Inwestycje

Inwestycje w MŚP - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Dofinansowanie przeznaczyć będzie można na inwestycję w MŚP z sektora produkcyjnego i usługowego, przyczyniające się do rozbudowy, dywersyfikacji, unowocześnienia przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności. W ramach działania Transformacja gospodarcza 9.4 typ Inwestycje w MŚP wsparcie zostanie przeznaczone na inwestycje początkowe. O środki finansowe ubiegać się mogą MŚP prowadzące działalność w subregionie wałbrzyskim woj. dolnośląskiego. Koszty kwalifikowalne obejmują przede wszystkim koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w ramach kosztów pośrednich oraz zakup środków trwałych, zakup wartości niematerialnych i prawnych w ramach kosztów bezpośrednich.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
05.07.2023
08.02.2024
Koniec składania wniosków
04.08.2023
28.03.2024
Pokaż kolejne terminy

Konkurs organizowany jest w ramach działania 9.4 Transformacja gospodarcza programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Nabór planowany jest w okresie od 5 lipca 2023 r. do 4 sierpnia 2023 r. W ramach działania Transformacja gospodarcza 9.4 typ Inwestycje w MŚP przewidziano dofinansowanie projektów będących inwestycjami produkcyjnymi realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, dotyczące tzw. inwestycji początkowej.

Projekty muszą przyczyniać się do realizacji celów FEDS 2021-2027 (Fundusze Europejskie dla Dolnośląskiego) i wpisywać się w cel gospodarczy transformacji subregionu wałbrzyskiego zawarty w programie FEDS 2021-2027 oraz w TPST.

Dla dotacji przewidziano także drugi nabór, który wystartuje 8 lutego 2024 roku.

Dla kogo?

Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność w subregionie wałbrzyskim województwa dolnośląskiego tj powiaty dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie inwestycyjne dla MŚP z sektora produkcyjnego i usługowego, przyczyniające się do rozbudowy (dywersyfikacji, unowocześnienia) przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności.

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnego można kwalifikować koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe: grunty, budynki, zakład, urządzenia i wyposażenie spełniające definicję środka trwałego oraz w wartości niematerialne i prawne. Z kolei w ramach pomocy de minimis finansowaniem objęte są także koszty pośrednie i prace przygotowawcze takie jak uzyskanie zezwoleń bezpośrednio związanych z realizacją projektu.

Budżet projektu dzieli się na następujące grupy kosztów:

 • A. koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową,
 • C. kwalifikowalne koszty bezpośrednie stanowiące podstawę do zastosowania stawki ryczałtowej.

Wydatki niekwalifikowalne nie mogą stanowić podstawy do obliczenia kosztów pośrednich.

Katalog kosztów kwalifikowalnych w ramach dotacji Inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

A. Koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową:

 1. koszty koordynatora/menadżera/kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w projekt, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń,
 2. koszty zarządu,
 3. koszty personelu obsługowego zatrudnionego na potrzeby funkcjonowania jednostki,
 4. koszty obsługi księgowej,
 5. koszty utrzymania powierzchni biurowych, magazynowych oraz archiwów (czynsz, najem, dzierżawa, użyczenie, opłaty administracyjne, media),
 6. wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku płatniczym lub odrębnego rachunku płatniczego,
 7. amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych),
 8. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
 9. koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich,
 10. koszty usług powielania dokumentów,
 11. koszty materiałów biurowych i artykułów,
 12. koszty ochrony mienia związanego z projektem, z wyłączeniem ubezpieczeń osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
 13. koszty sprzątania pomieszczeń,
 14. opłaty pobierane od dokonywanych transakcji płatniczych (krajowych lub zagranicznych).
 15. koszty obsługi technicznej/personelu technicznego nie stanowiące wydatków bezpośrednich/kosztów osobowych kadry merytorycznej,
 16. koszty ubezpieczeń majątkowych związanych z projektem i innych,
 17. koszty związane z konserwacją i naprawą urządzeń biurowych na potrzeby zarządzania projektem,
 18. koszty utylizacji odpadów powstałych w związku z zarządzeniem projektem,
 19. hosting na potrzeby funkcjonowania projektu,
 20. koszty opłat skarbowych i notarialnych związanych z realizacją projektu,
 21. koszty usług tłumaczenia dokumentów niezbędnych do przedłożenia instytucji zarządzającej na potrzeby rozliczenia i kontroli prawidłowej realizacji projektu,
 22. koszty ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu,
 23. koszty związane z ustanowieniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego do podpisywania dokumentów w projekcie oraz koszty związane z odnowieniem w okresie realizacji projektu kwalifikowanego certyfikatu,
 24. działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej o projekcie) wynikające z obowiązków określonych w umowie o dofinansowanie projektu.

C. Kwalifikowalne koszty bezpośrednie stanowiące podstawę do zastosowania stawki ryczałtowej:

W szczególności są to kwalifikowalne koszty bezpośrednie, niezbędne dla osiągnięcia celu głównego projektu (np. zakup środków trwałych, zakup wartości niematerialnych i prawnych), a także prace przygotowawcze takie jak uzyskanie zezwoleń bezpośrednio związanych z realizacją projektu i wynikających z przepisów prawa. Rozliczane są one na podstawie faktycznie poniesionych wydatków i wymagają przedstawienia właściwych dokumentów księgowych we wniosku o płatność (zgodnie z zasadami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu).

Ile można zyskać?

Łączny budżet dla tego naboru wynosi 30 000 000 EUR czyli około 135 mln PLN.

Na budżet dla 2 naboru przewidziano kwotę w wysokości 10 000 000 EUR czyli ok. 45 mln PLN.

Minimalna wartość całkowita projektu wynosi powyżej 200 000 EUR (ok. 918 000 PLN)

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 40 000 000 PLN

Poziomy dofinansowania

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie z mapą pomocy regionalnej 2021-2027 intensywność dofinansowania wynosi:

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw – max. 45% wydatków kwalifikowanych,
 • dla średnich przedsiębiorstw – max. 35% wydatków kwalifikowanych.

Pomoc de minimis będzie udzielana w ramach kosztów pośrednich i prac przygotowawczych.

Forma wsparcia

Dofinansowanie stanowi wsparcie w formie dotacji i będzie przekazywane w formie zaliczki/refundacji faktycznie poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych oraz w formie finansowania w oparciu o stawki ryczałtowe.

Zasady udzielania zaliczek
Maksymalny limit zaliczki w projekcie to 90 % kwoty dofinansowania, przy czym maksymalna wysokość jednej transzy zaliczki nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 45% dofinansowania projektu.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nabór do 18.10.2023
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegających na budowie sieci NGA. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych. Wspierane będą rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.10.2023
Pozostało 26 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1)

Nabór do 31.10.2023
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
600 000,00 PLN
Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy. Startupy, które pozytywnie zakończą program akceleracji w ramach Komponentu I konkursu 1.1 Platformy startowe będą mogły uzyskać wsparcie finansowe - max. 600 tys. zł - na rozwój swojej działalności w makroregionie.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas