Eksport

Internacjonalizacja oraz kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP - Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych - FE dla Lubelskiego (2.7)

Dotacja Internacjonalizacja oraz kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP - Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych - FE dla Lubelskiego (2.7) stanowi kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizację, w powiązaniu z celami zidentyfikowanymi w strategii inteligentnej specjalizacji. Interwencją dotacji są działania skierowane bezpośrednio do MŚP w zakresie udziału w targach, wystawach i misjach gospodarczych.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
300 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
10.01.2024
Start składania wniosków
18.09.2023
01.02.2024
Koniec składania wniosków
31.10.2023
29.03.2024
Pokaż kolejne terminy

Konkurs obejmuje kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizację, w powiązaniu z celami zidentyfikowanymi w strategii inteligentnej specjalizacji. Interwencją konkursu są działania skierowane bezpośrednio do MŚP w zakresie udziału w targach, wystawach i misjach gospodarczych.

I nabór: 18 wrzesień 2023 r. – 31 październik 2023 r.

II nabór: 1 luty 2024 r. – 29 marzec 2024 r.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. lubelskiego. Za lokalizację projektu uznawana będzie siedziba/oddział lub w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej lub dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizacja, w powiązaniu z celami zidentyfikowanymi w strategii inteligentnej specjalizacji, począwszy od analizy możliwości wejścia na rynki zagraniczne, poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny, promocję oferty MŚP poprzez udział w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym oraz w misjach gospodarczych, tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz obsługi inwestora, a także rozwijanie zaawansowanych form współpracy międzynarodowej

W ramach przedmiotowego naboru wsparciem objęte będą wyłącznie projekty obejmujące udział wnioskodawcy jako wystawcy w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym oraz jako dodatkowe działanie projekt może obejmować udział wnioskodawcy w misjach gospodarczych.

Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na dofinansowanie takich działań jak analiza możliwości wejścia na rynki zagraniczne, wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny, promocja oferty MŚP poprzez udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych, tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz obsługi inwestora, a także rozwijanie zaawansowanych form współpracy międzynarodowej.

Główne warunki wsparcia:

 • targi i wystawy, w których wnioskodawca będzie brał udział muszą mieć charakter międzynarodowy, przy czym mogą się odbywać na terenie RP lub poza jej granicami,
 • udział wnioskodawcy w międzynarodowych targach lub wystawach możliwy jest wyłącznie w charakterze wystawcy,
 • realizacja projektu musi wynikać ze strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, planu rozwoju lub innego dokumentu, który będzie identyfikował adekwatne działania mające na celu skuteczną i efektywną internacjonalizację przedsiębiorstwa.

Koszty kwalifikowane w ramach dotacji Internacjonalizacja oraz kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP – Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych – FE dla Lubelskiego (2.7)

Koszty kwalifikowalne objęte pomocą na udział MŚP w targach:

 • koszty usług związanych z najmem stoiska/powierzchni wystawienniczej;
 • koszty usług związanych z zaprojektowaniem stoiska;
 • koszty usług związanych z budową stoiska, wykonaniem zabudowy stoiska, najmem zabudowy stoiska;
 • koszty transportu zabudowy stoiska lub jej elementów;
 • koszty mediów niezbędnych do obsługi stoiska;
 • koszty opłaty wpisowej/rejestracyjnej/wstępu;
 • koszty usługi związanej z wpisem do katalogu danej wystawy lub targów;
 • koszty tłumacza do obsługi stoiska;
 • koszty usług dodatkowych realizowanych w ramach stoiska wnioskodawcy, związanych z dodatkowymi działaniami promującymi ofertę wnioskodawcy na tragach/wystawach np. najem sprzętu niezbędnego do organizacji na stoisku prezentacji, pokazów, warsztatów, prelekcji i prezentacji oferty wnioskodawcy.

Koszty kwalifikowalne objęte pomocą de minimis:

 • koszty usług związanych z wykonaniem indywidualnych materiałów promujących ofertę wnioskodawcy na danym wydarzeniu wraz z tłumaczeniem np. katalogi, ulotki, prezentacje multimedialne, w tym reklamy – materiały muszą zawierać informacje o ofercie wnioskodawcy tj. produktach/usługach, które są przedmiotem internacjonalizacji w ramach projektu (niekwalifikowalne są materiały zawierające wyłącznie nazwę/logo wnioskodawcy);
 • koszty usług dodatkowych realizowanych na danym wydarzeniu poza stoiskiem wystawienniczym wnioskodawcy, związanych z dodatkowymi działaniami promującymi ofertę wnioskodawcy na danym wydarzeniu, np. koszty organizacji pokazów, warsztatów, prelekcji i/lub prezentacji oferty wnioskodawcy np. najem sali konferencyjnej;
 • koszty usług transportu produktów z oferty wnioskodawcy, prezentowanej na danej wystawie lub targach (nie dotyczy misji gospodarczych), które będą stanowiły ekspozycję;
 • koszty usług związanych z zakwaterowaniem tj. koszty noclegów uczestników danego wydarzenia;
 • koszty transportu uczestników danego wydarzenia:
  • koszty usług zewnętrznych np. transport linii lotniczych, linii kolejowych itp.;
  • koszty podróży własnym środkiem transportu w wysokości wyliczonej przy zastosowaniu stawki za 1 kilometr zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy;
 • koszty usług związanych z ubezpieczeniem uczestników wydarzenia;
 • pozostałe wydatki:
  • koszty usług związanych z przejazdem drogami i autostradami płatnymi tj. opłaty drogowe;
  • koszty opłat za uzyskanie wizy;
  • koszty usług związanych z parkowaniem tj. opłaty za postoje w płatnych strefach parkowania, opłata za stałe miejsce parkingowe podczas pobytu na targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • koszty opłat za wstęp na wybrane targi i/lub wystawy, w charakterze zwiedzającego, dla wnioskodawcy uczestniczącego w misji gospodarczej.

Ile można zyskać?

Budżet konkursu wynosi 2 400 000 EUR czyli około 10,4 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 300 000 PLN

Maksymalna intensywność dofinansowania: 50%

Brak ograniczeń kwotowych w zakresie minimalnej i maksymalnej wartości projektu oraz minimalnej i maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych.

Poniżej znajduje się link do II naboru wniosków.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Promocja marki innowacyjnych MŚP (FENG 2.25) – EXPO 2025 Japonia

Nabór do 19.06.2024
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
Bez limitu
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, poprzez udział w działaniach promocyjnych przewidzianych w programie promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai, realizowanych w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 24.10.2024
Pozostało 154 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Promocja marki innowacyjnych MŚP (FENG 2.25)

Nabór do 28.11.2024
Pozostało 189 dni
Wielkość dotacji
w zależności od limitu pomocy de minimis
Celem działania Promocja marki innowacyjnych MŚP (2.25) jest promocja polskich marek produktowych MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców, które przewidują udział w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe dla sektora, w który wpisuje się projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki. Intensywność dofinansowania wynosi max. 50%.
Dowiedz się więcej

Proinnowacyjne usługi doradcze dla MŚP (vouchery) – Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji – FE dla Świętokrzyskiego (1.5)

Nabór do 01.12.2024
Pozostało 192 dni
Dotacja Proinnowacyjne usługi doradcze dla MŚP (vouchery) - Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji - FE dla Świętokrzyskiego (1.5) ma na celu zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji. W ramach dotacji możliwy jest zakup proinnowacyjnych usług doradczych dla MŚP (w formie voucheru) jako elementu systemu zachęt do działalności B+R i innowacyjnej. Instrument stanowić będzie wsparcie MŚP z zastosowaniem mechanizmu popytowego.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas