnych, które należy rozumieć jako inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług, przyczyniając się w ten sposób do akumulacji brutto i zatrudnienia.

Dofinansowanie projektu będzie przekazane w formie kwoty ryczałtowej, z zastrzeżeniem poniższych warunków:
Kwoty ryczałtowe określane są we wniosku o dofinansowanie, będącym załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu gdzie wnioskodawca określa:

  • nazwę i koszt objęty uproszczoną metodą rozliczania wydatków,
  • wskaźnik/miernik rozliczający kwotę ryczałtową,
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcie rezultatów, wykonanie produktów lub zrealizowanie działań, zgodnie ze wskazaniami z dokumentacji oraz załącznikiem do umowy.

Kwoty ryczałtowe określane są przez wnioskodawcę w budżecie projektu, we wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, a następnie budżet jest oceniany przez KOP. Ocena ex ante budżetu jest dokonywana na podstawie kryteriów oceny merytorycznej. W szczególności KOP potwierdza, iż kwoty ryczałtowe zostały wyliczone w oparciu o sprawiedliwą, rzetelną i racjonalną kalkulację.

Koszty kwalifikowalne w ramach dotacji Inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Okres kwalifikowalności wydatków:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu i kwalifikowalności wydatków w projekcie rozpoczyna się po złożeniu wniosku. Wydatki poniesione przed złożeniem wniosku nie będą kwalifikowalne w naborze, za wyjątkiem prac przygotowawczych związanych z przygotowaniem dokumentacji projektu.

Wśród kosztów kwalifikowalnych wyróżnić można środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, „drobne” prace budowlane/remontowe, dokumentację przygotowawczą oraz promocję projektu.

Wyliczenia kosztów podlegających rozliczeniu za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków należy dokonać za pomocą rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowalnej metody obliczeń w oparciu o obiektywne informacje (np. ceny rynkowe wynikające z przeprowadzonej analizy rynku).

Ile można zyskać?

Na budżet dla 2 naboru przewidziano kwotę w wysokości 44 565 000 PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100 000 PLN

Maksymalna wartość całkowita projektu: 200 000 EUR

Maksymalny poziom dofinansowania: 70% wydatków kwalifikowalnych

Zasady udzielania zaliczek
Beneficjent może wnioskować o zaliczkę na realizację zadań objętych kwotą ryczałtową.
Maksymalny limit zaliczki w projekcie to 90% kwoty dofinansowania, przy czym maksymalna wysokość jednej transzy zaliczki nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 45% dofinansowania projektu.

Link do dokumentacji:

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Modernizacja źródeł ciepła – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju systemów ciepłowniczych wpisującym się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na działania termomodernizacyjne i działania powiązane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja takich projektów jak zmniejszenie strat ciepła, modernizacja źródeł ciepła, modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem.
Dowiedz się więcej

Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 25.04.2024
Pozostało 5 dni
Dotacja będzie wspierać wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Typ projektu podlegający dofinansowaniu jest rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych).
Dowiedz się więcej

Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – FE dla Małopolski (1.3)

Nabór do 20.05.2024
Pozostało 30 dni
Wielkość dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw z województwa Małopolskiego. Przeznaczony jest dla MŚP oraz dużych firm z kategorii small mid-caps.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas